pagrindin s vie ojo administravimo s vokos l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pagrindinės viešojo administravimo sąvokos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pagrindinės viešojo administravimo sąvokos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Pagrindinės viešojo administravimo sąvokos - PowerPoint PPT Presentation


 • 823 Views
 • Uploaded on

Pagrindinės viešojo administravimo sąvokos. Administravimas / vadyba Viešasis sektorius Viešasis administravimas Viešasis interesas ir viešosios gėrybės Viešoji politika Valstybės tarnyba . Viešasis sektorius. Viešasis sektorius:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pagrindinės viešojo administravimo sąvokos' - chelsia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Administravimas / vadyba
 • Viešasis sektorius
 • Viešasis administravimas
 • Viešasis interesas ir viešosios gėrybės
 • Viešoji politika
 • Valstybės tarnyba
vie asis sektorius4
Viešasis sektorius:
 • Vyriausybės veikla ir jos pasekmės (tradicinis požiūris);
 • Valstybės bendrieji sprendimai ir jų pasekmės (pabrėžiamas įstatymų leidimas ir valdžia, o ne biudžeto paskirstymas);
 • Vyriausybės vartojimas, investicijos ir išmokos (finansinis apibrėžimas);
 • Valstybės vartojimas ir investicijos (viešasis sektorius nusakomas pagal tai, kaip išdėstyti ištekliai);
 • Viešoji gamyba (du atvejai: kai vyriausybė teikia gamybos priemones ir kai vyriausybei jos priklauso);
 • (žr. Lane J.E. Viešasis sektorius, Margi raštai,2003)
vie ojo sektoriaus funkcijos
Viešojo sektoriaus funkcijos:
 • Institucijų kūrimas – viešajame sektoriuje kuriamos taisyklės ir normos, kurios reglamentuoja viešojo sektoriaus funkcionavimą ir reprodukciją
 • Paskirstymas – viešasis sektorius teikia paslaugas (viešąsias gėrybes), kurių teikti privatus sektorius yra nesuinteresuotas
 • Perskirstymas – viešasis sektorius užtikrina socialinį teisingumą, mokesčių pagalba sumažindamas vienų asmenų pajamas ir jas perskirstydamas kitiems (užtikrinamas rekomenduotinų gėrybių teikimas)
 • Reguliavimas – viešasis sektorius sprendžia natūralios monopolijos, eksternalitetų ir netobulos informacijos problemas
 • (pagal Lowi Th. The End of Liberalism)
slide6
Viešasis sektorius

Viešasis interesas

Viešoji nuosavybė

Viešoji teisė

Viešumas

Privatus sektorius

Pelnas

Privati nuosavybė

Civilinė teisė

Informacijos privatumas

Nėra aiškių ribų tarp viešojo ir privataus sektorių:

Valstybinių įmonių privatizavimas

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Viešieji pirkimai

vie asis administravimas8
Viešasis administravimas
 • “įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitų įstatymais įgaliotų subjektų vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems teisės aktams, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti, numatytoms viešosioms paslaugoms administruoti.”(LR Viešojo administravimo įstatymas,1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234, 3 straipsnis, 1 punktas)
kiti vie ojo administravimo apibr imai
Kiti viešojo administravimo apibrėžimai:
 • Viešasis administravimas -  tai valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija
 • Viešasis administravimas – tai vykdomosios valdžios institucijų veiksmų visuma, skirta vyriausybės tikslų ir uždavinių įgyvendinimui
 • Viešasis administravimas - tai politinių vertybių įgyvendinimo sritis
 • Viešasis administravimas – tai nacionalinės, regioninės, vietinės ir tarptautinės valdžios institucijų vykdomoji, įstatymų leidybos, teisminė, administracinė ir reguliuojamoji veikla
kiti vie ojo administravimo apibr imai10
Kiti viešojo administravimo apibrėžimai:
 • Teisiniai – įstatymų taikymas; reguliavimasVadybiniai -  vykdomoji valdžios funkcija; menas, o ne mokslas, ir atvirkščiai; vadybos specialybėProfesiniai – profesija; praktiškas idealizmas; akademinė sritisPolitiniai - valdžios veikla; tiesioginė ir netiesioginė veikla; etapas viešosios politikos formavimo cikle; viešojo intereso įgyvendinimas; kolektyvinė veikla, kai nepasiteisina individuali veikla
slide11
Yra daug viešojo administravimo apibrėžimų, tačiau daugumos jų autoriai sutinka, kad viešasis administravimas apima:
 • administracinio personalo elgseną ir motyvacijas;
 • organizacinius susitarimus, įgyvendinant svarbias, valstybinės reikšmės viešąsias programas;
 • administracinę aplinką, kurią sukuria administracinės sistemos ryšiai su politine sistema ir su visuomene.
pagrindin s vie ojo administravimo sritys
Pagrindinės viešojo administravimo sritys:
 • 1) administracinis reglamentavimas,administracinių aktų įgyvendinimo priežiūra ar kontrolė;
 • 2) administracinių paslaugų teikimas;
 • 3) viešųjų paslaugų teikimo administravimas;
 • 4) viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.
 • (LR Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234, 5 straipsnis)
administracinis reglamentavimas
Administracinis reglamentavimas:
 • viešojo administravimo subjekto veikla leidžiant nuostatus, taisykles, reglamentus ir kitus norminius teisės aktus įstatymams įgyvendinti.
 • VA subjektų ir jų įgaliotų asmenų teisė priimti individualius ir norminius administracinio reglamentavimo teisės aktus
 • Pareiga tartis dėl administracinio reglamentavimo
 • Administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė
 • Viešojo administravimo monitoringas

(LR Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234, 6 – 10 straipsniai)

vidaus administravimas
Vidaus administravimas
 • “administravimo veikla, kuria užtikrinamas valstybės ar vietos savivaldos konkrečios institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių-finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas), kad jos galėtų tinkamai vykdyti joms priskirtus viešojo administravimo ar kitos valstybinės veiklos uždavinius.”
 • (LR Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234, 3 straipsnis, 3 punktas)
vidaus administravimas15
Vidaus administravimas:
 • Vidaus administravimo tikslas - užtikrinti, kad institucijoje būtų laiku parengiami, priimami ir įgyvendinami administraciniai sprendimai
 • Vidaus administravimas reglamentuojamas nuostatais, statutais, veiklos reglamentais, pareiginėmis instrukcijomis, vidaus tvarkos taisyklėmis
 • Vidaus administravimo kontrolė: finansinė kontrolė, vidaus kontrolė ir vidaus auditas, išorės auditas.
 • (LR Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234, 11 - 13 straipsniai)
administracin paslauga
Administracinė paslauga
 • –viešojo administravimo subjekto veiksmai išduodant asmenims leidimus (licencijas) ar dokumentus, patvirtinančius atitinkamus juridinius faktus, teikiant įstatymų nustatytą informaciją, vykdant administracinę procedūrą.
administracin s paslaugos yra
Administracinės paslaugos yra:

1) leidimų (licencijų) išdavimas;

2) dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas;

3) įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto turimos informacijos teikimas asmenims;

4) administracinės procedūros vykdymas.

slide18

Viešoji paslauga-valstybės ar savivaldybių įsteigtų specialių įstaigų bei organizacijų veikla, teikianti gyventojams socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų numatytais atvejais bei tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir privatūs asmenys.

Viešųjų paslaugų teikimo administravimas - VA subjektų veikla nustatant viešųjų paslaugų teikimo taisykles ir režimą, steigiant viešąsias įstaigas arba išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas privatiems asmenims, taip pat viešųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kontrolė.(LR Viešojo administravimo įstatymas,1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234, 3, 14 - 15 straipsniai)

vie j paslaug teikimo administravimo reikalavimai
Viešųjų paslaugų teikimo administravimo reikalavimai:
 • Atsakomybė už paslaugų teikimo teisėtumą
 • VA institucija, kuri administruoja, pati negali teikti tos paslaugos
u duotis
Užduotis
 • Pavyzdžiai:
 • Tam tikro departamento vadovas skyrė nuobaudą specialistui už drausmės pažeidimą;
 • Registrų centras išduoda pažymas dėl nekilnojamojo turto;
 • Mokykloje organizuojama popamokinė veikla;
 • Savivaldybė patvirtino prekybos viešose vietose taisykles;
 • Baseino uždarymas dėl neatitikimo higienos reikalavimams.

Klausimas: su kokia viešojo administravimo sritimi susijusi tam tikra situacija?

valstybinis reguliavimas22
Valstybinis reguliavimas
 • 1) vyriausybė vykdo antimonopolinį reguliavimą, skatina konkurenciją;
 • 2) kontroliuoja vaistų bei maisto kokybę;
 • 3) reglamentuoja kai kuriuos darbo santykių aspektus: numato darbo dienos trukmę, minimalų atlyginimą ir pan.;
 • 4) nustato gamtos taršos standartus bei darbo apsaugos sąlygas;
 • 5) atlieka atominių elektrinių bei kitų potencialiai pavojingų civilinių objektų kontrolę bei licencijavimą;
 • 6) užtikrina privačių bankų piniginės ir kreditinės politikos kontrolę.
iuolaikin je mi rioje ekonomikoje vyriausyb atlieka keturias pagrindines funkcijas
Šiuolaikinėje mišrioje ekonomikoje vyriausybė atlieka keturias pagrindines funkcijas:
 • nustato teisinius rinkos ekonomikos funkcionavimo pagrindus;
 • rengia ir įgyvendina makroekonominę stabilizacijos politiką;
 • įtakoja išteklių paskirstymą siekdama didesnio ekonomikos efektyvumo;
 • rengia gyventojų pajamų, kurias lemia rinkos santykiai, perskirstymo programas.
valstybinio rinkos reguliavimo tikslai
Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai:
 • Apsaugoti vartotojus
 • Apsaugoti rinkos dalyvius
 • Apsaugoti darbuotojus (darbo rinkos dalyvius)
 • Apsaugoti visuomenę
valstybinio rinkos reguliavimo formos
Valstybinio rinkos reguliavimo formos:
 • Teisinis reguliavimas - įstatymais ir kitais teisės aktais nustatomos taisyklės ir sąlygos ūkinei ir komercinei veiklai;
 • Įstatymai ir kiti teisės aktai turi būti vertinami kaip ekonomikos reguliavimoi svertai, kurie gali pagerinti arba pabloginti įmonių veiklos sąlygas.
 • Administracinis reguliavimas - įgaliotos institucijos prižiūri, kaip laikomasi įstatymo nuostatų ir taisyklių, renka informaciją, skiria baudas bei kitas sankcijas taisyklių pažeidėjams
 • Ūkinis reguliavimas - Valstybės dalyvaivmas rinkoje įtakoja visą konkurencinę aplinką, komplikuodamas ne tik valstybės institucijų santykius su privačiais ūkio subjektais, bet ir santykius tarp privačių ūkio subjektų. Dalyvaudama rinkoje, valstybė tampa teisėju, kuris ne tik nustato žaidimo taisykles, bet ir pats dalyvauja žaidime
vie osios g ryb s27
Viešosios gėrybės
 • Tai gėrybės arba paslaugos prieinamos visiems
 • Viešųjų ir privačių gėrybių skirtumą iš dalies lemia politiniai sprendimai
g rybi skirstymas
Gėrybių skirstymas:
 • Privačios gėrybės (private goods)
 • Viešosios gėrybės (public goods)
 • Bendros nuosavybės gėrybės (common pool goods)
 • Mokamos gėrybės (toll goods)
 • Rekomenduotinos gėrybės (merit goods)
 • Klubinės gėrybės (club goods)
vie j g rybi savyb s
Viešųjų gėrybių savybės:

Vientisumas – gėrybės vartotojai, vartodami gėrybę, nesukelia negatyvių pasekmių vienas kito atžvilgiu; dėl vartojimo gėrybės prieinamumas nemažėja

Neatskiriamumas – nėra techninių ir ekonominių priemonių, kaip vartotojams būtų galima neleisti gėrybės vartoti; tokiai gėrybei neįmanoma nustatyti kainos

vie asis interesas31
Viešasis interesas
 • Viešasis interesas kaip daugumos interesas
 • Viešasis interesas kaip racionalus ir visų pripažįstamas, nustatomas nešališkai
 • Viešasis interesas, kaip tai, ko siekia valstybė
 • Viešasis interesas kaip priešprieša privatiems ir grupiniams interesams
 • (žr. Lane J.E. Viešasis sektorius, Margi raštai,2003)
slide32

Tradicinio administravimo modelio šalininkai teigia, kad viešo intereso sąvoka iškyla aikštėn, kai viešųjų institucijų procedūros yra teisingos; arba nurodo kad Visuomenes interesas yra apibrėžtas tikslas, kurį reikia pasiekti.

 • Viešojo pasirinkimo teorija teigia, kad viešajame sektoriuje egzistuoja vien ordinariai, savanaudiški interesai ir daugiau ar mažiau siauri kolektyviniai interesai.
vie ojo intereso s voka gali b ti apib dinama
Viešojo intereso sąvoka gali būti apibūdinama:
 • 1. kaip deskriptyvi arba norminė sąvoka;
 • 2. kaip oficialus deklaruojamų interesų rinkinys, kuris gali sutapti arba nesutapti su valstybės interesais;
 • 3.kaip marga grupinių interesų visuma;
 • 4. kaip privačių interesų, suprantamų kaip individualių interesų, sankaupa.
vie osios politikos apibr imai
“Viešosios politikos” apibrėžimai:
 • politika (policy)- “politinis įžvalgumas; valdymo menas; apdairus elgesys; gudrumas; vyriausybės, partijos ir pan. veiksmų kursas”
 • politinių tikslų aibė, racionali nuostata, valdžios sprendimai, išeiga, rezultatas, programa, veiklos sritis ir kt.
 • Politika (politics) – asociacijos su “šališkumu”, “korupcija”
biurokratija
Biurokratija

Pareigūnų, procedūrų ir tikslų visuma, kuri sudaro tam tikrą administravimo sistemą

(Dictionary of sociology, 1998)

Biurokratijos terminas atsirado Prancūzijoje XIX a. pab.

valstyb s tarnyba38
Valstybės tarnyba

Tai teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu, visuma

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS

1999 m. liepos 8 d. Nr. VIII-1316

Vilnius

valstyb s tarnyba39
Valstybės tarnyba
 • Valstybės tarnautojais vadinami asmenys, kurie vykdo viešojo administravimo veiklą, t.y. įgyvendina valstybės politiką įvairiose srityse.