zobowi zania n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zobowiązania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zobowiązania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Zobowiązania - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Zobowiązania. w ykład III Zobowiązania podobne do umownych ( quasi ex contractu ). zobowiązanie z tytułu omyłkowej zapłaty długu prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia ( negotiorum gestio ) zobowiązanie z tytułu sprawowania opieki zobowiązania z powstałej bez umowy wspólności majątkowej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zobowiązania' - ciaran-william


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zobowi zania

Zobowiązania

wykład III

Zobowiązania podobne do umownych (quasi ex contractu)

i 3 27 zobowi zania podobne do umownych quasi ex contractu

zobowiązanie z tytułu omyłkowej zapłaty długu

 • prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (negotiorum gestio)
 • zobowiązanie z tytułu sprawowania opieki
 • zobowiązania z powstałej bez umowy wspólności majątkowej
 • zobowiązanie spadkobiercy względem zapisobiercy
I. 3.27: zobowiązania podobne do umownych (quasi ex contractu)
w p nej republice condictio

nikt nie powinien stawać się bogatszy na skutek pokrzywdzenia innej osoby

 • należy zwrócić korzyść majątkową, uzyskaną z niesłusznej przyczyny

Jako źródło tych zasad juryści wskazywali:

„naturę” (D. 12, 6,14);

iusgentium (D. 25, 2,25),

iusnaturale (D. 50,17,206)

w późnej republice CONDICTIO
slide5

Prawnicy okresu klasycznego uznawali obowiązek zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych

Gaius tłumaczy istotę zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia na przykładzie zapłaty nieistniejącego długu w błędnym przekonaniu, że istniał (G. 3,91)

Ulpian:

 • świadczenie od chwili spełnienia było bezpodstawne (ab initio sine causa)
 • świadczenie początkowo było uzasadnione, ale później odpadła jego przyczyna (causa finita)
tzw figury condictiones oznaczenia tytu w justynia skich digest w

Condictio causa data causa non secuta- dochodzenie tego, co przekazano w celu osiągnięcia określonego rezultatu, gdy ten jednak nie został osiągnięty.

 • Condictioobturpem vel iniustamcausam– sytuacje, w których cel dającego lub otrzymującego przysporzenie majątkowe budził sprzeciw obyczajowy.
 • Condictioindebiti- różne postaci nienależnego świadczenia, czyli działania pod wpływem błędu (per errorem) dla wykonania nieistniejącego lub nieważnego zobowiązania.
tzw. figury condictiones- oznaczenia tytułów justyniańskich Digestów
tzw figury condictiones oznaczenia tytu w justynia skich digest w1

Condictio sine causa - oparto na braku akceptowanej przez prawo podstawy (causa) dla zatrzymania uzyskanego przysporzenia.

 • Condictiofurtiva - przysługiwała poszkodowanemu przeciwko złodziejowi - o zwrot skradzionej rzeczy.
tzw. figury condictiones- oznaczenia tytułów justyniańskich Digestów
kszta towanie si instytucji bezpodstawnego wzbogacenia

Bartolus de Saxoferato:

condictiogeneralis i condictionesspeciales

 • utrata znaczenia w ramach iuscommune przez figury condictio causa data causa non secuta oraz condictioobturpem vel iniustamcausam.
 • uogólnienie figur condictioindebiti lub condictio sine causa:

1) istota zobowiązania polega na obowiązku zwrotu tego, co uzyskało się w następstwie błędnego świadczenia innej osoby.

2) ze słuszności wynika prawne zobowiązanie do zwrotu każdej, uzyskanej w sposób nieuzasadniony korzyści majątkowej.

 • K. F. Savigny: dla wszystkich przypadków condictioneswspólne jest to, że powiększenie jednego majątku kosztem drugiego następuje bez podstawy prawnej lub to, że taka podstawa odpadła
Kształtowanie się instytucji bezpodstawnego wzbogacenia
slide9

art. 1376 CC: zobowiązanie zwrotu tego, co było świadczone w wyniku błędu (=condictioindebiti)

 • § 812 ust. 1 BGB: klauzula generalna dająca roszczenie o zwrot tego, co w wyniku świadczenia lub w inny sposób trafiło do majątku wzbogaconego bez podstawy prawnej lub gdy podstawa ta odpadła później (=condictio sine causa)

art. 405 i 410 KC: podobna klauzula generalna

 • § 817 BGB i art. 412 KC: przypadek tzw. świadczenia niegodziwego, odpowiadający funkcjonalnie rzymskiej (=condictioobturpem vel iniustamcausam).
 • francuskie orzecznictwo dopuszcza uzupełnienie Codecivil o skargę, służącą zwrotowi bezpodstawnego wzbogacenia - nazwano ją w nawiązaniu do tradycji romanistycznej actio de in rem verso.
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

negotiorum gestio – negotiagesta

dominusnegotii - actionegotiorumgestorumdirecta

gestor -actionegotiorumgestorumcontraria

zakres altruistycznych zachowa prowadz cych do powstania zobowi zania z tytu u negotiorum gestio

Kontrowersja:

 • do powstania obligatio prowadziło użytecznie podjęte działanie

- wyłączano tylko podjęte jedynie dla zadowolenia działającego

 • podjęcie czynności koniecznych dla ochrony interesów innej osoby
 • art. 1372 CC: zobowiązanie powstaje po prostu w wyniku dobrowolnego podjęcia się prowadzenia cudzych spraw
 • § 677 BGB: zobowiązanie powstaje wskutek podjęcia czynności zgodnej z interesem innej osoby przy uwzględnieniu jej rzeczywistej lub domniemanej woli

podobnie art. 752 KC

Zakres altruistycznych zachowań prowadzących do powstania zobowiązania z tytułu negotiorum gestio
staranno gestora

funkcjonalne podobieństwo do mandatum

 • w obu oczekiwano, że podjęte działanie zostanie starannie doprowadzone do końca

w kazuistyce prawników rzymskich rozbieżności:

 • gdy działanie zostało podjęte, aby ratować majątek nieobecnego, dopuszczano ograniczenie odpowiedzialności gestora tylko do szkód wyrządzonych w sposób zamierzony (D. 3,5,3,9)
 • jeśli gestor zaczął dokonywać czynności takiego rodzaju, jakich nieobecny dominusnegotii nie podejmował uznano, że odpowiedzialność działającego może wynikać także ze szkody powstałej w następstwie przypadku (D. 3,5,10)
 • Ulpian: obaj za dolus i culpa lata
 • art. 1374 CC pozwala na stosowne do okoliczności modyfikacje odpowiedzialności za niedołożenie staranności dobrego ojca rodziny
 • § 680 BGB ogranicza odpowiedzialność gestora do winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, jeśli podjęcie przez niego działań służyło usunięciu groźby dla interesów zastępowanego

podobnie art. 757 KC

staranność gestora