slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROCES WYBORU WNIOSKÓW PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROCES WYBORU WNIOSKÓW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PROCES WYBORU WNIOSKÓW - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Procedura wyboru wniosków i zawierania umów w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL Piotr J. Majewski Zespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 12 czerwca 2008 r. . PROCES WYBORU WNIOSKÓW. Przygotowanie i złożenie wniosku. Rejestracja i grupowanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PROCES WYBORU WNIOSKÓW


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Procedura wyboru wniosków i zawierania umóww ramach Poddziałania 2.1.1 POKLPiotr J. MajewskiZespół Instrumentów Szkoleniowych Warszawa, 12 czerwca 2008 r.

slide2

PROCES WYBORU WNIOSKÓW

Przygotowanie i złożenie wniosku

Rejestracja i grupowanie

Ocena formalna – kryteria formalne i dostępu

Przekazanie do KOP lub odrzucenie

Ocena merytoryczna – kryteria merytoryczne, strategiczne i horyzontalne

Protest

Rekomendowanie do finansowania lub odrzucenie

slide3

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – złożenie wniosku

 • Miejsce składania wniosków – siedziba PARP:
 • Dwa egzemplarze (co najmniej jeden oryginał)
 • Wersja papierowa i elektroniczna
 • Tożsamość wszystkich wersji (suma kontrolna)
 • Wniosek podpisany i opieczętowany
 • Załączniki – sprawozdanie finansowe (za ostatni rok obrotowy) lub inny adekwatny dokument przedstawiający sytuację finansową Projektodawcy / Partnerów
slide4

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – złożenie wniosku

Nabór w trybie ciągłym – pod pewnym warunkiem:

Wartość złożonych wniosków nie przekroczy 200% dostępnej alokacji

Nabór będzie trwał do czasu, gdy wartość wniosków osiągnie 2-krotności rocznej alokacji (w 2008 roku = 2 x 400 mln PLN)

Informacja o zawieszeniu konkursu – na 2 dni robocze przed faktycznym zawieszeniem

Wznowienie konkursu – gdy wartość zawartych umów nie przekroczy dostępnej alokacji

slide5
Procedura oceny formalnej:

- Wnioski podlegają rejestracji nadanie numeru w systemie

Grupowanie wniosków – wnioski z danego okresu czasu (tydzień) podlegają ocenie w terminie jak dla pierwszego wniosku złożonego w tym okresie wspólna ocena wniosków z danego okresu podczas jednego posiedzenia KOP

Ocena wniosku - maksymalnie 14 (21) dni roboczych

Ocena 0-1 – wnioski nie spełniające kryteriów formalnych i kryteriów dostępu są odrzucane

Weryfikacja na podstawie karty oceny formalnej

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

slide6

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

Kryteria formalne:

 • złożenie we właściwej instytucji (PARP)
 • złożenie we właściwym terminie (po ogłoszeniu konkursu, przed jego zawieszeniem / zamknięciem – data wpływu)
 • wypełnienie w języku polskim
 • sporządzenie na obowiązującym formularzu (za pomocą GWA)
 • złożenie wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz wersji elektronicznej
slide7

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

 • Kryteria formalne c.d.:
 • kompletność wniosku (+ pieczęć i podpis)
 • załączenie wymaganych załączników spełniających wymogi formalne
 • tożsamość wersji papierowej i elektronicznej (suma kontrolna)
 • wypełnienie wszystkich wymaganych pól
 • nie podleganie wykluczeniu z udziału w konkursie
 • złożenie wniosku w odpowiedzi na konkurs
slide8

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

 • Kryteria dostępu:
 • Wnioskodawca i grupa docelowa
 • Kryterium ponadregionalności
 • Wartość projektu 400 tys. – 15 (20) mln PLN
 • Projekty maksymalnie 2-letnie
 • Wartość pomocy publicznej z tytułu szkoleń dla jednego przedsiębiorstwa w ramach jednego projektu – do 1 mln EUR
 • Dopuszczalna liczba partnerów – 4 (+ Projektodawca)
 • Kondycja finansowa (przychody za ostatni rok obrotowy i ew. WSP)

Wartość projektów złożonych przez Projektodawcę w jednym roku i rekomendowanych do finansowania <= 30 mln PLN

slide9

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena formalna

Wynik oceny formalnej

TAK

NIE

W ciągu 5 dni roboczych informacja o wyniku z podaniem przyczyny i o możliwości złożenia protestu

W ciągu 7 dni roboczych informacja o wyniku i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej

slide10

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Procedura oceny merytorycznej:
 • Wnioski podlegają ocenie przez Komisję Oceny Projektów (KOP)
 • Komisja składa się z Przewodniczącego (z prawem głosu), Zastępcy Przewodniczącego (z prawem głosu), Sekretarza (bez prawa głosu) oraz Członków Oceniających
 • Członkami Oceniającymi mogą być: pracownicy PARP, asesorzy wyłonieni w drodze konkursu, ew. pracownicy MPiPS
 • Ocena w ciągu 30 dni roboczych od daty poinformowania Projektodawców o wynikach oceny formalnej
 • Każdy wniosek oceniają dwie osoby
 • Ocena na podstawie karty oceny merytorycznej (kryteria merytoryczne, horyzontalne i strategiczne)
slide11

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

Kryteria

Merytoryczne

Jakościowe

Beneficjenta

Finansowe

slide12
Kryteria merytoryczne - jakość projektu:

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (m.in. w kontekście celów szczegółowych Priorytetu II PO KL)

Sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych

Wartość dodana projektu

Adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej

Rezultaty projektu

Racjonalność harmonogramu działań

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

slide13
Kryteria merytoryczne – Beneficjent

wiarygodność (doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny)

sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji)

Kryteria merytoryczne - finansowanie projektu

niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów

efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat)

kwalifikowalność wydatków

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

slide14

Zgodność z politykami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym

Kryteria horyzontalne

zgodność z prawodawstwem krajowym

Zgodność ze Szczegółowym opisem Priorytetów PO KL

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

slide15
Kryteria strategiczne:

Projekty zamknięte– min. 20% ogółu osób do przeszkolenia w ramach projektu stanowić będą osoby powyżej 50 roku życia

Projekty otwarte – min. 80% ogółu osób do przeszkolenia w ramach projektu będzie miało możliwość zdania egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobyte kwalifikacje lub uzyskania powszechnie uznawanego certyfikatu

Studia podyplomowe – min. 60% ogółu osób do przeszkolenia w ramach projektu będzie miało możliwość studiowania na studiach o profilu technicznym

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

slide16

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Procedura oceny merytorycznej:
 • Skala oceny merytorycznej – od 0 do 100 punktów
 • Rekomendowane projekty:
  • punktacja pow. 60% sumy punktów ogółem oraz pow. 60% w każdej kategorii oceny
  • spełnione kryteria horyzontalne
 • Premia dla rekomendowanych wniosków za spełnienie kryterium strategicznego – 20 pkt (niespełnienie kryterium strategicznego nie dyskwalifikuje wniosku)
 • W przypadku znacznych rozbieżności w ocenie pomiędzy oceniającymi, wniosek kierowany jest do trzeciego Członka Oceniającego – ocena wiążąca i ostateczna
slide17

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Procedura oceny merytorycznej:
 • Weryfikacja budżetu – zgodnie z kryteriami dot. finansowania
 • Możliwość redukcji wydatkówlub zwiększenia dofinansowania maks. o 5%
 • Zapisy zawarte w kartach oceny – podstawa do prowadzenia negocjacji
 • W przypadku wątpliwości co do treści wniosku i jego załączników:
  • możliwość wyjaśnienia pisemnie (do 5 dni kalendarzowych)
  • możliwość spotkania wyjaśniającego z Projektodawcą
 • Z przeprowadzonej oceny sporządza się protokół oceny merytorycznej
 • Publikacja listy rankingowej – niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu przez Prezesa PARP
slide18

PROCES WYBORU WNIOSKÓW – ocena merytoryczna

 • Procedura oceny merytorycznej:
 • Ranking tworzony wg:
  • Liczby punktów ogółem
  • Spełnienia kryterium strategicznego
  • Kolejności wpływu
 • Gdy wartość rekomendowanych projektów > alokacja na dany rok, powstaje lista rezerwowa
 • Informacja do Beneficjenta w terminie 5 dni roboczych od publikacji (faks lub e-mail) – cztery warianty (przyjęcie, negocjacje, „poczekalnia”, odrzucenie)
slide19

PROCES ZAWARCIA UMOWY – negocjacje

 • Procedura negocjacji:
 • Oparta na karcie oceny merytorycznej
 • Dotyczą treści merytorycznych i/lub budżetu
 • Inicjatywa (wszczęcie negocjacji) – PARP lub Beneficjent
 • Negocjacje podejmowane w piśmie informującym o wynikach (inicjatywa PARP) lub w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisma (inicjatywa Beneficjenta)
 • Przeprowadzenie i sfinalizowanie negocjacji – do 15 dni roboczych
 • Forma – wymiana korespondencji lub spotkanie
slide20
Procedura negocjacji:

Możliwe scenariusze:

dalsze zmiany w projekcie,

przywrócenie całości lub części zapisów z pierwotnej wersji projektu

pozostawienie kształtu projektu bez zmian (w stosunku do wersji rekomendowanej)

Wynik negocjacji – protokół ustaleń

Jeśli konieczne – Beneficjent dostarcza aktualny wniosek do 5 dni roboczych po zakończeniu negocjacji

PROCES ZAWARCIA UMOWY – negocjacje

slide21
Procedura zawarcia umowy:

Niezależnie od ew. prowadzonych negocjacji – nadesłanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez PARP (dokumenty uniwersalne):

Aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru (Projektodawca i partnerzy) – nie starszy niż 3 miesiące od daty wezwania do dostarczenia dokumentacji

Aktualne zaświadczenia z ZUS i US (dot. Projektodawcy i partnerów)

Życiorys kierownika projektu

Program szkolenia

PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

slide22

PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

Procedura zawarcia umowy:

 • Dokumenty fakultatywne – w zależności od typu Projektodawcy i charakteru projektu:
  • Pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Projektodawcy
  • Oświadczenie o niefinansowaniu zakupu amortyzowanego w projekcie sprzętu ze środków publicznych
  • Co najmniej kopia umowy partnerskiej,
  • Oświadczenie o posiadaniu struktur organizacyjnych w co najmniej dwóch województwach
  • List intencyjny przedsiębiorstwa korzystającego ze wsparcia
  • Strategia firmy (wyciąg) w kontekście polityki szkoleniowej
slide23

PROCES ZAWARCIA UMOWY – podpisanie umowy

Procedura zawarcia umowy:

 • Pozostałe załączniki niezbędne do zawarcia umowy:
  • harmonogram płatności
  • aktualny wniosek o dofinansowanie wraz z budżetem i harmonogramem realizacji projektu
 • Nie przesłanie dokumentów w terminie lub gdy dokumentacja zawierać będzie braki – możliwość odstąpienia od umowy
 • Przygotowana w trzech egzemplarzach umowa (uzupełniona o indywidualne zapisy dot. danego projektu) podpisywana przez Prezesa / Zastępcę Prezesa PARP
 • Po otrzymaniu umowy, Beneficjent podpisuje wszystkie egzemplarze i odsyła dwa z nich do PARP