Samverkansforum f r statliga byggherrar och f rvaltare
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. KS 20060423. Banverket Fortifikationsverket Jernhusen AB Luftfartsverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket. Specialfastigheter Sverige AB Statens fastighetsverk Riksdagsförvaltningen Vasallen AB

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - clarke-chan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Medverkande organisationer

Banverket

Fortifikationsverket

Jernhusen AB

Luftfartsverket

Naturvårdsverket

Riksantikvarieämbetet

Sjöfartsverket

Specialfastigheter Sverige AB

Statens fastighetsverk

Riksdagsförvaltningen

Vasallen AB

Svenska Kraftnät

Vägverket

Medverkande organisationer


Samverkansforum representerar 2005
Samverkansforum representerar(2005)

 • En byggnadsarea på närmare 10 miljoner m2

 • C:a 100 000 km vägar

 • C:a 17 000 km järnvägar

 • C:a 15 000 km kraftledningar

 • 39 flygplatser

 • 8 milj hektar mark, som utgör c:a 17 % av Sveriges yta.


Bakgrund
Bakgrund

Samverkansforum inrättades 2001 till följd

av regeringens uppdrag att utveckla byggherre- och förvaltarrollen genom förbättrad samverkan inom statlig verksamhet


Syfte
Syfte

Samverkansforum ska bidra till

 • ett brett erfarenhetsutbyte och utveckling i gemensamma frågor bland statliga byggherrar och förvaltare.

 • att statligt byggande och förvaltning utvecklas till ett föredöme såväl inom Sverige som i ett internationellt perspektiv.


Vision
Vision

"Helt rätt i statligt byggande och förvaltning" 


Verksamhetsomr den
Verksamhetsområden

Arbetet i Samverkansforum spänner över många verksamhetsområden alltifrån teknikutveckling, upphandling, regler & avtal och arbetsmiljö till arkitektur &kulturmiljö och hållbar utveckling.

Arbetssättet präglas av helhetssyn och samverkan. Erfarenhetsåterföring och sökande efter "Best Practice" är viktiga delar.


Organisation
Organisation

Samverkansforum

Styrgrupp

Ledningsgrupp

Kansli

Nätverk

Arkitektur&

kulturmiljö

Nätverk

Hållbar

utveckling

Nätverk

Regler

och avtal

Speciella

projekt

Nätverk

Förvalt

ning

Nätverk

Projekt

ledning

Nätverk

Verksam

hetslednings

system


Styrgruppen
STYRGRUPPEN

Samverkansforums högsta beslutande organ är STYRGRUPPEN

Styrgruppen

 • består av representanter för de medverkande organisationernas högsta ledning

 • träffas vanligen en gång per år.

  Styrgruppen fastställer

 • verksamhetsidé, vision och strategiska mål

 • verksamhetsplan och budget samt årsavgifter


Ledningsgruppen
LEDNINGSGRUPPEN

 • LEDNINGSGRUPPEN är Samverkansforums verkställande ledning och består av en representant från varje medlem.

 • LEDNINGSGRUPPEN sammanträder 5 – 6 gånger per år och beslutar om den löpande verksamheten

Studiebesök i Bryssel okt 2005

Foto: Reinar Johansson


Kansliet
KANSLIET

Samverkansforums kansli

 • svarar för administrationen av Samverkansforum

 • svarar för Samverkansforums hemsida

 • tar fram underlag i speciella projekt

 • samordnar nätverkens arbete

 • fungerar som bollplank för nätverken

 • svarar för kontakten med den Nationella byggsamordnaren

 • bevakar omvärlden


Samverkansforums kansli
Samverkansforums kansli

KANSLIET finns på

Vasagatan 52, 111 20 Stockholm

Telefon 070 – 686 71 58

E-post info@samverkansforum.nu

Webb www.samverkansforum.nu

Kansliet delar kontor med

Byggherreforum, BQR, BIC, FIA, Kretsloppsrådet, den Nationella byggsamordnaren m.fl.


Arbetsformer
Arbetsformer

Arbetet bedrivs huvudsakligen nätverk samt

i viss utsträckning som särskilda projekt

I NÄTVERKEN deltar personer från medlemmarna i Samverkansforum.

- Vid behov kan personer från andra organisationer och

myndigheter adjungeras.

Nätverkens arbete samordnas vid särskilda möten


N tverk i samverkansforum
Nätverk i Samverkansforum

 • Arkitektur och kulturmiljö

 • Förvaltning – nytt 2005

 • Hållbar utveckling

 • Projektledning – nytt 2006

 • Regler och avtal

 • Verksamhetsledningssystem – nytt 2006

 • Kvalitetskedjan - avslutat 2005


Utvecklingsprojekt
Utvecklingsprojekt

Nätverket för arkitektur och kulturmiljö planerar följande, se VP 2006:

 • Projektredovisning – Goda exempel – fortsättning

 • Utbildningspaket - Regeringens handlingsprogram 5 år senare – fortsättning

 • Årlig seminariedag kring arkitekturfrågor – nytt

 • Träbyggnadsprojekt – förstudie - nytt


Utvecklingsprojekt1
Utvecklingsprojekt

Nätverket för förvaltning planerar följande

- se VP 2006:

 • Definition och gränsdragning av begreppen Drift, Underhåll och Investering

 • Energi

  • effektivisering och nyckeltal

  • samarbete med Energialliansen


Utvecklingsprojekt2
Utvecklingsprojekt

Nätverket för hållbar utveckling planerar följande – se VP 2006:

 • Hållbar utveckling i flera dimensioner – fortsättning

 • Branchnyckeltal - fortsättning

 • Bygg- & rivningsavfall – kartläggning av rutiner för hantering hos medlemsorganisationerna


Utvecklingsprojekt3
Utvecklingsprojekt

Nätverket för projektledning planerar följande

- se VP 2006.

 • Kartläggning av rutiner för projektledning hos medlemsorganisationerna

 • Nätverket startar 2006 och förutsätter ett utbyte med övriga nätverk inom flera områden

 • Kontakter med ByggherreForum är naturligt


Utvecklingsprojekt4
Utvecklingsprojekt

Nätverket för regler och avtal planerar följande – se VP 2006:

 • Lagen om offentlig upphandling - fortsätter

 • AB-regelverket - fortsätter

 • Uppföljning av leverantörer - fortsätter


Utvecklingsprojekt5
Utvecklingsprojekt

Nätverket för verksamhetsledningssystem planerar följande - se VP 2006

 • Kartläggning av verksamhetsledningssystem som används hos medlemsorganisationerna

  • Med ledningssystem avses kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöledningssystem m.fl.