1 / 13

VANDMILJØPLAN II - Økonomisk slutevaluering

VANDMILJØPLAN II - Økonomisk slutevaluering. Seniorforsker Brian H. Jacobsen Fødevareøkonomisk Institut Opsamling fra økonomisk midtvejsevaluering Arealrelaterede virkemidler (Vådområder) Gødningsrelaterede virkemidler De samlede omkostninger.

cheryl
Download Presentation

VANDMILJØPLAN II - Økonomisk slutevaluering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VANDMILJØPLAN II - Økonomisk slutevaluering • Seniorforsker Brian H. Jacobsen Fødevareøkonomisk Institut • Opsamling fra økonomisk midtvejsevaluering • Arealrelaterede virkemidler (Vådområder) • Gødningsrelaterede virkemidler • De samlede omkostninger

 2. Tidligere analyser af Vandmiljøplaner • Vandmiljøplan I og Handlingsplan for bæredygtigt landbrug blev skønnet til ca. 1,6 mia. kr. • De faktiske omkostninger er formentlig lavere, bl.a. fordi analysegrundlag og politik var forskellig. • De samlede omkostninger ved VMPII blev i den økonomiske midtvejsevaluering blev af FØI opgjort til 569 mio. kr. årligt. • Omkostningsniveau 22 (17) kr. pr. kg N i reduceret udvaskning.

 3. Vådområder • Mål var høje (16.000 ha) • Tilskud relative lave (25.000 kr. pr. ha) • Stor reduktion i kvælstof (265 kg N pr. ha) • Projekterne tager lang tid at gennemføre og involvere mange lodsejer (puljejord) • Ansøgninger ca. 16.000 ha (50 % iværksættes ?) • Afslag skyldes økonomi (40 %) og lavt kvælstofniveau (30 %). • Stor variation mellem amter og projekter

 4. Vådområder i de enkelte amter (ultimo 2002) (ha)

 5. Engangsomkostninger ved etablering (kr. pr. ha)

 6. Årlige omkostninger i forhold til udvaskning (kr. pr. kg N)

 7. Andre arealordninger og kvælstofkontrakter • Stor variation i kr. pr. kg N for de enkelte foranstaltninger under SFL - Græsordninger er meget dyre (>100 kr. / kg N) - 20 årig udtagning er forholdsvis dyr - Ændret afvanding er relativ billigst • Kvælstofkontrakter er gode i teorien, men har været en dyr ordning og udbydes ikke fremover. • Økologi er blevet billigere pr. ha fordi der ikke er sket den forventede omlægning af bl.a. svinebedrifter

 8. Gødningsrelaterede virkemidler • Harmonikrav : 11 mio. kr. (lille effekt på N) • Efterafgrøder : 40 mio. kr. (330 kr. pr. ha) • Bedre udnyttelse af husdyrgødning : 40 mio. kr. - ny teknologi (nedfældning) • Reducerede N-normer : 120 mio. kr. - Begrænser nu kvælstoftildelingen på flere bedrifter - Lavere proteinprocent (interventionskrav) - Markedspriser betyder meget (hvede) - Langsigtet reduktion af N i jordpuljen er ikke med

 9. Omkostninger og reduktion i kvælstofudvaskning ved VMPII

 10. De samlede omkostninger- erhverv og det offentlige

 11. Arealer under VMPII (ha)

 12. Omkostningseffektivitet Vandmiljøplan II (kr. / kg N)

 13. Konklusioner • Udvikling i husdyrproduktion som forventet • Arealrelaterede virkemidler når ikke målet • De gødningsrelaterede virkemidler når målet • Lavere omkostninger for erhverv og stat i alt • Gødningsrelaterede virkemidler er de billigste • Lavere omkostninger i forhold til udvaskning end forventet i 1998 (ca. 11 kr. pr. kg N)

More Related