1 / 20

10-10-2012

M eten. A nalyseren. 10-10-2012. I nformeren. S turen. Betere resultaten door docent-student voortgangsinteractie. Projectleider Ellen Zillig-Straatman. Wat willen we bereiken. Verbeteren van het studierendement, het project moet aansluiten op “Koersen op Studiesucces”

nanda
Download Presentation

10-10-2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Meten Analyseren 10-10-2012 Informeren Sturen Betere resultaten door docent-student voortgangsinteractie Projectleider Ellen Zillig-Straatman

 2. Watwillen we bereiken Verbeteren van het studierendement, het project moet aansluiten op “Koersen op Studiesucces” Inzichtin gedragen resultatenen het effect van terugkoppelinghierover

 3. Waarom Studieduurbij de TU is aan de langekant Studentenmoetenaan de balblijven Betrokkenheid tussen docenten en studenten kan beter

 4. Hoe Meten en analyseren van het online gedrag van studenten binnen de digitale leer- en werkomgeving, plus het op basis hiervan informeren van studenten. Analyseren Welke vakken Welke criteria Wat is het resultaat van de terugkoppeling Informeren Voortgang Gedrag Resultaten (formatieve toetsen) Sturen Student stuurt zelf bij op basis van verkregen input Meten Studiegedrag Studievoortgang 4

 5. Doelstelling “Het doel van dit project was onderzoeken of en hoe de interactie over voortgang met behulp van het bestaande EarlyWarning System (EWS) in Blackboard (Bb) de docent en student kan ondersteunen om uitstelgedrag te voorkomen en betere resultaten te verkrijgen voor een vak.”

 6. Resultaten • Literatuuronderzoek • Functionaliteiten EWS • Privacy onderzoek • Scenario’s • Criteria • Wervendocenten • Pilots draaien

 7. Literatuuronderzoek Toekomstscenario’s1 • Nut voor de student • Nut voor de docent Feedback geven2 • Procesmatige feedback • Inhoudelijke feedback 1 Ferguson - The State of Learning Analytics in 2012, h. 10 Futurechallenges 2 Uit Digitale didactiek.nl - Vormen van feedback in een digitale leeromgeving

 8. Functionaliteiten EWS

 9. Privacy onderzoek Juridischeafdeling: • Geen privacy belemmering • Geenspecifiekeverwijzing die ditmogelijkmaakt We moeten het doen met de wetenschapdatergeenbezwaar is.

 10. Scenario’s/criteria • Scenario’s nietuitgewerkt • Opstellen van criteria lijktvoldoende Criteria: • Soort onderwijs: hoorcollege/ werkcollege / projectonderwijs/…. • Studenten aantal: 20 - 500 • Niveau van Blackboard gebruik: alleen als informatieopslag of meerdere functionaliteiten • Gebruik opdrachten (due dates) • Gebruik van toetsen in Blackboard (cijfer)

 11. Wervendocenten • Genoeginteresse • Veel Bb vakkenvooraf al nietgeschikt • Geenvakkunnenvinden met grotegroep en weiniginteractie • Met 5 vakkengestart

 12. Pilots draaien

 13. Conclusies en geleerde lessen Het EWS kan een eenvoudige en nuttige toevoeging zijn om de voortgang van studenten te monitoren. Het EWS heeft vooral nut bij vakken met: • grotere groepen • weinig persoonlijk contact met de student • meerdere opdrachten of toetsen in Bb • opdrachten of toetsen aan begin van het vak • groot belang van deadlines

 14. Succescriteria “Dit project is geslaagd als we inzicht hebben gekregen over het gebruik van het EWS. We willen antwoord op de volgende vragen kunnen geven: • Lijkt het gebruik van het EWS effect te hebben op uitstelgedrag van studenten • Welke scenario’s kunnen docenten gebruiken bij het EWS • Aan welke criteria moeten vakken voldoen om effect van het EWS te hebben Daarnaast is het project een succes als we inzicht hebben gekregen in wat er nodig is om het EWS op de hele campus te introduceren. Als er uitkomt dat het EWS aangepast zou moeten worden, is dat ook een positieve uitkomst. “

 15. Nietsucces-criterium “Het project is geen succes als we de verschillende scenario’s niet hebben kunnen toetsen. “

 16. Evaluatie • Gekekennaarervaringen van studenten en docenten • Kwantitatiefnietmogelijk

 17. Beperkingen EWS • Assignments  Safeassignments • Nietduidelijkwelkegroep je mailt • Geengroepsaanduidingbijgroepsopdracht • Naam van de opdrachtnietautomatisch in het gegenereerdebericht.

 18. Geleerde lessen mbt LA • 1 onderwijskwartaal is erg kort • Steekproeftekleinvoorkwantitatieveanalyse • Geenrekeninggehouden met plaats van het vak in de studie

 19. Toekomst • Nietalsnogkwantitatiefonderzoek • Weluitrollen over de TU • Ervaringendelen met andere Blackboard gebruikers • Als de kanszichaandienteenvakmonitoren met veelstudenten en weinig docent-student interactie Meer informatie: Ellen Zillig-Straatman Linda Mebus

 20. Einde !! MAIS

More Related