รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก ( WebBlog ) ด้วย Wordpress เรื่อง...บุคคลสำคัญของไทย - PowerPoint PPT Presentation

clemance-legend
webblog wordpress n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก ( WebBlog ) ด้วย Wordpress เรื่อง...บุคคลสำคัญของไทย PowerPoint Presentation
Download Presentation
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก ( WebBlog ) ด้วย Wordpress เรื่อง...บุคคลสำคัญของไทย

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Presentation Description
229 Views
Download Presentation

รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก ( WebBlog ) ด้วย Wordpress เรื่อง...บุคคลสำคัญของไทย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่อง...บุคคลสำคัญของไทย

 2. หัวข้อโครงงาน: การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง...บุคคลสำคัญของไทย ประเภทของโครงงาน: โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาผู้เสนอโครงงาน : 1. น.ส. ชนกานต์ ประมวลศิลป์ เลขที่ 8 ม. 4/3 2. น.ส.รวิวรรณ เรืองแสนสกุล เลขที่ 10 ม. 4/3 3. น.ส. สุมาตรา หนูพลัด เลขที่ 12 ม. 4/3 4. น.ส. จิรัชญา นาวีกิจ เลขที่ 21 ม. 4/3 5. น.ส. ณัฏฐณิชาจันทร์แก่น เลขที่ 26 ม. 4/3 ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นางเพชรณา บริพันธ์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังปีการศึกษา: 2557

 3. บทคัดย่อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง...บุคคลสำคัญของไทย นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอารูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่งเป็น สื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปชื่อว่า Wordpressทั้งนี้ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับ ประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆของไทย ในด้านต่างๆของท่านตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต และศึกษาผลงานของท่านที่ท่านได้สร้างขึ้นในขณะที่ท่านชีวิตอยู่ เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในชีวประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญต่างๆของไทยมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจ ทั้งนี้ ทำให้สามารถติดต่อ สื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี โดยผู้จัดทำโครงงาน สามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpressได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และนำได้นำเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อกhttp://yuisumatra.wordpress.com ทั้งนี้ ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี จากการทำโครงงานพบว่า เว็บบล็อก (WebBlog) เรื่อง บุคคลสำคัญของไทย ทำให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpressได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ต้องจะศึกษาได้ และยังเป็นประโยชน์ให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการจะศึกษาอีกด้วย

 4. บทที่ 1บทนำ 1.1 แนวคิด ที่มา และความสำคัญ ขึ้นชื่อว่า บุคคลสำคัญของไทยแล้ว ท่านผู้นั้นย่อมมีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทางผู้จัดทำเห็นว่าหลายๆท่านเป็นบุคคลสำคัญที่ทุกคนควรรู้จัก และมีชื่อเสียงที่โด่งดัง จึงอยากศึกษาประวัติของท่านในด้านต่างๆของท่านตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตละศึกษาผลงานของท่านที่ท่านได้สร้างขึ้นในขณะที่ท่านชีวิตอยู่ ทางผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเรื่อง “ประวัติบุคคลสำคัญของไทย ” ขึ้นโดยผู้จัดทำโครงงานได้พัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpressด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และได้นำเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อกที่ http://yuisumatra.wordpress.com เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในชีวประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญต่างๆของไทยมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจ ทั้งนี้ ทำให้สามารถติดต่อ สื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี

 5. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่อง บุคคลสำคัญของไทย 2. เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับประวัติของบุคคลสำคัญของไทย 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpressได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป • ขอบเขตของโครงงาน 1. จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วยWordpress เรื่อง...บุคคลสำคัญของไทย 2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเช่น www.facebook.com,www.hotmail.com www.google.com 2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพเช่นAdobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.0


 6. 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง บุคคลสำคัญของไทย2. ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น3.มีความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญต่างๆของไทยมากขึ้น4. สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างเป็นเครือข่าย4. การเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้5. ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์

 7. บทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง สุนทรภู่มีนามเดิมว่า “ภู่”  เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะเมีย   จุลศักราช ๑๑๔๘เวลเช้า ๘ นาฬิกา (ตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๙) ที่บ้านของบิดามารดาริมคลองบางน้อย ธนบุรี บริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลัง ซึ่งเป็นพระราชนิเวศน์ของเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข หรือกรมพระราชวังหลังในรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ปัจจุบันคือบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อย โรงพยาบาลศิริราช และบริเวณใกล้เคียง) บิดาของสุนทรภู่เป็นชาวบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดาเป็นชาวเมืองอื่น สุนทรภู่เกิดเมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้ว ๔ ปี ภายหลังที่สุนทรภู่เกิดบิดามารดาได้หย่าร้างกัน บิดาออกไปบวชอยู่ที่วัดป่ากร่ำ เมืองแกลง อันเป็นภูมิลำเนาเดิม และบวชอยู่ตลอดชีวิต ขณะที่บวชก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านกร่ำ และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูอารัญธรรมรังสีเจ้าคณะเมืองแกลง ส่วนมารดาได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลังถวายตัวเป็นนางนมของพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงจงกล พระธิดาในกรมเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ ดังนั้นสุนทรภู่จึงได้อยู่ในพระราชวังหลังกับมารดา และได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังตั้งแต่เล็ก ต่อมามารดาของสุนทรภู่ได้แต่งงานใหม่ มีบุตรหญิงอีก ๒ คน ชื่อ ฉิม กับนิ่ม

 8. ผลงานส่วนใหญ่ของสุนทรภู่แต่งเป็นกลอน แต่ที่แต่เป็นโครงและกาพย์ก็มีอยู่บ้างเรื่องที่เป็นกลอน เช่น นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง เพลงยาวถวายโอวาท นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี นิทานคำกลอนเรื่องลักษณะวงศ์ ส่วนเรื่องที่แต่งเป็นโคลงมีเพียงเรื่องเดียว คือ นิราศสุพรรณ แต่งด้วยโคลงสี่สุภาพ เรื่องที่เป็นกาพย์ได้แก่ กาพย์เรื่องพระชัยสุริยา และ บทแห่กลอมพระบรรทม นิทานคำกลอนที่คนรู้จักมากที่สุด คือ เรื่องพระอภัยมณี ผลงานของสุนทรภู่นอกจากจะทำให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังให้คติหรือข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ด้วยเหตุนี้ทำให้ผลงานของสุนทรภู่ได้รับความสนใจตราบจนถึงทุกวันนี้

 9. 2.2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระบรมราชพงษเชษฐมเหศวรสุนทร พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่ 2 ในราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า ฉิม (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร) พระราชสมภพเมื่อ วันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน เวลาเช้า 5 ยาม ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสวยราชสมบัติ เมื่อปีมะเส็ง ปีพ.ศ. 2352 - 2367 ขณะมีพระชนมายุได้ 42 พรรษา

 10. 2.3 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ (ในรัชกาลที่ 6 ได้มีการเปลี่ยนแปลงพระนามเจ้านายฝ่ายในตามราชประเพณีนิยมเป็น สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี) ได้รับพระราชทานนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ์วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร ซึ่งคำว่า "จุฬาลงกรณ์" นั้นแปลว่าเครื่องประดับผม อันหมายถึง "พระเกี้ยว" ที่มีรูปเป็นส่วนยอดของพระมหามงกุฎหรือยอดชฎา พระองค์มีพระขนิษฐาและพระอนุชารวม 3 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ และ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

 11. 2.4 เว็บบล็อก (WebBlog) 2.4.1 ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงก์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คำว่า "บล็อก" ยังใช้เป็นคำกริยาได้ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า "บล็อกเกอร์"

 12. 2.4.2 ประเภทของเว็บบล็อก • 1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่ 1.1. Linklogบล็อกแบบนี้น่าจะเป็นบล็อกรุ่นแรก ๆ เป็นบล็อกที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ ถ้าคณยังจำผู้ให้กำเนิดคำว่า “บล็อก” ที่ชื่อ จอห์น บาจเจอร์ได้ นั่นแหล่ะครับ robotwisdom.com ของเขาคือตัวอย่างของlinklogนั่นเอง แม้ว่าจะบล็อกแบบนี้จะเป็นการรวมลิ๊งก์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรียงเหมือนว็บไดเร็กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิ๊งก์ต่อโพสต์เท่านั้นครับ ใครที่อยากมีบล็อกเป็นของตนเองแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำบล็อกแบบไหนlinklogน่าจะเป็นการเริ่มต้นการทำบล็อกได้เป็นอย่างดี

 13. 1.2 Photoblogชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่า Photo บล็อกประเภทนี้เน้นในโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนำเสนอ และมักจะไม่เน้นที่จะเขียนข้อความมากนัก บางบล็อกเรียกได้ว่าภาพโดยเจ้าของบล็อกล้วนๆเลยครับ 1.3. Vlogย่อมาจากVideoblogเป็นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อกVlogเป็นบล็อกที่เรียกได้ว่าเป็นบล็อกที่นิยมทำกันมากในอนาคต เพราะการเจริญเติบโตของไฮสปีด อินเตอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ที่ทำให้การถ่ายทอดเสียง ภาพเคลื่อนไหว movie

 14. 2. แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่ 2.1 บล็อกส่วนตัว (Personal Blog) นำแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจำวันของเจ้าของบล็อกเป็นหลัก 2.2 บล็อกข่าว (News Blog) บล็อกที่นำเสนอข่าวเป็นหลัก 2.3 บล็อกกลุ่ม (Collaborative Blog) เป็นบล็อกที่เขียนกันเป็นกลุ่ม เช่น blognone.com 2.4 บล็อกการเมือง (Politic Blog) ว่าด้วยเรื่องการเมืองล้วน ๆ 2.5 บล็อกเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environment Blog) พูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 2.6 มีเดียบล็อก (Media Blog) เป็นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่งที่เกี่ยวกับสื่อ เช่น oknation.net/blog/black ของสุทธิชัย หยุ่น 2.7 บล็อกบันเทิง (Entertainment Blog) บล็อกที่นำเสนอเรื่องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่องซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ 2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา (Educational Blog) ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็นสื่อในการสอนหรือ แลกเปลี่ยนความคิดกัน 2.9 ติวเตอร์บล็อก (Tutorial Blog) เป็นบล็อกที่นำเสนอวิธีการต่าง

 15. 2.4.3 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก www.blogger.com www.exteen.com www.mapandy.com www.buddythai.com www.imigg.com www.5iam.com www.blogprathai.com www.ndesignsblog.com www.idatablog.com www.inewblog.com www.onblogme.com www.freeseoblogs.com www.sumhua.com www.diaryi.net www.istoreblog.com www.skypream.com www.thailandspace.com www.sungson.com www.gujaba.com www.sabuyblog.com www.ugetblog.com www.jaideespace.com www.maxsiteth.com www.my2blog.com

 16. บทที่ 3วิธีดำเนินงานโครงงาน • 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา 3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3.1.2 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com3.1.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com, www.hotmail.com, www.google.com • 3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 3.2.1 คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนำเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน 3.2.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ คือเรื่อง บุคคลสำคัญของไทย ว่ามีเนื้อหามากน้อยเพียงใด และต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพียงใดจากเว็บไซต์ต่างๆ และเก็บข้อมูลไว้เพื่อจัดทำเนื้อหาต่อไป 3.2.3 ศึกษาการสร้างเว็บบล็อกที่สร้างจากเว็บไซต์ Wordpressจากเอกสารที่ครูประจำวิชากำหนด และจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่นำเสนอเทคนิค วิธีการสร้างเว็บบล็อก

 17. 3.2.4 จัดทำโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอครูที่ปรึกษาผ่านเว็บบล็อกของตัวเอง โดยได้นำไฟล์ข้อมูลไปฝากไว้ที่เว็บไซต์ชื่อ http://yuisumatra.wordpress.com 3.2.5 ปฏิบัติการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง บุคคลสำคัญของไทย โดยการสมัครสมาชิก และสร้างบทเรียนที่สนใจตามแบบเสนอโครงร่างที่เสนอไว้แล้ว ทั้งนี้ได้นำเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อกที่ http://yuisumatra.wordpress.com 3.2.6 จัดทำเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยนำเสนอในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์และนำฝากข้อมูลไฟล์ดังกล่าวไว้ที่เว็บ http://yuisaumatra.wordpress.com แล้วนำมาเชื่อมโยงผ่านเว็บบล็อกที่สร้างขึ้น 3.2.7 ประเมินผลงาน โดยการนำเสนอผ่านเว็บบล็อก ที่ชื่อ History Person important of Thailand http://yuisumatra.wordpress.com แล้วให้ครูที่ปรึกษาประเมินผลงาน และให้เพื่อนๆ ผู้สนใจเข้าร่วมประเมิน โดยการสร้างกล่อง Like Box เพื่อให้คลิก Like และคอมเมนท์ในหน้าเว็บบล็อก 3.2.8 นำเสนอผ่านเว็บบล็อก ที่ชื่อ http://yuisumatra.wordpress.com เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาหาความรู้ต่อไป

 18. บทที่ 4ผลการดำเนินงานโครงงาน • 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง...บุคคลสำคัญของไทยนี้ ผู้จัดทำได้เริ่มดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่อ http://www.wordpress.com จากนั้นได้นำเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้นำเผยแพร่ที่เว็บบล็อกชื่อ http://yuisumatra.wordpress.com ทั้งนี้เว็บบล็อกดังกล่าว สามารถจัดการและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพื่อนๆในห้องเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนำเสนออย่างหลากหลาย ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ว

 19. 4.2 ตัวอย่างการนำเสนอหน้าเว็บบล็อก

 20. บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง...บุคคลสำคัญของไทยนี้ ผู้จัดทำได้เริ่มดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่อ http://www.wordpress.com จากนั้นได้นำเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้นำเผยแพร่ที่เว็บบล็อกชื่อ http://yuisumatra.wordpress.com ซึ่ง ทั้งนี้เว็บบล็อกดังกล่าว สามารถจัดการและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพื่อนๆในห้องเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนำเสนออย่างหลากหลาย ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ว

 21. 5.2 ข้อเสนอแนะ 5.2.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 5.3.1.1 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ Wordpressเป็นเว็บบล็อกสำเร็จรูปที่ใช้ทำเว็บไซต์ได้ง่าย และรวดเร็วแต่ถ้าเราใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และได้รับความรู้ที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้จัดทำควรเผยแพร่สิ่งที่ดี ๆ ให้บุคคลที่เข้ามาเยี่ยมหรือศึกษาได้ความรู้และสิ่งดีๆนำไปเผยแพร่ต่อให้ผู้อื่นมาศึกษาความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป 5.3.1.2 ควรมีการจัดทำเนื้อหาของโครงงานให้หลากหลายให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5.3.1.3 ควรมีการจัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพิ่มเติม

 22. 5.3.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา 5.3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับการทำโครงงาน และบางครั้งอินเทอร์เน็ตมีปัญหา เข้าพร้อมกันก็จะทำให้ช้า จึงทำให้การพัฒนาเว็บบล็อกเกิดความล่าช้าตามไปด้วย 5.3.2.2 เพื่อนนักเรียนบางคนเรียนรู้การพัฒนาเว็บบล็อกค่อนข้างช้า ทำให้ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ เพราะครูผู้สอนไม่สามารถสอนเนื้อหาเพิ่มเติมได้