Nite 6 envanter y netimi
Download
1 / 69

Ünite 6: Envanter Yönetimi - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

İşletme Bölümü. Ünite 6: Envanter Yönetimi. GÜZ 20 12 - 2013. Çizelge: Anahtar Kavramlar. Stok tanımı ve yönetimi Stok problemleri Stok noktaları Stokun önemi Niçin stok bulundurulur ? Stok problemlerini sınıflandırma Stok maliyetleri ABC analizi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ünite 6: Envanter Yönetimi' - clare-gilliam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nite 6 envanter y netimi

İşletme Bölümü

Ünite 6: Envanter Yönetimi

GÜZ 2012-2013


Çizelge: Anahtar Kavramlar

 • Stoktanımı ve yönetimi

 • Stokproblemleri

 • Stoknoktaları

 • Stokunönemi

 • Niçinstokbulundurulur?

 • Stokproblemlerinisınıflandırma

 • Stokmaliyetleri

 • ABC analizi

 • Bağımsıztalepiçinstokkontrolsistemleri

 • Stokmodelleri


Neden Stok bulunduruyoruz?

 • Satışlar ve üretim zamanındaki değişimlerin dalgalanmaların etkisini yok etmek için (güven stoğu)

 • Mevsimlik talebe sahip ürünlerin, sınırlı üretim kapasitesinden ötürü ölü sezonda üretilip bekletilmesi.

 • Üretim ve satın almada ölçek ekonomisinin avantajından yararlanmak için (fiyat indirimi).

 • Üretimde çeşitli aşamalarda beklenmeyen durumlar ve darboğazlar için stok bulundurulur.


Stok veya Envanter tanımı

 • Firmanıngelecektekullanmaküzereelindebulundurduğuhammadde, yarımamul,mamulya da varlıklardır.

 • Envanterieldeetmeveeldetutmayailişkinharcamalarbüyükbirmaliyetoluşturur.

 • Envanteryöneticileri hem talebikarşılayacakkadarstokbulundurmak hem de en düşükstokmaliyetlerinisağlamayaçalışırlar.


(Stok) Envanter Tanımı

 • Envanter yönetimi işletim ve üretim yönetimlerinin temel unsurudur.

 • İyi bir stok yönetimi bir işletmenin ve onun tedarik zincirinin başarısını göstermentedir.

 • Kötü bir stok yönetimi işletim sistemini engeller, müşteri memnuniyetini azaltır ve işletim maliyetini artırır.

 • İyi bir stok yönetiminde işletim sistemi, pazarlama ve finans her zaman önemli rol oynayan birimlerdir.


(Stok) Envanter Yönetiminin Anlamı

 • Stok kalemlerinin nasıl sınıflandırılacağı.

 • Stok kayıtlarının doğru olarak nasıl tutulacağı.


Envanterin Önemi

 • İstenilen (en uygun) yani optimal düzeyde tutulması ve talep’e uygun fiyat çercevesinde karşılık vermesi.

 • Bu amacı gerçekleştirirken iki noktayı düzeltmeye çalışıyor;

 • Yetersiz üretimden dolayı stok seviyesinden yaşanan azalma ve satışlardaki kaybın artmasını.

 • Stok seviyesinin artmasından dolayı, ticari malların kullanım sürelerinin geçme riski ve fiyatlardaki dengesizliği.


Envanterin Önemi

 • Finansal açıdan: Stoklar finansal yatırım gerektirir. Stokların maliyeti: tedarik etme, ulaştırma, depolama, elde tutma süresi nedeniyle maliyetler yüksek olabilir. Stokların az olması yönünde baskı yapar.

 • Üretim açısından: Üretimin aksamaması ve darboğazların önlenmesi için stok istenir.


Envanter

 • Bir eşyanın stoklanması veya uygun bir depoda tutulması.

 • Üretilen veya depolanan eşyanın talepe karşılık vermesi.

 • Katma-değere işlenmemiş atılı kaynak.

 • Küçük parçalardan büyük (para değeri yüksek) parçalara kadar herşey sayılabilinir. Örneğin Kalem,araba, uçak gibi...


Envanter
Envanter

 • Bağımsız Talep – Bitmiş mamuller (ürünler).

  • Örnek,Bilgisayar

 • BağımlıTalep – Bitmiş ürünün parçaları

  • Örnek, Yonga ve sistem ünitesi gibi


Envanter1

Bağımsız Talep

Bağımlı Talep

A

C(2)

B(4)

D(2)

E(1)

D(3)

F(2)

Bağımsız Talep belirsizdir. Bağımlı talep belirli ve tahmin edilebilir.

Envanter


Stok t rleri
Stok Türleri

 • Hammadde ve satın alınan parçalar

 • Bileşenler (montaj için bekleyen parçalar)

 • Yarı işlenmiş parçalar (üretim aşamaları arasında)

 • İşlenmiş parçalar-mamul

 • Tamamlayıcı mallar (üretim ve diğer fonk. tamamlayan direk üründe olmayan parçalar) aletler-ofis malzemesi vs.

 • Sevkiyat sırasındaki mallar


Envanterin Fonksiyonları(İşlevleri)

 • Üretim sürecinin değişik kısımlarının birbirindenayrıştırılmasını sağlar.

 • Talepteki dalgalanmalardan firmayı korur ve müşteriler için bir seçme imkanı sağlar.

 • Miktar iskontolarından yararlanmayı sağlar.

 • Enflasyona karşı koruyucu rol oynar.


Stok p roblemlerini s n fland rma
Stok Problemlerini Sınıflandırma

 • Mal çeşidi (kalem sayısı):

 • Stok kontrol modelleri genellikle tek ürün içindir. Firmaların çok çeşitli kalemler için ayrı ayrı stok politikası uygulamaları güçtür.

 • Ürünler gruplandırılabilir (ABC). Çok çeşitli mal olduğunda stok politikasını etkileyen çeşitli kısıtlar olabilir. Para, depo vs.. Sorunu gibi. Optimum stok düzeyini belirlemek güçleşir.


Stok problemlerini s n fland rma
Stok Problemlerini Sınıflandırma

 • Talebinyapısı:

 • (bağımsız, bağımlı-dengeli, değişken- statik, dinamik) talepbağımsızolduğunda, üretimdendeğilpazardanetkilenir.

 • Tamamlanmışmallarınstoğubağımsıztalepözelliğitaşır. Çoğudurumdatalepdengelidir, doğrutahminlenebilir. Deterministiktaleptir. Talepyıliçindedalgalanabilirveyadengelidir. (ekmekdengeli-statik; tatilmallarıdeğişken –dinamik)


Stok problemlerini s n fland rma1
Stok Problemlerini Sınıflandırma

 • Dönemsayısı: (Tekya da çok) Bazıdurumlardasatışmevsimikısadır,saklamakuygundeğildir. Bunlartekdönemlikstokproblemigerektirir.

 • Beklemesüresi: Siparişvermeileteslim alma arasındakisüredir.Beklemesüresisabitya da değişkenolabilir. Ulaştırmaşeklindenetkilenebilir. Bu süreye mal hazırdeğilsebeklenensüre de eklenir.


Stok problemlerini s n fland rma2
Stok Problemlerini Sınıflandırma

 • Stoksuzluk:

 • Talebikarşılayacakbirstokeldeolmadığızaman; siparişleringeçkarşılanmasıya da satışkaybısözkonusudur.

 • Siparişlerinzamanındakarşılanamamasıya da satışkaybıekmaliyetdoğurur.Müşteriyehizmetaçısındanstoksuzlukistenmez.

 • Ancakyüksekdeğerlimallardaplanlıbirstoksuzlukpolitikasıizlenir(Uçak...).

 • Planlanmamışstoksuzluğa,yanlışöngörü, tesliminzamanındayapılamaması, personelhatası, kaliteproblemi,yetersizgüvenstoğu, kazalarvs.Nedenolabilir.


Stok maliyetleri
Stok Maliyetleri

 • Malınkendimaliyeti (geneldesabit-fiyatindirimiolursaönemli)

 • Siparişverme (üretimehazırlık)maliyeti

 • Stokbulundurma (eldetutma) maliyeti

 • Stoksuzlukmaliyeti


Sipari v erme m aliyeti
Sipariş Verme Maliyeti

 • Satın alınan her kalemiçin; ısmarlamaişlemi, formlar, tedarikçiyiseçme, bilgiyigönderme, dökümanları alma vealınanmalımuayeneetmegibiişemlereharcananmasraflar..

 • Siparişvermemaliyeti satın alınankalemsayısınabağlıdeğil, siparişvermesayısınabağlıdır.


Stok t utma m aliyeti
Stok Tutma Maliyeti

 • Stokbulundurmadanötürüolantümmaliyetler. Kira , elektrik, ısıtma, soğutma,sigorta, vergi, hasarlıveeskimiş, bozulmuşmallar, sermayemaliyeti...

 • Sermayemaliyeti;birimstoğundeğeri, beklemesüresi, stoğabağlananparanınfaizindenoluşur.


Stoksuzluk m aliyeti
Stoksuzluk Maliyeti

 • Stoksuzlukyasiparişinzamanındakarşılanamamasıile sonuçlanır, budurumdamüşterimalıbekler.

 • Ya da satışkaybıilesonuçlanır, müşterimalıbaşkayerdenalır.

 • Her iki durum da gelirkaybınanedenolur. Ekmaliyetgerekirveyafırsatkaybıolur. Belirlenmesigüçtür. Genelliklebirimbaşınastoksuzlukmaliyetiolarakhesaplanır.


Abc analizi
ABC Analizi

 • Vilfredo Pareto (1906) ilk kez bu tekniği kullanarak nufusun küçük bölümünün büyük miktarda paralara sahip olduğunu ve küçük miktardaki paralara sahip olan büyük çoğunluğu idare ettiğini ortaya koymuştur- (%20-%80)

 • Analiz birçok farklı envanter kaleminin olmasıdurumunda envanterleri incelemede yardımcı olur.

 • Bu analiz önemli stok kalemlerini belirleme vekontrol etmek amacıyla çok sayıdaki stok kalemini 3gruba ayırır-ABC.

 • ABC envanter sınıflandırma sistemi,yakın kontrol gerektiren kalemleri yakın izleme vekontrol gerektirmeyen kalemlerden ayırmayayarayan etkin basit bir tekniktir.


Abc analizi1
ABC Analizi

 • AnalizA gurubu: Pahalı değerde az sayıda kalemA sınıfı olarak gruplanır. (toplam değerin%70-80, toplam çeşidin % 15-20 sinioluşturan kalemler)

 • B grubu: orta değerde ve sayıdaki kalemlerB sınıfı olarak gruplanır.(değer olarak %15-20,çeşit olarak %40-50)

 • C grubu: çok sayıda fakat ucuz olankalemler C sınıfı olarak gruplanır.(toplamdeğerin %5-10, toplam kalemlerin miktar

 • olarak %40-50 sini oluşturan kalemler)

 • ABC analizi envanter kalemlerinin toplamenvanter içindeki kümülatif % lerine göre sınıflandırılmasından ibarettir.


Abc analizi2
ABC Analizi

 • AnalizA gurubu: Pahalı değerde az sayıda kalemA sınıfı olarak gruplanır. (toplam değerin%70-80, toplam çeşidin % 15-20 sinioluşturan kalemler)

 • B grubu: orta değerde ve sayıdaki kalemlerB sınıfı olarak gruplanır.(değer olarak %15-20,çeşit olarak %40-50)

 • C grubu: çok sayıda fakat ucuz olankalemler C sınıfı olarak gruplanır.(toplamdeğerin %5-10, toplam kalemlerin miktar

 • olarak %40-50 sini oluşturan kalemler)

 • ABC analizi envanter kalemlerinin toplamenvanter içindeki kümülatif % lerine göre sınıflandırılmasından ibarettir.


Abc analizi3
ABC Analizi

 • Yüksek değerli A kalemlerinden az miktardabulundurmak ancak kontrolunu sıklaştırmakgerekli, doğru ve ayrıntılı kayıtlar gerekli.

 • Düşük değerli C kalemlerinden bol miktardabulundurulmalı, kontrol, sipariş ve kayıtişlemleri basit tutulmalıdır.

 • ABC analizi ile yıllık büyük harcamagerektiren mallara dikkati çekmek, böyleceA grubunun stok düzeylerini düşürerek stokyatırımında bariz bir düşüş sağlamakamaçlanır.


Abc analizinde mukayese
ABC Analizinde Mukayese


Abc analizi4
ABC Analizi


Abc analizi5
ABC Analizi


Abc analizi6

A Sınıfı

80 –

70 –

60 –

50 –

40 –

30 –

20 –

10 –

0 –

Yıllık Parasal Değer Yüzdesi

B Sınıfı

C Sınıfı

| | | | | | | | | |

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Stoklanan kalemlerin sayısal yüzdesi

ABC Analizi


Abc analizi7
ABC Analizi

 • Kullanılan politikalar şunları içerebilir.

  • A kalemleri için tedarikçinin geliştirilmesine önem vermek

  • A kalemleri için fiziksel stok kontrolunun çok sıkı takibi.

  • A kalemlerinin tahmininde daha fazla dikkat.


Stok envanter kontrol sistemler
Stok (Envanter) Kontrol sistemler

 • Periodik gözden geçirme sistemi

  • Malların haftalık yada aylık Fiziksel sayımını içerir.

 • Sürekli gözden geçirme sistemi

  • Mallar sürekli izlenir. Yeniden sipariş noktası’nın (YSN) altına düştüğünde tekrar ısmarlanır.

 • Çift kutu yöntemi (sistemi) – En basit sitemdir. Birinci kutu boşaltıldığı zaman, tekrar sipariş verilir. İkinci kutu her zaman Talebi karşılayacak doluluktadır.

 • Evrensel Barkod sistemi (UPC) – Ticari mallar üzerinde olan ve bir takım sayıları içeren ve daha çok büyük mağzalarda ve supermarketler’de iş kolaylığı sağlayan etiketlerdir.

 • Radyo frekansıyla tanımlama (RFID)- Özellikle tedarik zincirindeki malları takipini kolaylaştırır. Sebze ve meyve taşımacılığında ürünün hangi ısı derecesinde taşındığını kontrol eder.

Envanter Kontrolün Amacı

 • Yetersiz kontrollar ya aşırı stok yığılımına yada gereğinden az stoklamaya sebebiyet verir.

 • Gereğinden az stoklama hatalı siparişlerden, satışlardaki kayıplardan, müşteri memnuniyetsizliğinden ve üretimdeki darboğazdan kaynaklanmaktadır

 • Aşırı stok yığılımı kapitali gereksiz yere bağlama ve birbaşka alanda verimli bir şekilde kullanılmamaya sebebiyet verir.

Stok devir hızı (Inventory turnover)Bir firmnın stoklarının bir yıl boyunca kaç kez satılıp yerine yenisinin konulduğunu ifade eder. Yıllık satış maliyetinin (hacminin) ortalama stok değerine bölünmesi ile bulunur.


Envanter y netiminde karar modelleri
Envanter Yönetiminde karar modelleri

 • Ekonomik sipariş Miktarı (ESM)

 • En iyi bilinen temel envanter modeli

 • 1900 lü yılların başında geliştirilmiş

 • Modelin Önemli Varsayımları

 • Talep bilinmekte, sabit ve bağımsız

 • Tedarik (bekleme/teslim) süresi biliniyor ve sabit

 • Stokun teslimiyatı defaten ve aynı anda

 • Miktar iskontosu yok

 • Değişken maliyetler: Elde tutma ve sipariş maliyeti

 • Elde bulundurmama söz konusu değil


Stoklar n zamana g re de i imi

Ortalama eldeki tutulan stok

Q

2

Kullanım hızı

Stok Seviyesi

Minimum stok

Zaman

Stokların Zamana Göre Değişimi

Sipariş Miktarı= Q(Maksimum stok seviyesi)

Figure 12.3


Maliyetlerin minimize edilmesi

Toplam maliyet eğrisi

Minimum toplam maliyet

Elde tutma maliyeti

Yıllık Maliyet

Hazırlık veya (sipariş) maliyet eğrisi

Sipariş miktarı

Optimal sipariş miktarı

Maliyetlerin Minimize Edilmesi

Amaç toplam maliyetin minimize edilmesidir

Table 11.5


To plam stok maliyet

Q*

D

S

H

+

2

Q*

Toplam Stok Maliyet

Elde

Tutma

Maliyeti

(ETM)

Elde

Etme

Maliyeti

(EEM)

+

Toplam stokmaliyeti (TSM) =

TSM =

Q = Sipariş başına parça sayısı

Q* = Optimal sipariş miktarı

D = Yıllık talep

S = Her bir sipariş için sipariş veya hazırlık maliyeti

H = Her birim için yıllık elde tutma veya taşıma maliyeti


Maliyet e itleri aras matematiksel li kiler

Q

D

S

H

=

2

Q

Maliyet Çeşitleri Arası Matematiksel İlişkiler

 • ETM sipariş sayısı ile doğru orantılıdır

 • EEM sipariş sayısı ile ters orantılıdır

 • TSM parabolik bir yapıya sahiptir.

 • TSM minimum noktasına eriştiği zaman ETM ve EEM birbirlerine eşittir.


Optimal sipari miktar formul n n t retimi
Optimal sipariş miktarı formulünün türetimi

Toplam maliyetin miktara göre türevi alınarak sıfıra eşitlenirse, optimal sipariş miktarı formule etmiş oluruz.


Rnek 1 esm modeli

Bir araba tekeri bayisinin yıllık satış beklentisi yaklaşık olarak 9600 teker olarak değerlendirilmiştir. Yıllık taşıma maliyeti teker başı 16 $ dır. Sipariş maliyeti ise 75 $ dır. İlgili bayi yılda 288 gün çalışmaktadır.

(a) Ekonomik sipariş miktarını hesaplayınız.

(b) Yıllık ihtiyaç miktarını belirleyiniz.

(c) Sipariş arası süreyi hesaplayınız.

(d) Toplam stok maliyetini hesaplayınız.

Örnek 1- ESM modeli


Rnek esm cevap

(a) ESM yaklaşık olarak 9600 teker olarak değerlendirilmiştir. Yıllık taşıma maliyeti teker başı 16 $ dır. Sipariş maliyeti ise 75 $ dır. İlgili bayi yılda 288 gün çalışmaktadır.

(b) YIM

(c) SAS

(d) TSM=ETM+EEM

Örnek- ESM-Cevap


Rnek 2 optimal miktar

Bir televizyon firması güvenlik kemarası üretiyor. Yılda ortalama birim fiyatı 65$’dan 3600 tane tv lambası satın alıyor. Sipariş maliyeti 31$ olduğu zaman taşıma maliyet ise birim fiyatın %20’sini teşkil etmektedir.

(a) Optimal miktarı hesaplayınız.

(b) Elde tutma maliyetini bulunuz.

(c) Elde etme maliyetini belirleyiniz.

(d) Toplam maliyeti hesaplayınız.

Örnek 2- Optimal Miktar


Rnek optimal miktar cevap
Örnek - Optimal Miktar-Cevap Yılda ortalama birim fiyatı 65$’dan 3600 tane tv lambası satın alıyor. Sipariş maliyeti 31$ olduğu zaman taşıma maliyet ise birim fiyatın %20’sini teşkil etmektedir.

 • (a) OM

 • (b) ETM

 • (c) EEM

 • (d) TM


Retim parti b y kl s rekli tedarik halinde esm
Üretim Parti Büyüklüğü/ Sürekli Tedarik Halinde ESM Yılda ortalama birim fiyatı 65$’dan 3600 tane tv lambası satın alıyor. Sipariş maliyeti 31$ olduğu zaman taşıma maliyet ise birim fiyatın %20’sini teşkil etmektedir.

 • Toplam siparişin sürekli olarak partiler olarak alınması olayıdır.

 • Bir parçayı üretme kapasitesi o parçanın kullanım yada talep oranından daha büyük olması.

 • Üretim devam ettiği sürece, envanterin kapsitesi büyür.

 • Periodik bir şekilde ama partiler halinde üretim devamlı üretimden daha mantıklıdır.

 • Bu modeldeki varsayımlar ESM modeli ile aynidir, yalınızca sipariş partiler halinde alınmaktadır.


Retim parti b y kl s rekli tedarik halinde esm1
Üretim Parti Büyüklüğü/ Sürekli Tedarik Halinde ESM Yılda ortalama birim fiyatı 65$’dan 3600 tane tv lambası satın alıyor. Sipariş maliyeti 31$ olduğu zaman taşıma maliyet ise birim fiyatın %20’sini teşkil etmektedir.

 • Yalınızca tek parça siparişi mevcut

 • Yıllık talep biliniyor

 • Kullanım oranı sabit

 • Kullanım sürekli oluşur

 • Üretim oranı sabit

 • Tedarik süresi değişmiyor

 • Miktar iskontosu yok


Üretim Sipariş Miktarı Modeli Yılda ortalama birim fiyatı 65$’dan 3600 tane tv lambası satın alıyor. Sipariş maliyeti 31$ olduğu zaman taşıma maliyet ise birim fiyatın %20’sini teşkil etmektedir.

 • Bir sipariş verildikten sonra zaman içinde oluşan stoklar için kullanılır

 • Hem üretim hem de tüketimin aynı anda olduğu durumlarda kullanılır


Retim sipari miktar modeli

Hem üretim hem de kullanımın olduğu çevrim Yılda ortalama birim fiyatı 65$’dan 3600 tane tv lambası satın alıyor. Sipariş maliyeti 31$ olduğu zaman taşıma maliyet ise birim fiyatın %20’sini teşkil etmektedir.

Üretim olmadığı sadece tüketimin olduğu çevrim

Envanter Seviyesi

Maksimum Envanter

t

Zaman

Üretim Sipariş Miktarı ModeliRnek s rekli tedarik hali

Bir oyuncak imalatçısı oyuncak arabalar için 48000 adet plastik teker üretiyor. Üretim oranı günde 800 olarak hesaplanıyor. Taşıma maliyeti teker başı 1 $ dır. Elde etme maliyati ise 45$ dır. Firmanın çalışma günleri yıllda 240 gündür.

(a) Ekonomik sipariş miktarını bulunuz

(b) Toplam maliyeti belirleyiniz

(c) Çevirim süresini hesaplayınız

(d) Tedarik süresini belirleyiniz

Örnek- Sürekli tedarik hali


Rnek s rekli tedarik hali cevap
Örnek- Sürekli tedarik hali-cevap plastik teker üretiyor. Üretim oranı günde 800 olarak hesaplanıyor. Taşıma maliyeti teker başı 1 $ dır. Elde etme maliyati ise 45$ dır. Firmanın çalışma günleri yıllda 240 gündür.

 • (a) ESM

 • (b) TSM

 • (c) Çevirim süresi

 • (d) Tedarik süresi


Miktar skontosu ndirim halinde esm

Bazı firmalar büyük miktarda mal alımlarında değişik fiyat uygula politikalarına giderler. Bir başka değişle büyük hacimli mal alımlarında fiyat miktarını aşağıya çekerler

Fiyat azalırken miktar artar.

Bu modelde alıcının ana amacı maliyeti minimize etmesidir.

Yıllık ETM

Yıllık

EEM

SAM

+

TM =

+

Q

D

P*D

S

H

TM =

+

+

2

Q

Miktar İskontosu/İndirim halinde ESM


Miktar skontosu ndirim halinde esm1

Yüksek miktarlar satın alındığında düşük fiyatlar söz konusudur

Azalan ürün maliyetiyle artan elde tutma maliyeti arasında bir denge noktası aranır

Miktar İskontosu/İndirim halinde ESM


Miktar skontosu ndirim halinde esm2

2.İndirim için toplam maliyet eğrisi söz

1.İndirim için toplam maliyet eğrisi

Toplam Maliyet$

3.İndirim için toplam maliyet eğrisi

b

a

2. İndirim için Q* en düşük maliyeti verdiği için bu aralıktaki başlangıç değeri 1000 birimlik miktarı seç

1. Fiyat kırımı

2. Fiyat kırımı

0

1,000

2,000

Sipariş miktarı

Miktar İskontosu/İndirim halinde ESM


Miktar skontosu ndirim halinde esm3
Miktar İskontosu/İndirim halinde ESM söz

Taşıma maliyeti sabit olduğu zaman tüm eğriler in minimum noktası ayni miktardadır. Seviyeler farklı olduğu zaman, birim fiyatın ayni olmadığı gözlemlenir.

TMa

Azalan

fiyatlar

TMb

TM

TMc

ETMa,b,c

EEM

ESM

Miktar


Rnek miktar skontosu ndirim
Örnek söz - Miktar İskontosu/İndirim

 • Bir hastahanede yıllık kullanılan temizlik malzemeleri 816 adettir. Sipariş maliyeti12 $, taşıma maliyeti ise yıllık bazında 4 $ dır. Birim fiyat listesi tabloda verildiği gibidir.

  Bu durumda;

 • (a) ESM belirleyiniz

 • (b) Optimal sipariş miktarındaki TM’yi hesaplayınız.

 • (c) Diğer sipariş miktarlarındaki TM’yi bulunuz.


Rnek skonto modeli cevap
Örnek- İskonto Modeli-Cevap söz

 • (a) ESM

 • (b) TM

 • (c) TM

TM= ETM + EEM + SAM


Rnek 2 miktar skontosu ndirim
Örnek 2 söz - Miktar İskontosu/İndirim

 • Bir elektrik firması yılda 4000 anahtar kullanıyor. Elekrik anahtarlarının birim fiyatı aşağıdaki tabloda veriliyor. Sipariş için harcanan miktar 30 $ dır. Taşıma maliyati ise birim fiyatın % 40’ını teşkil ediyor.

 • (a) ESM belirleyiniz

 • (b) Optimal sipariş miktarındaki TM’yi hesaplayınız.

 • (c) Diğer sipariş miktarlarındaki TM’yi bulunuz.


Miktar skontosu ndirim cevap
Miktar İskontosu/İndirim-Cevap söz

 • (a) ESM

 • (b) TM

 • (c) TM

H= 0.40 P

H= 0.40 (0.80)=0.32

H= 0.40 (0.85)=0.34

TM = ETM + EEM+ SAM


Ysn yeniden sipari noktas rop

Yeni Bir Talep İçin Tedarik Süresi – gün Olarak söz

ROP =

Günlük

Talep

D

Bir yılda çalışılan iş günü sayısı

d =

YSN-Yeniden Sipariş Noktası-ROP

 • ESM modeli ‘’ne kadar’’ sorusuna cevap verir

 • Tekrar Sipariş Noktası ise ne zaman sorusuna cevap verir

= d x L


Ysn yeniden sipari noktas rop1

Q* söz

Eğim = birim/gün = d

Stok seviyesi (birim)

ROP (ünite)

Zaman (günler)

Tedarik süresi= L

YSN-Yeniden Sipariş Noktası-ROP


Rnek ysn
Örnek - YSN söz

 • Yaşlı bir kadın günde iki tane vitamin tablet alıyor. Tedarik süresi 7 gün tutduğuna göre, bu hanefendi’nin tekrar sipariş noktası ne olmalıdır?

 • Kullanım günde 2 tablet

  Tedarik süresi 7 gün

  ROP=(2) (7)= 14 vitamin

 • Kısacası, İlgili hanfendi elinde 14 vitamin kaldığı zaman tekrar sipariş vermelidir.


Emniyet stoku

Miktar söz

Maksimum talep

Beklenen talep

ROP

Emniyet Stoku

Zaman

Tedarik. Süresi

Emniyet Stoku

Emniyet stoku tedarik süresince stoksuzluk riskini azaltır.

ROP= Beklenen talep+ emniyet stoku


Rop ysn

Servi söz sseviyesi

Stoksuzluk riski

Stok olma olasılığı

Miktar

ROP

Beklenen

zaman

Emniyet

stoku

0

z

z-ölçeği

ROP/YSN

The ROP based on a normalDistribution of lead time demand

ROP= Beklenen talep + Z αtalep

z ölçek sayısı, αtalep ise standart sapma


Rnek rop and z
Örnek – ROP and Z söz

 • Bir inşaatta tedarik süresince talep edilen ortalama kum miktarı 50 tondur. Normal dağılımda standart sapması 5 ton olduğunda stoksuzluk riski yüzde 3 olarak hesaplanıyor.

(a) Z-ölçeğinin değerinin bulunuz.

(b) Ne kadar emniyet stoku tutulması gerekmektedir?

(c) YSN/ROP hangi miktarda olması gerekmektedir?


Cevap rop and z
Cevap– ROP and Z söz

(a) Z-değeri?

 • Miktar 50 ton

 • αtaleb=5 ton

 • risk = % 3

 • 1-0.03=0.97 z-tablosundan , z= 1.88 (slayıt 68)

  (b) Emniyet stoku?

  Emniyet stoku = Z αtalep= (1.88) (5)= 9.40 ton

  (c) YSN/ROP?

  ROP= Beklenen talep+ Z*αtalep =50+9.40= 59.40 ton


Z tablosu
Z-Tablosu sözad