Prof. zw. dr hab. Piotr Grajewski
Download
1 / 59

- PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

prof. zw. dr hab. Piotr Grajewski Instytut Organizacji i Zarządzania Wydział Zarządzania Studia doktoranckie. Współczesne Metody zarządzania organizacją. TEMPO ZWIĘKSZANIA SIĘ CAŁKOWITEJ ILOŚCI WIEDZY W PRZEKROJU HISTORYCZNYM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - colin-vega


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

prof. zw. dr hab. Piotr Grajewski

Instytut Organizacji i Zarządzania

Wydział Zarządzania

Studia doktoranckie

Współczesne Metody zarządzania organizacją


Tempo zwi kszania si ca kowitej ilo ci wiedzy w przekroju historycznym
TEMPO ZWIĘKSZANIA SIĘ CAŁKOWITEJ ILOŚCI WIEDZY W PRZEKROJU HISTORYCZNYM

Alwin Toffler w swojej słynnej teorii „Trzeciej fali” podzielił całą historię na cztery okresy: „koczowniczy”, „rolniczy”, „przemysłowy” oraz „erę wiedzy i informacji”

Całkowita ilość wiedzy

Era Wiedzy

i

Informacji

Era Koczownicza

Era Rolnicza

Era Przemysłowa

W BIZNESIE LICZY SIĘ DZISIAJ POMYSŁ, TWÓRCZOŚĆ I WIEDZA

PRZETRWANIE I SUKCES ZAPEWNIAŁA SIŁA FIZYCZNA

CHĘĆ POSIADANIA ZIEMI

GŁÓWNY ZASÓB KAPITAŁ i PRACA

8000 r. p.n.e.

1750r.n.e.

2000 r. n.e.

Czas


Cechy wsp czesnego przedsi biorstwa

Wiedza staje się zasobem przedsiębiorstwa, którym należy zarządzać na równi z innymi zasobami – wiedzę można kupować, tworzyć, pielęgnować, wykorzystywać i upowszechniać.

Na każdym stanowisku pracy, czynności wykonywane jako podstawowe na tym stanowisku, wymagają coraz większego zakresu wiedzy.

Każdy pracownik w coraz większym stopniu wykonuje – poza czynnościami dla niego podstawowymi- czynności należące do obszarów wiedzy odległych od jego obszaru podstawowego. Powstaje w związku z tym potrzeba powstania zespołu nauczycieli i trenerów związanych nie z zespołami, tak jak tradycyjni przełożeni, ale z obszarami wiedzy.

Cechy współczesnego przedsiębiorstwa


Cechy wsp czesnego przedsi biorstwa1

4. Obok hierarchicznej jednostki organizacyjnej „komórka – zespół” pojawia się jednostka „proces” związana z określonym rodzajem czynności oraz odpowiadającym tym czynnościom obszarem wiedzy.

5. Procesy nie tworzą struktury hierarchicznej, a relacje między nimi dotyczą nie przekazywania poleceń, ale przesyłania produktu do dalszej obróbki, dostarczania narzędzi, przekazywania oczekiwań co do jakości produktu, przekazywania wiedzy, a więc szeroko rozumianego wspomagania jednego procesu przez drugi.

6. Pojawia się potrzeba i możliwość włączenia w obszar zarządzania dostawców i klientów firmy, dla których nie było miejsca w modelu hierarchicznym.

Pojawiają się pojęcia: klienta wewnętrznego i wewnętrznego dostawcy stanowiące ważne ogniwa w łańcuchu wartości od zewnętrznego dostawcy, wewnętrznego wykonawcę do klienta.

Por. A. Blikle, Doktryna jakości , www. Centrum jakości pl.

Cechy współczesnego przedsiębiorstwa


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

REENGINEERING – – zespół” pojawia się jednostka „proces” związana z określonym rodzajem czynności oraz odpowiadającym tym czynnościom obszarem wiedzy.Techniczna reorganizacja procesów działania (TRP)

prof.dr hab. Piotr Grajewski

Reengineering– to filozofia mająca na celu wprowadzenie usprawnień.

Jej celem jest osiągnięcie poprawy wyników działalności przez techniczną reorganizację procesów stanowiących istotę funkcjonowania organizacji, maksymalizację wartości dodanej powstającej w toku procesów oraz minimalizację wszelkich zbędnych elementów.

Dotychczasowa filozofia organizacji funkcjonalnej

Przez ponad dwa wieki projektowano systemy organizacyjne zgodnie z twórczym odkryciem Adama Smitha, głoszącym, że działalność przemysłowa powinna być podzielona na najprostsze, podstawowe zadania.

Postindustrialny świat biznesu, który właśnie się zaczyna wymaga, by firma funkcjonowała według zasady, zgodnie z którą zadania te powinny być ponownie zunifikowane tak, aby tworzyć spójne procesy.

Tradycyjna struktura organizacyjna

Tradycyjna struktura organizacyjna zakłada alokację funkcji i zadań w oddzielonych od siebie wyraźnymi granicami jednostkach funkcjonalnych. Tworzą one łańcuch wzajemnie połączonych działów o wysokim stopniu specjalizacji.

W ramach stworzonych w ten sposób funkcji tworzy się poziomy zarządzania, które w istocie stanowią hierarchię organizacyjną danej firmy.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

Założenia reengineeringu: – zespół” pojawia się jednostka „proces” związana z określonym rodzajem czynności oraz odpowiadającym tym czynnościom obszarem wiedzy.

współczesne przedsiębiorstwa i sposoby zarządzania stały się przestarzałe, procesy organizacyjne muszą zostać radykalnie zmienione, a wraz z nimi muszą zmienić się struktury organizacyjne.

cele i dążenia przedsiębiorstw, a zatem i strategie muszą być oparte na potrzebach klientów,

przekazywanie uprawnień pracownikom jest kluczem do podejmowania lepszych decyzji i skrócenia czasu potrzebnego na ich podjęcie. Można tego dokonać przez bliższe powiązanie odpowiedzialności i samej pracy,

systemy informatyczne wspierają przedsięwzięcia z zakresu BPR,

głównym zadaniem menedżerów nie jest dzisiaj samo zrozumienie potrzeby zmian, lecz tego, jak przeprowadzić zmiany w optymalnym czasie, minimalizując ryzyko i koszty.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

Zasady Reengineringu – zespół” pojawia się jednostka „proces” związana z określonym rodzajem czynności oraz odpowiadającym tym czynnościom obszarem wiedzy.

prof.dr hab. Piotr Grajewski

P.Grandewyróżnia cztery generalne zasady na których opiera się reengineering:

 • Wychodzić od potrzeb klienta

 • Analizować procesy w przedsiębiorstwie

 • Uwzględniać istniejące ograniczenia

 • Myśleć inaczej

  Bardziej szczegółowe zasady reengineeringu podaje Michael Hammer:

  • Działanie powinno się organizować wokół wyników a nie zadań.

   Chodzi o scalenie rozproszonej pomiędzy realizatorów odpowiedzialności. Scalanie cząstkowych zadań powierzanie ich jednej osobie lub jednemu zespołowi. Wtedy proces postrzegany jest całościowo i jedna osoba kontroluje przebieg procesu od początku do końca.

   Tego rodzaju sytuacja korzystna jest również dla klienta, który we wszystkich sprawach może kontaktować się z jedną osoba odpowiedzialną.

  • Użytkownicy rezultatu procesu powinni być jego organizatorami

   Chodzi o skoncentrowanie w jednym ogniwie zarówno realizacji jak i preparacji całego procesu, co zmniejsza czas jego trwania i koszty.

  • Rozproszone przestrzennie zasoby należy traktować tak, jakby znajdowały się w jednym miejscu

   Zasada ta ma na celu przezwyciężenie tradycyjnego konfliktu pomiędzy centralizacją i decentralizacją. Dzisiejsze możliwości w zakresie komunikowania się i logistyki czynią ową antynomię przestarzałą czego dowodem jest metoda justin time.

  • Równoległe procesy należy koordynować w czasie ich wykonywania.

   Jeśli np. nad nowym wyrobem pracuje szereg zespołów realizujących poszczególne jego części to całość prac powinna być koordynowana na bieżąco. Gdy niezależnie wykonywane części próbuje się skompletować w całość post factum wtedy znacznie wydłuża się łączny czas realizacji przedsięwzięcia.

  • Decyzje powinny być podejmowane w miejscu realizacji procesu, a oddalone przestrzennie kierownictwo zachowuje wyłącznie prawo kontroli decyzji.

   Jedna z głównych zasad reengineeringu stanowi, że ludzie wykonujący daną pracę powinni sami podejmować decyzje co prowadzi do spłaszczenia struktur i ograniczenia stanowisk kierowniczych – zasada empowermentu czyli uprawomocnienia wykonawców

  • Informacje gromadzone powinny spływać do jednego ogólnie dostępnego banku danych.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

BENCHMARKING – zespół” pojawia się jednostka „proces” związana z określonym rodzajem czynności oraz odpowiadającym tym czynnościom obszarem wiedzy.

Historia dowodzi, że od zarania dziejów ludzie starali się naśladować innych. Wynikało to z chęci rywalizacji a także z chęci uzyskania profitów, sławy i zaszczytów.

W gospodarce naśladownictwa i dorównywanie lepszym jest elementem współzawodnictwa, konkurencji i bodźcem do podnoszenia umiejętności.

Benchmarking to: porównywanie się z najlepszymi, dorównywanie im, orientacja na najlepszą klasę wyrobów lub usług, uczenie się od konkurentów.

Pojęcie benchmarkingu pochodzi z j. angielskiego ...bench-mark

 wyznaczony na widocznym z daleka miejscu, np. na wzgórzu, punkt orientacyjny wykorzystywany w pomiarach niwelacyjnych

 jest to wiec punkt odniesienia pozwalający się zorientować, w którym miejscu jesteśmy.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

Wady i zalety poszczególnych rodzajów benchmarkingu – zespół” pojawia się jednostka „proces” związana z określonym rodzajem czynności oraz odpowiadającym tym czynnościom obszarem wiedzy.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

OUTSOURCING – zespół” pojawia się jednostka „proces” związana z określonym rodzajem czynności oraz odpowiadającym tym czynnościom obszarem wiedzy.

prof.dr hab. Piotr Grajewski

Jest to koncepcja zarządzania, która powstała w latach 80-tych.

Pojęcie to pochodzi od angielskich słów:

outside  zewnętrzny

resource  zasoby, zapasy, środki.

Zastosowanie tej koncepcji zarządzania łączy się z nowym spojrzeniem na funkcję zaopatrzenia, a także na działalność usługową prowadzoną w przedsiębiorstwie  tę ostatnią coraz częściej powierza się firmom zewnętrznym.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

Nowe podejście do – zespół” pojawia się jednostka „proces” związana z określonym rodzajem czynności oraz odpowiadającym tym czynnościom obszarem wiedzy.realizacji funkcji zaopatrzenia zakłada:

prof.dr hab. Piotr Grajewski

 • koncentrację na kluczowych obszarach działania firmy,

 • rezygnację z produkcji szerokiej gamy części na rzecz tych najważniejszych,

 • pozostałe części i komponenty zostają dostarczone przez partnerów → taką nazwę nadaje się firmom dostawczym,

 • partnerzy są dobierani wg kryteriów długofalowej, dobrej współpracy w dłuższym czasie i rozumienie obopólnych korzyści,

 • często współpraca taka może doprowadzić do integracji firmy z dostawcą,

 • przedsiębiorstwo kupuje od swoich partnerów know - how → nie musi więc starać się o rozwijanie własnych badań.

  Nowa sytuacja dostawców

 • zmienia się “zakres gatunków” dostaw. Zamiast prostych, pojedynczych części, dostarcza się obecnie bardziej złożone komponenty.

 • dostawom części i środków towarzyszą odpowiednie usługi np. w zakresie utrzymywania maszyn i urządzeń w ruchu,

 • zmienia się sposób pracy dostawcy. Zamiast kierowania uwagi na problem, kładzie się naciski na jego rozwiązanie.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

Wady i zalety – zespół” pojawia się jednostka „proces” związana z określonym rodzajem czynności oraz odpowiadającym tym czynnościom obszarem wiedzy.outsourcingu

prof.dr hab. Piotr Grajewski

Głównym argumentem za outsourcingiem jest obniżka kosztów. Kraje (firmy) o wysokich kosztach pracy lokują produkcję komponentów poza swoimi granicami,

Umożliwia płynne dostosowywanie się do wahań sezonowych (np. popytu) i lepsze wykorzystanie potencjału czasu, który ma do swojej dyspozycji przedsiębiorstwo,

Outsourcing odciąża firmę od rozwijaniaknow – how w dziedzinach zasilania

Z reguły firmy dbające o wysoką renomę i oryginalność własnych wyrobów rezygnują z outsourcingu i nabywania części powszechnie dostępnych na rynku,

Firmy dbające o własną tożsamość nie popierają outsourcingu, konstruują własne, oryginalne maszyny do produkcji części. Ich hasłem przewodnim jest oryginalność i uzyskana w ten sposób przewaga rynkowa

Upowszechnia się outsourcing usług np. w zakresie napraw i remontów, ochronie obiektów, sprzątaniu a wiec w dziedzinach, które nie są kluczowymi obszarami działania firmy.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

Korzyści stosowania outsourcingu – zespół” pojawia się jednostka „proces” związana z określonym rodzajem czynności oraz odpowiadającym tym czynnościom obszarem wiedzy.

prof.dr hab. Piotr Grajewski

 • Możliwość uzyskania dostępu do najnowszych technologii odpowiednio dobranego partnera i jego doświadczeń zdobytych z wieloma klientami.

 • Bezinwestycyjny rozwój niektórych sfer przedsiębiorstwa. Dostawca usług sam inwestuje w technologię, która umożliwia mu prowadzenie usług.

 • Zyski i korzyści finansowe - opłata za outsourcing stanowi koszt uzyskania przychodu (firma płaci mniejszy podatek). Realizacja zadania własnymi siłami wymagać może inwestowania środków pochodzących z zysku (koszty inwestycji, obsługi, serwisu, utrzymania urządzeń, materiałów eksploatacyjnych, zatrudnienia personelu, obsługi księgowej, zarządzania procesami).

 • Możliwość koncentracji uwagi na działalności podstawowej bez rozpraszania zasobów finansowych i ludzkich na rodzaje działań, które nie są domeną firmy.

 • Możliwość elastycznego wyboru partnerów ze względu na istotne dla firmy kryteria, bez konieczności zasadniczych zmian wewnątrzorganizacyjnych.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

LEAN MANAGEMENT – zespół” pojawia się jednostka „proces” związana z określonym rodzajem czynności oraz odpowiadającym tym czynnościom obszarem wiedzy.

LM to odchudzone lub wyszczuplone zarządzanie. Sama koncepcja nosi nazwę amerykańską, jednak rodowód jest japoński.

Rodowód

Lean Management ma swoje źródło w koncepcji leanproduction (odchudzonej produkcji), która po raz pierwszy została zastosowana w japońskim koncernie TOYOTA przez szefa produkcji tej firmy – OHNO.

W pewnym momencie rozwoju pojawił się problem braku wystarczającego potencjału zasobów. Znaleziono rozwiązanie, które wkrótce zastosowali i inni japońscy producenci aut.

Polegało ono na – znacznym ograniczaniu zasobów potrzebnych do produkcji: ludzi, powierzchni, nakładów inwestycyjnych, czasu itd.

Efekt: producenci japońscy potrzebowali połowę powierzchni produkcyjnej, siły roboczej, czasu niezbędnego do montażu, czasu przeznaczonego na badania i rozwój, zapasów materiałowych w porównaniu z konkurentami.

ZAŁOŻENIA I KOMPONENTY LEAN MANAGEMENT

Myśl przewodniauproszczenie organizacji i zarządzania, spłaszczanie struktur, eliminacja niektórych zasad taylorowskiej organizacji pracy.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

Koncepcja Lean Management opiera się na sześciu komponentach:

prof.dr hab. Piotr Grajewski

Koncentracja na potrzebach klienta i odchudzona produkcja, ciągły przepływ materiałów oraz dostaw zgodnie z zasadą justin time,

Nieustanne doskonalenie jakości,

Przyspieszenie rozwoju nowych produktów i szybkie wprowadzenie ich na rynek,

Stosowanie aktywnego marketingu w celu pozyskania nowych klientów i większa dbałość o dotychczasowych,

Zdolność do wzrostu i pozyskania inwestora strategicznego,

Harmonijne powiązanie przedsiębiorstwa z otoczeniem.


Lean management

Lean Management polega na zastosowaniu takich specyficznych sposobów działania , aby w danych warunkach techniczno-organizacyjnych uzyskać najlepsze efekty działania jak najmniejszymi nakładami. Osiąga się to przede wszystkim poprzez wszechstronną eliminację wszelkiego marnotrawstwa – tzw. muda (japońskie słowo oznaczające marnotrawstwo).

T. Ohno wyróżnił i określił 8 głównych rodzajów muda:

Nadprodukcja

Braki produkcyjne

Zbędne zapasy

Przestoje produkcyjne

Zbędne przetwarzanie

Nadmierny transport

Zbędny ruch na stanowiskach pracy

Stracona kreatywność pracowników

Lean Management


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

TIME BASED MANAGEMENT specyficznych sposobów działania , aby w danych warunkach techniczno-organizacyjnych uzyskać (zarządzanie czasem)

Czas jako atut strategiczny.

 • czas ma niezwykłe właściwości:

  • jest dobrem rzadkim – nie można go sprzedać,

  • nie można go magazynować,

  • nie daje się pomnożyć,

  • stale i nieodwołalnie biegnie naprzód – upływa.

 • - w tej koncepcji czas traktuje się jako atut strategiczny.

  Częste zmiany w otoczeniu powodują, że firmy muszą uporać się z następującymi problemami:

  • szybkie zmiany na rynkach produktów,

  • skracanie cyklu życia produktów,

  • skracanie cyklu przygotowania nowych wyrobów,

  • wzrastająca produktywność,

  • krótkie terminy realizacji zaopatrzenia,

  • wzrost wymagań w stosunku do dotrzymywania terminów,

  • nasycenie rynków.

   Problemy te generują przede wszystkim szybkość czasu ich rozwiązywania. Decydującą rolę w bieżącym i perspektywicznym dopasowaniu firm do zmiennych warunków odgrywa  CZAS.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

prof.dr hab. Piotr Grajewski specyficznych sposobów działania , aby w danych warunkach techniczno-organizacyjnych uzyskać

Klienci są wrażliwi na czas i w tym tkwi przewaga konkurencyjna firmy, którą można wykorzystać przez:

 • skrócenie procesów (oszczędność czasu),

 • dotrzymywanie umówionych terminów (punktualność),

 • uformowanie na nowo istniejących procesów (płynność czasu)

 • rozwój nowych procesów i produktów (innowacyjność)

  Zarządzanie czasem jest koncepcją, która pojawiła się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku , łącznie z lean management i reengineeringiem.

  Nowością jest to, że czas otrzymuje priorytet w procesach zarządzania, a myślenie w kategoriach czasu dotyczy wszystkich sfer firmy.

  Czas jest traktowany jako:

 • ważny czynnik konkurencyjności,

 • kierownictwo przywiązuje wagę do realizacji procesów oraz jakości współpracy między zakresami funkcjonalnymi lub procesowymi przedsiębiorstwa,

 • zaspokojenie potrzeb klienta pod względem punktualności, aktualności, nowości,

 • elastyczne reagowanie na modę i zindywidualizowane oczekiwania klienta, gdyż klient jest skłonny zapłacić wyższą cenę za nowy generacyjnie wyrób lub usługę – sprzedaje się przede wszystkim wartość dodaną zawartą w wyrobie lub usłudze.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

Podstawy koncepcji skierowanej na czas specyficznych sposobów działania , aby w danych warunkach techniczno-organizacyjnych uzyskać

prof.dr hab. Piotr Grajewski

 • TBM jest koncepcją opracowaną przez bostońską grupę konsultingową i opiera się na pięciu ogólnych założeniach:

 • Orientacja na czynnik czasu. Czas można zmierzyć.

 • Orientacja na skok ilościowy. Sukces można osiągnąć tylko dzięki operacjom na dużą skalę. Marginalne ulepszenia nie są wystarczające.

 • Orientacja na proces. Umożliwia to optymalizację procesów i ustalenia miejsc krzyżowania się procesów z funkcjami.

 • Orientacja na wartości. Oznacza eliminację lub redukcję konfliktów w miejscach przecinania się procesów z funkcjami. Pozwala na likwidację tych działań, które nie tworzą wartości dla klienta –zewnętrznego lub wewnętrznego.

 • Orientacja na zespół. Zespołowy charakter pracy ułatwia rozwiązanie konfliktów w miejscach krzyżowania się procesów z funkcjami.

  Wg BCG zaprojektowanie dla przedsiębiorstwa nowej organizacji, u podstaw której leży czynnik czasu  powinno przebiegać w sześciu fazach.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

METODA PARETO specyficznych sposobów działania , aby w danych warunkach techniczno-organizacyjnych uzyskać

Twórcą tej metody był wybitny włoski ekonomista, który pod koniec XIX w. analizując dochody ludności różnych krajów odkrył, że aż 80% bogactw było własnością zaledwie 20% społeczeństwa (badania dotyczyły Italii).

Pareto dowodził, że stosunek 80:20 określa wiele zjawisk życia społecznego. Metoda ta okazała się przydatna w interpretacji zjawisk z zakresu zarządzania:

jest jedną z metod diagnozowania i kontrolowania zjawisk z różnych dziedzin działalności zespołów pracowniczych i twórczego niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów zarządzania

ułatwia sprawowanie kontroli – może być skutecznym narzędziem controllingu

ułatwia poprawę działań marketingowych, jakości produkcji itp.

Metoda Pareto jest dość rzadko wykorzystywana w Polsce. Wynika to głównie z obaw przed konsternacją, którą w wielu przedsiębiorstwach wywołałyby rezultaty analiz 80/20 – zwłaszcza osiągania głównych rezultatów znacznie mniejszym kosztem niż się wydaje.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

Menadżerowie, którzy doceniają w zarządzaniu metodę specyficznych sposobów działania , aby w danych warunkach techniczno-organizacyjnych uzyskać Pareto stosują się do następujących wskazówek:

Paradoks 80/20 polega na tym, że bardzo niewielka liczba zdarzeń (20%) decyduje o 80% wyników, podczas gdy cała reszta 80% zdarzeń odpowiada za pozostałe 20% wyników.

Dbają o rozwijanie umiejętności i specjalizacji przez pracowników, gdyż 20% nakładu daje 80% wyników,

Nie zaniedbują marketingu, mając na względzie, że firma to „fabryka kosztów”, a zysk pochodzi od klienta po sprzedaży towaru,

Wybierają ten obszar działania, który pozwala firmie przodować na rynku – jest to z reguły dziedzina, która odpowiada 20% aktywności,

Uczą się od najlepszych; w przedsiębiorstwie 20% najlepszych pracowników tworzy 80% wyników.

- dla różnych sytuacji i firm reguła 80/20 będzie trochę inna np. 90/10, 70/30, ale analizy wykonywane w wielu firmach wskazują na jej powszechną obecność


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

Metoda specyficznych sposobów działania , aby w danych warunkach techniczno-organizacyjnych uzyskać Pareto

Przykłady:

20% klientów zostawia w kasie firmy 80% gotówki

20% produktów generuje w wyniku ich sprzedaży 80% wpływów

20% uczniów powoduje 80% problemów wychowawczych

20% pracowników „zużywa” 80% dni absencji w pracy

Ogólnie: 20% przyczyn rodzi 80% skutków

Wnioski:

Kierownik powinien koncentrować swoją uwagę wyłącznie na sprawach kluczowych, być aktywny jedynie w obszarach, które decydują o powodzeniu lub porażce,

Świadome ograniczanie pola działania może przyczynić się do podniesienia jego sprawności – współczesny kierownik jest źle poinformowany nie na skutek braku informacji, ale ich nadmiaru.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

prof.dr hab. Piotr Grajewski specyficznych sposobów działania , aby w danych warunkach techniczno-organizacyjnych uzyskać

Stosując analizę Pareto koncentrujemy się na podstawowych przyczynach zarówno w procesie zbierania danych, jak i tworzenia rozwiązań. Interesuje nas nie tyle całkowite usunięcie problemu, ile poprawa stanu dotychczasowego. Podczas przyporządkowywania przyczyn powstawania dysfunkcji w działaniu systemu organizacyjnego okazuje się, że większość z nich spowodowana jest nielicznym zbiorem czynników o dużym wpływie Należy zatem koncentrować uwagę na kontroli tych, a nie wszystkich czynników.


Zarz dzanie procesami

Podstawowym problemem zarządzania jest opanowanie złożoności zjawisk towarzyszących działaniu organizacji. Trudno jest bowiem ujmować jednocześnie aspekty statyczne i dynamiczne zarządzania.

Aspekt statyczny dotyczy trwałych struktur.

Aspekt dynamiczny dotyczy procesów.

Zarządzanie wysuwające na pierwszy plan aspekt statyczny działania organizacji określa się mianem podejścia strukturalnego

Zarządzanie wysuwające na pierwszy plan aspekt dynamiczny działania organizacji określa się mianem podejścia procesowego.

W podejściu strukturalnym kładzie się główny nacisk na osiągnięcie celów organizacji jako całości, w tym jej właścicieli, natomiast w podejściu procesowym główny nacisk kładzie się na zaspokajaniu potrzeb klientów. Te dwie grupy celów muszą być należycie zrównoważone – warunek skutecznego zarządzania.

Zarządzanie procesami


Niedostatki tradycyjnej organizacji funkcjonalnej
Niedostatki tradycyjnej organizacji funkcjonalnej złożoności zjawisk towarzyszących działaniu organizacji. Trudno jest bowiem ujmować jednocześnie aspekty statyczne i dynamiczne zarządzania.

 • kultura “silosów” i zamkniętych przestrzeni organizacyjnych (orientacja na szefa, a nie na klienta)

 • czynności przechodzą przez wiele biurek i działów – koordynacja wymuszana presją hierarchiczną

 • długie czasy reagowania na oczekiwania zewnętrzne – słabe więzi poziome

 • zatrzymanie relacji rynkowych na granicach zewnętrznych systemu organizacyjnego

 • optymalizacja działań ze względu na cele cząstkowe działów lub pionów (autonomizacja)

 • brak poczucia odpowiedzialności za jakość obsługi klienta (zewnętrznego i wewnętrznego)

 • specjalizacja funkcjonalna generuje efekt rutyny, niechęci do zmian i uczenia się


Od podzielonych funkcji do zintegrowanej organizacji
Od podzielonych funkcji złożoności zjawisk towarzyszących działaniu organizacji. Trudno jest bowiem ujmować jednocześnie aspekty statyczne i dynamiczne zarządzania. do zintegrowanej organizacji

Kierownictwo

B+R

Zaopatrzenie

Produkcja

Marketing

Sprzedaż

Dostawcy

Klienci

Procesy obsługi klienta

WE

WY

Zintegrowana logistyka

Procesy wytwórcze

Procesy wsparcia


Elastyczno wsp czesnej organizacji

Elastyczność jest pojęciem stopniowalnym. Jej poziom jest jednak pochodną tempa zmian w otoczeniu. Poziom ten powinien nadążać za tempem zmian a można założyć, że tempo to nadal będzie wzrastało w dającej się przewidzieć przyszłości. Dlatego też punktem wyjścia do odpowiedzi na postawione wyżej pytanie jest zdefiniowanie oczekiwanych cech współczesnej organizacji elastycznej. Są to następujące cechy:

 • 1. zdolność do nadążania za zmianami otoczenia i rozwijania się w tempie równym lub szybszym niż konkurenci,

 • 2. zdolność do szybkiej, dostosowawczej zmiany struktury relacji wewnątrzorganizacyjnych, w tym granic zewnętrznych systemu,

 • 3. wysoki poziom uprawomocnienia pracowników, co materializuje się w postaci sprawnych, o krótkim przebiegu procesach decyzyjnych, realizowanych w płaskich strukturach organizacyjnych,

 • 4. posiadanie sprawnego systemu identyfikacji i reakcji na opinie klientów i innych interesariuszy organizacji,

Elastyczność współczesnej organizacji


Elastyczno wsp czesnej organizacji1

 • 5. kształtowanie kompetencji własnych pracowników w kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,

 • 6. umiejętność znajdowania równowagi między stabilizacją, niezbędną dla wysokiego poziomu jakości działania, a destabilizacją wywoływaną potrzebą częstych zmian,

 • 7. implementacja systemu reakcji nie tylko na zmiany, które się wcześniej przewidziało, ale także zmiany, których się nie przewidywało – zdolność do budowy systemu, który nauczy się funkcjonować w środowisku biznesowym o wysokim poziomie probabilizmu wpływu czynników o charakterze globalnym.

Elastyczność współczesnej organizacji


Proces restrukturyzacji a cucha warto ci
PROCES RESTRUKTURYZACJI ŁAŃCUCHA WARTOŚCI kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,

Działania nie

tworzące wartosci

dodanej

Ocena każdego działania

w łańcuchu

Czy działanie może

być wyeliminowane

bez uszczerbku

dla klienta ?

tak

tak

Czy działanie jest

konieczne ?

Niezbędne

działania

nie

tworzące

wartości

dodanej

nie

tak

Czy klienci

oczekują go ?

nie

nie

Czy działanie

może być wyeliminowane bez

szkody dla dalszych działań ?

tak

tak

Czy poprawia ono

sprawność działań

nie

tak

Czy jest niezbęd-

ne dla biznesu ?

nie

nie

Działania tworzące

Wartość Dodaną

Zbędne działania

nie tworzące

wartości


Istota procesu gospodarczego
Istota procesu gospodarczego: kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,

 • Proces jest łańcuchem sekwencyjnych czynności, które transformują mierzalne wejścia (materiały, informacja, ludzie, urządzenia, metody) w mierzalne wyjścia (produkty, usługi, informacje) – polega zatem na dodaniu do zasileń nowej wartości (dodanej).

 • Proces ma mierzalny cel – najogólniej jest nim tworzenie wartości uznanej i zweryfikowanej przez odbiorcę, zawartej w produkcie, usłudze, informacji lub innym możliwym do zdefiniowania efekcie końcowym.

 • Proces ma dostawcę i klienta, a zatem jego granice wyznaczane są przez jakiś zdefiniowany rodzaj transakcji zakupu zasileń i sprzedaży wytworu.

 • Proces może być powtarzany, co oznacza, że możliwe jest jego zapisanie w formie umożliwiającej odczytanie jego przebiegu przez realizatorów.

 • Każdą czynność lub zbiór czynności można przedstawić jako proces, w wyniku którego z pewnej wartości początkowej, czyli nakładu, otrzymujemy rezultat, którym w istocie jest nakład przekształcony i wzbogacony o wartość dodaną stanowiącą wynik procesu.

  Źródło: P. Grajewski, Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007


Istota procesu

Typowe procesy to kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,: Produkcja, Sprzedaż, Marketing, Finanse, Informatyka itp. O typie procesu decyduje:

 • rodzaj produktu jaki jest przez jego czynności przetwarzany,

 • rodzaj wiedzy potrzebny do wykonywania tych czynności

  Proces biznesowy jest złożony z trzech elementów:

 • logiki jego działania – sterowanie procesem

 • zasobów materialnych - materiały, maszyny, media, infrastrukt.

 • - zasobów niematerialnych – informacje, kwalifikacje, wiedza

  Nie jest możliwe osiąganie sensownych rezultatów gdyby czynności wykonywane były w oderwaniu od siebie. Czynności są połączone ze sobą wzajemnymi relacjami i zależnościami. Działania opisują jakie czynności należy wykonać aby zrealizować proces. Procesy występują wszędzie niezależnie od świadomości ich istnienia.

Istota procesu


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

BPR – DEFINICJE PROCESU kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,

- jest łańcuchem czynności, wykorzystujących zasoby organizacji, które transformują mierzalne wejście w mierzalne wyjście,

 • ma mierzalny cel,

 • ma dostawcę i klienta,

 • zwykle przekracza wytyczone w organizacji granice między obszarami funkcjonalnymi,

 • ma charakter powtarzalny.

 • typowe procesy to Produkcja, Sprzedaż, Finanse – o typie procesu decyduje rodzaj produktu jaki jest przez jego czynności przetwarzany i rodzaj niezbędnej wiedzy


Zasady na jakich opiera si filozofia bpr wg m hammera
Zasady, na jakich opiera się filozofia BPR ( kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,wg. M. Hammera)

1. Organizuj pracę, biorąc za podstawę jej oczekiwane wyniki, a nie realizację poszczególnych zadań (koncentracja odpowiedzialności).

2. Spraw, by osoby wykorzystujące wyniki danego procesu realizowały i projektowały ten proces.

3. Uwzględnij procesy związane z przetwarzaniem informacji, jako prace, których wynikiem jest informacja.

4. Traktuj rozproszone geograficznie zasoby tak, jakby były dostępne w sposób scentralizowany.

5. Łącz działania prowadzone równolegle zamiast integrować ich rezultaty.

6. Utwórz punkt decyzyjny w miejscu, gdzie praca jest wykonywana i wbuduj naturalne mechanizmy nadzoru w sam proces – ludzie wykonujący daną pracę powinni sami podejmować decyzje.


Zasady na jakich opiera si filozofia bpr wg m hammera1
Zasady, na jakich opiera się filozofia BPR ( kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,wg. M. Hammera)

7. Uzyskuj informacje z jednego źródła od tego źródła – informacje należy rejestrować w miejscu jej powstawania jednakże powinna być dostępna dla wielu użytkowników systemu.

8. Każdy proces może być realizowany według wielu różnych wariantów.

9. Zarządzający procesem (właściciel procesu) stanowi pojedynczy punkt kontaktowy związany z procesem.

Reinżynieria procesu ma na celu stworzenie modelu referencyjnego, na podstawie którego w aktualnie stosowanym procesie dokonywane są działania doskonalące poprzez eliminowanie działań zbytecznych i usprawnianie działań koniecznych.


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

TYPOLOGIA PROCESÓW kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,

 • Sukces przedsiębiorstwa

Procesy główne

Procesy główne - kluczowe

Proceszaopatrzenia

2

1

Rozwój produktu

Rozwój kadry

Planowanie urządzeń

Realizacja zamówień

Finanse

Proces produkcji

Procesy zabezpieczające

Procesy pomocnicze

4

3

Remonty

Zasilanie i odpady

Zabezpieczenie jakości

Zarządzanie środkami trwałymi

 • Potrzeby klientów


Procesy zarz dzanie i doskonalenie
Procesy – zarządzanie i doskonalenie kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,

Procesy podstawowej działalności - łańcuch wartości

1. Badanie

rynku

2. Tworzenie nowych usług

3. Dostarczanieusług

6. Marketing

7. Sprzedaż

8. Obsługaklienta

9. Rozliczenie

4. Planowanie

i rozbudowa sieci

5.Utrzymanie

sieci

Procesy zarządzania

10. Strategia

11. Planowanie

12. Zarządzanie finansami

13. Zarządzanie zasobami ludzkimi

14. Monitorowanie i ocena działalności operacyjnej

Procesy pomocnicze (procesy wspomagające)

15. Obsługa finansowo-księgowa

16. Wsparcie logistyczne

17. Obsługa kadrowa i szkolenia

18. Wsparcie informatyczne


Terminologia procesowa
TERMINOLOGIA PROCESOWA kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,

WŁAŚCICIEL PROCESU - osoba odpowiedzialna za koordyna- cję całokształtu działań związanych z zarządzaniem danym procesem.

PROCEDURA – instrukcja, opis sposobu postępowania w określonych sytuacjach, który określa szereg zadań lub czynności wykonywanych przez indywidualnych pracowników lub ich niewielki zespół. Czynności te są wykonywane w ramach procesu, ale ich sekwencja nie stanowi procesu.

OPTYMALIZACJA PROCESÓW – zbiór działań, których celem jest poszukiwanie najlepszych rozwiązań zapewniających najwyższą efektywność procesów w określonych warunkach.


Terminologia procesowa1
TERMINOLOGIA PROCESOWA kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,

ZARZĄDZANIE PROCESAMI – polega na postrzeganiu przedsiębiorstwa (organizacji) jako podmiotu realizującego procesy i funkcjonującego z uwzględnieniem przyjętej metodyki procesów. Stanowi składnik systemu zarządzania organizacją i opiera się na metodycznej identyfikacji procesów oraz ich wzajemnych współzależności (tzw. architektura procesów).

Działania realizowane w ramach zarządzania procesami:

 • mapowanie nowych procesów

 • eliminacja procesów niepotrzebnych

 • modelowanie procesów i sposobu ich pomiaru

 • podtrzymywanie funkcjonowania procesów i ich ocena

 • zmiany w funkcjonujących procesach

 • przydzielanie procesom właścicieli

 • optymalizacja procesów


Determinanty organizacji procesowej
DETERMINANTY ORGANIZACJI PROCESOWEJ kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,

 • Proces jako obiekt budowy organizacji

 • Orientacja na klienta jako podstawa identyfikacji i projektowania przebiegu procesów

 • Urynkowienie relacji wewnątrzorganizacyjnych

 • Zarządzanie przez rezultaty procesów

 • Zespoły jako obiekt grupowania kompetencji realizacyjnych


Zasady wsp dzia ania w organizacji procesowej
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,W ORGANIZACJI PROCESOWEJ

 • Klient, odbiorca rezultatu danego procesujest najważniejszy -

  proces musi być zaprojektowany w oparciu o potrzeby klienta

 • Cały proces powinien być zaprojektowany jako zamknięta całość

  niezależnie od granic między działami i eliminując działania nie tworzące wartości

 • Praca powinna być wykonywana przez osobę do tego najlepiejprzygotowaną

  niezależnie od miejsca jej organizacyjnego przyporządkowania

 • Cały projekt powinien działać w ramach jednej bazy danych

  by uniknąć przekłamań informacyjnych

 • Żadne działanie nie powinno być wykonywane więcej niż raz

  powtarzające się działanie tworzy koszty, a nie wartość


Wsp czesne metody zarz dzania organizacj

Miary procesów w organizacji kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,

Dominacja wskaźników finansowych ogranicza przyszłe zdolności realizacyjne firm, niektóre ważne działania są dokonywane ze znacznym opóźnieniem a przyszła pozycja firmy może być zagrożona.

 • indeks satysfakcji klienta – miara oceny jakości procesu

 • koszt utraconego klienta

 • udział zapasów w sprzedaży

 • części wymagające prac poprawkowych

 • cykl produkcji w dniach

 • średni czas przezbrojenia maszyn

 • procent czasu przeznaczony na szkolenia

 • czas oczekiwania na obsługę

 • wskaźniki elastyczności procesu, produktu i infrastruktury (czas niezbędny do zmiany)

Jedną z efektywnych metod pomiaru wszechstronnych wyników działania

organizacji jest

– karta wyników bądź karta zbilansowanych wyników.

Balanced Scorecard


Dojrza o procesowa organizacji

Dojrzałość procesowa organizacji zależy od: kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,

 • Strategii opracowania i wdrożenia koncepcji organizacji opartej na procesach

 • Wyboru parametrów organizacji procesowej, które uważa się za adekwatne do specyfiki wyznaczonej głównie funkcją genotypową danej organizacji

 • Założonego tempa wdrażania zmiany organizacji w kierunku procesów w tym wdrożenia zmian w systemie zarządzania (system motywacyjny, informatyczny itd.)

 • Merytorycznego przygotowania uczestników organizacji do rzeczywistego zaakceptowania zmiany generacyjnej jaką jest zmiana w kierunku organizacji procesowej.

Dojrzałość procesowa organizacji


Firmy kt re pragn zorientowa si na procesy powinny
Firmy, które pragną zorientować się kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,na procesy powinny:

 • ZIDENTYFIKOWAĆ I OPISAĆ (ZMAPOWAĆ) SWOJE PROCESY

  • PRZEKONAĆ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW O ICH ZNACZENIU

 • WPROWADZIĆ MIERNIKI PROCESÓW

  • PRZEJŚĆ DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI

 • WDROŻYĆ STRUKTURY PROCESOWE


Projektowanie proces w model sipoc
Projektowanie procesów – Model SIPOC kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,

S

I

P

O

C

dostawcy

Supliers

dane

wejściowe

Inputs

Proces

dane wyjściowe

Outputs

odbiorcy

Customers

Poziom zadowolenia


Atrybuty organizacji procesowej
Atrybuty organizacji procesowej kierunku stałego uczenia się nowych sposobów działania, a tym samym wysokiej ich podatności na zmiany,

 • Wielodyscyplinarny charakter pracy w zespołach

 • Urynkowienie wewnętrznych relacji miedzy procesami głównymi

 • Stałe dostosowywanie przebiegów organizacyjnych (procesów) do potrzeb klientów zewnętrznych i wewnętrznych

 • Wysoki poziom uprawomocnienia (empowerment) realizatorów procesów

 • Zdolność do samoorganizowania poszczególnych elementów struktury

Źródło: P. Grajewski, Organizacja procesowa. Konfiguracja i projektowanie, PWE, Warszawa 2007


Podstawowe za o enia do budowy organizacji procesowej

Wszystkie wyodrębnione obszary organizacji są z zasady równoważne ze względu na ich przydatność w realizacji zamówień wewnętrznych.

Każdy obszar organizacji jest klientem i jako taki ma możliwość wyboru realizacji zamówienia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Obszar, który nie znajduje klientów powinien podlegać samo restrukturyzacji, do jego likwidacji włącznie.

Każdy obszar organizacji jest usługodawcą wewnętrznym i może lokować swoje usługi na rynku wewnętrznym jak i zewnętrznym (z wyjątkiem usług i produktów zastrzeżonych do użytku wewnętrznego).

Procesy w organizacji są konfigurowane w perspektywie klientów (SIPOC) Projektowanie procesu zaczyna się od określenia oczekiwań klienta, a następnie podąża wstecz konfigurując procesy wewnątrz systemu.

Stałym elementem systemu działania jest możliwość negocjacji warunków dostawy usług wewnątrz sekwencyjnego łańcucha tworzenia wartości.

System organizacyjny, w tym struktura, powinien być przekonfigurowany z układu funkcjonalnego na układ procesowy.

Podstawowe założenia do budowy organizacji procesowej


Podstawowe korzy ci z przej cia do organizacji procesowej

 • Skupienie się na procesach powoduje lepszą koncentrację na potrzebach klientów,

 • Możliwość łatwiejszego określenia łańcucha wartości dodanej,

 • Dobrze zdefiniowane wzorce procesów przyczyniają się do lepszego zrozumienia zadań przez pracowników oraz lepszej komunikacji między komórkami organizacji,

 • Zarządzanie procesami i działanie na poziomie wyższym niż poszczególne działy i redukuje ryzyko suboptymalizacji oraz stwarza możliwość poszukiwania rozwiązań optymalnych w skali całej organizacji

 • Określanie właścicieli procesów pozwala unikać rozmywania się odpowiedzialności,

 • Przypisanie zasobów do procesów umożliwia lepszą kontrolę ich wykorzystania oraz kontrolę wykorzystania czasu pracy,

 • Lepsza lokalizacja i interpretacja wiedzy oraz wprowadzenie do systemów zarządzania wiedzą procesowo zorientowanych struktur a także procesowo zorientowanych map wiedzy.

Podstawowe korzyści z przejścia do organizacji procesowej


Czynniki sukcesu wdra ania podej cia procesowego do organizacji wg m hammera

Przywództwo ( na potrzebach klientów,leadership) – warunek sine qua non wprowadzenia podejścia procesowego, które pociąga za sobą olbrzymie zmiany. Bez silnego przywódcy sukces wdrożenia jest małoprawdopodobny.

Kultura organizacyjna (organizationalculture) – tak długo jak nie zmieni się sposób myślenia pracowników, a klient nie stanie się podmiotem wszystkich działań w firmie, nie można mówić o zarządzaniu procesowym.

Mechanizmy zarządzania procesami (governance) – powołanie właścicieli procesów, ustalenie odpowiednich priorytetów, wskazanie możliwości i konieczności komunikacji wzdłuż procesów zamiast wzdłuż struktur pionowych, przekształcenie struktur silosowych w procesowe jest warunkiem koniecznym podejścia procesowego.

Wiedza i umiejętności (expertise) – wprowadzanie procesów jest zadaniem trudnym, skomplikowanym i najeżonym pułapkami. Bez odpowiedniej wiedzy z różnych dziedzin, umiejętności organizacyjnych, znajomości metod i narzędzi rozwiązywania pojawiających się problemów w połączeniu z determinacją, każda trudność może się stać przyczyną porażki całego przedsięwzięcia.

Czynniki sukcesu wdrażania podejścia procesowego do organizacji (wg. M. Hammera)


Model struktury organizacji procesowej
Model struktury organizacji procesowej na potrzebach klientów,

ZARZĄD

Menedżer procesów

pomocniczych

Zespół procesu rozwoju kadry i zarządzania wiedzą

Klient

wewnętrzny

Badanie potencjałukadry

Coaching

System zarządzania wiedzą

Pozyskiwanie i alokacja kadr

Zespół procesu strategii i zarządzania informacją

Zarządzanie finansami

Rejestracja zdarzeń gospodarczych

Informacje dla zarządzania

Planowanie i strategia

Zespół procesu wsparcia administracyjnego

Megaproces pomocniczy

Utrzymanie zasobów

Zaopatrzenie pozaprodukcyjne

Obsługa Zarządu

Inne procesy wsparcia

Menedżer procesów

podstawowych

Klient

zewnętrzny

Zespół procesu obsługi klienta

Sprzedaż

Logistyka dystrybucji

Pozyskiwanie kontraktów

Badanie rynku

Zespół procesu rozwoju produktu

Projektowanie możliwości wykonawczych

Projektowanie technologiczne

Projektowanie konstrukcyjne

Projektowanie prognostyczne

Zespół procesu wytwarzania

Megaproces podstawowy

Zaopatrzenie i logistyka zaopatrzenia

Logistyka produkcji

Wykonanie

Planowanie wykonania

Opracowanie: P. Grajewski, Organizacja procesowa. Konfiguracja i projektowanie, PWE, Warszawa 2007


Utrzymywanie dwup aszczyznowego uk adu dzia ania organizacji generowa mo e tak e zagro enia s to

 • Rywalizacja o zasoby i kompetencje między układem na potrzebach klientów,funkcjo-nalnym i procesowym.

 • Deprecjacja znaczenia procesów i ich przekształcenia w procedury, czyli algorytmy działań pozbawione cech procesów.

 • Wzrost kosztów funkcjonowania organizacji na skutek konieczności uruchomienia mechanizmu koordynacji dwóch zorientowanych przeciwnie płaszczyzn organizacji

 • Trudność budowy spójnego systemu ukierunkowującego zachowania pracowników – system motywacyjny, awansowania itp.

Utrzymywanie dwupłaszczyznowego układu działania organizacji generować może także zagrożenia są to:


Jak przezwyci y te zagro enia

Szkolenia preparacyjne uświadamiające korzyści i zagrożenia.

Projekt powinien zawierać nie tylko docelowy kształt rozwiązań procesowych, ale także elastyczny harmonogram zmiany.

Wdrażanie rozwiązania musi być konsekwentne.

Projekt zmian powinien być kompleksowy tj zawierać nie tylko koncepcje przebiegu procesów i strukturę ale także zasad zarządzania wiedzą i zasobami ludzkimi.

Stałe monitorowanie zmiany zwłaszcza wdrożonych rozwiązań dla ich utrwalania i przeprowadzenia niezbędnych korekt.

Jak przezwyciężyć te zagrożenia ?


Inteligencja proces w

Coraz większy udział w działalności współczesnych firm mają procesy wymagające od wykonawców nie tylko umiejętności (skills) ale i wiedzy (knowledge – intensiveprocesses). Charakteryzują się tym że:

 • Zawierają działania kreatywne, co oznacza, że nie mogą, albo mogą w niewielkim stopniu, być predefiniowane,

 • Stopień formalizacji opisu procesu i zakresu sterowania zależy od charakterystyki jego wykonawców - im mniej doświadczony pracownik tym większa powinna być nad nim kontrola,

 • Opis procesu może być dokonany tylko na wysokim poziomie ogólności opis ten jest często powierzchowny i niekompletny, improwizacja działań

 • Szczegółowe informacje o procesie nie są dostępne, ponieważ istnieją tylko jako wiedza ukryta, np. doświadczenie pracowników .

Inteligencja procesów


Inteligencja proces w biznesowych
Inteligencja procesów biznesowych mają procesy wymagające od wykonawców nie tylko umiejętności (

 • Procesy „inteligentne”, czyli takie, które mają wkomponowany w ich strukturę system wykorzystywania własnej wiedzy, na podstawie informacji o otoczeniu i własnego doswiadczenia.

 • Służą do optymalizacji przepływu poszczególnych operacji z perspektywy oczekiwanych wyników,

 • Sposób projektowania tych procesów uwzględniać musi duży poziom ich zdolności do samoorganizacji, jako reakcję na założony wysoki poziom turbulencji – dużej zmienności - ich przepływu.


Inteligencja proces w biznesowych1
Inteligencja procesów biznesowych mają procesy wymagające od wykonawców nie tylko umiejętności (

 • Procesy „nieinteligentne”, czyli takie, które realizują swoje efekty wyjściowe bez własnego wkładu organizacyjnego i w niewielkim stopniu własnej wiedzy.

 • procesy te są niejako zdalnie sterowane przez stanowiska organizacyjne odpowiedzialne za ich przebieg i osiągane wyniki,

 • sposób projektowania tego typu procesów zakłada niski lub żaden poziom zdolności do ich samoorganizacji, oraz ich bierny wpływ na kształtowanie parametrów efektu końcowego,

  Taki sposób projektowania procesu jest adekwatny do kształtowania procesów o laminarnym, czyli stałym, niezmiennym przepływie (skrajna postać – procedura).


Procesy nieinteligentne

 • Procesy nieinteligentne , czyli rutynowe mogą być w pełni zalgorytmizowane i bez większych trudności mogą być w większości lub w całości wspierane przez dedykowany system informatyczny.

 • Struktura takich procesów zmienia się rzadko. Mają one ustalony harmonogram przebiegu i są względnie łatwe w formalnym opisie.

 • Są sterowane przez system , a od ludzi wymagają jedynie ścisłego podporządkowania się ustalonym regułom i dyscypliny wykonawczej.

 • Przykładem takich procesów mogą być np. : sporządzanie list płac, rozliczanie kosztów, księgowanie itp. , czyli mają stabilne workflow (przebieg pracy, czynności, działań).

 • Procesy wymagające współdziałania ludzi i systemu informatycznego mogą być tylko częściowo zalgorytmizowane ( mają częściowo ustaloną strukturę).

Procesy nieinteligentne


Kulturowe uwarunkowania organizacji procesowej

Kulturowe wymogi organizacji procesowych z punktu widzenia cech charakterystycznych dla tego typu systemu zarządzania powinny być oparte na następujących kategoriach:

 • chęć ciągłego uczenia się i dążenie do pogłębiania wiedzy,

 • dzielenie się informacją, swobodny jej przepływ przez wszystkie obszary,

 • otwarta dyskusja i wymiana poglądów,

 • profesjonalizm i samodzielność w działaniu,

 • partnerstwo i zdolność do negocjacji,

 • wysokie poczucie własnej wartości wśród pracowników,

 • dobre relacje interpersonalne,

 • rozwój osobisty pracowników,

 • orientacja na klienta,

 • elastyczność i pozytywne nastawienie do zmian,

 • orientacja na przyszłość i akceptacja zmian o charakterze radykalnym.

prof. dr hab. Piotr Grajewski

Kulturowe uwarunkowania organizacji procesowej


Sekwencja dzia a dla projektowania od podstaw organizacji ukierunkowanej na procesy
Sekwencja działań dla projektowania od podstaw organizacji ukierunkowanej na procesy

 • Etap 1 – Określenie celu działania organizacji.W etapie tym należy zidentyfikować rodzaje działań produkcyjnych i/lub usługowych, które zamierza realizować firma. W istocie określa się główne kompetencje realizacyjne przyszłej organizacji oraz produkty i rynki (potencjalnych klientów), na których będzie ona działać.

 • Etap 2 – Identyfikacja procesów. Obszar działania organizacji dzielimy na dwa kluczowe megaprocesy. Podział ten odbywa się zastosowaniem kryterium klienta – odbiorcy efektów działania procesu. Pierwszy z nich to megaproces podstawowy, ukierunkowany na tworzenie wartości dla klienta zewnętrznego. Drugi megaproces powstaje dla realizacji działań służących zaspokajaniu potrzeb klientów wewnętrznych.

 • Etap 3 – Projektowanie przebiegów procesów.Działania projektowe w tym etapie polegają na określeniu operacji wchodzących w skład każdego z zidentyfikowanych procesów. Zaprojektowanie pełnego zbioru działań, jakie muszą być realizowane w danym procesie jest podstawą do uzyskania pełnego obrazu jego przebiegu.

 • Etap 4 – Opracowanie miar procesów i zasad wewnętrznego urynkowienia.Miary procesów służą do oceny efektywności ich działania, a tym samym weryfikacji przebiegów, stosowanych metod zachowań realizatorów. Pomiar efektywności procesów jest bardzo ważnym elementem monitoringu sprawności działania organizacji procesowej.

 • Etap 5 – Opracowanie informatycznego systemu wsparcia działania organizacji.System taki powinien zakładać dostęp wszystkich uczestników organizacji do znaczącej większości danych informacji (z zastrzeżeniem dostępu do danych stanowiących tajemnicę firmy).


Od funkcji do procesu etapy ewolucji strukturalnych

I ORGANIZACJA FUNKCJONALNA Z DORAŹNYMI ZESPOŁAMI ZADANIOWYMI

II ORGANIZACJA FUNKCJONALNA + ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Naczelne

kierownictwo

Naczelne kierownictwo

Obszar funkcjonalny

Obszar funkcjonalny

Obszar funkcjonalny

Obszar funkcjonalny

Obszar funkcjonalny

Obszar funkcjonalny

Optymalizacja procesów w zespołach zadaniowych

Kierownik projektu

Kierownik projektu

III ORGANIZACJA PROCESOWO – MACIERZOWA

IV ORGANIZACJA PROCESOWA

Naczelne

kierownictwo

Naczelne

kierownictwo

Obszar funkcjonalny

Obszar funkcjonalny

Obszar funkcjonalny

Kierownik procesu

Menadżer

procesu

Zespół zadaniowy

Zespół zadaniowy

Zespół zadaniowy

Zespół procesowy

Zespół procesowy

Zespół procesowy

Kierownik procesu

Zespół procesowy

Zespół zadaniowy

Zespół zadaniowy

Zespół zadaniowy

Menadżer

procesu

Zespół procesowy

Zespół procesowy

Zespół zadanowy

Od funkcji do procesu – etapy ewolucji strukturalnych


Zalecana literatura

1. K. Zimniewicz, ZADANIOWYMIWspółczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999

2. J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002

3. P. Grajewski, Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007

4. P. Grajewski, Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012

5. E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Kraków 2010

6. A. Bitkowska, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2009

Zalecana literatura