Download
de toekomst van ons vak n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De toekomst van ons vak PowerPoint Presentation
Download Presentation
De toekomst van ons vak

De toekomst van ons vak

85 Views Download Presentation
Download Presentation

De toekomst van ons vak

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De toekomst van ons vak Pieter Rodenburg. Bespiegelingen over zorg voor de werkenden en de bedrijfsarts in 2020

 2. De missie van de bedrijfsarts • Beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van werkenden • Melden en voorkómen van beroepsziekten • Bevorderen van een gezonde organisatie • 2012 = 2020

 3. Maatschappelijke context bedrijfsgeneeskunde • Geprivatiseerd • Bedrijfsarts in dienst van arbodiensten (70%) of zelfstandig (25%) • Apart domein in de gezondheidszorg • Marktwerking • Gejuridiseerd: • wet verbetering poortwachter • onderscheid in consult ‘vrijwillig’ en ‘in opdracht’ • UWV als toetser 2020 : nog meer privaat ? UWV verdwenen ? Of weer meer Rijnlands model ?

 4. Positioneringsnota:de bedrijfsarts, dokter en adviseur (2007) • de bedrijfsarts heeft individuele zorgtaken: • werken aan functieherstel is een vorm van ‘behandelen’ • niet alleen werknemers zijn gebaat bij de expertise van de bedrijfsarts: doelgroepverbreding • De bedrijfsarts is (medisch) adviseur van arbeidsorganisaties

 5. Niet iedereen heeft toegang tot de bedrijfsarts. Wie niet? • zzp-ers 700.000 • ww-ers 400.000 • MKB (10 à 20%) 400.000 • overige uitkeringsgerechtigden 500.000 • mantelzorgers/vrijwilligers 1.000.000 • studenten en schoolverlaters 500.000 • 2020 : door toename van flexibilisering van de arbeid zal oplossing gevonden moeten zijn voor arbeidsgeneeskundige zorg voor nieuwe doelgroepen (branchefinanciering ? individuele financiering ?)

 6. Uitdagingen op weg naar 2020… • Ontgroening: geringe instroom opleiding (geen opleidingsfonds!) • Vergrijzing: 50% van de bedrijfsartsen gaat komende 15 jaar met pensioen • Eigen regie, deregulering, wens tot demedicalisering • Toegankelijkheid tot bedrijfsarts neemt af ? • Marktturbulentie en concurrentie: de sector krimpt • Of : herleving wegens belang van duurzame inzetbaarheid voor BV Nederland ?

 7. Activiteiten NVAB op weg naar 2020 • Discussie bewerkstelligen: • Contacten met vakbonden en werkgeversorganisaties • Invitational conferences 2010, arbocie SER • Initiatief samen met LHV en KNMG : brief aan Ministers SZW en VWS • Gevolg : Astri-onderzoek (2011) • Uitkomsten o.a. : • zelfstandige bedrijfsartsen scoren beter bij klant en qua arbeidssatisfactie • bekendheid van de bedrijfsarts schiet tekort • de onafhankelijkheid staat onder druk

 8. Op weg naar 2020 : Paradigma Shift (GPA 2007) The Labour Approach The Public Health Approach • Occupational Health • Werknemers met een contract • Werkgevers verantwoordelijkheid • Alleen op de werkvloer • Alleen werkgerelateerde gezondheidsaspecten • Onderhandelen tussen werkgevers en werknemers • Workers’ Health • Alle werkenden • Ieders verantwoordelijkheid • Werkvloer overstijgend • Alle gezondheids-determinanten • Brede maatschappelijke dialoog: verzekeraars, overheden op vlak van gezondheid en omgeving • Gezondheidsbescherming niet alleen als onderhandelingsresultaat

 9. Waar wil de NVAB naar toe ? bedrijfsarts en arbeidsgeneeskunde 2020 • Klinisch arbeidsgeneeskundige zorg in basispakket • Preventieve activiteiten niet vrijblijvend en marktafhankelijk • Optimalisering toegankelijkheid, ook voor ZZP-ers • Branchegerichte financiering bedrijfsgeneeskundige zorg • Opleiding tot bedrijfsarts in opleidingsfonds • Overheid steunt de bedrijfsarts • De arbodienst steunt de bedrijfsarts (bestaat de arbodienst nog wel ?)

 10. Waar wil de NVAB naar toe ? (2)bedrijfsarts en arbeidsgeneeskunde 2020 • Betere verbinding met reguliere zorg: • arbeidsgeneeskundige gegevens in medisch dossier • bedrijfsarts volgt werkende gedurende arbeidzame leven • samenwerking met huisartsen intensiveren • huisarts en specialist verwijzen naar de bedrijfsarts • arbeidsgeneeskunde onderdeel van de ketenzorg • arbeid in alle zorgstandaarden

 11. Dank…. Denk met ons mee,ín en out of the box want de NVAB,denkt ook met ú mee