Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nomi PowerPoint Presentation

Nomi

3617 Views Download Presentation
Download Presentation

Nomi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nomi In-Nomi huma l-affarijiet kollha li nista’ mmiss, nara jew in]oss.

 2. In-Nomi jinqasmu f’… • Persuni • Postijiet • Annimali • Affarijiet

 3. In-Nomijistg]u jkunuPersuni : • tabib • Pawlu • g]alliema • kok • qassis • tfal • Maria • Sur Borg

 4. In-Nomijistg]u jkunuAffarijiet : • lampa • karozza • kaxxa • mejda • si[[u • stampa • kompjuter • lapes

 5. In-Nomijistg]u jkunuPostijiet • knisja • skola • Malta • Rabat • dar • venda • [nien

 6. In-Nomijistg]u jkunuAnnimali • kelb • Xummiemu • [urdien • iljunfant • [iraffa • Fido • ors • g]asfur

 7. In-Nomi huma parti mis-sentenza. • O]ti tmur l-iskola mal-ku[ina. • Il-{img]a mmur g]and in-nanna u n-nannu tieg]i.

 8. Sib in-nomi • Missieri waqa’ bil-mutur. • L-g]alliema tieg]i toqg]od }al Tarxien u g]alhekk ti[i bil-karozza.

 9. Sib in-nomi • L-iljun [era wara `erva fil-foresta g]ax kien bil-[u]. • Ommi xtrat inkwatru tal-Madonna u wa]]litu mal-]ajt fis-salott.

 10. Liem' huma n-nomi? kelb tifel ji[ri sabi] balena

 11. In-Nomi jinqasmu fi tnejn.

 12. In-Nomi jistg]u jkunu • Komuni • ajruplan • vapur • kelb • karozza • Proprji • Boeing 737 • Titanic • Fido • Toyota

 13. In-Nomi Komuni Dawk in-nomi kollha li m’humiex ismijiet ma jurux persuna, annimal, post jew o[[ett partikulari b]alhom issib ]afna mara karozza dar ra]al qattus

 14. In-Nomi Proprji Dawk in-nomi kollha li huma ismijiet juru persuna, post, o[[ett jew annimal partikulari Pawlu Dr Borg Fido Marsa Toyota

 15. Liem'huma n-nomi Propji? ]ija Bobby tifel 1 Honda karozza trakk 2 ra[el Tarzan suldat 3 Mosta ra]al Ruma 4

 16. Liem'huma n-nomi Komuni? baqra Dumbo Fido 1 pajji\ Franza ba]ar 2 Toni ]abib Sur Vella 3 Buskett [nien g]alqa 4

 17. Propji jew Komuni Komuni baqra Pawlu Karmena fjura karta Skoda Proprji tifla Fido Prosit tfal ! baqra tifla fjura karta Fido Skoda Karmena Pawlu

 18. Propji jew Komuni PROPRJI KOMUNI G]awdex bajda Grezzju ajkla Lucy pasta Mickey vapur bajda G]awdex ajkla Grezzju pasta Lucy vapur Mickey

 19. TMIEM