Engelsk er eit skandinavisk språk - PowerPoint PPT Presentation

conner
engelsk er eit skandinavisk spr k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Engelsk er eit skandinavisk språk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Engelsk er eit skandinavisk språk

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Engelsk er eit skandinavisk språk
218 Views
Download Presentation

Engelsk er eit skandinavisk språk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Engelsk er eit skandinavisk språk JanTerje Faarlund

 2. Germanske språk Vestgermansk angelsaksisk (gammalengelsk)  engelsk gammelhøgtysk  tysk frisisk nederlandsk afrikaans Nordgermansk vestnordisk (norrønt)  norsk islandsk færøysk austnordisk  dansk svensk Austgermansk gotisk † Ny Powerpoint mal 2011

 3. eller … ? Vestgermansk angelsaksisk (gammalengelsk) † gammelhøgtysk  tysk frisisk nederlandsk afrikaans Nordgermansk vestnordisk (norrønt)  norsk islandsk færøysk austnordisk  dansk svensk engelsk Austgermansk gotisk † Ny Powerpoint mal 2011

 4. Tradisjonelt syn Gammalengelsk gjennomgjekk mange grammatiske endringar, tok opp mange nordiske ord og vart til mellomengelsk. Problem: Syntaktiske endringar frå gammalengelsk til mellomengelsk og moderne engelsk på kort tid er av uvanleg omfang og kompleksitet. Ny Powerpoint mal 2011

 5. Ny teori Det nordiske språket i England gjennomgjekk svært får grammatiske endringar tok opp mange angelsaksiske ord og vart til mellomengelsk. Fordel: ”Problematiske endringar” treng inga forklaring. Ny Powerpoint mal 2011

 6. Ny Powerpoint mal 2011

 7. Eit lite utvalvanlege ord anger awe bag big birth blunder both cake call cast cosy cross cut die dirt drag drown egg fellow flat flounder gain get gift give guess guest gust hug husband ill kid law leg lift likely link loan loose low mistake odd race (running) raise root rotten same scale scare score seat seem sister skill skin skirt skull sky stain steak sway take though thrive Thursday tight till (until) trust ugly want weak window wing wrong Ny Powerpoint mal 2011

 8. Grammatiske ord Verb: are get give go take want Preposisjonar: æfteræt for framinnan mid of ofer under wiÞ Pronomeno.l. they them both same Ny Powerpoint mal 2011

 9. Verb og objekt Vestgermansk Gl.eng. Hwiwolde God swalytlesþingeshimforwyrnan kvifor ville Gud så liten ting han nekte Tysk Sie hat mirein Bier gebracht ho har meg ein øl brakt Nordgermansk Norrønt Hon skyldi bera ǫl víkingum ho skulle bera øl (til) vikingane Engelsk She has broughtme a beer Ny Powerpoint mal 2011

 10. Subjektløfting It seems [thatshe is happy] > Sheseems to be happy Norrønt: hann þótti vera inn ágæztimaðr. han tyktestvera den gjævaste mann Theybelieve [that he is innocent] > Theybelievehim to be innocent Norrønt: hannsagði Sigmund veraúbœttan hansa Sigmund veraustraffa (‘… at Sigurdvar …’) Finstikkje i gammalengelsk eller i tysk. Ny Powerpoint mal 2011

 11. Passiv Vestgermansk Gl.eng.: þærwearþ se cyningofslægen der vart kongen drepen Tysk: Da wurde der Königgetötet Nordgermansk Norrønt: þarvar konungrveginn Engelsk :The kingwaskilled Ny Powerpoint mal 2011

 12. Nordgermansk tap:Possessive dativ Gammalengelsk: Þacnitton hi rapas hire to handum and fotum. daknyttedeireiphennedatpåhenderogføter ‘daknyttedeireipomhendeneogføtenehennar’ ‘then they tied ropes on her hands and feet’ Tysk: Die Mutter wäscht dem Kind die Haare. Mora vaskarbarnetdathåret ‘moravaskarhåretpåbarnet’ ‘the mother washes the child’s hair.’ Ny Powerpoint mal 2011

 13. Nordgermansk tap:Relativpronomen med kasus Gammalengelsk: ÞystregenipÞamdatÞe se Þeodenselfsceopnihtenaaman The cloud of darkness that the Lord himself gave the name ‘night’ Norrønt: eptir tǫlu sona sinna þeiraer hann blótadi til Óðins etter talet på sønene sine deisom han ofra til Odin Ny Powerpoint mal 2011

 14. Parallell utvikling kan skuldast: • kontakt over Nordsjøen (ca. 500 km) • tidlegeutviklingstendensar som ikkje har komme fram i skriftlege kjelder • drift: ”The momentumof drift is oftensuchthatlanguageslongdisconnectedwill pass throughthe same or strikinglysimilarphases”. (Edward Sapir) Ny Powerpoint mal 2011

 15. Preposisjonsstranding Dette har vi snakka om __ This we have talkedabout __ Fanstikkje i gammalengelsk, umogleg i tysk og nederlandsk. Ny Powerpoint mal 2011

 16. Gruppegenitiv Jenta med sykkelens bok The girlwiththebike’s book The QueenofEngland’s hat Fanstikkje i gammalengelsk, umogleg i tysk og nederlandsk. Ny Powerpoint mal 2011

 17. Splitta infinitive Vi bad han om å ikkje komma tilbake. We asked him to not come back. Fanstikkje i gammalengelsk, umogleg i tysk og nederlandsk. Ny Powerpoint mal 2011

 18. Gradbøying av lange adjektiv Norsk: interessant – meir interessant – mest interessant Engelsk: interesting – more interesting – most interesting Tysk: interessant – interessanter - interessantest Ny Powerpoint mal 2011

 19. Konklusjon Folk i Aust- og Nordengland i seinmellomalderen brukte eit vokabular som var ei blanding av angelsaksisk og nordisk, men det grammatiske systemet var nordisk. Slik oppstod det eit nytt nordgermansk språk som vi i dag kallarengelsk. Ny Powerpoint mal 2011