1 / 11

De toekomst van ons vak

De toekomst van ons vak. Pieter Rodenburg. Bespiegelingen over zorg voor de werkenden en de bedrijfsarts in 2020. De missie van de bedrijfsarts. Beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van werkenden Melden en voorkómen van beroepsziekten Bevorderen van een gezonde organisatie

Download Presentation

De toekomst van ons vak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. De toekomst van ons vak Pieter Rodenburg. Bespiegelingen over zorg voor de werkenden en de bedrijfsarts in 2020

 2. De missie van de bedrijfsarts • Beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van werkenden • Melden en voorkómen van beroepsziekten • Bevorderen van een gezonde organisatie • 2012 = 2020

 3. Maatschappelijke context bedrijfsgeneeskunde • Geprivatiseerd • Bedrijfsarts in dienst van arbodiensten (70%) of zelfstandig (25%) • Apart domein in de gezondheidszorg • Marktwerking • Gejuridiseerd: • wet verbetering poortwachter • onderscheid in consult ‘vrijwillig’ en ‘in opdracht’ • UWV als toetser 2020 : nog meer privaat ? UWV verdwenen ? Of weer meer Rijnlands model ?

 4. Positioneringsnota:de bedrijfsarts, dokter en adviseur (2007) • de bedrijfsarts heeft individuele zorgtaken: • werken aan functieherstel is een vorm van ‘behandelen’ • niet alleen werknemers zijn gebaat bij de expertise van de bedrijfsarts: doelgroepverbreding • De bedrijfsarts is (medisch) adviseur van arbeidsorganisaties

 5. Niet iedereen heeft toegang tot de bedrijfsarts. Wie niet? • zzp-ers 700.000 • ww-ers 400.000 • MKB (10 à 20%) 400.000 • overige uitkeringsgerechtigden 500.000 • mantelzorgers/vrijwilligers 1.000.000 • studenten en schoolverlaters 500.000 • 2020 : door toename van flexibilisering van de arbeid zal oplossing gevonden moeten zijn voor arbeidsgeneeskundige zorg voor nieuwe doelgroepen (branchefinanciering ? individuele financiering ?)

 6. Uitdagingen op weg naar 2020… • Ontgroening: geringe instroom opleiding (geen opleidingsfonds!) • Vergrijzing: 50% van de bedrijfsartsen gaat komende 15 jaar met pensioen • Eigen regie, deregulering, wens tot demedicalisering • Toegankelijkheid tot bedrijfsarts neemt af ? • Marktturbulentie en concurrentie: de sector krimpt • Of : herleving wegens belang van duurzame inzetbaarheid voor BV Nederland ?

 7. Activiteiten NVAB op weg naar 2020 • Discussie bewerkstelligen: • Contacten met vakbonden en werkgeversorganisaties • Invitational conferences 2010, arbocie SER • Initiatief samen met LHV en KNMG : brief aan Ministers SZW en VWS • Gevolg : Astri-onderzoek (2011) • Uitkomsten o.a. : • zelfstandige bedrijfsartsen scoren beter bij klant en qua arbeidssatisfactie • bekendheid van de bedrijfsarts schiet tekort • de onafhankelijkheid staat onder druk

 8. Op weg naar 2020 : Paradigma Shift (GPA 2007) The Labour Approach The Public Health Approach • Occupational Health • Werknemers met een contract • Werkgevers verantwoordelijkheid • Alleen op de werkvloer • Alleen werkgerelateerde gezondheidsaspecten • Onderhandelen tussen werkgevers en werknemers • Workers’ Health • Alle werkenden • Ieders verantwoordelijkheid • Werkvloer overstijgend • Alle gezondheids-determinanten • Brede maatschappelijke dialoog: verzekeraars, overheden op vlak van gezondheid en omgeving • Gezondheidsbescherming niet alleen als onderhandelingsresultaat

 9. Waar wil de NVAB naar toe ? bedrijfsarts en arbeidsgeneeskunde 2020 • Klinisch arbeidsgeneeskundige zorg in basispakket • Preventieve activiteiten niet vrijblijvend en marktafhankelijk • Optimalisering toegankelijkheid, ook voor ZZP-ers • Branchegerichte financiering bedrijfsgeneeskundige zorg • Opleiding tot bedrijfsarts in opleidingsfonds • Overheid steunt de bedrijfsarts • De arbodienst steunt de bedrijfsarts (bestaat de arbodienst nog wel ?)

 10. Waar wil de NVAB naar toe ? (2)bedrijfsarts en arbeidsgeneeskunde 2020 • Betere verbinding met reguliere zorg: • arbeidsgeneeskundige gegevens in medisch dossier • bedrijfsarts volgt werkende gedurende arbeidzame leven • samenwerking met huisartsen intensiveren • huisarts en specialist verwijzen naar de bedrijfsarts • arbeidsgeneeskunde onderdeel van de ketenzorg • arbeid in alle zorgstandaarden

 11. Dank…. Denk met ons mee,ín en out of the box want de NVAB,denkt ook met ú mee

More Related