Download
screeningov metoda nomi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Screeningová metoda NOMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Screeningová metoda NOMI

Screeningová metoda NOMI

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Screeningová metoda NOMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Screeningová metoda NOMI Tato metoda vznikla v rámci realizace grantu: Vytvoření systému nominace a identifikace dětí, žáků a žákyň s mimořádným nadáním a modulu optimalizace uspokojování jejich specifických vzdělávacích potřeb zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků a pracovnic MŠ a ZŠreg. číslo projektu: CZ.1.07/1.2.01/02.0006. Je primárně určena pedagogům/žkám MŠ, kteří/é ji budou moci používat k včasnému vyhledávání mimořádně nadaných dětí v předškolních odděleních MŠ. Při proškolení, které proběhne 26.10. 2011 budou vybaveni/y testovým materiálem a zaškoleni v použití této metody praktickou formou. Na základě vyšetření celkem 500 dětí z předškolních oddělení MŠ všech bývalých okresů byla sebrána data, potřebná pro matematicko-statistické analýzu. V současnosti již jsou k dispozici výsledky a metoda může být plně využita při Vaší práci s dětmi na základě materiálů, které budou proškoleným pedagožkám bezplatně poskytnuty. Metoda se skládá z osmi úkolů, zaměřených na různé schopnosti způsobu řešení problémů, charakteristických pro mimořádné nadání. Tato metoda měří i kreativitu a originalitu myšlení, které jsou pro mimořádně nadané děti charakteristické. Na realizaci se podílelo 25 psychologů z PPP a 5 psychologů z UHK.

 2. Při sestavování metody pro identifikaci nadaných dětí v předškolním věku jsme vycházeli z několika škál pro posuzování nadání, z nichž jsme vygenerovali následující projevy nadání, které se naše metoda snaží zmapovat. Nadání dětí se může ovšem projevit v jedné nebo více z těchto oblastí.A) Intelektové schopnosti, dovednosti a projevy:1. Verbální schopnosti: široká slovní zásoba, schopnost přesného a adekvátního vyjadřování myšlenek, schopnost adekvátního používání slov i neobvyklých slovních obratů2. Abstrakce & analýza: schopnost zobecňovat (události, informace apod.), schopnost porozumění prostřednictvím analyzování materiálu, schopnost abstrakce, schopnost rozpoznání detailů v materiálu, schopnost vnímat kauzalitu a předvídat důsledky a účinky, schopnost chápat vztahy a souvislosti mezi jevy a informacemi3. Řešení problémů: schopnost rychlého vhledu do problému, schopnost strukturovat úkol, rychlé rozpoznání důležitých informací v materiálu, schopnost vytvářet strategie řešení různých úkolů, schopnost hierarchizovat postup a stanovit priority, schopnost kritického hodnocení výsledků činnosti4. Paměť: rychlé vybavování z dlouhodobé paměti, dobrá krátkodobá paměť

 3. B) Tvořivost:5. Tvořivost: schopnost rychlého vhledu do problému, schopnost imanigace, schopnost experimentace s podnětovým materiálem 6. Alternativní myšlení: schopnost hledat alternativy řešení problémů, schopnost měnit směr uvažování při řešení úkolů7. Originalita: značný smysl pro humor, obliba slovních hříček, situačních vtipů, produkuje originální myšlenky a nápady, navrhují nové způsoby řešení, rozpracovává a rozvádí své nápady do detailů

 4. C) Další schopnosti, dovednosti a projevy: - má informace široký rozsah vědomostí - je schopný/á aplikovat naučené v jiných situacích - umí jasně vyjádřit co právě potřebuje - dobře komunikuje s vrstevníky i dospělými- dovede vést ostatní, když je to potřebné- umí si dobře zorganizovat práci bez zbytečných časových ztrát- je nekonformní a má odvahu vyjádřit vlastní názor- je citlivý/á a vnímavý/á k estetickým vlastnostem věcí- dovede při činnostech předvídat možná úskalí- dokáže si zjistit informace, které potřebuje k řešení- dokáže pracovat samostatně bez vedení dospělého, dovede poradit ostatním dětem- schopnost řešit úkol tak dlouho, dokud ho sám/a nepovažuje za vyřešený

 5. Naše metoda zahrnuje následující oblasti:matematické dovednosti, analogické myšlení, kreativitu a originalitu, schopnost sebehodnocení, kresebné schopnosti, kombinační a logické schopnosti, praktický úsudek, slovní zásobu a tvořivost, schopnost kategorizace na základě abstrakce i paměť a pozornost. „Testování“ probíhá hravou formou v individuálním kontaktu po dobu cca 60 min. Naším záměrem bylo poskytnout dospělým, kteří se setkávají s potenciálně nadanými dětmi, jednoduchý nástroj k jejich rozpoznání. Může jej využít každý po důkladném seznámení se a získání zkušenosti s ním. Rády bychom na tomto místě zdůraznily, že metoda slouží pouze k preidentifikaci nadaného dítěte k další práci s ním, ale nenahrazuje komplexní vyšetření intelektu psychologem! Stejně jako všechny ostatní metody, ani tato není stoprocentně spolehlivá, je- li použita sama o sobě. Její spolehlivost lze zvýšit spojením s dalšími metodami. Seznámíme Vás i s dotazník Doc. Lenky Hříbkové doplněný o rozvíjející úlohy pro nadané zpracované PhDr. Markem Khýrem – viz MŠ Kopřivnice - http://skolky.koprivnice.org/sipvz/dotaznik.html).

 6. JAK METODU POUŽÍVAT - příručka (Instrukce pro administrátora) je nespotřební a možno ji použít opakovaně - nutná barevná verze - pomůcky - 3 sady kartiček s obrázky, 4 hrací kostky, 1 obyčejná tužka a volný list papíru. - pro každé dítě mít připravený záznamový list k zaznamenávání výsledků

 7. - úkoly je nutné zadávat individuálně- nezbytné upravit situaci tak, aby dítě nebylo ničím rušeno (přítomnost ostatních lidí, hrající přijímače, atd.) - nutné mít stůl přiměřený svou výškou dítěti- zadávající by měl mít k dítěti vstřícný a povzbuzující postoj, na druhé straně není přípustné mu napovídat.- před prvním použitím metody je nutné si úkoly pečlivě projít a připravit si všechny pomůcky- doporučujeme nejlépe si zadání vyzkoušet na sobě či na jiné osobě nezávazně

 8. Administrace NOMI

 9. Metodické poznámky Pokud dítě části domu pojmenuje špatně, opravujeme ho. Např. ústa některé děti označují jako měsíček, střechu jako trojúhelník. Pořadí sestavených dvojic není důležité.

 10. HodnoceníPosuzujeme, zda je dítě schopno pochopit podstatu úkolu (srovnávání podle nějakého znaku, analogie). V instrukcích jsou dány dvojice možností, pokud dítě uvede jiné kombinace, zeptáme se jej na vysvětlení a pokud uznáme logickou souvislost, můžeme je započítat jako správné. Např. okna – nos (oběma mohou procházet dovnitř pachy, vzduch..) Pokud dítě řadí dvojice prvků pouze na základě vnější podoby (např. podle tvaru) a není schopno svou volbu vysvětlit logicky, nehodnotíme jako správné řešení.

 11. Příběh dokonalého zvířete (tvora) může být originální, i když kresba dostala bodové hodnocení 1 (tzn., že nedostala zvlášť bod za originalitu). Pokud dítě vypráví příběh, který zná (např. příběh o dráčkovi, který slyšelo stejný den v MŠ), také nehodnotíme originalitu vyprávění více než 1 bodem.

 12. Metodické poznámkyÚkol 2 – pojmenování: pokud i po opakovaném upozornění nevytvoří originální jméno, skórujeme pro existující jméno lidské nebo zvířecí jako nulu - nesplněno. Úkol 3 - vyprávění příběhu započítáváme jako splněno, pokud dítě vytvoří jakýkoliv příběh –stačí jedna věta, pokud zachycuje popis nějakého děje. Příklad: XXX spadl do bláta…Je třeba zaznamenat celé sdělení dítěte, pokud je rozsáhlé, použijeme zvláštní list papíru.  Při sebehodnocení dítěte „smajlíky“ můžeme započítat jako splněno pouze v případě, že dítě svou volbu slovně okomentuje, zdůvodní.

 13. Je nutné, aby dítě vidělo kostky shora, nikoliv ze strany. Případně je můžeme vložit k tomuto účelu do nějaké malé krabičky.

 14. Druhá řada je těžká, ale právě proto diagnosticky významná pro identifikaci mimořádného nadání.

 15. Metodické poznámkyPokud dítě v části B nezvládlo první sadu podnětových slov (ptáci), nemusíme mu již předkládat druhou.

 16. Jestliže dítě vytvoří svou vlastní kategorii (nejen ptáci, pohyb - sport) a zařazení předmětů do ní zdůvodní, započítáváme jako platné řešení. Např. deštník a míč mají podobnou barvu, apod. Jestliže dítě zařadí do správně utvořené kategorie slovo, které tam nepatří, počítáme jako chybné řešení. Je přípustné několikrát řadu slov dítěti zopakovat – není to úkol zaměřený na paměť.

 17. Závěrečné bodování Na přední straně ZL NOMI najdete tabulku s identifikačními údaji dítěte, záznamem Celkového hodnocení a podnětů k pozorování. Přivítáme podněty k rozšíření doporučovaných okruhů na základě Vašich zkušeností. Po ukončení diagnostické části projektu dostanete k dispozici tabulky na vyhodnocování NOMI.

 18. Vyhodnocení úspěšnosti v NOMI Na základě statistického zpracování screeningové metody Mgr. Jiřím Havigerem v září 2011 bylo zjištěno, že metoda NOMI je ze statistického hlediska metodou, jejíž výsledky prokazatelně korelují s výsledky v metody WISC III. Korelace jsou statisticky průkazné (sig <0,05, vztah mezi NOMI a WISC III existuje). Na základě tohoto zpracování byly stanoveny hranice úspěšnosti v NOMI specifikované v následující tabulce. • Méně než 20 bodů celkem – podprůměrný výsledek (10% dětí) • V rozpětí 20-55 bodů celkem – průměrný a mírně nadprůměrný výsledek (cca 80% dětí) • Více než 55 bodů celkem – výrazně nadprůměrný výsledek (cca 10% dětí) – doporučit na komplexní psychologické vyšetření do PPP

 19. NOMI v praxi

 20. Děkujeme Vám za pozornost tým psycholožek PPP KHK pracoviště Rychnov n. Kn. PhDr. N. Martincová, PhDr. Iva Košťálová a Mgr. Michala Homolková