slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
10.Przerzutniki PowerPoint Presentation
Download Presentation
10.Przerzutniki

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

10.Przerzutniki - PowerPoint PPT Presentation

clive
478 Views
Download Presentation

10.Przerzutniki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 10.Przerzutniki 10.1. Rodzaje układów przerzutnikowych 1. Przerzutnik bistabilny - dwa stany stabilne, w których może pozostawać nieograniczenie długo. Przejście od jednego stanu do drugiego (przerzut) następuje pod wpływem impulsu zewnętrznego (sygnał wyzwalający) 2. Przerzutnik monostabilny (uniwibrator) - jeden stan stabilny oraz stan quasi-stabilny. Przejście układu ze stanu stabilnego do stanu quasi-stabilnego inicjowane jest impulsem zewnętrznym (sygnał wyzwalający) 3. Przerzutniki astabilne (multiwibratory) - nie ma stanu stabilnego, lecz tylko dwa stany quasi - stabilne. Okresowe samoczynne przerzuty wyznaczają czasy przeładowania elementów reaktancyjnych w układzie (kondensatorów). Sygnał zewnętrzny może być wprowadzony w celu synchronizacji drgań,

 2. Ecc RC RC R1 R1 R2 R2 S R 10.2. Przerzutniki bistabilne 10.2.1. Przerzutnik symetryczny (przerzutnik Eccles-Jordana) Rys. 10.2.1.1. Przerzutnik bistabilny (dwa inwertery w pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego)

 3. Ecc RC RC R1 R1 R2 R2 R S T1 T2 Rys. 10.2.1.2. Symetryczna struktura przerzutnika RS

 4. Jeśli tranzystor T2 - nasycony, to UCE2 = UCEsat < 0,2 V jest mniejsze od napięcia progowego UBEp = 0,5 V i tranzystor T1jest odcięty Przyjmując, że napięcia na wejściach wyzwalających UR i US są równe zeru, można obliczyć prąd IB2sat jako (10.2.1.1) Dla zapewnienia nasycenia tranzystora T2 musi być spełniony warunek (10.2.1.2)

 5. Tablica stanów przerzutnika

 6. Ecc RC RC R T4 S T3 T1 T2 Rys. 10.2.1.3. Przerzutnik symetryczny o sprzężeniu bezpośrednim i wyzwalaniu potencjałowym

 7. Ecc RC RC T5 T6 T4 R T3 S T1 T2 Rys. 10.2.1.4. Przerzutnik symetryczny o sprzężeniu bezpośrednim z wyzwalaniem potencjałowym i dodatkowymi tranzystorami sprzęgającymi

 8. uOUT UOH UOL uIN UTH UTL 10.2.2. Przerzutnik asymetryczny (przerzutnik Schmitta) Ecc RC2 RC1 C1 Rg T1 R1 T2 uOUT Eg uIN R2 RE 10.2.2.1. Schemat ideowy przerzutnika Schmitta 10.2.2.2. Charakterystyka przejściowa przerzutnika Schmitta

 9. 10.3. Przerzutniki monostabilne 10.3.1. Przerzutnik symetryczny (przerzutnik Eccles-Jordana) Ecc RB RC RC R1 T2 uOUT T1 CB R2 uIN 10.3.1.1. Schemat ideowy przerzutnika Eccles-Jordana

 10. Ecc RB RC RC CB R1 T1 uOUT T2 R2 uIN 10.3.1.2. Schemat ideowy przerzutnika Eccles-Jordana – inny sposób rysowania

 11. 10.3.2. Przerzutnik z pojemnościowym sprzężeniem emiterowym EBB ECC RC2 RC! CW T1 T2 uOUT RW uIN C D 10.3.2.1. Schemat ideowy z pojemnościowym sprzężeniem zwrotnym (układ Bowesa)

 12. 10.4. Przerzutniki astabilne (multiwibratory) 10.4.1. Przerzutnik symetryczny Ecc RB2 RB1 RC RC CB2 CB1 uOUT1 T1 uOUT2 T2 10.4.1.1. Schemat ideowy multiwibratora symetrycznego w układzie Eccles-Jordana

 13. 10.4.2. Przerzutnik niesymetryczny z pojemnościowym sprzężeniem emiterowym EBB ECC RC2 RC! T1 T2 uOUT C 10.4.2.1. Schemat ideowy przerzutnika z pojemnościowym sprzężeniem zwrotnym