Miniseminar i Perspektiver på oppvekst og sosialisering - PowerPoint PPT Presentation

miniseminar i perspektiver p oppvekst og sosialisering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miniseminar i Perspektiver på oppvekst og sosialisering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miniseminar i Perspektiver på oppvekst og sosialisering

play fullscreen
1 / 52
Miniseminar i Perspektiver på oppvekst og sosialisering
332 Views
Download Presentation
chastity-hughes
Download Presentation

Miniseminar i Perspektiver på oppvekst og sosialisering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Miniseminar iPerspektiver på oppvekst og sosialisering Lillian Gran MA pedagogikk 10.desember 2008 Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 2. Problemstilling I hvilken grad har barn og unges leseutvikling betydning for deres sosialisering i samfunnet og kan større fokus på lesing bidra til at færre barn faller utenfor? Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 3. Definisjon av sosialpedagogikk • Inneholder oppdragelses-, utdannelses- og dannelsesdiskurser. • Begrepene oppdragelse, utdannelse og dannelse forteller at vi befinner oss innenfor pedagogikkens område. • Paul Natorp • I Norge: Bø og Reidar Myhre Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 4. Lesing og utvikling • Grunnleggende ferdigheter (regne, ikt, lese, muntlig og skriftlig ) • Resultater på nasjonale prøver, PISA, OECD • Menneskets utvikling • LUS er et kartleggingsverktøy • Elevvurdering • Oslo kommune Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 5. Prestasjonen verdsettes i forhold til hvordan de andre elevene har gjort det (eks 6’erne er brukt opp….) Sier ikke noe om kvaliteten på kompetanse, dvs hvor god er egentlig en middels prestasjon? Norm- (gruppe) basert vurdering Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 6. Mål- (kriterie) basert vurdering • I Norge har vi et standard (kriterie) basert vurderingsprinsipp som er nedfelt i styringsdokumentene Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 7. Mål- (kriterie) basert vurdering • Prestasjonen bestemmes i forhold til faste faglige standarder • Sier noe om kvaliteten på kompetansen som kreves for å oppnå de ulike karakterene Osv. Osv. Osv. Osv. For å få 2 i faget kreves følgende kompetanse: For å få 1 i faget kreves følgende kompetanse: Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 8. Elevundersøkelsen 2007 Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 9. Elevundersøkelsen 2007 Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 10. LUS www.bibo.se Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 11. Målet med å bruke LUS • Felles, harmoniserende vurderingspraksis • Fordele ressurser • Verktøy for å vurdere eleven • Steg i elevens leseutvikling • Kvalitetssikring av leseopplærigen og undervisningen • Utvikle elevene til gode lesere • LUS er en kvalitativ kartlegging Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 12. Hva er LUS? • Verktøy for vurdering av den enkelte elevs leseutvikling og lesekomeptanse. • Vurdere hver enkelt elevs leseutvikling og lesekompetanse. • Lete etter det eleven mestre, ny vurderingspraksis. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 13. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 14. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 15. Samfunnets leseutvikling Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 16. LUS protokoll Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 17. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 18. Kunnskapsløftet Kompetansemål etter 2.årstrinn • Bruke enkle strategeier for leseforståelse og reflektere • Snakke om sammenhengen mellom språklyd og bokstav. • Bruke bokstaver og eksperimentere med ord. LUS: steg 9. ”Tar effektivt i bruk bokstavlyden for å lese lengre ukjente ord.” Kanskje steg 10: ”veksler mellom ulike strategier for funksjonell lesing. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 19. Kunnskapsløftet Kompetansemål etter 4.årstrinn • Lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse. LUS punkt: 15, eleven leser med flyt og forståelse. Foretrekker stillelesning. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 20. Kunnskapsløftet Kompetansemål etter 7.trinn • Lese lengre norske og oversatte skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og… • Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving. LUS punkt 18 a: Leser med utbytte bokserier uten bærende bilder…. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 21. Kunnskapsløftet Kompetansemål etter 10.trinn • Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og saksregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåser. • Gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster. LUS 18. b: Leser med letthet bøker…Ungdomssbøker, refleksjon, person og miljøskildringer. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 22. Verktøy i leseopplæringen • Audacity • Lesekurs • Fokusert lesing • Felles opplevelser • Leselogg og hjemmelesing • Bibliotek • Guided reading, stasjonslæring • Grip boka eller andre leseprosjekt • Gi rom for lesing Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 23. Del 2 LUS som et kvalitativt måleverktøy i arbeidet med elevenes leseutvikling. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 24. Lesefaser Fase 1: Utforskende fase Fase 2: Ekspanderende fase Fase 3: Litterat lesing Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 25. Punkt 1- 12 Barnet leser tekster med få ord og bilder. Lesingen krever stor energi. Fra punkt 11 (Leser stotrende…) har barnet lesestrategier som fungerer. Fase 1: Utforskende fase Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 26. Interesse for bokstaver og ord E betyr Erik M betyr Mc. Donalds Ordbilde = Barnet kopierer hele navnet LUS punkt 1:Kjenner igjen navnet sitt Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 27. LUS punkt 2:Kjenner til leseretningen • Leser fra venstre mot høyre, ovenfra og ned. • Barnet glemmer seg noen ganger, selv om det egentlig kjenner leseretningen. • Barna lærer leseretning og hvordan tekster er bygd ved å delta i sammenhenger der de blir fulgt. • Lesende • Later som de leser Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 28. LUS punkt 3:Skjønner at det som er skrevet kan sies • Imitere voksne. • Eventyr leses og barna forstår at det skrevne kan sies. • Mors handlelapp (leser lappen høyt på butikken) • Barnets interesse for skrift i forskjellige former. • Barnet ”leser ” høyt og bruker lesestemme • Peker på ord: hva står det her? • Forståelsen er avgjørende. • Skriver bokstaver og få ord. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 29. LUS punkt 4:Kjenner igjen ordbilder • Kjenner nå også igjen ordbilder. • Peker på ord i når de ser dem. • Kjenner igjen enkelte ord i teksten. (står det ikke hund der? • Barn kjenner igjen ord på løse lapper. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 30. LUS punkt 5:Plukker ut nye ord ved hjelp av ord de kjenner fra før • Kjenner igjen og benytter flere ordbilder i lesingen. • Barnets evne til å trekke konklusjoner om kommende ord i teksten øker. • Interessen for ord øker. • Sammenligne ordbilder. • Evne til å forstå koplingen mellom bokstav og lyd. • Skape et ønske om å lære å lese. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 31. LUS punkt 6 : tar bokstaver til hjelp for å lese ord i boken • Korrigerer seg selv iblant. • Bruker de enkelte bokstavene i søking etter budskapet. • Benytter sin kunnskap om bokstavlyder, spesielt lyden til første bokstav. • Støtte barna i funksjonell lesing. • Caroline Liberg (1997): lyst til å lese gir effektiv lesing. • Det kan være et hinder å fortelle dem hva de skal gjøre når de skal lese. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 32. LUS punkt 7 : Bruker ved behov bokstavene effektivt. • Bruker bokstavene mer effektivt. • Barn må høre hva de leser som støtte for forståelsen. • Styrket evne til å komme videre i teksten og til å korrigere egen lesing. • Deres utholdenhet overrasker ofte lærere og foreldre. Enhver periode med sterk leselyst har uvurderlig betydning for barnets leseutvikling. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 33. Forstår at det finnes en avsender som skriver en tekst til en mottaker som vil lese. Skiller seg fra de øvrige punktene i fase 1 ved at det omfatter både skriving og lesing. LUS punkt 8: Kan erstatte en lytte- tale situasjon med skriftlig kommunikasjon. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 34. LUS punkt 9: Tar effektivt i bruk lydene for å lese lengre, ukjente ord. • 2.trinn, LK06 • Barnas fokus på bokstaver når de leser øker. • Tekster som de leser på egen hånd, må inngå i en kjent sammenheng, men behøver ikke være kjent tekst. • Leser langsomt og nøyaktig. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 35. LUS punkt 10: Bruker og veksler mellom formålstjenelige strategier for en stadig mer funksjonell lesing av enkle tekster. • Bruker og veksler mellom formålstjenelige strategier for mer funksjonell lesing. • Fokus på å forstå’ • Får tak i budskapet • Eksempel på strategier: • Lister ord ved hjelp av ordbilder (pkt. 4) • Lister ord ved hjelp av de ordene man har møtt tidligere. (pkt 5) • Bruker bokstaver til hjelp (pkt. 6) • Bruker lyden til hjelp (pkt 9) Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 36. LUS punkt 11: Finner (leter seg) fram til innholdet, fordi de vil forstå teksten • Har tilegnet seg alle strategiene som forekommer i normal voksenlesing. • Leser lett enkle tekster. • Søker tykkere bøker. • Foretrekker bøker med få linjer på siden i begynnelsen. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 37. LUS punkt 12: Leser minst tre- fire ord i bøker (tekster ) som ligger innenfor deres erfaringsverden, før de står fast. • Leser minst 3-4 ord på rad før det stopper. • Får med seg innholdet. • Spesielle interesser støtter leselysten. • Har vent seg til de nye kravene tekstn stiller, og leseferdigheten deres øker når de leser. • Mye energi i selve lesingen. • Passert det mest kritiske stadiet. • Syns ikke det er enkelt å lese alle de bøker de ønsker, og skuffelsen over dette fører iblant til at de gir uttrykk for at de ikke vil lese. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 38. Fundament v fungerende lesestrategier og utvider lesingen sin til bøker med stadig større omfang, der teksten førr fortellingen framover. Barnet søkeleser, følger skriftlige instruksjoner og det leser for å skaffe seg oversikt. Fase 2: Ekspanderende fase Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 39. Leser nesten flytende, blir sittende fast bare noen få ganger. Bruker lesestrategier Enklere kapittelbøker Leser mer enn bare på skolen. Trenger å lese et stort antall bøker (20-30) for å komme videre, selv om de synes å være i nærheten av flytende. Den mengden bøker barna rekker ved bare å lese på skolen er ikke nok til å utvikle en god leseferdighet. LUS punkt 13: Bedre flyt i lesingen, står fast iblant. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 40. Søkeleser ved raskt å gjennomgå en tekst for å lokalisere informasjon som en ønsker, eller er etterspurt. Lurt å se hvordan voksne søkeleser. Barnas søking i tekst kan vise seg ved at de går tilbake i en tekst for å vise at de har rett for eksempel. Strategi for unnaluring. LUS punkt 14: Søkeleser, det vil si finner raskt enkeltopplysninger i løpende tekst. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 41. LUS punkt 15:Leser flytende med god forståelse. Foretrekker å lese stille. • 4.trinn, LK 06 • Leser bøker som bæres av teksten. • Fanges av innholdet i boken. • De trenger ikke lenger bilder for å støtte teksten. • Rask stillelesing. • Det er lett å undervurdere barns leseferdighet hvis en bare hører på høytlesingen deres. • Det er også mulig å lese høyt flytende uten å forstå det man leser. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 42. Forstår en arbeidsbeskrivelse. Forstår en instruksjon. Lesingen generer bestemte handlinger. Læring gjennom forbilder. Elevens smarthet kan mistolkes. LUS punkt 16: Leser en instruksjon eller en arbeidsbeskrivelse i flere ledd, for eksempel en bruksanvisning, og viser forståelse gjennom handling. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 43. LUS punkt 17: Forstår innholdet i utenlandske filmer og naturprogrammer ved hjelp av tekstingen. Leser bevegelig tekst. • Lesehastighet kreves for at man skal kunne lese teksten. • Hendelsesforløpet gir forforståelse. ”Att läsa var det tråkigaste jag visste, min pappa tjatade och pratade hela tiden om hur läsning var den enda vägen till kunskap. Kunskap tänkte jag, det skiter jag fett i för jag lever livet. Jag lever här och nu och har verkligen inte tid att hänga runt med några böcker, man kan se filmer i stället och varför gör de inte film på alla böcker, tänkte jag.” Petter – rappare, 1999 Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 44. Lesingen strekker seg over lang tid. Suger til seg bøker. Leser ungdomsbøker og voksenlitteratur. Elevene kan befinne seg her et par år. Bokslukere Veldig viktig å få elevene til å lese mye. LUS punkt 18: Leser mye- er lystleser Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 45. 7.trinn, LK 06 Fokus på innhold. Leser en time om dagen. Samlet bokvalg. ”Min svensklärare i Komvux tvingade oss att läsa böcker. Jag hatade läsandet i början, men vi fick välja vilka böcker vi ville läsa, så helt hopplöst var det inte. Jag hade ju rappat ett tag och jag började sakta fatta tycke för det svenska språket och dess formuleringar. Jag läste bok efter bok samtidigt som jag också blev bättre på att skriva.” Petter – rappare, 1999 LUS punkt 18a: Leser med godt utbytte bokserier uten meningsbærende bilder, der handlingen er ukomplisert med et omfang på cirka 100 sider. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 46. LUS punkt 18b og c Punkt 18 b: Leser med letthet bøker, fortrinnsvis ungdomslitteratur, med personskildringer, miljøbeskrivelser og indre monologer. (Ungdomslitteratur) Punkt 18 c: Utvider lesingen til ulike sjangre innenfor voksenlitteraturen leser iblant flere bøker parallelt. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 47. LUS punkt 19: • LUS punkt 19: Oversiktsleser, det vil si kan, i en allerede lest tekst, rask finne nøklene til tekstens innhold og struktur. • Fordypende • Omfangsrik tekst Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 48. Fase 3: Litterat lesing • Abstrakt tenking • Hypotetisk tenking • Forutsetter at leseren kan forstå prinsipper som ikke motsvares av en ordrett formulering i teksten og også forstår hypotetiske resonnementer. • Åpner for at en på egen hånd kan trenge inn i og få utbytte av sakprosa og skjønnlitterære tekster innenfor ulike sjangre. Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 49. Lese! Lese høyt! Protokoll Lytte på elevene Prøveluse Snakke med kollegaer Lus er: en pågående process Kvalitativ vurdering Systematikk og utnytting av ressurser kunnskap Lusing skal gjøres i læringssitausjoner Rapportering: Diagram Oppsummering, trinn Resurser Ledelsen LUS i hverdagen Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole

 50. Del 3 Lederperspektiv på LUS Lillian Gran rektor Biri ungdomsskole