slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
basa kI yaa~a

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

basa kI yaa~a - PowerPoint PPT Presentation


  • 150 Views
  • Uploaded on

basa kI yaa~a. hma Saama caar bajaovaalaI basa sao calaoMgao . samaJadar AadmaI [ sa SaamavaalaI basa sao nahIM calato . . @ yaa rasto maoM DakU imalato hOM ?. nahIM. basa hI Daikna hO. pnnaa - satnaa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'basa kI yaa~a' - cloris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
hmaSaamacaarbajaovaalaIbasasaocalaoMgao.

samaJadarAadmaI [saSaamavaalaIbasasaonahIMcalato.

@yaarastomaoMDakUimalatohOM?

nahIM

slide3
basahIDaiknahO.

pnnaa- satnaa

slide4
SaamacaarbajaovaalaIbasaKUbavayaaovaRd\\QaqaI. [saodoKnao pr Ead\Qaa ]maDpDtIqaI.laaoga [sailae [sasaosafrkrnaanahIMcaahtoikvaRd\QaavasqaamaoM [[email protected] ]samaoMsafrkrnaasaurixatnahIMhO.
slide5
calatI @yaaoMnahIMhOjaIABaIcalaogaI!

yah basacalatIBaIhO?

vahItaohmadoKnaacaahtohOM .ApnaoAapcalatIhO yah ? haÐjaIkOsaocalaogaI?

gaja,bahaogayaa .eosaIApnaoAapcalatIhOM!

slide6
gaja,bahaogayaa .eosaIbasaApnaoAapcalatIhO.

laoKkkao yah saunakrAaScaya- @yaaoMhuAa?

basabahutpuranaIpDga[- qaI.]saka hr ekihssaaekdUsarosaoAlagahaonao ka p`yaasakrrhaqaa. ]sakI vat-maanaKrabaisqaitdoKkrkao[- BaI yah [email protected]@tIhO.

slide7
Drao mat .basaAnauBavaI hO.na[- navaolaIbasaaoMsaoj,yaadaivaSvasanaIyahO.hmaoMbaoTaoMkItrhPyaarsaogaaodmaoMlaokrcalaogaI.

hmabaOzgae.jaaoCaoDnaoAaeqaovaovao [satrhdoK rho qaojaOsaoAMitmaivada do rho hOMo.

slide8
[MjanasacamaucasTaT- haogayaa .eosaalagaamaanaaohma [MjanakoBaItrbaOzohOM.[Mjanacalarhaqaa. hmaMolagarhaqaaikhmaarIsaITkonaIcao [MjanahOM.

laoKkkaoeosaa @yaaoMlagarhaqaa?

slide9
basasacamaucacalapDI.AaOrhmaoMeosaolagaaikpUrIbasasaivanayaAva&aAaMdaolanakodaOrsaogauja,rrhIhO.saIT ka baa^DIsaoAsahyaaogacalarhaqaa.
slide10
[MjanasTaT- haonao pr j,aaorkIAavaaja, kosaaqapUrIbasaihlanao- DulanaolagaI.iKDikyaaoMkoSaISaosarknaoAaOrSaaorkosaaqaihlanaolagao.laoKkkIsaITBaI [sakMpnasaokaÐprhIqaI.[sasaolaoKkAaOr ]sakosaaqaIBaIihlanaolagaoqao.
slide11
saivanayaAva&aAaMdaolana

saivanayaAva&aAaMdaolanagaaMQaIjaIkonaotR%vamaoM 1930 maoMAMga`oja, sarkarkIAa&anamaananaokoilaecalaayaagayaa.

12 maaca- 1930 kaogaaMQaIjaInaooApnaokuCkaya-kta-AaoMkosaaqasabarmatIAaEamasaodaMDItkmaaca- krkonamakkanaUnataoDaqaa.

slide12
saivanayaAva&aAaMdaolanako ]d\dooSya

vyaaparmaoMmaMdIAaOrbaZtIkImataoMkop`itApnaaivaraoQap`kTkrnaa.

igartIAayakokarNaiksaanakraoMkIBuagtanamaoMAsamaqa- qao.

iba`TISasarkarkoSaaoYaNaAaOrdmananaIitkoivarud\QavaoAavaaja, ]zanaacaahtoqao.

slide14
pUva---&ana

samaJadarAadmaI [saSaamavaalaIbasasaonahIMcalato.

laaogaaoMnaoeosaa @yaaoMkha?

gaja,bahaogayaa .eosaIbasaApnaoAapcalatIhOM

laoKkkao yah saunakrAaScaya- @yaaoMhuAa?

slide15
ekaekbasarukga[-.maalaUmahuAaikpoT/aolakITMkImaoM Cod haogayaahO.D/a[varnaobaalaTImaoMpoT/aolainakalakr ]saobagalamaoMrKaAaOrnalaIDalakr [MjanamaoMBaojanaolagaa.
slide16
basakIrFtarAbapMd`hbaIsamaIlahaoga[- qaI.mauJao ]sakoiksaIBaIihssao pr ivaSvaasanahIMqaa.b`[email protected],[email protected]

P`akRitkodRSyabahutlauBaavanaoqao.daonaaoMtrfhro-BaropoDqaoijanaprpxaIbaOzoqao.

maOM hr poDkaoApnaaduSmanasamaJarhaqaa.

slide17
laoKk hr poDkaoApnaaduSmana @yaaoMsamaJarhaqaa?

basabahutpuranaIpDga[- qaI.]saka hr ekpujaa- ekdUsarosaoAlagahaonao ka p`yaasakrrha qaa.yah kBaIduGa-Tnaaga`[email protected]@tIhO.

slide18
ekaekbasaifrrukI.basakoihssaodarnao [MjanaKaolaaAaOrkuCsauQaara.basaAagaocalaI.]sakIcaalaAaOrBaIkmahaoga[- qaI.

kuChIdormaoM ]sakIAaÐKaoMkIjyaaoitjaanaolagaI.AagaoyaapICokao[- gaaDIAatIidKtItaovahekdmaiknaaro KDI haojaatIAaOrkhtI–”inaklajaaAaobaoTI!ApnaItao yah ]ma` nahIMrhI.”

slide19
ekpuilayaa pr phuÐcatohIekTyarifsakrkobaOz gayaa.vah ja,aorsaoihlakrqamaga[-.Agar spIDmaoMhaotI ]ClakrnaalaomaoMigarjaatI.

maOMnao ]sakMpnaIkMpnaIkoihssaodarkItrf, Ead\QaaBaavasaodoKa.

slide20
dUsaraiGasaaTyarlagaakrbasaifrcalaI. [email protected] pr Apnaolaxya pr phuÐcanaokI ]mmaIdhICaoDdIqaI.lagataqaaija,MdgaI [saIbasamaoMgauja,arnaIhOAaOr [sasaosaIQao ]salaaokkaop`yaaNakrjaanaahO.[sapRqvaI pr ]sakIkao[- maMija,lanahIMhO.
slide21
maUlyaaMkna

gaja,bahaogayaa .eosaIbasaApnaoAapcalatIhO.

laoKkkao yah saunakrAaScaya- @yaaoMhuAa?

basabahutpuranaIpDga[- qaI.]saka hr ekihssaaekdUsarosaoAlagahaonao ka p`yaasakrrhaqaa. ]sakI vat-maanaKrabaisqaitdoKkrkao[- BaI yah [email protected]@tIhO.

slide22
laoKk ]sakMpnaIkMpnaIkoihssaodarkItrf, Ead\QaaBaavasao @yaaoMdoKa?

laoKk ]sakMpnaIkMpnaIkoihssaodarkItrf, Ead\QaaBaavasaodoKa @yaaoMik ]sanaobasakIKrabaisqaitjaanato hue BaIApnaIjaanahqaolaI pr rKkr ]saIbasamaoMyaa~akrnao ka saahsapUNa- kaya- ikyaa.bailadanaAaOr ]%saga- kIeosaIBaavanaa Anya~ imalanaabahutmauiSklahO.

slide23
laoKk hr poDkaoApnaaduSmana @yaaoMsamaJarhaqaa?

basabahutpuranaIpDga[- qaI.]saka hr ekpujaa- ekdUsarosaoAlagahaonao ka p`yaasakrrha qaa.yah kBaIduGa-Tnaaga`[email protected]@tIhO.

slide24
laaogaaoMnaoSaamacaarbajaovaalaIsaosafrnakrnaokIsalaah @yaaoMdI?

SaamacaarbajaovaalaIbasaKUbavayaaovaRd\\QaqaI. [saodoKnao pr Ead\Qaa ]maDpDtIqaI.laaoga [sailae [sasaosafrkrnaanahIMcaahtoikvaRd\QaavasqaamaoM [[email protected] ]samaoMsafrkrnaasaurixatnahIMhO.

slide25
sahIivaklpcauinae

laoKkkaokhaÐjaanaaqaa?

jabalapur

pnnaa

pTnaa

  • satnaa

]sasaohmaoMbacanaaqaa .

laoKkiksasaobacanaacaahtoqao?

ik ka p`yaaoga

basasao

  • Saaorsao

poDaoMsao

  • kaÐcakoTukDaoMsao

basakokhaÐDUbanao ka Bayalagarhaqaa?

JaIlamaoM

nadImaoM

  • nahrmaoM
  • naalaomaoM
slide26
kalaaMSa 3

BaaYaakIbaat

slide27
baadla sao baUÐdoM igartI hOM..

maOMklamasaoilaKtahuÐ/.

daonaaoM pdaoM maoM roKaMikt pd kark khlaato hOM.

slide28
kark

karkvahvyaakriNak [ka[- hOjaao yah [email protected]``yaakosaaqaiksap`karkIBaUimakasaosaMbad\QahOM.

AaÐKaoM sao AaÐsaU inaklatI hOM.

slide29
kta‰

kma-

saMbaaoQana

krNa

kark¶

saMp`daana

saMbaMQa

AiQakrNa

Apadana

slide30
kta-kark

ik`yaa ko krnaovaalao ka baaoQa krata hO.

pMKacalata hO.

bakiryaaÐ Gaasa KatI hOM.

slide34
kma-kark

Ijasapr ik`yaa ko vyaapar ka fla pDoM

icaiDyaa kIDo kao pkD rhI hO.

slide37
krNakark

ijasa caIja, sao kaya- saMpnna hao-

iksaanamaSaInasaofsalakaTrhahO.

slide45
AiQakrNakark¶

ik`yaa ka AaQaarpkThaotahO-

iKlaaDI hvaa maoM ]Cala Bar rha hO.

slide47
vah dUrBaaYa pr baatoM kr rha hO.

gaaDI pula pr phuÐca ga[- hO.

slide50
saMbaMQakark¶

ek vastu yaa [email protected] ka dUsarI [email protected] yaa vastu sao saMbaMQa p`kT krta hO.

Lyµ¬d±I¶dy§d ¥dT£df I¶deŸdÎd ¬dy TUµd Uzµ |

slide52
AiQakrNakark¶

ik`yaa ka AaQaarpkThaotahO-

iKlaaDI hvaa maoM ]Cala Bar rha hO.

slide54
vah dUrBaaYa pr baatoM kr rha hO.

gaaDI pula pr phuÐca ga[- hO.

slide57
saMbaMQakark¶

[email protected] ka [email protected]`kTkrtahO.

Lyµ¬d±I¶dy§d ¥dT£df I¶deŸdÎd ¬dy TUµd Uzµ |

slide58
Gar maoM tumharI cacaa- hao rhI hO.

eDivanakIbaoTIelaIja,aivadoSajaarhIhO.

slide63
saMbaaoQana kark

ho [-Svar!maorIrxaakr .

Arobaalak,saaojaaAao.

slide64
ik ka p`yaaoga

hmaoMlagarhaqaaikhmaarIsaITkonaIcao [MjanahO.

maalaUmahaogayaahOikpoT/aolakITMkImaoM Cod haoga[- hO.

AQyaapknaokhaikklatumharIprIxaahaogaI.

ad