INFOPÄEV Projektikonkurss “Ühise kultuuriruumi edendamine läbi koostöötegevuste” - PowerPoint PPT Presentation

infop ev projektikonkurss hise kultuuriruumi edendamine l bi koost tegevuste n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFOPÄEV Projektikonkurss “Ühise kultuuriruumi edendamine läbi koostöötegevuste” PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFOPÄEV Projektikonkurss “Ühise kultuuriruumi edendamine läbi koostöötegevuste”

play fullscreen
1 / 15
INFOPÄEV Projektikonkurss “Ühise kultuuriruumi edendamine läbi koostöötegevuste”
264 Views
Download Presentation
chelsa
Download Presentation

INFOPÄEV Projektikonkurss “Ühise kultuuriruumi edendamine läbi koostöötegevuste”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INFOPÄEVProjektikonkurss “Ühise kultuuriruumi edendamine läbi koostöötegevuste” 06.05.2010

 2. Konkursi eesmärk on toetada etendusasutuste koostöötegevusi. • Konkursi raames toetatakse rohkem kui 1 kuu kestvaid tegevusi. • Konkursile saab esitada taotluse 2 kategoorias: Etenduskunstide alane ühistegevus Eestikeelsete etenduste sünkroontõlge vene keelde • Konkursil saavad koostöötegevustele toetust taotleda kõik Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud või asutused, kes vastavad konkursi tingimustele. • Konkursi eelarve kokku: 1 195 000 krooni.

 3. Mõisted • Etendusasutus - asutus, mille põhitegevuseks on autorite ning esitajate loomingu avalike esituste korraldamine etenduste ja kontsertide näol. • Etendaja - sõna-, muusika- või tantsulavastusteatri esineja. • Loovprotsess - lavastuse ettevalmistamine alates lavastuse algmaterjali kogumisest kuni lavaproovideni koos esitajatega. • Etendustegevus - autorite ning esitajate loomingu avalik tasuta esitamine etenduste näol. • Koostööpartner - projektis osalemiseks kinnituse andnud etendusasutus. Ühistegevusse peab olema kaasatud vähemalt 2 etendusasutust.

 4. Eesti lõimumiskava 2008-2013 Tegevuste aluseks on valdkondlik arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaan, mis on riikliku ja kohaliku tasandi tegevuste elluviimise strateegia ja tegevuskava. Lõimumiskava üks eesmärkidest on suurendada kontakte ja suhtlust erineva emakeele ja kultuuritaustaga inimeste vahel. Lõimumiskavas rõhutatakse, et lõimumine on kahepoolne protsess ning lisaks eesti keele õppele pööratakse suuremat tähelepanu eri rahvuste kontaktide tihendamisele. Kultuurivormide rakendamine integratsiooni valdkonnas on üks võimalus suhelda publikuga ning käivitada aktiivne sisedialoog antud teemal. Konkursi eesmärgiks on soodustada loomeinimeste isiklike jätkuvate kontaktide ja ühise kultuuriruumi teket, kultuuriruumi, kus nii kunstikollektiivi kui publiku hulgas on eestlasi ja mitte-eestlasi.

 5. Taotleja • Etendusasutus – riigiasutus, kohaliku omavalitsuse hallatav asutus, mittetulundusühing või sihtasutus, ettevõtja – kes ei teeni antud projekti raames kasumit. • Taotleja vastutab otseselt projekti ettevalmistamise ja juhtimise eest. • Taotlejal ei tohi olla tegevust piiravas olukorras, pankroti väljakuulutamise objektiks, Maksu- ja Tolliameti andmeil maksuvõlglane või esitanud MISA-le taotluste esitamisel või lepingute sõlmimisel valeinformatsiooni. • Projektimeeskond: projektijuht (kõrgharidus või selle omandamine taotluse esitamise ajal, eelnev vähemalt ühe projekti juhtimise kogemus); meeskonna liikmed (vähemalt keskharidus, vähemalt ühel liikmel eelnev töökogemus/pädevus etendustegevuse valdkonnas).

 6. Projekti eelarve • Taotletav toetus võib moodustada kuni 85% projekti kogumaksumusest • Kaas- või omafinantseerimine peab olema rahaline • Eelarve esitada projekti kogumaksumuse kohta. • Kulud peavad olema projekti teostamiseks vajalikud, lähtudes otseselt projekti tegevustest ja ajakavast: -personalikulud (töötasud, stipendiumid, lähetuskulud); -kaubad ja teenused (kontoritarvete ost ja rent, postikulud, sidekulud, tegevusvahendite ost ja rent); -ruumide rent ja majutus (halduskulud projekti teostamise perioodil); -transpordikulud (transporditeenused, sõidupiletid, kütus); -toitlustamine (projektis osalejatele); -kulud informatsioonile ja ürituste korraldamisele (kuulutuste avaldamine ajakirjanduses, kulud esitlustele) -finantskulud (panga teenustasud); - muud kulud

 7. Projekti eelarve Asjade ja teenuse ostmise korral summas üle 50 000 krooni tuleb ära näidata vähemalt kaks vähempakkumist • Eelarves esitatakse kulud tegevuspõhiselt • Kulud peavad olema selgitatud ja eelarves lahti kirjutatud • Eelarve peab olema esitatud etteantud vormil (vorm 4), kõik tabeli lahtrid täidetud, ära toodud ühikud, kalkulatsioonid, selgitused.

 8. Projekti teostamise aeg koht • Projekti tegevused viiakse läbi ja kõik projektiga seotud kulud peavad olema tekkinud ajavahemikus 15.07.2010 – 31.07.2011 • Projekti tegevused toimuvad Eestis

 9. Taotluse vormistamine ja esitamine • Taotlus vormistatakse juhendile lisatud vormi järgi (vorm 1) eesti keeles, A4 formaadis, köidetult ja iga lehekülg nummerdatud • Taotlus peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt • Taotlusele (vorm 1) tuleb lisada kõik nõutud täiendavad dokumendid • Taotlus (taotlusvorm, eelarve ja täiendavad dokumendid) esitatakse kahes eksemplaris: üks eksemplar paberkandjal ja üks eksemplar elektroonilisel kandjal • Taotlus tuleb saata/tuua kinnises pakendis aadressil: Kaie Kullik, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed Liimi 1, 10621 Tallinn • Pakendile on kirjutatud: Projektikonkurss „Ühise kultuuriruumi edendamine läbi koostöötegevuste.“ Konkursi number: KN10KLK001 Taotleja täielik nimi: Taotleja postiaadress: Märkus “Mitte avada enne avamiskoosolekut!”

 10. Projektikonkursi ajakava • Taotluste esitamise tähtaeg - 28.mai2010 kell 15.00 • Konkursi tulemustest teavitamine ja lepingute sõlmimine – mitte varem kui 08.07.2010 • Maksed toetuse saajale - esimene osa (80% toetuse summast) 14 tööpäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest viimane osa peale tegevuste lõppemist esitatud tegevusaruande heakskiitmist MISA poolt.

 11. Taotluste hindamine • Hinnatakse täpselt projektikonkursi juhendis toodud hindamiskriteeriumide järgi • Vormiline hindamine • Sisuline hindamine • Liidetakse kõigi hindajate poolt taotlusele antud punktid ja arvutatakse hindajate arvuga jagades punktisumma keskmine. Kui taotluse keskmine punktisumma on väiksem kui 60 punkti siis taotlusele toetust ei määrata. • Toetuste määramist alustab komisjon kõrgeima punktisumma saanud taotlusest ja liigub kujunenud pingerida mööda punktide alanevas järjekorras kuni konkursi eelarve lõppemiseni. • Hindamiskomisjonil on õigus teha sihtasutusele ettepanek taotletud summa vähendamiseks, näidates ära, mis osas jääb taotlus rahastamata.

 12. Kategooria 1 - Etenduskunstide alane ühistegevus • Eesmärk - uute koostöövormide ja -sidemete loomine või olemasolevate edendamine eestikeelsete ja mitte-eestikeelsete etendusasutuste vahel. • Sihtrühm - otsene: vähemalt 20 aktiivset osalejat projekti loovprotsessis ja etendustegevuses, kellest vähemalt 1/3 mitte-eestikeelsed; kaudne: vähemalt 500 pealtvaatajat. • Nõuded tegevustele • ettevalmistav loovprotsess ning sellele järgnev etendustegevus; • otsene sihtrühm on ühistegevuse kõikides etappides aktiivselt kaasatud; • loovprotsessi minimaalne kestus on 1 kuu ; • etendustegevus koosneb vähemalt 5-st korduvetendusest;

 13. Kategooria 1 Etenduskunstide alane ühistegevus • ühistegevus viiakse vähemalt osaliselt läbi mitmekultuurilises keskkonnas; • projekt on säästlik ning vastab hea valitsemise põhimõtetele; • projekti tegevus peab vastama konkursi juhendis toodud eesmärkidele ja taotleja põhikirjalistele tegevustele; • taotleja vastutab otseselt projekti ettevalmistamise ja juhtimise eest; • kõikides tegevustes, materjalidel jne on nõuetekohane teavitus ja viitamine projekti rahastajatele - KuM ja MISA; • projekti tegevustesse peab olema kaasatud vähemalt 2 etendusasutust • Maksimaalne toetus ühele projektile on 250 000 krooni

 14. Kategooria 2 - Eestikeelsete etenduste sünkroontõlge vene keelde • Eesmärk – etenduskunstide valdkonnas eestikeelsest kultuuriruumist osasaamise võimaldamine mitte-eestikeelsetele pealtvaatajatele. • Sihtrühm - vähemalt 1000 mitte-eestikeelset teatrikülastajat. • Nõuded tegevustele • etendusasutus tagab suulise sünkroontõlke laste- ja noorteetendustele ning täiskasvanute etendustele; • tõlge tuleb tagada vähemalt 5-le erinevale lavastusele ning kokku vähemalt 60-l etendusel ühe teatrihooaja kestel. • Maksimaalne toetus ühele projektile on 150 000 krooni.

 15. Lisainfo: Vastava projekti koordinaator Kontaktandmed: www.meis.ee viite “Konkursid” all Kaie.kullik@meis.ee