Download
planificarea afacerii curs de instruire pentru antreprenori tudor lupa co expert financiar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLANIFICAREA AFACERII Curs de instruire pentru antreprenori. Tudor Lupaşco, expert financiar PowerPoint Presentation
Download Presentation
PLANIFICAREA AFACERII Curs de instruire pentru antreprenori. Tudor Lupaşco, expert financiar

PLANIFICAREA AFACERII Curs de instruire pentru antreprenori. Tudor Lupaşco, expert financiar

205 Views Download Presentation
Download Presentation

PLANIFICAREA AFACERII Curs de instruire pentru antreprenori. Tudor Lupaşco, expert financiar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PLANIFICAREA AFACERIICurs de instruirepentruantreprenori.Tudor Lupaşco, expert financiar

 2. Întroducere • Planificarea afacerilor este una din cheile succesului ce permit definirea exactă a scopurilor şi obiectivelor, repartizarea riguroasa a resurselor necesare pentru obţinerea beneficiului aşteptat precum şi identificarea activităţilor care trebuie efectuate pentru atingerea rezultatelor preconizate. • Modulul "Planificarea afacerii" are menirea de aarăta ce este un plan de afaceri, care sunt compartimentele de bază ale acestuia şi ce informatie trebuie să conţină fiecare compartiment. • Este destinat antreprenorilor care doresc săcunoască ce inseamnă abilitătile unui manager eficient.Modulul propune şi unele soluţii pentru problemele cu care se confruntă antreprenorii in procesul intocmirii planului de afaceri.

 3. Obiectivele modulului • Dezvoltarea deprinderilor de prezentare scrisă a afacerii • Familiarizarea cu partite componente ale unui plan de afaceri eficient • Dezvoltarea abilitătilor de transformare a unei ideiîntr-un mini plan de afaceri • Selectarea corectă a strategiilor pentru implementarea planului de afaceri • Efectuarea calculelor financiare.

 4. Prezentareagenerală Modulul"Planificarea afacerii" este alcătuit din 3 capitole. • Primul capitol "De ce este necesară planificarea afacerii?" – oferă informatie privind necesitatea elaborării planului de afaceri, beneficiarii acestuia, precumşi etapele intocmirii unui plan de afaceri. • În capitolul doi –"Structura planului de afacerii"sunt prezentate compartimentele de bază ale unui plan de afaceri, indicîndu-se informatia necesară pe care trebuie să o cuprindă fiecare compartiment. • Capitolul trei"Planul financiar şi riscurile afacerii" – conţine informatie privind metodologia de calcul al pragului de rentabilitate şi indicatorilor economici, precumşi informaţiile privind elaborarea fluxului mijloacelor băneşti, a rezultatelor financiare, a bilanţului contabil etc. • Materialul este elaborat în baza unui exemplu virtual a unui plan de afaceri din domeniul prestări servicii şi conţine compartimentele de bază ale unui plan de afaceri eficient.

 5. I. DE CE ESTE NECESARÀPLANIFICAREA AFACERII? Ce reprezintă un plan de afaceri? • Planul de afaceri este un document confidenţial in care sunt descrise obiectivele şi scopurile întreprinderii, demonstrându-se in detalii modalităţile de atingere a acestora. • În planul de afaceri, de regulă, se găseşte răspunsul la aşa întrebări cum ar fi: • Ce reprezintă afacerea in prezent şi ce vrem sa se obţinem pe viitor? • Cumşi când se va realiza obiectivul propus? • Cine şi cum îl va atinge? • De ce resurse este nevoie pentru aceasta?

 6. Pentru ce este necesar să elaborăm un plan de afaceri ? Planul de afaceri se elaborează in următoarele cazuri: • pentru a stabili un plan de acţiuni care va fi folosit ca instrument de gestiune - planificarea detaliată a afacerii permite să se evalueze situaţia actuala, să se analizeze perspectivele şi sa se calculeze riscurile posibile, astfel, antreprenorul îşi stabileşte din timp căile şi mijloacele de atingere a scopului; • pentru a obţine un credit bancar- prezentarea planului de afaceri este o condiţie obligatorie a oricărei instituţii financiare care înainte de a oferi împrumutul, solicită să evalueze perspectivele dezvoltării afacerii, precum şi şansele recuperării fără probleme a sumei împrumutate; • pentru a atrage investiţii - orice investitor, înainte de a efectua investiţii, va analiza situaţia la întreprinderea in care investeşte pentru a calcula profitabilitatea plasamentului.

 7. Cine sunt beneficiarii planului de afaceri ? Reieşind din necesitatea elaborării planului de afaceri, beneficiarii acestuia pot fi: • Antreprenorii • Bancherii • Managerii • Investitorii • Proprietarii • Partenerii de afaceri

 8. Etapele întocmirii planului de afaceri Întocmirea planului este un proces care include atât compunerea propriu ­ zisă a planului de afaceri, cat şi etapa de pregătire. Pregătirea pentru elaborarea planului de afaceri presupune parcurgerea a patru etape: • Colectarea informaţiei • Determinarea tipului planului • Stabilirea structurii planului • Repartizarea responsabilităţilor.

 9. Informaţia necesară pentru întocmirea planului de afaceri • Valoarea planului de afaceri este determinată, in mare măsură, de calitatea informaţiei incluse in el şi de fundamentarea propunerilor pe care se bazează. • Procesul de colectare a informaţiei prevede lucrul atât cu sursele de date interne, cât şi cu cele externe. • Prelucrând sursele de date, obţinem informaţii cu privire la: piaţă, clienţi, concurenţi, procesul de producţie, capacitatea de producţie, echipa managerială, resursele financiare, etc..

 10. Surse de date interne Informaţie obţinută în cadrul firmei din: • Bilanţul contabil • Raportul privind rezultatele financiare • Raportul privind fluxul capitalului propriu • Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti • Informaţii privind capacitatea de producţie • Situaţia vânzărilor

 11. Surse de date externe Informaţie obţinută din exterior: • Anuare şi buletine statistice • Programe de stat • Legi şi alte acte normative • Informaţii din sfera afacerilor • Ghiduri şi cataloage • Internet-ul • Studii privind piaţa unor produse

 12. Tipul planului de afaceri În practică există 3 tipuri de plan de afaceri: • Plan sumar – contine informatii de bază privind afacerea, fiind expus pe 8 –10 pagini. De regulă, se intocmeşte atunci cînd mărimea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea planului este relativ mica sau cînd se efectuează o testare a mediului investitional. • Plan de afaceri complet – compus din 20 – 40 pagini in care se descrie detaliat afacerea. Se intocmeşte in cazul cînd suma de mijloace financiare necesare pentru realizarea planului este mare, de exemplu 20 mii dolari. • Plan de afaceri operaţional - este un plan desfăşurat, unde in detalii se descriu sarcinile fiecărei subdiviziuni.

 13. Modele de structuri de planuri de afaceri • Planul de afaceri este organizat pe compartimente separate şi bine definite, fiecare punând in discuţie un anumit gen de informaţie şi analiză. De exemplu, compartimentul "Descrierea întreprinderii", include informaţie despre întreprindere, "Planul financiar" – vizează resursele financiare pentru realizarea planului, utilizarea acestora şi recuperarea etc. • În practică se întâlnesc mai multe modele de structuri de planuri de afaceri

 14. Model de plan de afaceri nr.1 1.Pagina de titlu 2.Sinteza afacerii 3.Cuprins 4.Scurt istoric 5.Definirea afacerii 6.Definirea pieţei 7.Descrierea produselor sau serviciilor 8.Managementul firmei 9.Scopuri şi obiective 10.Planul financiar 11.Anexe

 15. Model de plan de afaceri nr.2 1. Pagina de titlu 2. Rezumat 3. Istoricul firmei 4. Descrierea afacerii 5. Produsul 6. Organizarea şi managementul 7. Piaţa şi strategia de marketing 8. Datele financiare 9. Propunerea de împrumut 10. Concluzii 11. Anexe şi referente

 16. Model de plan de afaceri nr.3 1.Foae de titlu 2. Sumar 3. Scopul şi strategia 3.1. Sponsorii proiectului 3.2. Experienţa 3.3. Situaţia financiară 4. Alţi acţionari 5. Produsul 5.1. Producţia 5.2. Amplasarea 5.3. Echipamentul şi clădirile 5.4. Procesul de fabricaţie

 17. Continuare model plan de afaceri nr.3 5.5. Necesarul de producţie şi costuri 5.6. Forţa de muncă 6. Piaţa 6.1 Copa de piaţă şi volumul vânzărilor 6.2. Strategia preturilor 6.3. Distribuţia şi promovarea 7. Managementul 8. Analiza financiară şi performantele planificate 9 Capitalul 9.1. Împrumuturile 9.2. Proiecţiile financiare 10.Documente de justificare

 18. Cine întocmeşte planul de afaceri ? În cadrul întreprinderilor mici, de regulă, planul de afaceri este întocmit de managerul întreprinderii fiind apoi revizuit şi modificat de ceilalţi manageri superiori. O altă abordare este ca fiecare specialist să pregătească compartimentul său, directorului revenindu-i sarcina de a ajusta materialul. A treia posibilă abordare este adresarea pentru întocmirea planului de afaceri la consultanţii externi. În toate cazurile este important ca managerii întreprinderii să fie implicate activ in întocmirea planului, evitându-se situaţia când în plan sunt expuse doar sugestiile consultanţilor.

 19. Întrebări, studiu de caz, teste • Care este cea mai frecventă cauză de întocmire a planului de afaceri ? • Este,ori nu, necesar să elaborăm un plan de afaceri în situaţia când nu avem nevoie de a apela la credit ? • Cine ar trebui să se ocupe de întocmirea planului de afaceri proprietarul afacerii,angajaţii,consultantul? • Care este informaţia necesară la întocmirea planului de afaceri ?

 20. II. Structura planului de afaceri1.PAGINA DE TITLU Frizeria “Alondra”

 21. Structura planului de afaceri2. CUPRINS Frizeria “Alondra”

 22. Structura planului de afaceri3. SUMAR Frizeria “Alondra”

 23. Acest compartiment este foarte important in cazul când planul de afaceri este elaborat în scopul atragerii investiţiilor sau obţinerii creditelor. Înainte de a decide finanţarea, investitorul doreşte să ştie cui acordă banii şi are nevoie de o informaţie generală cum ar fi: date privind înregistrarea întreprinderii forma organizatorică fondatorii domeniul de activitate analiza SWOT scopul şi obiectivele afacerii DESCRIEREA AFACERII ŞI A OBIECTIVELOR Scopul afacerii este prestarea unor servicii noi, calitative şi nemijlocit la locul de trai populaţiei rurale. Întreprinderea va asigura în permanenţă o politică de preţuri accesibile la serviciile de coafură pentru populaţia rurală care, în prezent, dispune de o capacitate de plată redusă. Cererea de servicii de coafură este mare, deoarece ele sunt necesare atât locuitorilor a două sate vecine, situate foarte compact, cât şi elevilor şcolii polivalente din satul Pârlita care are peste 3000 de locuitori. Structura planului de afaceri4. Descrierea afacerii şi a obiectivelor Frizeria “Alondra”

 24. Structura planului de afaceri4. Descrierea afacerii şi a obiectivelor. a) Analiza SWOT • Un instrument important la planificarea afacerii este şi analiza SWOT.(puncte Tari şi Slabe, Oportunităţi şi Ameninţări) • Analiza SWOT se axează pe realitatea internă si externă, examinând părţile tari şi slabe din cadrul companiei, precum si oportunităţile şi ameninţările legate de mediul extern care pot afecta realizarea scopului planificat. • Analiza SWOT conventional se diviză in două etape: • prima etapă- analiza mediului intern(punctele Tari şi Slabecare caracterizează compania) • in cea de-a doua - analiza mediului extern, (Oportunităţi şi Ameninţări factorii externi care pot influenţa afacerea)

 25. Structura planului de afaceri Analiza SWOT Domenii pentru identificarea punctelor tari şi slabe

 26. Structura planului de afaceri Analiza SWOT. Domenii în care pot apărea Oportunităţi şi Ameninţări

 27. Structura planului de afaceri Analiza SWOT Analiza SWOT este utilizată la: • elaborarea strategiei pentru realizarea scopurilor • luarea unor decizii majore privind piaţa, produsul, dezvoltarea ori schimbarea domeniului de activitate • identificarea şi diminuarea riscurilor Analiza SWOT poate fi eficient utilizată la realizarea obiectivelor planificate doar în cazul în care au fost găsite răspunsuri la patru întrebări fundamentale: • Cum pot utiliza la maximum fiecare punct Tare? • Cum pot diminua fiecare punct Slab? • Cum pot exploata fiecare Oportunitate? • Cum mă pot apăra împotriva fiecărei Ameninţări?

 28. Structura planului de afaceri4. Descrierea afacerii şi a obiectivelor. b) Scopul şi obiectivele După analiza mediului intern şi extern putem defini scopul şi obiectivele afacerii. • Scopul este motivul pentru care există întreprinderea, care de regulă este ceva general şi reprezintă o viziune a unei stări ideale. El este de obicei formulat astfel încât sa includă o condiţie care sa fie atinsa pe termen lung. • Obiectivul este cea ce vrem să realizăm, determinat foarte clar în timp şi volum. • Pentru formularea obiectivelor se recomanda utilizarea următorului model: "De obţinut rezultatul X, in zona geografică Y, in perioada Z", de exemplu "De mărit in anal 2012 volumul vânzărilor cu 10 procente în spaţiile comerciale din sectorul Botanica".

 29. Structura planului de afaceri4. Descrierea afacerii şi a obiectivelor. b) Scopul şi obiectivele Formularea scopului trebuie sa conţină: • Cauzele creării şi dezvoltării afacerii • Produsele şi serviciile de baza • Clienţii • Geografia realizării • Direcţiile de specializare. Obiectivele trebuie să fie : • realizabile, reieşind din condiţiile mediului extern şi din posibilităţile întreprinderii • orientate in timp, indicându-se termenul când acestea vor fi atinse • măsurabile, pentru a şti dacă obiectivele au fost atinse • mai mari decât realizările existente • flexibile

 30. Exemple de scopuri Scopuri financiare :- profit de 80.000 USD pe an;- o medie a veniturilor de 4 milioane USD pe an;- rentabilitatea activelor 10%;- venituri cu 10% mai mari ca anul 2009. Scopuri pentru marketing: - menţinerea unei cote de piaţa de 30-40%;- obţinerea unei cote de piaţa de 25%;- obţinerea prezentei pe piaţa din Bălţi; Scopuri pentru operaţiuni:- Cel puţin 99.97% din produse sa corespunda standardelor de calitate.- Costurile de producţie sa fie mai mici de 80% fata de cele ale concurentului nostru.- Costurile de producţie pe unitate vor scădea cu 2% pe an. Scopuri pentru resurse umane:- Cel puţin 90% din angajaţii vor lucra pentru noi minimum cinci ani - Pentru promovare, vor fi alese persoanele cele mai calificate.

 31. Exemple de obiective. • Sa creştem veniturile cu 200.000 Lei până la sfârşitul anului, prin extinderea afacerii şi in Bălţi. • Sa reducem costurile operaţionale cu 25.000 Lei până in iunie 2012, prin introducerea unui nou sistem de computere. • Sa sporim veniturile cu 20.000 Lei până la l martie 2012, prin oferirea a doua produse noi. • Sa reducem costurile operaţionale cu 65.000 Lei, prin închiderea punctelor comerciale din Rîşcani. • Păstrarea cotei de piaţa de 30% - 40% • Sa reducem cota de piaţa cu 2%, prin creşterea preţului cu 13%. • Sa creştem cota de piaţa, prin deschiderea in luna octombrie a unui birou in Drochia • Sa iniţiem din luna septembrie un program de reduceri de preturi pentru studenţi. • În perioada decembrie-ianuarie sa creştem cota de piaţa cu l %, prin reducerea preţului cu 200 Lei

 32. Structura planului de afaceri5.Produsul sau serviciile Compartimentul respectiv trebuie să cuprindă o descriere detaliată a produselor şi serviciilor pe care întreprinderea le plasează pe piaţă. La indicarea caracteristicilor calitative şi a avantajelor produselor şi serviciilor întreprinderii se include informaţia despre: • caracteristicile tehnologice şi calitative ale produsului/serviciului • asortimentul şi nomenclatura, cu precizarea cantităţilor anuale exprimate in unităţi fizice şi valorice • necesităţile pe care le satisface produsul sau serviciul dat • ambalajul şi design-ul produsului. Este necesar de argumentat de ce consumatorii aleg sau vor alege anume acest produs. De asemenea, la compartimentul dat pot fi anexate cataloage, fotografii sau schiţe ale produsului.

 33. Structura planului de afaceri5. Piaţa.(Planul de marketing) Piaţa - este unul din compartimentele de bază ale planului de afaceri în care este necesar a se analiza următoarele aspecte: • caracteristicile pieţei pe care activează întreprinderea, structura şi mărimea pieţei • evoluţia pieţei (va creşte ori descreşte sau va rămâne aceeaşi in perioada planificată) • cota pe piaţă a întreprinderii (e de dorit ca mărimea pieţei să fie descrisă in mărimi naturale şi valorice) • clienţii actuali şi potenţiali, cine sunt aceştia, care sunt caracteristicile şi preferinţele lor • analiza necesităţilor consumatorilor

 34. II. Structura planului de afaceri5. Piaţa.(Planul de marketing) • politica de preţ – ce modalităţi de stabilire a preţului vor fi alese: bazate pe calcularea costului, după cerere, după concurenţi etc.; vor fi modificate preturile etc. • canalele de distribuţie – ce se referă la drumul parcurs de produs pentru a fi transferat de la producător la consumatorul (utilizatorul) final • promovarea produsului sau serviciului – ce mijloace de promovare vor fi alese • tendinţele de dezvoltare a pieţei alese (piaţa în creştere, descreştere sau staţionară • mărimea pieţei date şi cota pe piaţă a întreprinderii (e de dorit ca mărimea pieţei să fie descrisă în mărimi naturale şi valorice)

 35. Calcularea Mărimii pieţei şi Cotei de piaţă a întreprinderii Mărimea pieţei reprezintă volumul maxim de vânzare care poate fi obţinut. Q= n x q x p unde Q- mărimea pieţei n - numărul total de cumpărători ai produsului dat q - consumul la un cumpărător p - preţul uni produs Cota întreprinderii din piaţa reprezintă raportul dintre numărul clienţilor , cifra de afaceri,sau cantitatea produselor realizate de întreprindere şi mărimea pieţii. Cp=q / Q x 100% unde Cp- cota întreprinderii din piaţa q – numărul clienţilor sau cifra de afaceri a întreprinderii Q - mărimea pieţei

 36. Structura planului de afaceriPiaţaFrizeria “Alondra” Consumatorii de bază al serviciilor oferite de frizeria “Alondra”vor fi în primul rând locuitorii a două sate situate foarte aproape, având aceaş primărie (Pârlita şi Fântâniţa,r-nul Edineţ) iar pe de altă parte elevii şcolii profesionale din satul Pârlita. Localităţile menţionate au peste 2500 locuitori permanenţi şi există în jur de 700 elevi a şcolii profesionale. Numărul total al potenţialilor clienţi îl va constitui: • satul Pârlita – 1500 • Satul Fântâniţa – 1000 • Şcoala profesională – 700 Dacă admitem, că conform datelor primăriei o mie de oameni din ambele sate sânt plecaţi la muncă peste hotare, iar 200 sunt cu vîrsta mai mare de 70 ani, apoi populaţia rămasă oricum va constitui un număr satisfăcător de clienţi.

 37. Structura planului de afaceri6. Concurenţii Analiza şi evaluarea concurenţilor se efectuează real şi obiectiv, fără a subestima valoarea acestora şi a ascunde deficientele proprii. În acest compartiment se vor prezenta informaţii cu privire la: • cine vă sunt concurenţi? De reguIă, se determină 3- 5 întreprinderi care activează pe aceeaşi piaţă, propun produse analogice, au aceleaşi caracteristici, etc. In calitate de concurenţi pot fi considerate şi întreprinderile care propun produse substituibile • caracteristica produselor concurenţilor; părţile tari şi slabe ale concurenţilor • analiza comparativă a concurenţilor care va contribui la poziţionarea afacerii pe piaţă şi la stabilirea strategiei concurenţiale. Pentru evaluarea concurenţilor se utilizează sistemul de punctaj: 5 puncte - excelent, 4 - bun, 3 – mediu, 2 – rău. Cu cât mai mare este suma punctelor acumulate cu atât avantajul concurenţial este mai înalt.

 38. Structura planului de afaceriAnaliza comparativă a concurenţilor

 39. Structura planului de afaceri7. Amplasarea AMPLASAMENTUL este un compartiment foarte important pentru întreprinderile comerciale, de servire şi alimentaţie publică. Acest compartiment conţine informaţii privind : • Localitatea în care este situată întreprinderea • Cât de mare este raionul dat • Ce tipuri de activităţi se mai află în raionul dat • Se află ori nu prin apropiere întreprinderile concurente • Existenţa altor întreprinderi publice care acordă servicii (bănci comerciale, instituţii publice, piaţă etc.) • Existenţa magistralelor auto, de cale ferată etc. • Existenţa parcărilor • Apropierea de furnizori şi clienţi • Avantajele şi dezavantajele privind amplasarea dată a întreprinderii. Ca anexă poate fi harta regiunii unde este amplasată întreprinderea cu indicarea infrastructurii de transport, a întreprinderilor concurente etc.

 40. Structura planului de afaceri8. Strategii • Dacă Scopul şi Obiectivele se definesc ca răspuns la întrebarea “Ce dorim” apoi Strategia se defineşte ca răspuns la întrebarea “cum vom obţine”ceia ce dorim. • O strategie de succes este în cazul în care este selectată cea mai reuşită cale de realizare a unui scop. Pentru elaborarea unei strategii de succes se recomandă utilizarea următoarei structuri: • 1. Definirea strategiei în baza analizei SOWT; • Identificând “Punctele tari” punem accente pe avantaje căutând soluţiipentru a evita ori a diminua problemele ce pot rezulta din cauza “Punctelor slabe”. • Este important să fim sinceri si corecţi la identificarea adevăratelor dezavantaje provocate de punctele slabe.

 41. Structura planului de afaceri8. Strategii (continuare) • 2. Identificarea avantajului comparativ; • Identificarea avantajului comparativ se va efectua în baza analizei SWOT, precum şi a unor calculele financiare. • Poziţionarea companiei conform avantajului comparativ ne permite să ne orientam in spaţiul afacerilor şi sa urmărim comportamentul şi interesului clientului în dependenţă de “preţ” şi “calitate”. • Avantajulcomparativ se mai bazează şi pe criteriile “cost” şi “diferit” • Compania va avea avantaj absolut pe piaţă atunci când va fi caracterizată de avantajul de a fi "diferit" şi "ieftin" comparativ cu alţi concurenţi pe pieta. • odată ce nu avem nici un avantaj competitiv, compania va fi blocată “în nicăieri“ cu concurenţii, fapt ce poate conduce nemijlocit la faliment.

 42. Structura planului de afaceri8. Strategii (continuare) • 3. Elaborarea planului de acţiuni; Elaborarea strategiei prevede luarea in considerare a resurselor şi potenţialului de care dispunem in mod real. Cea mai simplă şi cea mai populară abordare a planificării acţiunilor ar fi metoda a 7 întrebări: 1. CINE ? 2. CE ? 3. CĂND ? 4. UNDE ? 5. DE CE ? 6. CUM ? 7. CĂT ? Răspunsul la aceste întrebări ne va permite distribuirea clară a sarcinilor pentru a organiza şi controla îndeplinirea volumului de lucru planificat pentru o perioadă anumită de timp.

 43. Structura planului de afaceri8. Strategii (continuare) • 4. Identificarea problemelor şi a soluţiilor potenţiale • Pentru realizarea cu succes a strategia este important să estimăm corect potenţialul întreprinderii şi să elaborăm masuri pentru reducerea riscurilor interne şi externe. • Pentru ca planul elaborat să coincidă cu cel de la “piaţă” este important să examinăm diferite scenarii a acţiunilor planificate. • De regulă se elaborează 3 variante privind evoluţia strategiei în condiţiile reale de implementare.

 44. Structura planului de afaceri9. Plan operaţional • Planul operaţional se întocmeşte în baza analizei procesului tehnologic al afacerii ce urmează a fi dezvoltată. • Pentru descrierea planului operaţional sunt utilizate două tipuri de scheme: Schema operaţională şi Schema fizică • Schema Operaţională descrie operaţiile ce se includ în procesul de producere într-o ordine anumită Schema Operaţională a frizeriei “Alondra”

 45. Structura planului de afaceri9. Plan operaţional • Schema fizică este utilizată la planificarea amplasării echipamentului conform procesului tehnologic,cerinţelor sanitare precum şi a standardelor existente care reglementează amplasarea echipamentului specific. Schema fizică a frizeriei “Alondra”

 46. Planificarea procesului de producţie, spaţiului şi echipamentuluiDiagrama procesului de activitate a frizerului la deservirea unui client

 47. Structura planului de afaceri9.Plan operaţional Selectarea furnizorilor • La prima etapă se vor determina criteriile de evaluare care influenţează decizia de selectare a furnizorilor. • Criteriile după care selectăm furnizorii sunt subiective: Calitatea produselor, Punctualitatea şi Durata de aprovizionare, şi obiective: Preţul,Cheltuielile de transport. • Pentru a lua decizia finală vom defini următoarele criterii pentru evaluarea comparativă: se va folosi intervalul 1(inferior) - 5 (superior) pentru factorii subiectivi şi rate comparative procentuale pentru factorii obiectivi • În cazul frizeriei “Alondra”Schema Operaţională va contribui la procurarea materialelor consumabile,iar Schema fizică la o planificare corectă a necesarului de echipament.

 48. Selectare furnizori

 49. Planificare costuri echipament şi consumabile

 50. Structura planului de afaceri10.Managementul şi personalul • Potenţialul uman rămâne a fi cea mai importantă resursă a companiei şi numai valorificarea ei corectă duce la succesul oricărei afaceri. • Crearea unei echipe profesioniste de administrare, precum şi planificarea corectă a necesarului de personal, sunt factorii-cheie in planificarea unei afaceri reuşite. • Planificarea Managementului şi Personalului se efectuează conform următoarei structurii: 1. Echipa managerială şi caracteristicile acesteia 2. Necesarul de personal 3. Structura organizatorică Echipa managerială de succes depinde de atitudinea şi abilităţile fiecărui membru in parte. La selectarea echipei se recomandă testarea potenţialilor candidate nu numai din punct de vedere profesional, dar şi al calităţilor personale, al abilităţilor de a lucra in echipă.