Download
maddeler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maddeler PowerPoint Presentation

Maddeler

209 Views Download Presentation
Download Presentation

Maddeler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maddeler homojen maddeler heterojen maddeler maddenin halleri maddenin ayırt edici özelliklerimaddenin değişim olayları

 2. Homojen maddeler 1- Homojendirler 2- Dipte çökelti oluşturmazlar. 3- Berrak görünüşlüdürler. 4- Tanecikleri gözle görülmez. 5- Süzme ile ayrılmazlar.

 3. Heterojen maddeler 1-Heterojen özellik gösterirler. 2- Bulanık görünürler. 3- Dipte çökelti oluştururlar. 4- Genellikle tanecikleri gözle görülür. 5- Fiziksel yolla (süzme) ayrılırlar.

 4. 1-AEROSOL 2-emülSİYON 3-süspansİYON 4-kolloİt

 5. 1-AEROSOLBir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılmasıdır. Duman, sis ve spreyler örnek olarak gösterilebilir.

 6. 2-EMÜLSİYONBir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış şeklidir.Su-zeytinyağı,su-benzin örnek olarak gösterilebilir.

 7. 3-SÜSPANSİYON BİR SIVIDA ÇÖZÜNMEYEN KATIININ HETEROJEN OLARAK DAĞILMIŞ ŞEKLİDİR. SU-KUM,SU-TEBEŞİR ÖRNEK OLARAK GÖSTEREBİLİR.

 8. 4-KOLLOİTBir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan heterojen karışımlara denir.  Kan, süt örnek olarak gösterilebilir.

 9. Maddenİn hallerİ KATILAR SIVILAR GAZLAR

 10. Katılar • Belirli bir şekli ve hacmi olan maddelere katı maddeler denir. Dışarıdan bir etki olmadıkça katı maddelerin şekli ve hacmi değişmez. Taş, tuğla, tahta, silgi, kaşık, çatal, kitap, masa, televizyon gibi madde ve cisimler katı maddelerdendir.

 11. Sıvılar • Kullandığımız su, akarsular, göller, denizler, sıvı yağlar, meyve suları, süt, benzin, sirke gibi maddeler sıvı maddelerdir. Sıvı maddelerin belli bir şekli yoktur. Bu nedenle konuldukları kabın şeklini alırlar. Hacimleri bellidir. Ancak ısı etkisiyle hacimleri değişebilir. Sıvı maddeler akışkanlık özelliğine sahiptir.

 12. Gazlar • Soluduğumuz hava, yakıt olarak kullandığımız doğal gaz ve likit petrol gazı ( LPG), kolonyanın, parfümün, soğanın kokusu, su buharı gaz halindeki maddelerdendir. Gaz maddelerin belirli bir hacmi yoktur. Gaz maddeler bulundukları kabı ve ortamı tamamen doldururlar.

 13. Maddenin ayırt edici özellikleri • Öz kütle : Sabit sıcaklık ve basınçta birim hacimdeki madde miktarıdır. Katı ve sıvılarda birim hacim genellikle Gram/ cm3 alınır. Gazlarda ise hacim litre alınır. Öz kütle "d" ile sembolize edilir.

 14. Erime noktası : Sabit sıcaklıkta ve basınçta katı saf bir maddenin katı halden sıvı hale geçtiği sıcaklıktır. Genellikle birimi ( 0C ) olarak verilir.

 15. Donma noktası : Sabit sıcaklıkta ve basınçta saf sıvı bir maddenin, sıvı halden katı hale geçtiği sıcaklıktır. Genellikle birimi ( 0C ) olarak verilir.

 16. Erime-Donma olayı : Katı bir maddenin ısıtıldığında sıvı hale geçmesi olayına ERİME denir. Bu olayın tersine yani sıvı bir maddenin ısı kaybı sonucu katılaşması olayına DONMA denir. Bu hal değişim olayları saf maddelerde sabit (belirli) sıcaklıklarda olur.

 17. Maddenin değişim olayları • 1)Erime ve Donma • Katı haldeki bir madde yeterince ısı alırsa sıvı duruma geçer.Bu olaya Erime denir.Her madde kendine göre bir sıcaklık derecesinde erir • Yeterince soğuyan sıvı maddelerin katı hale geçmesine de Donma (katılaşma) denir.Donma olayı erimenin tersidir.Bir maddenin erime ve donma sıcaklıkları aynıdır.

 18. 2)Buharlaşma ve Yoğunlaşma • Yeterince ısınan sıvı maddelerin gaz haline geçmesine Buharlaşmadenir.Buharlaşma her sıcaklık derecesinde gerçekleşir.Bundan dolayı buharlaşma derecesi yoktur. • Isı vererek gaz halinden sıvı hale geçmesine Yoğunlaşma denir

 19. 3) Kaynama  • Kaynama; buharlaşmanın hızlı halidir.Buharlaşma olayı sının yüzeyinde gerçekleşir.Kaynamakta olan bir sıvının ise her noktasında buharlaşma görülür.