1 / 18

John C. Hoelscher, AIA, ACHA Jim Lazzeri, PE Giám đốc Kỹ sư chính

Thiết kế các công trình y tế - kinh nghiệm của Mỹ. Giới thiệu chung. Sery bài giảng – Thu 2008. John C. Hoelscher, AIA, ACHA Jim Lazzeri, PE Giám đốc Kỹ sư chính RTA Architects Cator Ruma & Associates Colorado Springs, Colorado USA Lakewood, Colorado USA. Tòa nhà Penrose E.

conor
Download Presentation

John C. Hoelscher, AIA, ACHA Jim Lazzeri, PE Giám đốc Kỹ sư chính

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Thiết kế các công trình y tế - kinh nghiệm của Mỹ Giới thiệu chung Sery bài giảng – Thu 2008 John C. Hoelscher, AIA, ACHA Jim Lazzeri, PE Giám đốc Kỹ sư chính RTA Architects Cator Ruma & Associates Colorado Springs, Colorado USA Lakewood, Colorado USA

 2. Tòa nhà Penrose E

 3. Penrose 11th floor

 4. Penrose Lobby

 5. Bệnh viện Porter

 6. Phòng phân tích tài chính nhà dòng Ruth Anne tại Penrose

 7. Trung tâm y khoa Audubon

 8. Trung tâm y tế St. Mary-Corwin

 9. Trung tâm y khoa St. Mary-Corwin

 10. Bệnh viện St. Thomas More

 11. Tòa nhà văn phòng trung tâm y khoaParkview

 12. Healthcare Design - Vietnam • Thiết kế các công trình phụ y tế là gì? • Nói một cách văn vẻ, việc thiết kế các công trình phụ y tế là sự sáng tạo của • “ Môi trường chữa bệnh”

 13. Healthcare Design - Vietnam • Điều gì làm cho TK các công trình y tế có những đặc trưng riêng? • Chương trình vận hành • Hình thức bắt buộc phải theo công năng • Tính phức hợp • Sự tốn kém • Đáp ứng tối đa

 14. Healthcare Design - Vietnam • Môi trường chữa bệnh là gì • Là những không gian đẩy mạnh và xúc tiến cho quá trình chữa trị được hiệu quả”

 15. Healthcare Design - Vietnam • Liệu chúng ta có thể nhận định được 1 cách khách quan nếu môi trường tạo ra có thực sự thúc đẩy quá trình chữa trị bệnh? • thông qua dự án Pebble • Trung tâm chuyên thiết kế bệnh viện • Thiết kế dựa trên các minh chứng, • các nghiên cứu xác thực

 16. Healthcare Design - Vietnam • Thiế kế dựa trên các nghiên cứu xác thực • “ Khi lĩnh vực y học ngày càng đòi hỏi phải căn cứ trên các minh chứng xác thực, lựa chọn phương pháp khám chữa cũng dựa trên nghiên cứu cụ thể , thì việc thiết kế trung tâm y tế cũng phải dựa trên những nghiên cứu rất chặt chẽ, liên hệ yếu tố môi trường thực thể của các bệnh viện với các kết quả mà bệnh nhân cũng như các nhân viên có được sau quá trình điều trị, và thiết kế bệnh viện đang hướng tới thiết kế dựa trên các nghiên cứu xác thực. • - Hamilton 2003

 17. Example #1 Healthcare Design - Vietnam • Các phòng điều trị 1 giường sẽ làm giảm khả năng lây nhiễm • “ Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra ít nhất 16 trường hợp liên quan đến câu hỏi liệu tỉ lệ lây nhiễm trong bệnh viện có khác nhau giữa các phòng đơn và phòng nhiều giường. Kết quả dựa trên các bằng chứng cho thấy tỉ lệ lây nhiễm thường thấp hơn ở các phòng 1 giường. • Trích “Vai trò của không gian vật thể trong bệnh viện cho thế kỷ 21”

 18. Example #2 Healthcare Design - Vietnam • Giảm thiểu khả năng lây nhiễm tại các phòng 1 giường • Đại dịch SARS) bùng phát tại Châu Á và Canada cho thấy nhược điểm của các phòng bệnh nhiều giường trong việc kiểm soát tránh lây nhiễm cho bệnh nhân cũng như các nhân viên y tế

More Related