Management Financiar-Bancar Curs Dr.Natalia Hurduc - PowerPoint PPT Presentation

osborn
management financiar bancar curs dr natalia hurduc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Management Financiar-Bancar Curs Dr.Natalia Hurduc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Management Financiar-Bancar Curs Dr.Natalia Hurduc

play fullscreen
1 / 79
Download Presentation
Management Financiar-Bancar Curs Dr.Natalia Hurduc
312 Views
Download Presentation

Management Financiar-Bancar Curs Dr.Natalia Hurduc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Management Financiar-BancarCursDr.Natalia Hurduc

 2. CUPRINS Capitolul l 1. Cadrul General al Managementului financiar-bancar 1.1 Componentele managementului financiar-bancar 1.2. Atributiile managementului 1.3. Management sau gestiune 1.4. Management financiar 1.4.1. Specificitatea managementului bancar a. managementul activelor b. managementul pasivelor c. managementul capitalului d. managementul riscurilor bancare e. managementul performantelor f. managementul resurselor umane g. managementul pietei

 3. Continuare - Cuprins 1.5. Notiuni generale despre riscuri bancare 1.6. Managementul riscurilor 1.7. Structura organizatorica a bancii 1.7.1. Tipuri de organigrama 1.7.2. Principalele activitati

 4. continuare - Cuprins CAPITOLUL ll • Managementul performantelor financiare 1.2. Analiza financiara 2. Analiza indicatorilor de performanta financiara ai bancii 2.1. Componenta sistemului indicatorilor de performanta • Corelatii intre indicatorii de profitabilitate si stabilirea pragului de rentabilitate CAPITOLUL lll 1.Sistemul de evaluare a institutiilor bancare CAAMPL 2. Evaluare sistemului bancar din Romania prin metoda CAAMPL

 5. continuare- Cuprins Capitolul lV 1. Planificarea bancara 1.1 Obiective strategice generale 1.2 Obiective strategice pe activitati bancare 1.3 Obiective suport ale strategiei bancare 1.4 Tinte strategice Bibliografie selectiva

 6. Capitolul l 1 . Cadrul General al Managementului Financiar-Bancar • 1.1. Componentele managementului financiar – bancar : - Managementul riscurilor bancare; - Managementul performantelor financiare .

 7. continuare • 1.2. Managementul presupune urmatoarele atributii : - administrarea ( patrimoniului ); - organizarea activitatii (optimizarea evolutiei patrimoniului ); - conducerea procesului(orientare spre optimizare ); - controlul procesului de administrare (in vederea realizarii obiectivelor propuse).

 8. continuare • 1.3.Management sau Gestiune - sunt notiuni similare - definite ca : domeniul in care se intrepatrund administrarea, politicile si oamenii care iau decizii si exercita controlul necesar pentru a implementa obiectivele optime pentru dezvoltarea afacerii in scopul de a asigura stabilitate si crestere. - cuvantul ,, management,, accentueaza sensul de actiune iar cuvantul ,,gestiune,, sensul de responsabilitate .

 9. continuare • 1.4. Managementul Financiar - Definitie : ansamblul de principii , metode, tehnici, instrumente si actiuni prin intermediul carora se fundamenteaza deciziile financiare in contextul realizarii unor obiective organizationale, formulate printr-o strategie de firma. - Obiectivul general : asigurarea eficientei constituirii si utilizarii capitalului, realizand pe aceasta cale suport financiar pentru maximizarea valorii de piata a firmei si implicit cresterea veniturilor actionarilor.

 10. continuare - Actul fundamental al managementului financiar este : decizia financiara. - Definitia ,,deciziei financiare,,: rezultatul unui proces rational de alegere constienta, din mai multe variante posibile, a unei solutii considerate optime in planul activitatilor si operatiunilor financiare.

 11. continuare - Instrumentul pentru fundamentarea deciziei financiare este ,,analiza financiara prealabila,,; - obiectivul analizei financiare prealabile este : diagnosticarea starii de performanta financiara a bancii la incheierea exercitiului financiar ; - performanta bancara este legata de gestiunea riscurilor bancare.

 12. continuare 1.4.1. Specificitatea managementului bancar Specificitatea domeniului bancar determina si structura managementului desfasurata pe domenii principale : • Managementul activelor • Managementul pasivelor • Managementul capitalului • Managementului riscului bancar • Managementul performantelor • Managementul resurselor umane • Managementul pietei

 13. continuare • Managementul activelor Operatiunile active reprezinta pentru bancile comerciale utilizarea resurselor lor mobilizate prin atragerea de depozite, a contractarii de imprumuturi sau din alte surse , pentru indeplinirea functiilor lor specifice. Acest management se concretizeaza prin acordarea de imprumuturi care aduc venituri din dobanzile percepute , in conditii de risc minim. Banca constituie provizioane specifice de risc de credit si de dobanda si isi diversifica portofoliul activelor pe care de detine, in scopul obtinerii de venituri pentru a-si acoperi costurile.

 14. continuare b. Managementul pasivelor - are ca obiect obtinerea de fonduri(resurse) cu costuri cat mai mici. Bancile dispun de fonduri , din fondurile lor proprii si de resursele atrase. Fondurile proprii ale unei banci au urmatoarele functii : - acopera pierderile ; - finanteaza activul imobilizat ; - corecteaza discordantele scadentelor ; - asigura increderea creditorilor bancii, mai ales a depunatorilor. Fondurile proprii pot fi suplimentate prin doua cai : - prin subscriptie publica ( facand apel si la actionari ); - prin alocarea unei parti din profitul obtinut .

 15. continuare c. Managementul capitalului – reprezinta necesarul de capital propriu pe care bancile trebuie sa il detina din trei considerente : - evitarea falimentului bancii ; - maximizarea veniturilor actionarilor ; - echilibrul intre siguranta investitiei actionarilor si marimea veniturilor acestora . BNR a stabilit normative prin care se reglementeaza dimensiunea si structura capitalului bancar .

 16. continuare d. Managementul riscurilor bancare Riscul bancar reprezinta probabilitatea ca intr-o tranzactie sa nu se obtina profitul asteptat si chiar sa apara o pierdere. Asumarea riscului de catre banci presupune : • Respectarea regulilor prudentiale impuse de autoritatea nationala de reglementare (BNR) ; • Echilibrul intre dimensiunea profitului si deschiderea bancii catre risc ; • Acceptarea pierderilor in conditiile neafectarii situatiilor financiare, ele putand fi acoperite din profit sau constituirea de provizioane.

 17. continuare Din punct de vedere al relatiei profit-risc exista trei tipuri de management bancar : - managementul agresiv – caracterizat prin maximizarea profitului prin politici de acapararea pietei si eliminarea concurentei, in conditiile asumarii unor riscuri inalte ; • management moderat – caracterizat prin conservarea nivelului profitului prin politici ce vizeaza mentinerea pozitiei bancii pe piata in conditiile evitarii angajamentelor riscante ; • managementul prudent – caracterizat prin concentrarea pe minimizarea riscurilor prin politici ce vizeaza eliminarea pierderilor, reducerea cheltuielilor si strategii restrictive de recreditare .

 18. continuare e. Managementul performantelor- se intersecteaza cu celelalte domenii ale managementului bancar, deoarece calitatea acestora contribuie si reflecta nivelul performantelor financiare ale bancii . Componentele principale ale managementului performantelor sunt: • Analiza si evaluarea performantelor pe baza situatiei financiare, utilizand indicatori de rentabilitate, randament, solvabilitate, precum si norme, standarde de comparatie ; • Planificarea strategica si politica performantelor bancare prin localizarea corecta a centrelor furnizoare de performante ; • Organizarea performantelor bancare pe verigi si nivele, vizand atat profitabilitatea, cat si costurile bancare.

 19. continuare f. Managementul resurselor umane- se bazeaza pe calitatea resurselor umane ce constituie o conditie esentiala pentru succesul unei banci, pentru asigurarea dezvoltarii sale si a unei eficiente si profitabilitati corespunzatoare . Un management eficient in banca inseamna selectarea, pregatirea,promovarea si motivare personalului . g. Managementul pietei trebuie sa asigure cunoasterea cerintelor pietei de catre banci(respectiv ale clientilor), organizarea adecvata a distribuirii produselor, adecvarea structurii produselor si serviciilor bancare, promovarea si configurarea structurilor de rate ale dobanzilor care sa consolideze piata proprie.

 20. continuare • 1.5. Riscurile bancare - Definitie : probabilitatea de producere a unor evenimente care provoaca efecte negative asupra activitatii bancii prin deteriorarea calitatii afacerilor,diminuarea profitului sau chiar inregistrarea de pierderi ; - Tipuri de riscuri bancare : risc de credit , risc de lichiditate ,risc de piata, risc de variatie a ratei dobanzii, risc de schimb valutar, risc de solvabilitate, risc de tara, etc.

 21. continuare • 1.6. Managementul Riscurilor (Risk mana – gement) - Definitie : ansamblul instrumentelor,tehnicilor si dispozitivelor organizatorice necesare bancii pentru a realiza performantele programate. - Obiectivul : optimizarea riscurilor si performantelor si realizarea obiectivelor strategice.

 22. continuare -Functiile managementului bancar: a) asigurarea perenitatii institutiei; b) extinderea controlului intern ; c) facilitatea pretului deciziei ( pentru operatiuni noi prin cunoasterea riscurilor si in particular,posibilitatea facturarii lor la clienti ); d) reechilibrarea portofoliilor de activitati, sau a portofoliilor de operatiuni , pe baza rezultatelor si efectelor diversificarii portofoliilor.

 23. 1.7. Structura organizatorica a bancii-organigrama Organigrama – definitie : reprezentare grafica a activitatilor pe care banca le desfasoara . 1.7.1. Tipuri de organigrama : • Organigrama ierarhica : reprezinta structura de ansamblu a bancii, evidentiind subdiviziunile organizatorice ale bancii si raporturile dintre ele : exemplu : adunarea generala a actionarilor consiliul de administratie comitetul de directie conducerea executiva: presedinte,vicepresedinti directii in Centrala bancii departamente in Centrala bancii compartimente in Centrala bancii unitati teritoriale

 24. continuare b.Organigrama functionala : permite identificarea activitatilor bancii si nivelurile ierarhice de exercitare a acestor activitati. 1.7.2.Principalele activitati : - activitatea de exploatare – aceasta asigura relatiile directe cu clientii . Aceasta activitate se desfasoara in principal in unitatile teritoriale ale bancii . Misiunea principala a acestei activitati este aceea de a vinde produse si servicii clientilor bancii. - activitatea de productie – trateaza operatiile initiate de exploatare : evidenta conturilor clientilor, calculul dobanzilor, a comisioanelor ; - activitatea de asistare – secondeaza exploatarea, vizand in principal urmatoarele : - asistenta, resurse materiale(imobile,) si de personal; - asistenta de specialitate: marketing, juridic, relatii externe, piete de capital; - asistenta tehnica : trezorerie, inginerie financiara .

 25. continuare Centrala bancii – este centrul vital al bancii, datorita functiilor si rolului sau; Functiile centralei bancii : • elaboreaza strategia de dezvoltare a bancii; • stabileste politica de creditare, dezvoltare in tara si in strainatate, sau de fuziune si achizitii ; • efectueaza studii de marketing ; • acorda servicii de consultanta , control, audit ; • organizeaza actiuni de pregatire a cadrelor ; • initiaza colaborari cu banci din tara si strainatate ; • asigura lichiditati si fonduri de creditare unitatilor subordonate(unitati teritoriale: filiale, sucursale, agentii);

 26. continuare • stabileste nivelul dobanzilor si comisioanelor ; • stabileste plafoane de credite pentru unitatile subordonate ; • contacteaza imprumuturi si plasamente de pe piata interbancara ; • asigura echilibrul intre resurse si plasamente ; • elaboreaza norme pentru fiecare activitate si serviciu (decontari, operatiuni de casa, incasari si plati, evidenta contabila, creditare etc.); • angajeaza, promoveaza, concediaza personalul de conducere din unitatile subordonate . Comitete de lucru obligatorii : comitetul de credit , comitetul de risc, comitetul de administrare a activelor si pasivelor .

 27. continuare Unitatile teritoriale: Structura organizatorica cuprinde compartimente care asigura desfasurarea activitatii lor ; Conducerea unitatilor teritoriale : director , director economic(la sucursale), sef agentie, contabil sef (la agentii), si comitetul de credite (constituit din cadre de conducere ale unitatii). Comitetul de credite : atributiile lui sunt : - analizeaza si aproba credite in limita plafoanelor distribuite de centrala; - revizuieste si propune masuri pentru creditele restante ; - rescadenteaza credite ; - analizeaza si trimite spre aprobarea centralei creditele mari, care sunt de competenta centralei .

 28. Capitolul ll 1.Managementul performantelor financiare • Scopul strategic al conducerii bancii este de a folosi rentabil capitalul actionarilor, aplicand principiile prudentei bancare , protejand depozitele clientilor, oferind servicii bancare de calitate , cu ajutorul unui personal bine calificat, care are responsabilitatea indeplinirii celor enumerate . • Principalele servicii oferite de bancile comerciale sunt: - atragerea de depozite; - acordarea de credite ; - tranzactionarea de titluri pe piata ; - consultanta de specialitate .

 29. continuare • Grupele principale bilantiere de servicii bancare: - operatiuni active : oferirea de credite, cumpararea de titluri, imobilizari, stocuri, alte investitii, depozite, numerar si numerar echivalent . - operatiuni pasive : atragerea de depozite la vedere si la termen, operatiuni de lombardare si alte instrumente bancare . - operatiuni de comision

 30. 1.2. Analiza financiara • Analiza financiara trebuie sa lamureasca urmatoarele aspecte : - calitatea structurii activelor si pasivelor ; - asigurarea echilibrului financiar ; - asigurarea eficientei activitatii .

 31. 2. Analiza indicatorilor de performanta financiara ai bancii • Indicatorii de performanta financiara sunt indicatorii care ajuta la evaluarea starii economice si financiare a unei banci. • Monitorizarea permanenta a indicatorilor de performanta bancara in stransa interdependenta cu expunerea bancii la riscurile existente si potentiale care ii pot afecta activitatea, determina profilul de risc al bancii. • Un obiectiv important al managementului financiar bancar este optimizarea relatieirentabilitate-risc atat la nivel de produs/serviciu cat si la nivelul intregului portofoliu al bancii.

 32. 2.1.Componenta sistemului indicatorilor de performanta • A) Profitul • B) Rentabilitatea activelor(ROA-return on assets) • C) Rentabilitatea capitalului propriu(ROE-return on equity) • D) Rentabilitatea capitalului social • E) Rata profitului brut • F) Rata profitului net • G) Rata rentabilitatii • H) Multiplicarea capitalului(efectul de parghie) • I) Marja dobanzii • J) Costul activitatii • K) Rata utilizarii activelor • L) Remunerarea activelor • M) Productivitatea muncii

 33. A). Profitul Profitul brut = Venituri Totale – Cheltuieli Totale Profitul net = Profitul Brut – Impozitul pe Profit Profitul este scopul esential al existentei oricarei societati bancare.

 34. Indicatori(rate procentuale) care exprima profitabilitatea bancii B.) Rentabilitatea activelor (ROA)(return on assets)-, sau rata rentabilitatii economice: Profit Net ROA = ---------------- X 100 Total Active Rentabilitatea activelor sau rata rentabilitatii economice reflecta capacitatea managementului de a utiliza resursele financiare si reale ale bancii pentru a genera profit. Rata rentabilitatii economice masoara cel mai bine eficienta bancara pentru ca exprima direct rezultatul obtinut prin managementul specific al intermedierii bancare si prin optimizarea operatiunilor active, in functie de un volum de resurse dat.

 35. c) . Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) • Rentabilitatea capitalului propriu(ROE) - (return on equity) sau rata rentabilitatii financiare, indica efectul implicarii actionarilor(prin cumpararea de actiuni) in activitatea bancii respective. Profit net Rentabilitatea = -------------------------- x100 capitalului Capitaluri proprii propriu (ROE) Se urmareste ca acest indicator sa fie mai mare decat rata medie a dobanzii pe piata, pentru a face atractive actiunile bancii respective si a creste cursul lor bursier.

 36. D). Rentabilitatea capitalului social • Rentabilitatea capitalului social-, exprima gradul de remunerare prin intermediul profitului net a capitalului social subscris si in consecinta a actiunilor emise de banca. Profit net Rentabilitatea = --------------------- x 100 capitalului Capital social social

 37. E). Rata profitului brut Rata profitului brut- se calculeaza ca raport intre : Profit Brut ------------------------ x 100 Total Venituri

 38. F). Rata profitului net Rata profitului net - se calculeaza ca raport intre : Profit net ---------------------------- x 100 Total Venituri Rata profitului brut si rata profitului net reflecta gradul in care veniturile obtinute de banca reprezinta profit (brut , net) si nu sunt utilizate doar pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru obtinerea acestor venituri . Acesti indicatori sunt mai favorabili cu cat sunt mai mari.

 39. G). Rata rentabilitatii • Rata rentabilitatii -se calculeaza ca raport intre: Profit net ---------------------- x 100 Total Cheltuieli Indicatorul exprima eficienta eforturilor bancii pentru obtinerea rezultatului dorit,profitul net planificat. Cu cat indicatorul este mai mare cu atat eficienta activitatii bancii este mai buna.

 40. H). Multiplicarea capitalului(efectul de parghie) • Multiplicarea capitalului - sau efectul de parghie (leverage multiplier-L), se calculeaza ca raport intre : Total active --------------------------------- Capitaluri proprii Acest indicator arata de cate ori s-au multiplicat capitalurile proprii prin intermediul operatiunilor active ale bancii. Este un indicator de structura care se exprima in unitati de masura absolute si are in general valori mai mari de 10. Acest indicator reflecta gradul de dezvoltare a afacerilor unei banci (totalul activelor bilantiere , respectiv credite, plasamente interbancare pe piata de capital etc.) pornind de la un anumit volum al capitalurilor proprii (capital social+fondurile de rezerva+alte fonduri constituite in principal din profitul net ). Acest indicator variaza invers proportional cu ponderea capitalurilor proprii in totalul pasivelor bancare, deoarece cu cat ponderea acestora este mai mare, ca atat efectul de parghie este mai mic.

 41. I). Marja Dobanzii • Marja Dobanzii,- exprima raportul dintre veniturile nete din dobanzi (dobanzi incasate minus dobanzi platite) si activele productive (cele purtatoare de dobanzi). Venituri nete din dobanzi M.D.= -------------------------------------- x 100 Active productive Cu cat acest indicator are o valoare mai mare cu atat activitatea este mai profitabila, demonstrand un bun management al activelor si pasivelor. Totusi trebuie sa se desfasoare un management prudent al riscurilor bancare, concomitent cu urmarirea unei marje a dobanzii cat mai mari, stiut fiind faptul ca activele cu un grad de risc mare dau si dobanzi mari.

 42. J). Costul activitatii • Costul activitatii - exprima ponderea cheltuielilor efectuate de banca in volumul total al veniturilor obtinute , respectiv gradul in care veniturile realizate sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor bancii , si se calculeaza ca raport intre : total cheltuieli ----------------------- x 100 total venituri Acest indicator trebuie sa aiba o valoare cat mai redusa pentru a arata o activitate bancara eficienta.

 43. K). Rata utilizarii activelor • Rata utilizarii activelor - este indicator al performantei bancare ce reflecta fructificarea optima a activelor bancii si se calculeaza ca raport intre : Total venituri ----------------------- x 100 Total Active Acest indicator reflecta capacitatea activelor bilantiere de a genera venituri pentru banca, iar marimea lui depinde de nivelul ratelor de dobanda de pe piata si de structura si profitabilitatea activelor bancare.

 44. L). Remunerarea activelor • Remunerarea activelor - arata gradul in care managementul activelor si pasivelor din portofoliul bancii are ca rezultat obtinerea de profit brut, si se calculeaza ca raport intre : Profit brut ------------------- x 100 Total Active

 45. M). Productivitatea muncii • Productivitatea muncii- se utilizeaza pentru evaluarea performantei financiare a bancii, raportata la numarul de salariati existenti si exprima volumul cifrei de afaceri pe salariat realizata intr-o anumita perioada , si se calculeaza ca raport intre : Cifra de Afaceri ------------------------- x 100 Total Personal

 46. 3). Corelatii intre indicatorii de profitabilitate si stabilirea pragului de rentabilitate • a) Rentabilitatea Rentabilitatea Multiplic. Capitalului = activelor(ROA) x capital(L) Propriu(ROE) Profit net Profit net Tot. active -------------------- = ---------------- x ----------------- Capital propriu Total active Cap.propriu

 47. continuare • b) Rata Rata Rata profitului x utilizarii = rentabilitatii net activelor economice Profit net Tot.venit. Prof.net --------------- x ------------- = -------------- Tot.venituri Tot.active Tot.active

 48. Capitolul lll 1.Sistemul de evaluare a institutiilor bancare - CAAMPL • Sistemul CAAMPL este un sistem de rating si avertizare timpurie asupra activitatii ineficiente sub aspect financiar si operational a unor banci, utilizat de catre bancile centrale in activitatea lor de supraveghere bancara si asigurarea stabilitatii si viabilitatii sistemelor bancare. • Sistemul CAAMPL se bazeaza pe evaluarea a 6 componente care reflecta intr-o maniera uniforma si cuprinzatoare performantele une banci , in conformitate cu legislatia si reglementarile bancare in vigoare. • Cele 6 componente de analiza sunt urmatoarele : - adecvarea capitalului (C) - calitatea actionariatului (A) - calitatea activelor (A) - management (M) - profitabilitate (P) - lichiditate (L) Fiecare dintre cele 6 componente sunt evaluate pe o scara de valori cuprinsa intre 1 si 5, astfel incat 1 reprezinta cel mai performant nivel , iar 5 cel mai scazut.

 49. 2. Evaluarea sistemului bancar din Romania prin metoda CAAMPL • Sistemul CAAMPL de rating si avertizare timpurie a fost adoptat si in Romania • 4 dintre componentele sistemului (CAPL- adecvarea capitalului, calitatea activelor, profitabilitatea, lichiditatea) sunt evaluate pe baza unor indicatori. Intervalele valorice au fost stabilite pornind de la standardele internationale in materie si de la conditiile specifice sistemului bancar romanesc. • Nota finala se obtine prin insumarea valorii ratingului pentru fiecare dintre indicatorii cuantificabili, la care se adauga si valoarea ratingului pentru componentele ,, calitatea actionarului,, si ,, calitatea managementului,,.

 50. continuare 1. Adecvarea capitalului - prin legislatia in vigoare, o banca personalitate juridica romana, este obligata sa-si mentina un capital minim, in raport cu natura si limitele de risc, precum si cu capacitatea conducerii de a identifica, masura si controla aceste riscuri. In perioadele in care banca realizeaza performante slabe , capitalul actionand ca un tampon, mentine increderea publicului in sistemul bancar, promoveaza stabilitatea fondurilor depozitarilor si asigura dezvoltarea bancii.