ja anje medijske slobode u srbiji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ja?anje MEDIJSKE slobode U SRBIJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ja?anje MEDIJSKE slobode U SRBIJI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Ja?anje MEDIJSKE slobode U SRBIJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Jačanje MEDIJSKE slobode U SRBIJI. Radionica : Pravila i procedure za uspešno upravljanje projektom Projekti u okviru grant š eme EuropeAid /134421/L/ACT/RS. Beograd , 19. februar 2014. CILJ RADIONICE. Upoznavanje sa EU pravilima i procedurama upravljanja projek a ta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ja?anje MEDIJSKE slobode U SRBIJI' - chava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ja anje medijske slobode u srbiji

Jačanje MEDIJSKE slobode U SRBIJI

Radionica: Pravilai procedure za uspešno

upravljanjeprojektom

Projekti u okviru grant šemeEuropeAid/134421/L/ACT/RS

Beograd, 19. februar2014

cilj radionice

CILJ RADIONICE

UpoznavanjesaEU pravilimaiproceduramaupravljanjaprojekata

UlogaEptisekaotehničkogimplementatoraprograma

Obaveze grantista u upravljanju projektomiizveštavanju

dnevni red

DNEVNI RED

09,00 – 09,15 Uvodno obraćanje i ciljevi Projekta

09,15 – 09,45 Pravniiinstitucionalniokvirprograma

Uloge i odogovornosti

Linija komunikacije

Strukutura ugovora

09,45 – 10,30Upravljanje projektom

Početakimplementacije(revidiranadokumenta)

Modifikacije ugovora

Finansijsko upravljanje projektom

11,00 - 11,20 Kafe pauza

11,20 – 13,00 Upravljanje projektom (nastavak)

13,00 – 14,00 Ručak

14,00 - 14,30 Izveštavanje i praćenje projekta

14,30 – 15,30 Nabavka

15,30 – 15.50 Kafe pauza

15.50 – 16,20 Vidljivost i promocija projekta

16,20 – 17,00Pitanja i odgovori

o projektu

O PROJEKTU

CiljProjekta

Nacionalni IPA program 2012

Grant šema

kontakti

KONTAKTI

Projekat ”Jačanjemedijskeslobode u Srbiji”

Vlajkovićeva 3, II sprat, kancelarija br. 95, 11000 Beograd

Tel. + 381 11  303 2222

Fax: + 381 11  292 2856

Attn: SibinaGolubovic, grant menadžer, sgolubovic@eptisa.com

Cc. SandorOrgan, timliderprojekta, sorban@eptisa.com

pravna osnova

PRAVNA OSNOVA

Praktičnivodič za ugovorne procedure spoljnihakcijaEvropskeunije(EU PRAG), 2013

Uredbao uspostvljanjuInstrumentaza pretpristupnupomoć (IPA) SavetaministaraEvropskeunije br. 1085/2006.

UredbaEvropskekomisije (718/2007, 80/2010)

OkvirnisporazumizmeđuSavezneRepublikeJugoslavijeiEvropskeunije od 25.11.2000., ratifikovan31.03.2003.

Finansijskisporazumizmeđu Vlade Republike Srbije i Evropske Komisije - IPA 2012, od 20.12. 2012.

Programska dokumenta Poziva za dostavljanje ponuda EuropeAid/134421/L/ACT/RS

institu cionalni okvir
Institucionalni okvir

DEU je ugovornastrana

 • Upravljaprojektom
 • Odobravljaprojektnadokumenta
 • VodisastankaUpravljckogtelaiEvaluacionekomisije
 • Nagleda rad implementatora
 • Potpisujeugovoreivršiplaćanjada

Upravljačko telo projekta

Steering Committee

Upravljačko telo projekta

 • Učestvuje u strateškom upravljanju projekta
 • Odobrava projektnu dokumentaciju

Implementacioni partner (Eptisa)

 • Implementira projekat
 • Učestvuje na sastancima Upravljačkog tela
 • Podnosi izveštaje Delegaciji EU
 • Pruža tehničku podršku grantistima
 • Koordinira monitoring

Ministarstvo kulture

Učestvuje na sastancima Upravljačkog tela

Monitoring eksperti:

 • Vrši monitoring projekata i izveštava o njihvoj implementaciji
 • Grantisti (iko-aplikatni) – Korisnicigranta
 • Potpisuju Ugovor sa Delegacijom EU - Upravljaju odobrenim projektima - Izveštavaju Delegaciju EU
uloga grantiste

ULOGA GRANTISTE

Implementiraprojekatzajednosako-aplikantom

Koordinarasveprojekteaktvinostisaostalimpartnerimanaprojektu (ko-aplikatnima, pridruženimlicima, saradnicima)

Zadužen za finansijsko upravljanjeprojektom

Izveštava EU Delegaciju (narativni, finasijskiizveštaji, zahtevi za plaćenje)

Obaveštava EUDelegaciju o promenama

Zadužen za monitoring ievaluaciju projekta

grant ugovor

GRANT UGOVOR

Osnovni principi Ugovora o grantu

Struktura Ugovora

PromeneUgovora (Adendumi)

struktura ugovora

STRUKTURA UGOVORA

Posebni uslovi Ugovora o grantu

AneksI: Opisprojekta (odobrenpredlogprojekta)

AneksII: Opštiusloviugovora o grantu

AneksIII: Odobrenbudžetprojekta

AneksIV: Procedure nabavke

AneksV: Formulariza zahtev za plaćanjeifinansijskepodatkegrantista

AneksVI: Formulari za programskeifinansijskeizveštaje

Aneks IX: formular za prenosvlasništvarobe

U slučajuneusklađenostiizmeđuovogdokumentaiPosebnihuslovaiOpštihuslovaUgovora o grantu, prednostćeimatiovidrugonavedeni

U slučajuneusklađenostiizmeđuOpštihuslovaidrugihaneksaprednostćeimatiOpštiuslovi

priprema adenduma

PRIPREMA ADENDUMA

Pripremitezahtev, odnosnopismosaargumentovanim objašnjenjemipotrebnom pratećom dokumentacijom (modifikovan budžet, FIF, LEF, APR izvod, i sl.) u zavisnosti od vrstepromeneUgovora

Zahtev šaljete projektnom timu ”Jačanjeslobodemedija” na proveru i dalju obradu

Zahtev podneti najmanje30 radnihdanapre nastankapromene, a ne kasnije od 2 meseca pre završetka projekta

EU Delegacija razmatra zahtev (prihvata ili odbija).

Potpisivanje Adenduma koji potom stupa na snagu

priprema obave tenja

PRIPREMA OBAVEŠTENJA

Pripremiteobaveštenje sa objašnjenjemi pratećom dokumentacijom (modifikovan budžet, FIF, APR izvod, i sl.)

Obaveštenje šaljete projektnom timu ”Jačanjeslobodemedija” na proveru i dalju obradu

Zahtev podneti najmanje 3 nedelje pre nastankapromene, ili odmah nakon nastanka promene (u slučaju promene bankovnog računa)

EU Delegacija obrađuje zahtev i pismenim putem obaveštava grantsu (promena tek tada može da se primeni (EU Delegacija može i da odbije predloženu promenu).

p o etak implementacije

POČETAK IMPLEMENTACIJE

Projektni tim (nadležnosti, komunikacija, koordinacija)

Revidiran plan rada, plan nabavke i revidirani indikatori

Sporazumi/Ugovori o saradnjisako-aplikantomipridruženimlicima

Plan za interni monitoring i evaluaciju

Vizuelni idenititet, plan vidljivosti (plan događaja i druge promotivne aktivnosti)

i nterno pra enje

INTERNO PRAĆENJE

Internopraćenje je jedanodključnihfaktoradobrogupravljanjaprojektomitrebabitiplaniraniintegrisantokomcelerealizacijeprojekta

Menadžeriprojektasuodgovornizapraćenjerealizacijeprojekta –redovnoproveravajudali se aktivnostiodvijajupoplanuidanemavećihodstupanja

Redovno ažuriranje plana o realizacijiprojektnihaktivnosti

Redovno ažuriranje troškova u budžetskimtabelama (obrazac A i B).

finansije projekta

FINANSIJE PROJEKTA

Uplate

Oslobađanjeod PDV-a

Opravdanitroškoviiodobrenbudžet

uplate

UPLATE

Opcija 1: Ugovori do 12 mesecitrajanjaili do 100,00 EUR u vrednostigranta

Inicijalnaavansnauplata - 80 % odmaksimalnesumenavedene u članu 3.2. ugovoraPosebniuslovi (uključujućiistavkuzanepredviđenetroškove)

Finalnauplata - do 20% ukupnogiznosagranta (uz dostavljeni zahtev za plaćanje, finalni narativni i finansijskiizveštaj i izvršenueksternufinansijsku kontrolu troškova.

uplate1

UPLATE

Opcija 2: Ugovoripreko 12 mesecitrajanjailipreko 100,00 EUR u vrednostigranta

Inicijalnaavansnauplata – sumazaprvi period realizacijeprojekta (ne uključujućistavkuzanepredviđenetroškove), navedena u članu 3.2. Ugovora - Posebniuslovi

Drugaavansnauplata - suma za sledeći period realizacijeprojekta (pod uslovom da je potrošenonajmanje 70% prethodne rate) uzdostavljenitekućifinansijskiizveštaj

Finalnauplatazapreostalasredstva do maksimalnoukupnogiznosagranta, uz dostavljeni zahtev za plaćanje, finalni narativni i finansijski izveštaj i izvršenueksternu finansijsku kontrolu troškova.

o pravdanost tro kova lan 14 1 aneksa ii

OPRAVDANOST TROŠKOVA (Član 14.1 Aneksa II)

Troškovikojisuspecificirani u Aneksu III Ugovora

Troškovikojisuneophodni za realizacijuprojekta, odnosnokojisuodobreniiprikazani u Aneksu III Ugovora, ilirealokacijiprikazanoj u obaveštenjuilimodifikacijiUgovora

Stvarni troškovi nastali od strane korisnika, ko-aplikanta i/ili pridruženog lica (affiliates)

Troškovi putovanja i dnevnicazasaradnike (associates)

Troškovikojisunastalizavremetrajanjaugovora, kaošto je definisano u Ugovoru . Svitroškovikojisunastali pre potpisivanjaUgovorailibilokojafinansijskaobavezakoja je preuzetanakondatumaistekaUgovora se nećesmatratiopravdanimtroškom.

o pravdanost tro kova

OPRAVDANOST TROŠKOVA

Troškovikojisuzabeleženinaračunukorisnika, ko-aplikantai/ilipridruženoglica, te se moguidentifikovati, proveritiipotkrepitioriginalima u propratnojdokumentaciji.

Trebapravitirazlikuizmeđu:

Opravdanihdirektnihtroškova (Ljudskiresursi, Putovanja,Opremaidrugaroba, Troškovikancelarije,Drugitroškovi, Drugo)

Opravdanihindirektnihtroškova(Rezervazanepredviđenetroškove,Administrativnitroškovi)

Neopravdani troškovi

Devizni kurs

porez na dodatu vrednost

POREZ NA DODATU VREDNOST

Poreznadodatuvrednost (PDV) predstavljaneopravdantrošakkoji ne možebitipokrivengrantom

U skladusaOkvirnimsporazumomSavezneRepublikeJugoslavijeiEvropskeunijeiFinansijskimsporazumomizmeđu Vlade Republike Srbije i Evropske Komisije - IPA 2012, od 20.12. 2012. sviprojektikojefinansira EU suoslobođeneplaćanja PDV (član 24.16в) Zakona o porezunadodatuvrednostRepublikeSrbijeiz 2004.

Samo one stavkekojesuspecificirane u odobrenombudžetumogubitioslobođeneplaćanja PDV-a.

Oslobađanjeod PDV-a se možedobitisamozauslugekojenisuzapočeteilisu u toku, ilirobukojanijeisporučena!!!

projektna propratna dokumentacija1

Projektnapropratnadokumentacija

Identifikovatitroškovi kroz računovodstveni sistem –morajuse evidentiratiipotkrepitioriginalimapropratnedokumentacije –članovi 16.7, 16.8 i 16.9. OpštihuslovaUgovora.

Bilans liste (prihodi i troškovi projekta, kao i balans po budžetski podgrupama)

Računovodstvena dokumentacija se čuva 7 godina

Važnostvođenjaevidencije

projektna propratna dokumentacija2

Projektnapropratnadokumentacija

Evidencija o zaposlenimaiplatnispisak, ugovori, izvodi , poreska prijava

Karte za prevoz (avio: boarding pass), rent a car, računi za benzin, putni nalozi, izvodi

Dokumentacija o proceduri nabavke robe i usluge, predračuni, PPO PDV obrasci, računi, izvodi, ugovori, dokaz o prijemu robe

Tehnička dokumentacija (Izveštaji, studije, kopije publikacija,novina, dodataka, DVD saemisijamaifilmovima, program obuka, agende, materijali, liste učesnika, uptinici, evaluacione liste,izveštaji o share-u, gledanosti, rejtingu, zapisnici, pres kliping, fotografije, radne liste

i zve tavanje

IZVEŠTAVANJE

SvigrantistiimajuobavezupremaUgovoru o grantu da dostavesledećeizveštaje:

Finalninarativniifinansijskiizveštajnajkasnije 3 meseca od završetkaprojekta(AneksVI)

Tekućinarativniifinansijskiizveštaj za projektepreko 12 meseciili je vrednostgrantaveća od 100.000 EUR (Aneks V)

Bilansprihodairashodaipojedinačnibilansipobudžetskojliniji

Zahtev za plaćanje (Aneks V)

Prenosopreme – dokaz o prenosuvlasništva(AneksIX)

nabavke

NABAVKE

Pridržavanje procedurakojisuopisani u Aneksu IV Ugovora – Procedure nabavke.

Plan itipovinabavke (usluge, roba/sredstva, radovi)

Ugovor se moradodelitiugovaračučijaponudanudinajboljiodnoskvaliteta/cena u slučajuusluga, odnosnoonakoja je ekonomskinajpovoljnijaponuda, izadovoljavatehničkeuslove, kada se radi o robi.

Odlukudoneti natransparentannačin, omogućitipoštenukonkurencijuizmeđuugovaračaiizbegavatibilokakvesukobeinteresa u procesuizbora.

osnovna na ela i pravila

OSNOVNA NAČELA I PRAVILA

Transparentnost

Istapravilazasveponuđače (nediskriminacija)

Poštenakonkurencija

Konfliktinteresa

Pravilo o poreklu robe (opreme)

Nacionalnostponuđača

Zabranaretroaktivnogdatiranja

Upotrebastandardizovanihdokumenata

Razlozizaisključenjeponuđača

Vidljivost

procedura nabavke

PROCEDURA NABAVKE

Planiranjenabavke

Pozivnopismo (Invitation to Tender) itenderska dokumentacija

Instrukcijezaponuđače (Instructions to Tenderers)

Opisposla – Terms of Reference, ključnidokument za kvalitetnabavkiusluga, ilitehničkaspecifikacija za nabavkudobara

Tenderskiforumular za dostavljanjeponuda (Tender form)

Komisijazaprocenu (neparan broj članova) evaluira ponude

procedura nabavke1

PROCEDURA NABAVKE

Odabir: administrativno, tehničkiispravnaponudakojaispunjavauslovezadate u ToR (zausluge) ikojapredstavlja “najboljiodnoskvalitetaicene - the best value for money”, odnosnoponudasanajnižomcenomkojaispunjava minimum tehničkihkarakteristikazadatihtehničkomspecifikacijom (roba).

Obavestitiuspešnogponuđača

Potpisivanjeirealizacijaugovora.

p ravilo o poreklu i nacionalnosti

PRAVILO O POREKLU I NACIONALNOSTI

DržavečlaniccEU (28)

DržaveEvropskeekonomskezajednice: Island, NorveškaiLihtenštajn

Državekorisnice IPA fondova: Srbije, BosneiHercegovine, Makedonije, Alabanije, Turske, Crne Gore,

ZemljekorisniceSusedskogiPartnerskogprograma, tj. zemljenakoje se primenjujeRegulativavezano za pristupeksternepomoćiEU

Državomporekla se smatradržava u kojoj je robaprošlasvojuposlednju, ekonomskiopravdanuiznačajnutransformaciju.

monitoring

MONITORING

Verifikacijada se projekatrealizuje u skladusapostavljenimciljevimaiuslovimaugovora (kvalitet aktivnosti, plan aktivnosti, rezlutat i uticaj, indikatori)

Kontrolišedali se projektisprovedi u skladusa EU procedurama (troškovi, dokumentacija, vidljivost, nabavke)

Efikasnost menadžmenta i koordinacije, učešće partnera

Identifikujeproblemei rizike tokom same realizacije,

Pružapodrškugrantistima u pronalaženjuadekvatnihrešenja

Dve monitoring posete

vidljivost projekta

VIDLJIVOST PROJEKTA

Vodičzakomunikacijuivizuelniidentitet

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

vidljivost projekta1

VIDLJIVOST PROJEKTA

Logo (Projekat finansira EU)

Ovaj projekat (ime projekta) finansira Evropska unija kroz program Jačanje slobode media u Srbiji, kojim rukovodi Delegacija EU u Srbiji, a realizuje EPTISA Servicios de Ingenieria.

Sadržajovogčlanka je isključivoodgovornost < vašeime > ininakojinačin ne odražavastavoveimišljenjeEvropskeunije.”

o dobrenje vizuelnih re enja

ODOBRENJE VIZUELNIH REŠENJA

Vizuelnarešenja (saurađenimdizajnom) možeteslatinaodobrenjeDelegaciji EU sedamdana pre negoštoželitedaihprimenitenasledećuadresu:

Mr. AleksandarĐorđević, Aleksandar.DJORDJEVIC@eeas.europa.eui Cc sgolubovic@eptisa.com

pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

 • HVALA NA PAŽNJI!
 • /

HVALA NA PAŽNJI!