prawo o wiatowe stan obecny i proponowane rozwi zania l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prawo oświatowe - stan obecny i proponowane rozwiązania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prawo oświatowe - stan obecny i proponowane rozwiązania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Prawo oświatowe - stan obecny i proponowane rozwiązania - PowerPoint PPT Presentation


  • 276 Views
  • Uploaded on

Prawo oświatowe - stan obecny i proponowane rozwiązania. OSKKO na konferencjach Vulcana . Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prawo oświatowe - stan obecny i proponowane rozwiązania' - ghalib


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prawo o wiatowe stan obecny i proponowane rozwi zania

Prawo oświatowe - stan obecny i proponowane rozwiązania

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

zmiana podstawy programowej ramowe plany nauczaniaprzyszłość wspierania szkółsamoocena, nadzór prawnyreforma szkolnictwa zawodowegostatus dyrektora

OSKKO wyraża zgodę na użytkowanie niniejszego materiału do celów szkoleniowych dla kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli. Prosimy o niezmienianie układu prezentacji i zachowanie informacji o jej pochodzeniu.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.www.oskko.edu.pl

zmiany w przepisach zwi zane z wprowadzeniem zmian

Zmiany w przepisach związane z wprowadzeniem zmian:

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458) , zakłada m.in.:

obniżenie wieku szkolnego – 3 letni okres przejściowy,

od 2009 prawo do edukacji przedszkolnej, a od 2011obowiązkowe roczne przygotowanie dla pięciolatków,

zmiana podmiotu dokonującego oceny dyrektora,

rezygnacja z pozytywnej opinii KO przy likwidacji szkoły

rezygnacja z opiniowania arkuszy przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

zmiany w dopuszczaniu do użytku szkolnego programów nauczania

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

zmiany w przepisach zwi zane z wprowadzeniem zmian3

Zmiany w przepisach związane z wprowadzeniem zmian:

W tej samej Ustawie wprowadza się:

zmiany w dopuszczaniu do użytku szkolnego programów nauczania

uelastycznienie możliwości zatrudnienia osób do kształcenia zawodowego

nałożenie na organ wykonawczy jst obowiązku informowania organu stanowiącego o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych.

Ponadto, na mocy Ustawy o zmianie Ustawy –KN (Dz.U. Nr 1, poz.1) wprowadzono:

nałożenie na jst obowiązku utrzymywania średnich wynagrodzeń (zgłaszanie do RIO)

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.www.oskko.edu.pl

zmiany w przepisach zwi zane z wprowadzeniem zmian4

Zmiany w przepisach związane z wprowadzeniem zmian:

Uwaga: projekty zmian ustaw (w parlamencie):

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.) (w konsekwencji zmiana rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji w-fu)

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) (w konsekwencji rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa)

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.www.oskko.edu.pl

zmiany w przepisach zwi zane z wprowadzeniem zmian5

Zmiany w przepisach związane z wprowadzeniem zmian:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U Nr 50, poz.400)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 18), Uwaga: przewidywana zmiana –projekt na stronie MEN.

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.www.oskko.edu.pl

zmiany w przepisach zwi zane z wprowadzeniem zmian6

Zmiany w przepisach związane z wprowadzeniem zmian:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U Nr 54, poz 442)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Uwaga: przewidywana zmiana

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, […] Uwaga: przewidywana zmiana

Uwaga: nowe rozporządzenie w sprawie edukacji dla bezpieczeństwa

Uwaga dodatkowa: przewidywane zmiany w rozporządzeniach w sprawie oceny pracy dyrektora oraz w sprawie konkursów na stanowisko dyrektora

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.www.oskko.edu.pl

organizacja pracy szk

Organizacja pracy szkół

Od dnia 1 września 2009 r. zaczną obowiązywać:

nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

nowe ramowe plany nauczania dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) i III etapu edukacyjnego (gimnazjum).

www.oskko.edu.pl

Ma OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa

Sformułowanie podstawy programowej kształcenia

ogólnego w języku wymagań:

główne kierunki oraz cele kształcenia w danej dziedzinie

sformułowane są w języku wymagań ogólnych, zaś treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności sformułowane są w języku wymagań szczegółowych

www.oskko.edu.pl

Ma OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

nowa podstawa programowa przedszkola

Nowa podstawa programowa - przedszkola

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia) opisuje podstawowe założenia wspomagania rozwoju

i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz

zadania przedszkola związane z jej realizacją, w tym także zadania nauczycieli przedszkoli.

Uwaga: do zadań tych należy w szczególności przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku szkolnym poprzedzającym termin rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole.

Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które

pomogą nauczycielom przedszkola opracować i zrealizować indywidualny program wspomagania rozwoju każdego dziecka, tak aby było ono jak najlepiej przygotowane do nauki w szkole.

www.oskko.edu.pl

Ma OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

nowa podstawa programowa szko a podstawowa

Nowa podstawa programowa – szkołapodstawowa

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół

podstawowych (załącznik nr 2 do projektu rozporządzenia)

obejmuje dwa etapy edukacyjne:

etap I (klasy I-III szkoły

podstawowej)

etap II (klasy IV-VI szkoły podstawowej).

www.oskko.edu.pl

Ma OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

nowa podstawa programowa szko a podstawowa11

Nowa podstawa programowa – szkołapodstawowa

Z uwagi na możliwości rozwojowe ucznia klasy I, zakres wiadomości i umiejętności ustalony został odrębnie dla ucznia kończącego klasę I oraz – w formie wymagań – dla ucznia kończącego klasę III.

Dla podkreślenia ciągłości procesu edukacji, w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej wyodrębnione zostały poszczególne obszary edukacyjne: edukacja polonistyczna, muzyczna, plastyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, etyka oraz język obcy,.

Edukacja wczesnoszkolna - tak jak dotychczas – będzie realizowana w formie kształcenia zintegrowanego.

www.oskko.edu.pl

Ma OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

nowa podstawa programowa szko a podstawowa12

Nowa podstawa programowa – szkołapodstawowa

Dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) określono podstawę programową dla następujących przedmiotów: język polski, język obcy, muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo, przyroda, matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne, etyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny – język kaszubski.

W stosunku do dotychczasowej podstawy programowej wyodrębniony został dodatkowy przedmiot – wychowanie do życia w rodzinie.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego nie zawiera na żadnym z etapów edukacyjnych dotychczasowych ścieżek edukacyjnych – treści tych ścieżek zostały w pełni uwzględnione w podstawie programowej poszczególnych zajęć edukacyjnych.

www.oskko.edu.pl

Ma OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

nowa podstawa programowa gimnazjum

Nowa podstawa programowa – gimnazjum

W załączniku nr 4 do rozporządzenia określona została podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów (III etap edukacyjny) i szkół ponadgimnazjalnych (IV etap edukacyjny), których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Proponuje się złączenie programowe gimnazjum i

szkoły ponadgimnazjalnej, którego celem jest unowocześnienie programu szkoły i uniknięcie mało skutecznej, dwukrotnej pospiesznej realizacji tych samych treści programowych.

www.oskko.edu.pl

Ma OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.www.oskko.edu.pl

nowa podstawa programowa gimnazjum14

Nowa podstawa programowa – gimnazjum

Dla gimnazjum określona została podstawa programowa dla

następujących przedmiotów: język polski, języki obce nowożytne, muzyka, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz ęzyk regionalny - kaszubski.

W stosunku do dotychczasowej podstawy programowej dla III etapu edukacyjnego wyodrębniony został jeden dodatkowy przedmiot, tj. edukacja dla bezpieczeństwa, dla którego ustalona została podstawa programowa (obecnie dla gimnazjum jest przewidziana ścieżka edukacyjna edukacja obronna.

www.oskko.edu.pl

Ma OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

nowa podstawa programowa gimnazjum15

Nowa podstawa programowa – gimnazjum

Ponadto, dla gimnazjum określa się podstawę programową dla dwóch przedmiotów, które będą miały charakter uzupełniający, tj. zajęcia artystyczne oraz zajęcia techniczne.

Uwaga: dla uczniów są to zajęcia obowiązkowe!

Wprowadzenie tych zajęć w szkole ma na celu umożliwienie

odkrywania i rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów oraz wzbogacenie oferty szkoły.

www.oskko.edu.pl

Ma OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

organizacja pracy szk16

Organizacja pracy szkół

Od dnia 1 września 2009 r. nową podstawę programową oraz nowe ramowe plany nauczania stosujemy:

w przedszkolach (tylko podstawa programowa)

w oddziałach klasy I szkoły podstawowej i gimnazjów

Uwaga: wobec pozostałych klas stosujemy dotychczasową podstawę programową oraz dotychczasowe ramowe plany nauczania

Uwaga: w wszystkich klasach SP oraz G oraz w szkołach ponadgimnazjalnych nową podstawę programową można także stosować w nauczaniu języków obcych, etyki oraz wychowaniu fizycznym.

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.www.oskko.edu.pl

zmiana ramowych plan w nauczania

Zmiana ramowych planów nauczania

Nowości wprowadzone rozporządzeniem:

wprowadzenie nowego rodzaju godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela.

zmiana w dysponowaniu dotychczasowymi godzinami do dyspozycji dyrektora (wnikającymi z rozporządzenia)

brak określenia tygodniowej liczby godzin w cyklu kształcenia przeznaczonej na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

określone minimalne liczby godzin, przeznaczonych na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia (np. język polski – co najmniej 450 godzin przedmiotu w cyklu kształcenia)

dodanie nowych przedmiotów lub zmiana nazw przedmiotów

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

zmiana ramowych plan w nauczania18

Zmiana ramowych planów nauczania

Nowy rodzaj godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

Od1 września 2009 r. wprowadza się obowiązek prowadzenia przez nauczyciela zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Ustawy Karta Nauczyciela w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Uwaga: nie dotyczy dyrektorów, wicedyrektorów oraz

nauczycieli, którzy obowiązki dyrektora i wicedyrektora pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko. Godziny te są dokumentowane przez nauczycieli w dziennikach zajęć pozalekcyjnych

Uwaga: przewiduje się zmianę rozporządzenia

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

zmiana ramowych plan w nauczania19

Zmiana ramowych planów nauczania

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły wynikające z art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, mogą być przeznaczone na:

zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce,

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.www.oskko.edu.pl

zmiana ramowych plan w nauczania20

Zmiana ramowych planów nauczania

Godziny do dyspozycji dyrektora, wynikające z rozporządzenia, w przypadku klas, w których realizowana jest nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, można przeznaczyć na:

okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych - w szkołach z nauczaniem w języku mniejszości narodowych, etnicznych lub języku regionalnym;

Uwaga: wobec pozostałych klas obowiązują stare przepisy.

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

zmiana ramowych plan w nauczania21

Zmiana ramowych planów nauczania

Edukacja wczesnoszkolna

kształcenie odbywa się w formie nauczania zintegrowanego,

wprowadzono do edukacji dodatkowe zajęcia – komputerowe,

wprowadzono możliwość wyodrębnienia edukacji

i nauczania ich przez innych nauczycieli

uelastyczniono kwalifikacje (kwalifikacje do EW mają także nauczyciele przedszkoli)

Uwaga: do prowadzenia zajęć komputerowych nauczyciel n. początkowego nie musi kończyć żadnych studiów, ani kursów kwalifikacyjnych

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

zmiana ramowych plan w nauczania22

Zmiana ramowych planów nauczania

Świetlica

Uelastyczniono kwalifikacje – każdy nauczyciel mający kwalifikacje do nauczania w szkole ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć świetlicowych

Uwaga: Czy godzinami z Art. 42 KN można zastąpić świetlicę?

wystąpienie Pani Minister Hall na Konferencji OSKKO:.

Wyjaśniałam już, na co mogą być przeznaczone te godziny (praca z uczniem słabym, przygotowanie do konkursów, zajęcia rozwijające zainteresowania itp.), nie spowoduje to likwidacji etatów świetlicowych. Godziny „kartowe” mogą być przeznaczone na wzmocnienie funkcji opiekuńczej szkoły. Jeśli w danym czasie jest więcej dzieci w świetlicy (zgodnie z przepisami grupa świetlicowa nie powinna liczyć więcej niż 25 dzieci), to można godzinę „kartową” wykorzystać na dyżur świetlicowy, na prowadzenie zajęć w grupach zainteresowań w okresie natężenia ruchu świetlicowego. Nie wolno jednak w ten sposób zastąpić nauczyciela świetlicy, on jest

niezbędny, odpowiada za całość i koordynuje pracę nauczycieli dyżurujących.

http://oskko.edu.pl/konferencjaoskko2009/index.html

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

zmiana ramowych plan w nauczania23

Zmiana ramowych planów nauczania

Konsekwencją zmiany przepisów jest zmiana organizacji nauczania, która obejmie przedmioty i zajęcia:

Zajęcia z religii / etyki

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie

w gimnazjum

Informatyka i technologia informacyjna

Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum

Języki obce nowożytne w gimnazjum

Zajęcia artystyczne i techniczne w gimnazjum

Wychowanie fizyczne

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

podr czniki i programy nauczania

Podręczniki i programy nauczania

Podręczniki

Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) podręcznik do użytku w szkole wybiera nauczyciel spośród podręczników dopuszczonych przez rzeczoznawców.

Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15

czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od

początku następnego roku szkolnego.

Uwaga: trwa proces dopuszczania do użytku szkolnego podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/nowepodreczniki/

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.www.oskko.edu.pl

podr czniki i programy nauczania25

Podręczniki i programy nauczania

Programy nauczania

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie  niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w zasadach dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania (art. 22a ustawy o systemie oświaty).

Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, program nauczania dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Uwaga: trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników […]. Rozporządzenie które będzie określało szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły.

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

szkolnictwo zawodowe

Szkolnictwo zawodowe

Harmonogram wdrażania nowej podstawy programowej w

szkołach ponadgimnazjalnych:

2012 / 2013klasy I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej

2015 / 2016klasy I uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.www.oskko.edu.pl

szkolnictwo zawodowe27

Szkolnictwo zawodowe

Główne założenia reformy programowej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych:

 Przeznaczenie pierwszych 4 lat cyklu (gimnazjum i pierwsza klasa szkoły ponadgimnazjalnej) na jednakowy dla wszystkich, pełny kurs kształcenia ogólnego, obejmującego wszystkie podstawowe obszary wiedzy.

Złączenie programowe gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

Uwaga: Nieznane są propozycje realizacji kształcenia ogólnego w liceach i technikach uzupełniających, niewiele wiadomo o tym jakie przedmioty znajdą się w ramowych planach nauczania techników i zasadniczych szkół zawodowych w klasach wyższych niż I.

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

szkolnictwo zawodowe28

Szkolnictwo zawodowe

Wyzwania stojące przed szkolnictwem zawodowym.

Rozwój wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych na rynku pracy i wzrost zapotrzebowania na pracowników elastycznych, mobilnych, łatwo poddających się szkoleniu,

z umiejętnościami, które nie zestarzeją się wraz ze zmianami technologicznymi.

Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników posiadających wykształcenie techniczne.

Zwiększenie atrakcyjności i promocja szkolnictwa zawodowego.

Usprawnianie kształcenia zawodowego z udziałem pracodawców i innych partnerów.

Wdrożenie zmian programowo-organizacyjnych połączonych z nową formułą egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

szkolnictwo zawodowe29

Szkolnictwo zawodowe

Podstawowe obszary zmian

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

Struktura i organizacja szkolnictwa zawodowego.

Oferta programowa i obudowa programów.

Rozwój doradztwa zawodowego.

System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego.

Edukacja zawodowa na odległość.

Mechanizmy zachęcające pracodawców do włączania się w proces kształcenia zawodowego.

Finansowanie kształcenia zawodowego.

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

szkolnictwo zawodowe30

Szkolnictwo zawodowe

Przykładowe kierunki zmian

2. Struktura i organizacja szkolnictwa zawodowego

Ramowe plany nauczania – zmiana relacji kształcenia praktycznego i teoretycznego.

Nowe funkcje szkoły zawodowej, która realizuje kształcenie w formach tradycyjnych jak i kursowych.

Kształcenie w szkołach zawodowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Oferta kształcenia i obudowa programowa

Programy tradycyjne (przedmiotowe) i alternatywne o strukturze modułowej

Standardy kwalifikacji zawodowych - wykorzystanie w ramach samokształcenia (kwalifikacje),

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.www.oskko.edu.pl

szkolnictwo zawodowe31

Szkolnictwo zawodowe

Przykładowe kierunki zmian – cd.

5. System egzaminów potwierdzających kwalifikacje

Modernizacja obecnie funkcjonujących egzaminów w technikum: zmiana II części egzaminu; z projektu na część praktyczną w większości zawodów, zmiana terminu egzaminu w technikum.

Tworzenie sieci ośrodków egzaminacyjnych na bazie obecnie istniejących w szkołach i placówkach (działają cały rok).

Ujednolicenie wymagań, procedur i kryteriów egzaminów dla zawodów i kwalifikacji występujących w klasyfikacji szkolnej.

Modernizacja standardów wymagań egzaminacyjnych w powiązaniu z nowa podstawa programową.

System egzaminów (potwierdzania i uznawania kwalifikacji zdobytych w systemie pozaformalnym i nieformalnym).

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.www.oskko.edu.pl

szkolnictwo zawodowe32

Szkolnictwo zawodowe

Zespół opiniodawczo-doradczy ds. kształcenia zawodowego

Zarządzenie nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego

Skład zespołu:

W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele ministrów właściwych dla zawodów, organizacje pracodawców, partnerzy społeczni, przedstawiciele środowisk samorządowych, oświatowych i naukowych (łącznie 25 instytucji).

Spotkania zespołu:

Dotychczas odbyły się trzy spotkania Zespołu: w październiku i grudniu 2008 r. oraz lutym 2009r., podczas których prowadzono konsultacje i dyskusje w obszarach problemowych 1,2,4 i 5 oraz dotyczące kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

oskko wobec zmian w o wiacie szkolnictwo zawodowe

OSKKO wobec zmian w oświacie - szkolnictwo zawodowe

UDZIAŁ OSKKO W PRACACH ZESPOŁU OPINIODAWCZO-DORADCZEGO DO SPRAW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W trakcie dotychczasowych 3 spotkań przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili stanowisko OSKKO w omawianych na nich kwestiach, zgłosili szereg uwag i wątpliwości.

Stanowiska te były tożsame ze stanowiskami I Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół Kształcenia Zawodowego,

II i III Kongresu Zarządzania Oświatą organizowanych

przez OSKKO. Pytania, uwagi i wątpliwości dotyczyły proponowanych i dyskutowanych koncepcji rozwiązań.

Opracowanie całościowego stanowiska Stowarzyszenia wobec problematyki zmiany szkolnictwa zawodowego jest jednym z głównych celów II Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół Kształcenia Zawodowego, która odbędzie się w dniach 17-19 kwietnia 2009 roku.

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

oskko wobec zmian w o wiacie awans zawodowy

OSKKO wobec zmian w oświacie – awans zawodowy

OSKKO postuluje:

wprowadzenie system awansu wewnątrzszkolnego,

stworzenie stanowisk kierowniczych, na które nauczyciele mogą awansować, np. liderów zespołów przedmiotowych – tzw. awans pionowy,

wynagradzanie nauczycieli w ramach awansu za rzeczywiście wykonywanie zadań związanych z pełnieniem określonych funkcji.

Uwaga: Poseł Michał Jaros, pytanie w Sejmie z dnia 22.01.09Czy ministerstwo rozpatruje wprowadzenie wewnętrznego systemu motywacji nauczycieli proponowane np. przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty?

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.www.oskko.edu.pl

oskko wobec zmian w o wiacie nadz r pedagogiczny

OSKKO wobec zmian w oświacie – nadzór pedagogiczny

OSKKO postuluje:

scentralizowanie nadzoru pedagogicznego (wyeliminowanie działalności 16 niezależnych ośrodków „badawczych” w obszarze nadzoru),

ścisłe określenie kompetencji organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły,

podniesienie rangi samooceny pracy szkoły i branie pod uwagę tej samooceny podczas wizytacji (wcześniej: mierzenia jakości)

autonomię szkoły w podejmowaniu decyzji co do jej rozwoju i sposobu wypełniania zadań,

stworzenie odrębnych ośrodków wspomagania szkół – pełniących swoje zadanie w sposób rzeczywisty

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

oskko wobec zmian w o wiacie status dyrektora

OSKKO wobec zmian w oświacie – status dyrektora

Na VI konferencji i zjeździe w marcu bieżącego roku OSKKO podjęło temat, będący od kilku lat w sferze zainteresowania stowarzyszonych - statusu dyrektora.

W dyskusji udział wzięli uczestnicy konferencji – dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele organów prowadzących oraz zespołów obsługi szkół i placówek oświatowych. Efektem kilkugodzinnej dyskusji, której przysłuchiwała się obecna na sali Minister Krystyna Szumilas, było określenie kierunków działań, które doprowadzą do doprecyzowania i uporządkowania obecnie funkcjonującego prawa określającego status dyrektora.

Obecnie trwają prace nad wypracowaniem stanowiska, które pozwoli w sposób jednoznaczny określić status dyrektora szkoły w szczególności w zakresie szeroko poruszanej podczas dyskusji kwestii dyrektora jako pracownika.

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

oskko wobec zmian w o wiacie status dyrektora37

OSKKO wobec zmian w oświacie – status dyrektora

Poruszane kwestie wymagające uregulowania, to:

Kompleksowe kształcenie kadry kierowniczej.

Jednoznaczne określenie kompetencji dyrektora, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zarządzanie kadrą, w tym możliwość wpływania dyrektora na zatrudnianie, zwalnianie nauczycieli, oraz możliwość wprowadzenia i zarządzania awansem pionowym w szkole.

Sposób zatrudnienia, czas pracy, pensum, urlop, wynagrodzenie dyrektora.

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

oskko wobec zmian w o wiacie status dyrektora38

OSKKO wobec zmian w oświacie – status dyrektora

Inne poruszane kwestie wymagające uregulowania, to:

Konieczność określenia, kto reprezentuje pracodawcę w stosunku do dyrektora, i jakie uprawnienia pracodawcy ma wobec niego OP.

Ramy prawne współpracy dyrektora szkoły i zespołów obsługi szkół - jednoznaczne określenie obowiązków i odpowiedzialności dyrektora,

Struktura zatrudnienia w szkole – pracownicy administracji i obsługi a realizowane zadania

Uwaga: na stronie OSKKO pojawi się w najbliższym czasie dyskusja, której efektem będzie wypracowanie stanowiska określającego całościowo umiejscowienie dyrektora w systemie oświaty.

www.oskko.edu.pl

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

zapraszamy na

Zapraszamy na…

www.oskko.edu.pl

nasze strony internetowe

32 000 czytelników forum

www.oskko.edu.pl www.oskko.edu.pl/forum/

konferencje

i studia

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.

STUDIA PODYPLOMOWE LIDERÓW OŚWIATY

Od roku 2007 - studia dla dyrektorów szkół,

Od roku 2009 - roczne studia podyplomowe dla pracowników organów prowadzących

23 25 09 2009 warszawa

23-25.09.2009, Warszawa

www.oskko.edu.pl

MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY:  DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I  ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO - OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Pod patronatemMinistra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Partnerzy:

Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin WiejskichUdział w Kongresie weźmie ok.1100 uczestników

OSKKO na konferencjach Vulcana.Reforma oświaty a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kreatywność. Wiedza. Technologie.