slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
''Stare'' programy finansowe 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
''Stare'' programy finansowe 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

''Stare'' programy finansowe 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Program ''Prawa, równość i obywatelstwo'' Program ''Sprawiedliwość'' 2014-2020 Prezentacja 24 / 09 /2014 Andrzej Urbanik Barbara Bednarz Komisja Europejska, Dyrekcja generalna ds. Sprawiedliwości. ''Stare'' programy finansowe 2007-2013. '' Daphne III '' ''Prawa podstawowe i obywatelstwo'',

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '''Stare'' programy finansowe 2007-2013' - chyna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Program ''Prawa, równość i obywatelstwo''Program ''Sprawiedliwość''2014-2020Prezentacja 24/09/2014Andrzej UrbanikBarbara BednarzKomisja Europejska, Dyrekcja generalna ds. Sprawiedliwości

stare programy finansowe 2007 2013
''Stare'' programy finansowe 2007-2013

''Daphne III''

''Prawa podstawowe i obywatelstwo'',

''PROGRESS''(przeciwdziałaniedyskryminacji, równośćkobietimężczyzn)

''Wymiarsprawiedliwości w sprawachcywilnych''

''Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych''

''Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach''

nowe p rogra my 2014 2020
''Nowe'' programy 2014-2020

''Prawa, równośćiobywatelstwo''(PRO)

Rozporządzenie PE i Rady UE N°1381/2013

439,5 milionów euro na okres 2014-2020

''Sprawiedliwość''

Rozporządzenie PE i Rady UE N°1382/2013377,6 milionów euro na okres 2014-2020

Uchwalone: 17.12.2013

pro c ele szczeg owe
''PRO'': cele szczegółowe

propagowaniezasadyniedyskryminacji

zapobieganie rasizmowi, ksenofobii, homofobii i innym formom nietolerancji

propagowanie i ochrona praw osób niepełnosprawnych

propagowanie równości kobiet i mężczyzn

zapobieganie wszelkim formom przemocy wobec dzieci, młodzieżyi kobiet

propagowanie i ochrona praw dziecka

przyczynienie się do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony prywatności i danych osobowych

propagowanie praw wynikających z obywatelstwa Unii

ochrona praw konsumenta

sprawiedliwo cele szczeg owe
''Sprawiedliwość'': cele szczegółowe

wspieranie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych,

wspieranie szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości, w tym szkoleń językowych w zakresie terminologii prawniczej,

ułatwianie wszystkim dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w tym propagowanie i wspieranie praw ofiar przestępstw przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do obrony,

wspieranie inicjatyw w dziedzinie polityki antynarkotykowej

rodzaje dzia a
Rodzajedziałań

działania analityczne, takie jak gromadzenie danych i statystyk; opracowywanie wspólnych metodologii i wskaźników; studia, badania, analizy i ankiety; sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych; warsztaty, seminaria, spotkania ekspertów i konferencje

działania szkoleniowe, takie jak wymiany pracowników, warsztaty, seminaria, szkolenia dla osób prowadzących szkolenia, w tym szkolenia językowe w zakresie terminologii prawniczej, oraz opracowywanie narzędzi nauczania on- line lub innych modułów szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości

działania związane z wzajemnym uczeniem się, współpracą, podnoszeniem świadomości

wspieranie głównych podmiotów, których działania przyczyniają się do realizacji celów Programów (kluczowe NGOs, sieci, instytucje publiczne, etc.…)

kto mo e ubiega si o grant
Kto może ubiegać się o grant?
 • publiczne i prywatne podmioty prawne non-profit
 • organizacje nastawione na zysk mają ograniczony dostęp
 • mające siedzibę w państwach członkowskich UE
  • bez Wielkiej Brytanii i Danii w programie''Sprawiedliwość''
  • + Islandia i Lichtenstein w programie''PRO''
 • państwa kandydujące, na ograniczonych zasadach zgodnie odpowiednimi umowami
 • organizacje międzynarodowe
trzy rodzaje instrument w finansowych
Trzy rodzaje instrumentów finansowych

1. Dotacjedo akcji– dofinansowanie dla narodowych lub międzynarodowych projektów

2. Dotacje na działalność operacyjną– pokrywanie kosztów działalności (funkcjonowania)dla europejskich NGOsów i podobnych organizacji (np. Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

3. Zamówienia publiczne – kontrakt usługowy na realizację działań zleconych przez KE (badania, konferencje, kampanie, etc.)max. 35% całości budżetu programów

najwa niejsze zmiany
Najważniejsze zmiany

Zredukowana ilość programów od 6 do 2.

Uproszczenie i harmonizacja przepisów i procedur

Podkreślenie znaczenia ''europejskiej wartości dodanej''

Wymóg raportowania efektów wg. konkretnych i wymiernych wskaźników

3-letnie dotacje na działalność operacyjną 2015-2017 zamiast rocznych

jak skutecznie ubiega si o grant 1
Jak skutecznie ubiegać się o grant (1):

Informacja o zaproszeniach do składania wniosków, rocznych programach prac, instrukcje dla wnioskujących, skrzynki kontaktowe, etc.

http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm

Planowanie

Szukanie potencjalnych partnerów do projektu

Monitoring zrealizowanych projektów i priorytetów politycznych KE

jak skutecznie ubiega si o grant 2
Jak skutecznie ubiegać się o grant (2):

Dokładne przeanalizowanie ''zaproszenia do składanie wniosków'' (''callnotice'') w zakresie priorytetów, rodzajów dofinansowywanych działań, statusu prawnego wnioskodawcy, minimalnej ilości partnerów i krajów ich pochodzenia, minimalnej wysokości grantu, % wielkości wkładu własnego, terminów, rodzaju wymaganych dokumentów, załączników oraz ich formy (pdf, excel, etc.)

Zdolność finansowa i operacyjna

Kryteria oceny wniosków: zgodność z priorytetami, metodologia wdrażania projektu, europejska wartość dodana, strategia komunikacji i trwałość efektów projektu, wskaźnik koszty/spodziewane efekty (cost/effectiveness)

jak skutecznie ubiega si o grant 3
Jak skutecznie ubiegać się o grant (3):

Wnioski składamy w systemie PRIAMOS:

http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm

Przesyłamy wszystkie wymagane załączniki

W razie wątpliwości kierujemy pytanie na skrzynkę:

EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu dla ''Sprawiedliwości''

EC-REC-CALLS@ec.europa.eu dla ''PRO"

Monitorujemy stronę i sprawdzamy najczęściej zadawane pytania (FAQs)

najwa niejsze cechy dobrego wniosku
Najważniejsze cechy dobrego wniosku:
 • Zgodność z priorytetami
 • Przedstawia rzeczywiste potrzeby
 • Klarowny koncept i jasno przedstawione cele
 • Dobrze opisana metodologia wdrażania
 • Realistyczne iwymiernecele
 • Silne partnerstwo
 • Silna i klarowna ''europejska wartość dodana''
 • Długotrwałe efektyi przemyślana strategia komunikacji
 • Korzystny stosunek efektów do kosztów i przemyślany budżet, bez niepotrzebnych wydatków.
w praktyce
W praktyce:

Różnice pomiędzy instrumentami finansowymi

Budżet

Terminy

Aktualne zaproszenia

bud et wa ne punkty
Budżet – ważne punkty

Przestrzegać % dofinansowania wskazanego w zaproszeniu (nie przekroczyć udziału KE !- 80%)

Załączyć wypełniony budżet (w formacie Excel) do pliku

Przestrzegać wartość minimalną dotacji KE

Wypełnić budżet zgodnie z poradnikiem (Guide) załączonym do zaproszenia

Musi być związany z Opisem projektu (Aneks I)

bud et wa ne punkty c d
Budżet – ważne punkty (c.d.)

Logiczny (koszty w budżecie= kosztom w Aneksie I= kosztom i dotacji w "aplikacji"; identyczna liczba warsztatów, uczestników, itd.)

Realistyczny (koszty odzwierciedlające rzeczywistość rynku krajowego)unikać nadmiernych lub nierozważnych wydatków.

Podzielony między partnerami w sposób oparty na rzeczywistości.

rozchody (koszty)= dochody

terminy
Terminy
 • Termin składania wniosków – X-
 • Najpóźniej 6 miesięcy od terminu X – ogłoszenie informacji o rezultatach selekcji : termin Y
 • Najpóźniej 3 miesiące od terminu Y – podpisanie umowy

(Art.128 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich –poza wyjątkami)

 • Wypłata możliwej zaliczki - 45 dni od podpisania umowy
terminy c d
Terminy(c.d.)

Raport pośredni po 12,5 miesiącach jeśli projekt trwa 24 miesiące

Raport końcowy : najpóźniej 2 miesiące po terminie końcowym projektu

Wypłata salda – 3 miesiące po złożeniu i zatwierdzeniu sprawozdania końcowego

og oszone zaproszenia do sk adania wniosk w
Ogłoszone zaproszenia do składania wniosków:

Termin składania wniosków do dnia 30 października 2014, do godz. 12:00 w południe

Zaproszenie do składania wniosków - Projekty mające na celu wzmocnienie praw osób podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwa - Dotacje do Akcji -2014

(Call for proposals - Projects to enhance the rights of personssuspectedoraccused of crime – Action grants 2014)

slide22

Ogłoszone zaproszenia do składania wniosków (c.d.):

2) Termin składania wniosków: do dnia 17 listopada 2014, do godz. 12:00 w południe

Zaproszenie do składania wniosków - Projekty o wsparcie europejskich szkoleń sądowych - Dotacje do Akcji -2014

(Call for proposals - Projects to support European judicialtraining – Action grants2014)

slide23

Ogłoszone zaproszenia do składania wniosków (c.d.):

4) Termin składania wniosków: do dnia 5listopada 2014, do godz. 12:00 w południe

Zaproszenie do składania wniosków - Inicjatywy polityczne dotyczące narkotyków - Dotacje do Akcji -2014

(Call for proposals - Drugs policy initiatives – Action grants 2014)

slide24

Ogłoszone zaproszenia do składania wniosków (c.d.):

3) Termin składania wniosków: do dnia 12 listopada 2014, do godz. 12:00 w południe

Zaproszenie do składania wniosków - Projekty na rzecz zapobiegania i zwalczania rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji - Dotacje do Akcji -2014

(Call for proposals - Projects to prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance – Action grants 2014)

og oszenia zaplanowane w 2014 upcoming calls
Ogłoszeniazaplanowane w 2014 (upcomingcalls):
 • Zaproszenie do składania wniosków –Programy : "Prawa, równość i obywatelstwo'' & ''Sprawiedliwość'' – Ramowe Umowy o Partnerstwie 2015-2017 & Dotacje na działalność Operacyjną(już ogłoszone : termin do 14 Listopada dogodz. 12 w południe)

(Calls for proposals – Justice Programme & REC Programme – Framework Partnership Agreements 2015-2017 & Operating Grants 2015)

slide26

Ogłoszeniazaplanowane w 2014 (c.d.):

2) Zaproszenie do składania wniosków –Projekty krajowe mające na celu promowanie polityki obywatelstwa Unii –Dotacje do Akcji -2014

(Call for proposals - National projects aimed to promote Union citizenship policies – Action grants 2014)

3) OgraniczoneZaproszenie do składania wniosków (Państwa Członkowskie) –Projekty wspierające działania Państw Członkowskich w celu poprawy równości płci w politykach i programachkrajowych –Dotacje do Akcji -2014

(Restricted Call for proposals (Member States) - Projects to support MS activities to improve gender equality in national policies and programme – Action grants 2014)

og oszenia zaplanowane w 2014 c d
Ogłoszeniazaplanowane w 2014 (c.d.):

4) Zaproszenie do składania wniosków –Krajowe lub międzynarodowe projekty dotyczące "e-Sprawiedliwości"–Dotacje do Akcji -2014

(Call for proposals - National or transnational e-Justice projects – Action grants 2014)

og oszenia zaplanowane w 2014 c d1
Ogłoszeniazaplanowane w 2014 (c.d.):

5) Zaproszenie do składania wniosków –Międzynarodowe projekty mające na celu rozwój potencjału specjalistów w systemach ochrony dzieci oraz prawników reprezentujących dzieci w postępowaniach sądowych – Dotacje do Akcji -2014

(Call for proposals - Transnational projects aiming to build capacity for professionals in child protection systems and legal professionals representing children in legal proceedings – Action grants 2014)

og oszenia zaplanowane w 2014 c d2
Ogłoszeniazaplanowane w 2014 (c.d.):

6) Zaproszenie do składania wniosków –Projekty krajowe dotyczące dobrowolnego wzajemnego uznawania niepełnosprawności związane z kartą niepełnosprawności (legitymacją inwalidzką) – Dotacje do Akcji -2014

(Call for proposals - National projects on voluntary mutual recognition of disability associated to a disability card – Action grants 2014)

og oszenia zaplanowane w 2014 c d3
Ogłoszeniazaplanowane w 2014 (c.d.):

7) Zaproszenie do składania wniosków –Projekty międzynarodowe dotyczące wspierania ofiar przemocy oraz projekty krajowe lub międzynarodowe mające na celu promowanie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych włącznie z wzmocnieniem praw ofiar– Dotacje do Akcji -2014

(Call for proposals - Transnational projects linked to supporting victims of violence and national or transnational projects to promote access to criminal justice including to enhance the right of victims – Action grants 2014)

og oszenia zaplanowane w 2014 c d4
Ogłoszeniazaplanowane w 2014 (c.d.):

8) Zaproszenie do składania wniosków –Krajowe lub międzynarodowe projekty do wspierania współpracy sądowej w sprawach cywilnych oraz międzynarodowe projekty do wspierania współpracy sądowej w sprawach karnych, w szczególności efektywność Europejskiego Nakazu Aresztowania i innych instrumentów wzajemnego uznawania – Dotacje do Akcji -2014

(Call for proposals - National or transnational projects to support judicial cooperation in civil matters and transnational projects to support judicial cooperation in criminal matters, in particular the good functioning of the European Arrest Warrant and other mutual recognition instruments – Action grants 2014 )

og oszenia zaplanowane w 2014 c d5
Ogłoszeniazaplanowane w 2014 (c.d.):

9)Zaproszenie do składania wniosków –Projekty międzynarodowe mające na celu zapobieganie, informacje oraz walkę z przemocą wobec kobiet, młodzieży i dzieci, związane ze szkodliwymi praktykami– Dotacje do Akcji -2014

(Call for proposals - Transnational projects aiming to prevent, inform about and combat violence against women, young people and children, linked to harmful practices – Action grants 2014)

og oszenia zaplanowane w 2014 c d6
Ogłoszeniazaplanowane w 2014 (c.d.):

10)Zaproszenie do składania wniosków –Projekt międzynarodowy dotyczący dzieci jako ofiar przemocy rówieśniczej w szkole, w ośrodkach opieki czy w areszcie.– Dotacje do Akcji -2014

(Call for proposals - Transnational project linked to children as victim of bullying at school in residential care setting and in detention – Action grants 2014)

w praktyce zaproszenia do sk adania ofert
W praktyce - zaproszenia do składania ofert :

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm#open

http://ted.europa.eu

- Stosować generalne zasady dotyczące przetargów publicznych.

 • Przestrzegać datę do której oferty mogą być składane.
 • Regularnie odwiedzać stronę ww. do końca publikacji.
w skr cie
W skrócie :

Zaproszenia do składania wniosków na działania lub wsparcie operacyjne :

http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm

Zaproszenia do składania ofert :

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm#open