Możliwości realizacji projektów pomocy i integracji społecznej współfinansowanych z EFS
Download
1 / 54

Polityka społeczna w UE - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Możliwości realizacji projektów pomocy i integracji społecznej współfinansowanych z EFS Lublin 2009 r. Polityka społeczna w UE. Budowa bardziej zintegrowanej Europy Prowadzenie OMK od 2000 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Polityka społeczna w UE' - chanda-olsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Możliwości realizacji projektów pomocy i integracji społecznej współfinansowanych z EFSLublin 2009 r.


Polityka społeczna w UE społecznej współfinansowanych z EFS

 • Budowa bardziej zintegrowanej Europy

 • Prowadzenie OMK od 2000 r.

 • Angażowanie partnerów do polityki krajowej w dziedzinie integracji społecznej (NGO, związki wyznaniowe, podmioty lokalne)

 • Wspólne stanowisko odnośnie:

 • zwalczanie ubóstwa wśród dzieci

 • tworzenie rynków sprzyjających integracji społecznej 

 • zapewnienie wszystkim warunków mieszkaniowych

 • zwalczanie dyskryminacji

 • zwalczanie nadmiernego zadłużenia


Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście EFS społecznej współfinansowanych z EFS

 • Demografia

 • Bezrobocie - główna przyczyna ubóstwa (78%)

 • Wczesna dezaktywacja zawodowa – prawie 9 mln

  emerytów i rencistów

 • Working poor

 • Niepełnosprawność

 • Społeczne skutki kryzysu gospodarczego


KPDI społecznej współfinansowanych z EFS

 • Priorytety Krajowego Programu Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008 – 2010

 • Priorytet 1: Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci

 • Priorytet 2: Integracja przez aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Priorytet 3: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych


Integracja przez aktywizację społecznej współfinansowanych z EFS

 • Wsparcie Klubów i Centrów Integracji Społecznej

 • Wsparcie rozwoju spółdzielni socjalnych

 • Wypracowanie modelu integracji społecznej na poziomie

  lokalnym

 • Rozwój narzędzi pracy socjalnej

 • Prace społecznie użyteczne

 • Nowa forma aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (programy specjalne)


EFS – narzędzie wsparcia polityki społecznej społecznej współfinansowanych z EFS

 • Utworzony w 1957 r.

 • Lata 60-te: wsparcie górnictwa i sektora hutniczego

 • Lata 80-te: od przemysłu do usług

 • Lata 90-te: globalizacja i wyzwania demograficzne

 • Obecnie – strategia lizbońska, gospodarka oparta na wiedzy, solidarność społeczna


Europejski Fundusz Społeczny w Polsce społecznej współfinansowanych z EFS

 • Polska - największy beneficjent unijnej pomocy (67,3 mld EUR)

 • Ponad milion beneficjentów projektów latach 2004 – 2006

 • Budżet EFS w Polsce (2007-2013) – ok. 15% budżetu EFS w UE

 • PO KL – największy w historii program współfinansowany ze środków EFS (wartość rocznego EFS dla całej UE)

 • Polska – największy beneficjent EFS – wyzwanie dla polityki spójności po 2013 r.


Rola PO KL w systemie pomocy społecznej społecznej współfinansowanych z EFS

 • EFS jako narzędzie rozszerzające możliwości pomocy społecznej

 • Propozycja nowatorskich, ponadstandardowych działań

 • Ukierunkowanie na aktywizację klientów pomocy społecznej

 • Łączenie integracji społecznej z integracją zawodową

 • Ponadsektorowe podejście do klienta

 • Zwiększenie atrakcyjności działań pomocy społecznej

 • Zwiększenie potencjału i znaczenia instytucji pomocy społecznej

 • Wzmocnienie kadrowe systemu pomocy społecznej poprzez edukację i podnoszenie kompetencji


Rola PO KL w systemie pomocy społecznej społecznej współfinansowanych z EFS

 • Budowa spójnego systemu programowania polityki

  społecznej połączonego z wdrażaniem środków UE

 • Zintegrowanie działań służb społecznych na rzecz

  aktywizacji zawodowej i społecznej

 • Określenie zastawu działań na rzecz aktywnej

  Integracji

 • Upowszechnianie działań wspólnych,

 • Rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego

 • Rozwój ekonomii społecznej i innych nowatorskich form pomocy

 • Dopasowanie oferty pomocowej do rzeczywistych potrzeb społecznych


Narodowe strategiczne ramy odniesienia
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia społecznej współfinansowanych z EFS


Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 dotyczące EFS społecznej współfinansowanych z EFS

 • Europejski Fundusz Społeczny wspiera działania w państwach członkowskich objęte wymienionymi poniżej priorytetami:

 • zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w celu lepszego przewidywania zmian gospodarczych i pozytywnego zarządzania nimi

 • zwiększanie dostępu do zatrudnienia oraz trwała integracja na rynku pracy osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zapobieganie bezrobociu, zwłaszcza bezrobociu długoterminowemu i bezrobociu wśród młodzieży, zachęcanie do aktywności w starszym wieku i dłuższej aktywności zawodowej oraz zwiększanie uczestnictwa w rynku pracy

 • zwiększanie integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwałej integracji na rynku pracy oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy

 • wzmacnianie kapitału ludzkiego - edukacja

 • wspieranie partnerstw, paktów i inicjatyw lokalnych


 • Cele Priorytetu VII społecznej współfinansowanych z EFS

 • Objęcie 15% klientów pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej, nie pracujących) działaniami aktywnej integracji

 • Objęcie 10% klientów pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej, nie pracujących) kontraktami socjalnymi

 • Objęcie 100% pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej szkoleniami i innymi formami podnoszenia kwalifikacji

 • Min. 2 instytucje wspierające ES

 • Minimum 30% przychodów ES pochodzi z własnej działalności


Wskaźniki dla Priorytetu VII PO KL społecznej współfinansowanych z EFS


Wskaźniki dla Priorytetu VII PO KL - lubelskie społecznej współfinansowanych z EFS


PO Kapitał Ludzki – stan wdrażania (czerwiec 2009 r.)

 • Po ocenie formalnej- 45 tys. wniosków na kwotę prawie 46 mld zł

 • Zawartych 8,5 tys. umów na kwotę blisko 9,5

  mld zł (wartość środków publicznych), co stanowi

  18,5% alokacji na lata 2007-2013

 • Zatwierdzono 12,1 tys.wniosków o płatność o łącznej

  wartości 1,9 mld zł, co stanowi 3,7% alokacjina

  lata 2007-2013 oraz 53,7% wartości wydatków

  kwalifikowalnych, które będą certyfikowane do KE do

  końca 2009 r.

15


Priorytet VII PO KL – stan naboru (czerwiec 2009 r.)

Liczba wniosków złożonych –9 000

Wnioski odrzucone - 1800

Wnioski w trakcie oceny - 3000

Liczba wniosków zatwierdzonych do realizacji – 4 190 na kwotę ponad 1,2 mld zł

Liczba podpisanych umów – 2 800 na kwotę 766 mln zł

Tj. 11,2 % środków na lata 2007- 2013

Wartość dokonanych płatności w ramach projektów – 3 600 wnioski o płatność na sumę prawie 253 mln zł

Tj. 3,6 % środków na lata 2007- 2013
Stopień realizacji prognoz wydatków certyfikowanych do końca 2009 r.

60 %

62%

107%

116%

71%

73%

48%

41%

39%

55%

60%

81%

Średnio – 64,9%

83%

71%

88%

50%


Jednostki pomocy społecznej w 7.1 PO KL końca 2009 r.

95 % !

63%

100%

93%

96%

26%

71%

64%

69%

69%

63%

73%

77%

93%

Średnio – 73,5 %

57%

67%


Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej i integracji

Analizy i raporty na temat stanu współpracy integracji społecznej i służb zatrudnienia, kondycji CIS, mozliwości rozwijania współpracy

Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej

500 przeszkolonych przedstawicieli kadry kierowniczej instytucji pomocy i integracji społecznej (m.in. OPS, PCPR, ROPS, CIS) w ramach studiów podyplomowych

Projekty systemowe w Priorytecie I PO KL


Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej

Analizy i raporty na temat ES, projektu ustawy, strategii, funduszu, systemu edukacyjnego

Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Szkolenia dla pracowników ROPS, utworzenie Obserwatoriów Integracji Społecznej

Platforma e-learningowa, szkolenia i wizyty studyjne dla radnych i pracowników samorządowych, regionalne bazy danych o podmiotach pomocy i integracji społecznej, publikacje

Projekty systemowe w Priorytecie I PO KL


Rewitalizacja społeczna społecznej

40 programów rewitalizacji społecznej,

minimum 80 instytucji pomocy i integracji społecznej zaangażowanych w realizację programów rewitalizacji społecznej,

1 modelowy standard aktywnej integracji

350 pracowników socjalnych i innych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej przeszkolonych w zakresie tworzenia lokalnych programów rewitalizacji społecznej

Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Standardy usług i jednostek pomocy społecznej

Liczne publikacje, katalogi dobrych praktyk, standardy CAL, animacji, streetworkingu oraz szkolenia dla pracowników z tego zakresu

6 Wizyt studyjnych w innych krajach

Standaryzacja systemów informatycznych

Projekty systemowe w Priorytecie I PO KL


Instrumenty aktywnej integracji

Aktywizacja społecznej

zdrowotna

Aktywizacja

zawodowa

Aktywizacja

edukacyjna

Aktywizacja

społeczna

Instrumenty aktywnej integracji


Instrumenty aktywizacji zawodowej
Instrumenty aktywizacji zawodowej społecznej

Skierowanie i udział w zajęciach CIS lub KIS, w tym:

Koszt za udział osoby w CIS/KIS

Możliwość utworzenia KIS i sfinansowania jego kosztów funkcjonowania w przypadku wielu osób w projekcie

Nie dotyczy kosztu świadczenia integracyjnego (ewent. wkład własny)

Usługi wspierające aktywizację zawodową np. trener pracy, doradca zawodowy, koszty w agencji zatrudnienia np. związane z organizowaniem pracy za granicą (ubezpieczenie, tłumaczenie CV itp.)

Dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego lub zmiany miejsca zamieszkania w celu ekonomicznego usamodzielnienia (planowane - nieaktywne)


Instrumenty aktywizacji edukacyjnej
Instrumenty aktywizacji edukacyjnej społecznej

zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub średnim lub policealnym

zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego mające na celu uzyskanie zawodu, podniesienie kwalifikacji lub zdobycie przygotowania zawodowego – obowiązkowa konsultacja z PUP w przyp. osób zarejestrowanych w PUP

sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej –IP może określić katalog takich kosztów a jeśli nie określi to decyduje beneficjent (np. koszty dojazdów, czesnego, noclegów, wyżywienia, materiałów dydaktycznych itp.)


Instrumenty aktywizacji edukacyjnej 2
Instrumenty aktywizacji edukacyjnej (2) społecznej

sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji lub umiejętności zawodowych np. kursy w ZDZ, CKU, szkolenia zawodowe specjalistyczne (np. uprawnienia dla elektryka) lub ogólne (kurs komputerowy, językowy) obowiązkowa konsultacja z PUP w przyp. osób zarejestrowanych w PUP

organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego, zakup materiałów edukacyjnych, korepetycje, konsultacje itp.)


Instrumenty aktywizacji zdrowotnej
Instrumenty aktywizacji zdrowotnej społecznej

Sfinansowanie badań lekarskich profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia:

Uzasadnione - gdy beneficjent zamierza skierować lub przygotować do zatrudnienia lub na staż/przygotowanie zawodowe, szkolenie

Uzasadnione w szczególności gdy usługi nieodpłatne są niższej jakości lub czas oczekiwania na nie jest dłuższy

Obejmuje podstawowe badania z zakresu medycyny pracy

Koszt terapii psychologicznej lub psychospołecznej dla klienta i/lub jego rodziny

Koszt programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (także dla ofiar – członków rodziny)


Instrumenty aktywizacji zdrowotnej 2
Instrumenty aktywizacji zdrowotnej (2) społecznej

program psychoterapii lub terapeutyczny w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków – np. sfinansowanie terapii w prywatnym ośrodku lub dodatkowych zajęć dla uzależnionych w ośrodkach publicznych

Dla ON - zespoły ćwiczeń fizycznych lub zajęcia rehabilitacyjne usprawniające psychoruchowo – np. gimnastyka pooperacyjna, zajęcia z rehabilitantem, UWAGA: również zakup środków ortopedycznych lub dofinansowanie sprzętu pozwalającego na odzyskanie części sprawności (np. aparat słuchowy) – jeżeli beneficjent uprawdopodobni większe szanse na zatrudnienie dla tej osoby dzięki temu

turnusy rehabilitacyjne (w części klienta a nie PFRON) – w tym również dla opiekuna ON w stopniu znacznym


Instrumenty aktywizacji spo ecznej
Instrumenty aktywizacji społecznej społecznej

uczestnictwo w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach i klubach dla młodzieży w tym:

Zatrudnienie dodatkowego personelu

Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy, klubu

Koszty stałe: wynajem, opłaty itp.

koszty vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych – zasady usług określa beneficjent,

usługi wspierające dla ON: np. tłumacz, przewodnik (pies), asystent personalny, opiekun itp.


Instrumenty aktywizacji spo ecznej 2
Instrumenty aktywizacji społecznej (2) społecznej

pomoc w uzyskaniu warunków mieszkaniowych (wynajem, opłacenie czynszu i mediów, opłacenie notariusza, konsultacji prawniczych itp.), w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (np. zakup AGD, mebli itp. UWAGA! cross – financing)

usługi wspierające animację lokalną, w tym np. animator lokalny, lider klubu integracji społecznej, streetworker, asystent rodzinny, mediator.


Instrumenty aktywizacji spo ecznej 3
Instrumenty aktywizacji społecznej (3) społecznej

organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego w tym: ubezpieczenie, podstawowe przeszkolenie, zatrudnienie koordynatora wolontariuszy itp.

grupy i kluby samopomocowe – tworzenie i finansowanie działania

organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych


Instrumenty aktywizacji spo ecznej 4
Instrumenty aktywizacji społecznej (4) społecznej

Mediacja, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach w tym koszty prawnika, opłat skarbowych, pism procesowych itp.

poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, i umiejętności zawodowych – inne niż instrumenty zawodowe


Instrumenty aktywnej integracji1
Instrumenty aktywnej integracji społecznej

Możliwość sfinansowania innych instrumentów za pisemną zgodą IP (14 dni na odpowiedź)

Możliwość wyboru pomiędzy usługami i instrumentami bezpłatnymi (nie stanowią elementu projektu i nie są w nim wykazywane) a płatnymi – finansowanymi w ramach aktywnej integracji

Co najmniej 3 instrumenty wobec każdej osoby w projekcie (wyjątek udział w: CIS, KIS, WTZ - warunkowo) - również w przypadku kontynuowania udziału w projekcie w kolejnym roku


Instrumenty aktywnej integracji (2) społecznej

 • Nazwy niektórych funkcji – charakter umowny (beneficjent decyduje kogo zatrudni)

 • Wszelkie koszty związane z tymi instrumentami – o ile są zgodne z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków

 • Koszty zgodne z ceną takich usług na lokalnym rynku (w powiecie, gminie, województwie)

 • Konkretne wydatki w ramach narzędzia mogą być planowane i zmieniane w trakcie projektu

 • Narzędzia realizacji projektu – mogą być dłuższe niż 1 rok czy okres wniosku

 • Indywidualne zróżnicowanie wydatków na osobę - pod warunkiem zachowania limitu kosztów i nie zmniejszania liczby uczestników projektu (w przypadku zmniejszenia liczby – decyzja IP)


Wsparcie towarzysz ce
Wsparcie towarzyszące społecznej

Skierowane do otoczenia osoby wykluczonej

Ponoszone w ramach kosztów zadania Aktywna integracja – stanowi część kwoty ryczałtu

Opis otoczenia osoby wykluczonej – tylko w pkt 3.2

Wskazanie w tabeli 3.2.1

Liczenie do PEFS


Wsparcie towarzysz ce 2
Wsparcie towarzyszące (2) społecznej

Może obejmować np:

Koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), umowa cywilno-prawna z opiekunką, koszt wolontariuszy itp.

Uzasadnione koszty pobytu dziecka osoby aktywizowanej w świetlicach lub klubach dla młodzieży, zorganizowanym wypoczynku zbiorowym np. kolonie

Możliwość zorganizowania zajęć nad dziećmi lub osobami zależnymi – opieka zbiorowa

Uzasadniony koszt dojazdu do miejsc realizacji projektu – transport publiczny lub prywatny (gdy brak publicznego) - NIE TAXI (efektywność kosztowa)

Koszt wyżywienia w czasie zajęć

Dla opiekunów ON również kwalifikowalny jest koszt dojazdu i wyżywienia


Uczestnicy projektu ops pcpr
Uczestnicy projektu OPS/PCPR społecznej

 • 1. Osoby które jednocześnie:

 • są w wieku aktywności zawodowej (15-64

  lata),

 • nie posiadają zatrudnienia (lub zatrudnieni

  do 50% grupy)

 • korzystają ze świadczeń pomocy

  społecznej (art. 36 ustawy lub ON)

  2. Otoczenie osób wykluczonych


Zmiany w Zasadach… społecznej

ZAKRES ZMIAN:

 • Nowy podział środków na projekty systemowe

 • Minimum 3 instrumenty AI

 • Konieczność zastosowania innych niż zatrudnieniowe AI w przypadku zastosowania usług wspierających aktywizację zawodową lub dofinansowania usamodzielnienia ekonomicznego

 • Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia… - współpraca OPS-PUP

 • Udział w WTZ jako 1 instrument – wystarczy zwiększenie liczby uczestników

 • Podstawa wsparcia dla osób przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych: indywidualny program usamodzielnienia lub indywidualny plan pracy

40


Zmiany w Zasadach… społecznej

ZAKRES ZMIAN:

 • Usunięcie „reintegracji zawodowej u pracodawcy”

 • Koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi

 • Koszty ubezpieczenia zdrowotnego przez OPS

 • Brak konieczności określania w ramach zakresu obowiązków czasu pracy jaką pracownik socjalny poświęca na projekt

 • Doradztwo w ROPS – również przez 1 - osobowe firmy

41


Sposoby realizacji projektu systemowego
Sposoby realizacji projektu systemowego społecznej

Nie-partnerstwo

Działania w zakresie aktywnej integracji realizowane są bezpośrednio przez pracownika OPS/PCPR.

Działania w zakresie aktywnej integracji zlecane są w części innym podmiotom

Działania w zakresie aktywnej integracji realizowane są wspólnie z innymi JST jako partnerstwo JST

Działania w zakresie aktywnej integracji realizowane są wspólnie z innymi podmiotami jako partnerstwo

Partnerstwo


Projekty partnerskie – przepisy ogólne społecznej

 • Art. 28a

 • W celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów

 • Projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym porozumieniem lub umową partnerską

 • W przypadku projektów partnerskich, porozumienie lub umowa partnerska określa w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.


Projekty partnerskie – publiczny - niepubliczny społecznej

 • 4.W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do:

  • ogłoszenia otwartego naborupartnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów;

   2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu;

   3) podania do publicznej wiadomości informacjio stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów


Wsp praca z urz dem pracy
Współpraca z urzędem pracy społecznej

Fakultatywna – chyba że IP określi inaczej

Obowiązkowa (Zasady) – w przypadku objęcia

projektem zarejestrowanych bezrobotnych

Obowiązek ustawowy (również dla PUP - w przypadku skierowania przez PUP do OPS)

Powinna być organizowana wstępnie już w ramach projektów ROPS w 7.1.3

Podstawa prawna: art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia…


Spos b wsp pracy z pup art 50
Sposób współpracy z PUP (art. 50) społecznej

Bezrobotnym, będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49) korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, PUP powinien:

przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub

na wniosek OPS może skierować do uczestnictwa w:

kontrakcie socjalnym (aktywizacyjnym)

indywidualnym programie usamodzielnienia

lokalnym programie pomocy społecznej

uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego


Spos b wsp pracy z pup 2
Sposób współpracy z PUP (2) społecznej

 • Dotyczy tylko łącznie:

 • osób bezrobotnych

 • korzystających z pomocy społecznej

 • należących do grupy z art. 49 ustawy o promocji

 • kontraktów aktywizacyjnych

 • o które zwrócił się OPS,

PUP

Samodzielna aktywizacja przez PUP

Skierowanie (fakultatywne) przez PUP do projektu w OPS

 • Kontrakt lub program zatrudnienia socjalnego – obligatoryjnewyrejestrowanie z PUP

 • PAL lub PON – brak konieczności wyrejestrowania z PUP współpraca wg zasad określonych w porozumieniu


Art 49 ustawy o promocji
Art. 49 ustawy o promocji… społecznej

 • bezrobotni do 25 roku życia,

 • bezrobotni długotrwale

 • po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2,

 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,

 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

 • bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

 • bezrobotni niepełnosprawni


Spos b wsp pracy z pup 3
Sposób współpracy z PUP (3) społecznej

Porozumienie OPS – PUP określa:

 • zasady współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami w tym: zasady wzajemnej wymiany informacji o klientach i realizowanych działaniach;

 • procedurę w zakresie współpracy w realizacji art. 50 ust. 2 ustawy

 • zasady współpracy w zakresie realizacji i finansowania prac społecznie użytecznych (nawet wobec osób wyrejestrowanych z PUP)

 • zasady współpracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego


Spos b wsp pracy z pup 4
Sposób współpracy z PUP (4) społecznej

Wyrejestrowany bezrobotny w projekcie OPS:

 • Po 30 dniach od dnia podpisania kontraktu socjalnego –ubezpieczenie zdrowotne przez OPS

 • Wysokość składki wynosi 39,96 zł/mc

 • Koszt kwalifikowalny w zadaniu „Aktywna integracja” – w ramach ryczałtu - finansowany:

 • z dotacji na projekt

 • jako wkład własny

 • Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego przez OPS – zawsze w przypadku skierowanych do atywizacyjnego kontraktu socjalnego bezrobotnych (z art. 49)

 • Możliwość ubezpieczenia zdrowotnego przez wójta/burmistrza – w przypadku braku możliwości ubezpieczenia przez PUP i OPS (inni bezrobotni niż art. 49 lub w PAL)


Spos b wsp pracy z pup 5
Sposób współpracy z PUP (5) społecznej

 • Po zakończeniu projektu – możliwa ponowna rejestracja w PUP jako osoba w szczególnej sytuacji na rynku pracy – do art. 49

 • Zasiłek okresowy (lub inny) dla wyrejestrowanych z PUP uczestników projektu OPS – nie musi być z tytułu bezrobocia

 • art. 73 a – prace społecznie użyteczne – finansowane przez PUP również gdy osoba jest wyrejestrowana z PUP i skierowana do projektu OPS


Kryteria wyboru projektów – Plan działania społecznej

Dokumentacja konkursowa – źródło informacji

Niewymagany wkład własny

Możliwość realizacji innych działań niż w systemie

Możliwość ponoszenia kosztów pośrednich w projekcie

Procedura odwoławcza

System realizacji PO KL

Charakterystyka trybu konkursowego


Inne możliwości finansowania rozwoju pomocy i integracji społecznej

 • Regionalne Programy Operacyjne

 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 • Krajowe Programy Pomocy Społecznej

 • Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów

  Wiejskichad