dzia 364 opieka spo eczna zmiany i praktyka przewodnika bibliograficznego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dział 364 Opieka społeczna – Zmiany i praktyka Przewodnika Bibliograficznego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dział 364 Opieka społeczna – Zmiany i praktyka Przewodnika Bibliograficznego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Dział 364 Opieka społeczna – Zmiany i praktyka Przewodnika Bibliograficznego - PowerPoint PPT Presentation


  • 285 Views
  • Uploaded on

Dział 364 Opieka społeczna – Zmiany i praktyka Przewodnika Bibliograficznego. Anna Bancerz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dział 364 Opieka społeczna – Zmiany i praktyka Przewodnika Bibliograficznego


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Pomoc społeczna (opieka społeczna)* – sfera działalności polityki społecznej mająca na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Pomoc społeczna przeszła ewolucję od działalności filantropijnej osób prywatnych, kościołów i organizacji społecznych, do obowiązkowej działalności państwa i samorządów terytorialnych. Do zadań pomocy społecznej należy: → diagnoza zagrożeń społecznych i sytuacji rodzin, → przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych, → przyznawanie świadczeń rzeczowych, → organizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i placówkach opiekuńczych, → prowadzenie pracy socjalnej. *Źródło: D. Kalisewicz (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN, T. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 241.

slide3

Pomoc społeczna jest działem zabezpieczenia społecznego, gdzie prawo do świadczeń nie ma charakteru roszczeniowego, a decyzje instytucji pomocy społecznej mają charakter administracyjny i są każdorazowo uzależnione od potrzeb osób ubiegających się o pomoc. Najważniejsze sytuacje, w których udzielana jest pomoc społeczna to: ubóstwo, sieroctwo (społeczne i naturalne), bezdomność, macierzyństwo, bezrobocie, upośledzenie fizyczne lub psychiczne, choroba, alkoholizm, narkomania, niezaradność życiowa, trudności z przystosowaniem się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowe i ekologiczne. Na rzecz pomocy społecznej działają zawodowe i nieprofesjonalne służby społeczne, instytucje państwowe (ośrodki pomocy społecznej w miastach i gminach), religijne i społeczne, w Polsce np.: Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCK, Liga Kobiet Polskich i inne.

slide4

Polityka społeczna (polityka socjalna)* – działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludzi oraz stosunków społecznych, mająca na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu, zapewnienie ładu społecznego. Polityka społeczna to także nauka o celowym oddziaływaniu na istniejący układ stosunków społecznych i przekształcaniu warunków życia ludności. W zakres polityki społecznej wchodzą: → polityka ludnościowa i rodzinna, → zatrudnienia i kształcenia, → dochodów i wydatków, → mieszkaniowa, → kulturalna, → ochrony pracy, → zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia, → walki z patologiami społecznymi, → problemy planowania społecznego.*Żródło: http://encyklopedia.pwn.pl/

slide5

Dział 364 Opieka społeczna w wydaniu Tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UDC-P058) z 2006 r. w stosunku do Tablic (UDC-P022) z 1997 r. uległ całkowitej rewizji. Dlatego też w niniejszej prezentacji pragnę przedstawić zmiany jakie nastąpiły w tym dziale wraz z odpowiednimi przykładami z Przewodnika Bibliograficznego.

slide6

364 Organizacja opieki i pomocy społecznej. Formy opieki i pomocy→364Opieka społeczna080 364(438:4-67)(06)245 00 Integracja socjalna z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej /|cpod red. Katarzyny Głąbickiej ; [Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej].260 Radom :|bPolitechnika Radomska. Wydawnictwo,|ccop. 2008.650 9 Integracja europejska|vmateriały konferencyjne650 9 Opieka społeczna|zkraje Unii Europejskiej|vmateriały konferencyjne650 9 Opieka społeczna|zPolska|vmateriały konferencyjne

slide7

364.01 Teoria opieki i pomocy społecznej → 364-1Teoria opieki społecznej Teorie przyczynowe, różne koncepcje opieki społecznej080 364-4:374.7:364-1 100 1 Barbier, Jean-Marie. 245 10 Działanie w kształceniu i pracy socjalnej :|banaliza podejść /|cJean-Marie Barbier ; tł. Grażyna Karbowska ; [współaut. rozdz. 2 i 5 Olga Galatanu]. 260 Katowice :|b"Śląsk" Wydawnictwo Naukowe,|c2006.650 9 Opieka społeczna|xteoria 650 9 Pracownicy socjalni|xszkolenie364.04 Metody i rodzaje opieki i pomocy społecznejPrewencyjne programy społeczne. Terapia grupowa. Pomoc społeczna zamknięta i otwarta→ 364-7 Działania opieki społecznej. Świadczenia socjalne. Świadczenie usług

slide8

364.044.62 Samopomoc społeczna → 364-3Agencje i organizacje zajmujące się opieką i pomocą społecznąPolski Komitet Pomocy Społecznej. Towarzystwa społeczne. Samopomocowe ośrodki opieki społecznej. Grupy wsparcia080 364-3:33.012.4](438)"2001/..." 245 00 Samopomoc :|bprawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania ruchu samopomocowego w Polsce. 246 18 Prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania ruchu samopomocowego w Polsce 260 Warszawa :|bWspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS,|ccop. 2006. 650 9 Instytucje nonprofit|zPolska|yod 2001 r. 650 9 Opieka społeczna|xorganizacje|zPolska|yod 2001 r. → 364-4 Osoby niosące pomoc społeczną. Opiekunowie społeczni. Pracownicy opieki społecznej

slide9

364.05 Finansowanie opieki i pomocy społecznejFinansowanie z funduszy publicznych i prywatnych→ 364-624 Finansowanie opieki społecznej080 364-624(438)"2001/...":005.8:[304:331.5:339.7](4-67)"2001/..."100 1 Wronowski, Grzegorz. 245 10 Jak skutecznie napisać projekt socjalny? :|bnowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013 : poradnik dla potencjalnych projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego / |cGrzegorz Wronowski. 260 Warszawa :|bWydawnictwo Verlag Dashofer,|ccop. 2008. 610 29 Europejski Fundusz Społeczny 650 9 Fundusze strukturalne UE650 9 Opieka społeczna|xfinanse|zPolska|yod 2001 r.650 9 Zarządzanie projektami364.06 Nadużywanie opieki i pomocy społecznej → 364:343.7 (Przestępstwa przeciw mieniu)

slide10

364.07 Organizacja pomocy społecznej → 364-7 Działania opieki społecznej. Świadczenia socjalne. Świadczenie usług 364.075.2 Komitety i agencje zajmujące się opieką i pomocą społeczną Polski Komitet Pomocy Społecznej. Towarzystwa społeczne→ 364-3Agencje i organizacje zajmujące się opieką i pomocą społecznąPolski Komitet Pomocy Społecznej. Towarzystwa społeczne. Samopomocowe ośrodki opieki społecznej. Grupy wsparcia080 364-3:33.012.4](438)"2001/..." 245 00 Wiedza i rozwój :|brola WRZOS w kształtowaniu polityki społecznej /|cpod red. Agnieszki Krawczyk, Kamili Płowiec, Tomasza Sobierajskiego ; [wstęp Ewa Kamińska, Jacek Sutryk]. 260 Warszawa :|bWspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS,|c2006.610 29 Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 650 9 Instytucje nonprofit|zPolska|yod 2001 r. 650 9 Opieka społeczna|xorganizacje|zPolska|yod 2001 r.

slide11

→ 364-32Organizacje wolontariuszy. Wolontariat 080 272-784:272-76:364-32](438)"2001/..."(02.025.2) 245 00 Ambasadorzy dobra :|bpolscy wolontariusze na rzecz globalnego rozwoju = Good ambassadors : Polish volunteers for global development /|c[red. Katarzyna Dumańska ; tł. Katarzyna Dumańska et al.]. 260 Kraków :|bSalezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu,|c[2008]. 610 29 Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu|vwydawnictwa popularne 650 9 Misje|xkatolicyzm|yod 2001 r.|vwydawnictwa popularne 650 9 Organizacje młodzieżowe|zPolska|yod 2001 r.|vwydawnictwa popularne 650 9 Wolontariusze|zPolska|yod 2001 r.|vwydawnictwa popularne

slide12

Symbole: 364.08 Personel (pracownicy) opieki i pomocy społecznej 364.62 Osoby niosące pomoc. Opiekunowie społeczni znalazły swój odpowiednik w symbolu: → 364-4Osoby niosące pomoc społeczną. Opiekunowie społeczni. Pracownicy opieki społecznej 080 364-4:159.944.4:331.43/.44 100 1 Szmagalski, Jerzy. 245 10 Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych /|cJerzy Szmagalski. 260 Warszawa :|bInstytut Rozwoju Służb Społecznych,|c2008.650 9 Pracownicy socjalni|xpsychologia 650 9 Stres|xpsychologia 650 9 Wypalenie zawodowe

slide13

Symbom: 364.1 Ogólne problemy i czynniki wpływające niekorzystnie na samopoczucieUjemny wpływ przemian cywilizacyjnych, ekonomicznych i społecznych (urbanizacja, industrializacja, komputeryzacja, rozwój dużych firm i sklepów w miejsce małych, zmiany norm, wartości, nierówność społeczna, pluralizm kulturowy). Problemy pokoleniowe, środowiskowe,i 364.2 Specyficzne problemy i czynniki wpływające niekorzystnie na samopoczucie. Różnorodne sytuacje wymagające pomocy społecznejPotrzeby finansowe. Bariery społeczne w dostępie do oświaty i kultury. Bezrobocie. Degradacja środowiska. Problemy ze zdrowiem. Problemy psychologiczne i socjopsychologiczne: bezdomność, alkoholizm, narkomania itp. odpowiada natomiast symbol: → 364.6Problemy społeczne wymagające pomocy społecznejDeprawacja społeczna. Marginalizacja społeczna. Równość szans. Problemy zdrowia psychicznego. Problemy emocjonalne. Izolacja społeczna. Rozpad społeczny. Bezpieczeństwo socjalne. Ubóstwo. Zadłużenie. Szansę edukacyjne. Warunki mieszkaniowe. Problemy opieki zdrowotnej

slide14

364.255 Klęski, katastrofy żywiołoweKlęski elementarne. Powodzie. Grad. Susza. Trzęsienie ziemi. Głód → 364.6:550.34 Trzęsienie ziemi → 364.6:551.57 Susza → 364.6:556.166 Powódź → 364.6:613.2 Głód 080 364.6:613.2](06) 245 00 Problematyka jedzenia w kontekście rozwoju społeczno- ekonomicznego /|cred. nauk. Małgorzata Duda. 260 Kraków :|bWydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej,|c2007.650 9 Głód|xzapobieganie i zwalczanie|vmateriały konferencyjne 650 9 Odżywianie|vmateriały konferencyjne

slide15

364.4 Formy pomocy społecznej 364.42/.44 Pomoc świadczona osobom indywidualnym i rodzinie → 364-64 Zasiłki. Zapomogi → 364-785/-787 Poradnictwo. Przystosowanie społeczne. Rehabilitacjazawodowa Przywracaniedo pracy.Wsparcie społeczne. Zakłady pracy chronionej 364.42 Pomoc materialnaPomoc finansowa i w naturze. Dary→ 364-64 Zasiłki. Zapomogi364.44 Pomoc niematerialnaSłużby socjalne. Doradztwo socjalne. Pomoc w domu. Pielęgniarstwo społeczne→ 364-3Agencje i organizacje zajmujące się opieką i pomocą społecznąPolski Komitet Pomocy Społecznej. Towarzystwa społeczne. Samopomocowe ośrodki opieki społecznej. Grupy wsparcia→ 364-32 Organizacje wolontariuszy. Wolontariat → 364-4Osoby niosące pomoc społeczną. Opiekunowie społeczni. Pracownicy opieki społecznej → 364-7 Działania opieki społecznej. Świadczenia socjalne. Świadczenie usług

slide16

Odpowiednikiem symboli:364.444 Opieka socjalno-medyczna nad fizycznym i umysłowym stanem zdrowia. Rehabilitacja 364.446 Opieka socjalno-kulturalna w kształceniu, w środowisku pracy, w zagospodarowaniu czasu wolnego. Aktywność kulturalna i twórcza Akcje socjalne364.46 Pomoc społeczna w obrębie wspólnot lokalnych i regionalnych Wspieranie inicjatyw obywatelskich, grup samopomocyjest symbol: → 364-785/-787 Poradnictwo. Przystosowanie społeczne. Rehabilitacja zawodowa. Przywracanie do pracy. Wsparcie społeczne. Zakłady pracy chronionej

slide17

364.48 Infrastruktura społeczna → 364-5 Infrastruktura opieki społecznej Nowością w Tablicach UDC-P058 z 2006 r. jest rozbudowanie symbolu 364-5, gdzie pojawiają się symbole na typy ośrodków, w których możemy pomoc uzyskać: 364-53 Ośrodki opieki dziennej 364-54 Domy opieki 364-55/-56 Noclegownie. Schroniska 364-57 Ośrodki rehabilitacyjne 364-58 Hospicja

slide18

364-58 Hospicja 080 364-58:616-083](438)"1944/..." 100 1 Krakowiak, Piotr. 245 10 Dzieje Pallotyńskiego Hospicjum w Gdańsku 1983-2008 /|cPiotr Krakowiak. 260 Gdańsk :|bFundacja Hospicyjna,|c2008. 610 29 Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC (Gdańsk) 650 9 Hospicja|zPolska 650 9 Opieka paliatywna|zPolska 651 9 Gdańsk (woj. pomorskie)|xopieka społeczna|yod 1944 r.364.65 Osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej → 364-22 Odbiorcy opieki społecznej, osoby potrzebujące opieki i pomocy społecznej

slide19

Większość symboli z grupy 364.65 (UDC-P022) znalazła swój odpowiednik w grupie 364.4 (UDC-P058): 364.65-053.2 Opieka nad dziećmi Dzieci bezdomne. Domy dziecka. Sierocińce. Izby dziecka. Pogotowie opiekuńcze. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze → 364.4-053.2 Opieka nad dziećmi. Pomoc dzieciom Dzieci bezdomne. Dzieci ulicy 080 364.4-053.2(438)"1989/..." 100 1 Stojecka-Zuber, Renata. 245 10 Formy opieki nad dzieckiem w Polsce :|bsłownik /|cRenata Stojecka-Zuber, Anna Róg. 260 Katowice ;|aGliwice :|bUKiP J&D Gębka,|c2008.650 9 Dziecko|xopieka społeczna|zPolska|yod 1989 r. → 364.4-53-053.2 Świetlice środowiskowe. Świetlice profilaktyczno- wychowawcze

slide20

→ 364.4-54-053.2 Domy dziecka 080 364.4-54-053.2(4)"2001/.." 245 00 Dzieci do trzeciego roku życia w instytucjach opiekuńczych w Europie :|bstatystyka i cechy charakterystyczne /|cred. wyd. pol. Maria Kolankiewicz ; tł. Marta Kolankiewicz, Olga Orzeł ; [aut. Kevin Browne et al.]. 260 Warszawa :|bWydawnictwo Akademickie "Żak" :|bDom Małych Dzieci im. ks. G. P. Baudouina,|ccop. 2007.650 9 Domy dziecka|zEuropa|yod 2001 r. 650 9 Dziecko|xopieka społeczna|zEuropa|yod 2001 r.

slide21

364.65-053.2-056.24 Opieka nad dziećmi chorymi Sanatoria rehabilitacyjne → 364.4-58-053.2 Hospicja dla dzieci080 364.65-053.2-056.24:616-053.2-083:159.922.7-056.24](438)"1989/..."(061) – wg UDC-P022080 364.4-58-053.2:616-053.2-083:159.922.7-056.24] (438)"1989/..."(06) – wg UDC-P058 245 00 Opieka paliatywna nad dziećmi /|cred. Tomasz Dangel. 260 Warszawa :|bFundacja Warszawskie Hospicjum,|c2006. 650 9 Dziecko chore nieuleczalnie|zPolska|yod 1989 r.|vmateriały konferencyjne 650 9 Hospicja dziecięce|zPolska|vmateriały konferencyjne 650 9 Hospitalizacja domowa|xpediatria|zPolska|vmateriały konferencyjne 650 9 Opieka paliatywna|xpediatria|zPolska|vmateriały konferencyjne

slide22

364.65-053.6 Opieka nad młodocianymi i młodzieżą Młodzież bezdomna. Domy wychowawcze → 364.4-053.6 Opieka nad młodocianymi i młodzieżą 080 364-3:364.4-053.6:272-46/-48:343.91-053.6](438)"1980/..." 100 1 Dziedzic, Zenon|d(1952- ). 245 10 Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom - 15 lat /|cZenon Dziedzic. 246 14 15 lat - Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom 260 [Suwałki] :|bKTSD Zarząd Krajowy :|bArtekst Usługi Wydawnicze Kazimierz Sobecki,|c[2006]. 610 29 Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom 650 9 Katolicyzm|xorganizacje|zPolska|yod 1980 r. 650 9 Młodzież|xopieka społeczna|xorganizacje|zPolska|yod 1980 r. 650 9 Młodzież|xpatologia społeczna|xzapobieganie i zwalczanie |zPolska|yod 1980 r.

slide23

364.65-053.9 Opieka w czasie starości Domy starców → 364.4-053.9 Opieka w czasie starości 080 616-053.9:614.2+364.4-053.9](438)"1989/..." 245 00 Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce :|braport z badań /|cpod red. Katarzyny Szczerbińskiej ; [aut. Barbara Bik et al.]. 260 Kraków :|bWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,|c2006. 650 9 Ludzie starzy|xopieka społeczna|zPolska|yod 1989 r. 650 9 Ludzie starzy|xsłużba zdrowia|zPolska|yod 1989 r.

slide24

→364.4-54-053.9 Domy starców 080 364.4-54-053.9(438)"2001/..."(058) 245 00 W trosce o seniorów :|bopieka stacjonarna nad osobami starszymi w województwie małopolskim : poradnik /|c[oprac. tekstów Małgorzata Szlązak, Beata Bednarczyk] ; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 260 Kraków :|bRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej : |bwspółpr. Małopolski Urząd Wojewódzki. Wydział Polityki Społecznej,|c2007. 650 9 Domy pomocy społecznej|zPolska|yod 2001 r.|vinformator 650 9 Ludzie starzy|xopieka społeczna|zPolska|yod 2001 r.|vinformator 651 9 Małopolskie, województwo|xopieka społeczna|vinformator

slide25

364.65-054.6/.7 Opieka nad cudzoziemcami, uchodźcami, emigrantami, repatriantami Opieka nad jeńcami wojennymi → 364.4-054.6/.7 Opieka nad cudzoziemcami, uchodźcami, repatriantami, jeńcami wojennymi 080 316.334.22:314.15-026.49:331.5-057.56:33.012.4:364.4-054.6/.7] (438)"1989/..." 245 00 Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy /|cpod red. Pawła Kaczmarczyka i Joanny Tyrowicz. 260 Warszawa :|bFundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,|c2008. 650 9 Cudzoziemcy|xopieka społeczna|zPolska|yod 1989 r. 650 9 Emigracja zarobkowa|xsocjologia|zPolska|yod 1989 r. 650 9 Instytucje nonprofit|zPolska|yod 1989 r. 650 9 Polacy za granicą|xpraca|yod 1989 r. 650 9 Rynek pracy|zPolska|yod 1989 r. 650 9 Zatrudnienie cudzoziemców|xsocjologia|zPolska|yod 1989 r.

slide26

364.65-055.5 Opieka nad rodziną → 364.4-055.5 Opieka nad rodziną 080 364.4-055.5:316.811/.815](438)"1989/..."(06) 245 00 Rodzina jako środowisko pracy socjalnej :|bteoria i praktyka / |cpod red. Bożeny Matyjas, Jolanty Białej. 260 Kielce :|bWydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego,|c2007. 650 9 Rodzina|xopieka społeczna|zPolska|yod 1989 r.|vmateriały konferencyjne 650 9 Rodzina|xsocjologia|zPolska|yod 1989 r.|vmateriały konferencyjne

slide27

364.65-056.24 Opieka nad chorymi Hospicja → 364-58 Hospicja → 364.4-056.24 Opieka nad chorymi → 364.4-58-053.2 Hospicja dla dzieci 364.65-056.26 Opieka nad upośledzonymi fizycznie → 364.4-056.26 Opieka nad niepełnosprawnymi (fizycznie) 364.65-056.262 Opieka nad ociemniałymi, niewidomymi → 364.4-056.262 Opieka nad niewidomymi 364.65-056.263 Opieka nad głuchymi, niemymi, głuchoniemymi → 364.4-056.263 Opieka nad głuchymi i niemymi, głuchoniemymi

slide28

364.65-056.34/.37 Opieka nad upośledzonymi i niedorozwiniętymi umysłowo. Opieka nad umysłowo chorymi Zakłady dla umysłowo chorych → 364.4-056.34/.36Opieka nad upośledzonymi i niedorozwiniętymi umysłowo, nad umysłowo chorymi → 364.4-54-056.34/.36 Zakłady dla umysłowo chorych, upośledzonychumysłowo 080 364.4-056.26/.36:33.012.4](438)"2001/..."(083.1) 100 1 Jęsiak, Renata. 245 10 Jak zapewnić opiekę twoim bliskim /|cRenata Jęsiak. 250 Stan prawny na dzień 10 grudnia 2007 260 Warszawa :|bStowarzyszenie Przyjaciół Integracji,|c2007. 650 9 Niepełnosprawni|xopieka społeczna|zPolska|yod 2001 r. |vinformator 650 9 Instytucje nonprofit|zPolska|yod 2001 r.|vinformator

slide29

364.65-056.83 Opieka nad narkomanami → 364.4-056.83 Opieka nad osobami ulegającymi nałogom (narkomanami, alkoholikami, palaczami itd.) 364.65-057.19 Opieka nad bezrobotnymi → 364.4-057.19 080 331.56/.57:316.64-044.257:364-785/-787:364.4-057.19](438)"2001/..." 100 1 Bierowiec, Mariola. 245 10 Pomoc osobom długotrwale bezrobotnym i ich rodzinom :|bniestandardowe projekty, inicjatywy oraz metody aktywizacji zawodowej i społecznej /|c[zespół aut. Mariola Bierowiec, Joanna Fornalska, Mariusz Leszczyński]. 260 Warszawa :|bWydawnictwo Verlag Dashöfer,|ccop. 2008. 650 9 Bezrobocie|xzapobieganie i zwalczanie|zPolska|yod 2001 r. 650 9 Wykluczenie społeczne|xzapobieganie i zwalczanie|zPolska |yod 2001 r.

slide30

364.65-058.51 Opieka nad żebrakami, włóczęgami i bezdomnymi Schroniska dla bezdomnych → 364.4-058.51 Opieka nad żebrakami i bezdomnymi 080 316.344:364.4]-058.51(438)"2001/..." 245 00 Bezdomność :|bszkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej /|cred. Jan Mazur ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Polityki Społecznej. 260 Lublin :|bWydawnictwo KUL,|c2006. 650 9 Bezdomność|xsocjologia|zPolska|yod 2001 r.|vszkice 650 9 Bezdomność|xopieka społeczna|xorganizacje|zPolska|yod 2001 r. |vszkice 650 9 Bezdomność|xzapobieganie i zwalczanie|zPolska|yod 2001 r.|vszkice 650 9 Wykluczenie społeczne|zPolska|yod 2001 r.|vszkice

slide31

→ 364.4-55/-56-058.51 Schroniska dla bezdomnych 080 364.4-55/-56-058.51:364-785/-787:316.344-058.51](438)"1989/..." 100 1 Grabarczyk, Iwona. 245 10 System wsparcia i pomocy bezdomnym :|b(na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla Życia - Markot w Marwałdzie) /|cIwona Grabarczyk. 260 Olsztyn :|bWydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, |ccop. 2007. 610 29 Dom Odzyskanych dla Życia "Markot" (Marwałd)|xsocjologia 650 9 Bezdomność|xsocjologia|zPolska|yod 1989 r. 650 9 Bezdomność|xzapobieganie i zwalczanie|zPolska|yod 1989 r. 650 9 Schroniska i noclegownie dla bezdomnych|zPolska|yod 1989 r. 651 9 Marwałd (woj. warmińsko-mazurskie)|xopieka społeczna|yod 1989 r. 651 9 Warmińsko-mazurskie, województwo|xopieka społeczna 651 9 Warmińsko-mazurskie, województwo|xpatologia społeczna |xsocjologia

slide32

Poniższe symbole nie znalazły w Tablicach UDC-P058 swoich odpowiedników, jednak możemy je utworzyć poprzez analogię do symboli z grupy 364.4 z zastosowaniem poddziałów wspólnych -05 Osoby: 364.65-053.3 Opieka nad niemowlętami Żłobki → 364.4-053.3 Opieka nad niemowlętami → 364.4-53-053.3 Żłobki 364.65-055.52-055.2 Opieka nad matką→364.4-055.52-055.2 →364.4-54-058.832-055.2 Domy dla samotnych matek 364.65-056.266 Opieka nad inwalidami, ułomnymi i niedołężnymi. Inwalidzi wskutek choroby, wypadku, inwalidzi pracy → 364.4-056.266 364.65-058.34 Opieka nad osobami o niskich dochodach, ubogimi → 364.4-058.34

slide33

364.65-058.34:365 Dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach. Pomoc społeczna na mieszkania → 364.4-058.34:365364.65-058.38 Opieka nad nędzarzami i pozbawionymi środków do życia → 364.4-058.38 364.65-058.55 Opieka nad przestępcami i kryminalistami → 364.4-058.55 364.65-058.56 Opieka nad więźniami → 364.4-058.56 364.65-058.566 Opieka nad internowanymi. Opieka nad więźniami politycznymi → 364.4-058.566

slide34

364.65-058.65 Opieka nad ofiarami wojnyOpieka nad inwalidami wojennymi → 364.4-058.65 364.65-058.862/.865 Opieka nad sierotami i dziećmi adoptowanymi → 364.4-058.862/.865 080 364.4-058.862(438)"1989/..."(06) 245 00 Współczesne koncepcje w opiece nad dzieckiem osieroconym :|bteoria i praktyka /|cred. nauk. Beata Skwarek, Jerzy Pająk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. 260 Głogów :|bPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,|c2008. 650 9 Dziecko|xopieka społeczna|zPolska|yod 1989 r.|vmateriały konferencyjne 650 9 Sieroctwo|zPolska|yod 1989 r.|vmateriały konferencyjne

slide35

W Tablicach UKD (UDC-P058) z 2006 r. w dziale 364.3Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze (wynikające ze stosunku pracy) umieszczono symbole ze zlikwidowanego działu 369 (UDC-P022) 369 Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze (wynikające ze stosunku pracy) → 364.3 080 364.3(438)"1989/..."(075.8) 100 1 Garbiec, Roman. 245 10 Ubezpieczenia w teorii i praktyce.|nCz. 1,|pSystem ubezpieczeń społecznych /|cRoman Garbiec. 260 Częstochowa :|bSekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,|c2007. 650 9 Ubezpieczenia społeczne|zPolska|yod 1989 r.|vpodręcznik akademicki

slide36

Symbolom: 369.2Ubezpieczenia od niezdolności do pracyi 369.22Ubezpieczenia chorobowe (zdrowotne) Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i macierzyństwa. Zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Zakres lecznictwa ubezpieczeniowego. Lecznictwo szpitalne i sanatoryjne. Lekarstwa, okulary i inne środki przysługujące z ubezpieczenia społecznego. Zasiłki opiekuńcze. Zasiłki pogrzebowe w wypadku śmierci pracownika.odpowiada symbol:→364.32 Ubezpieczenia od niezdolności do pracy. Ubezpieczenia zdrowotne080 347.764:364.32](438) 100 1 Zabieglińska, Barbara. 245 10 Ubezpieczenia zdrowotne :|bpraktyka, przykłady /|cBarbara Zabieglińska. 260 Warszawa :|bAD. Drągowski,|c2008. 650 9 Ubezpieczenia chorobowe|xprawo|zPolska|ystan na 2008 r. |vporadnik

slide37

369.23Ubezpieczenia od wypadków Świadczenia medyczne i inne, z finansowymi włącznie, w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rehabilitacja zawodowa → 364.322 Ubezpieczenia od wypadków 369.25Ubezpieczenia inwalidzkie. Renta inwalidzka Świadczenia medyczne i inne dla inwalidów wojennych i inwalidów pracy→364.324 Ubezpieczenia inwalidzkie. Renta inwalidzka 080 349.3:364.324](438) 100 1 Babińska, Renata|c(prawnik). 245 10 Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych /|cRenata Babińska. 260 Warszawa :|bWolters Kluwer Polska,|ccop. 2007. 650 9 Renta inwalidzka|xprawo|zPolska|ystan na 2007 r.

slide38

369.22Ubezpieczenia chorobowe (zdrowotne)Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i macierzyństwa. Zasiłki chorobowe i macierzyńskie…→364.326 Ubezpieczenia macierzyńskie Ubezpieczenia rodzicielskie. Ubezpieczenia ojcowskie 369.3 Ubezpieczenia bezrobotnych Zapobieganie bezrobociu i łagodzenie finansowych konsekwencji bezrobocia. Zasiłki dla bezrobotnych. Rejestracja bezrobotnych. Promocja szkoleń zawodowych dla bezrobotnych → 364.334 Ubezpieczenia bezrobotnych, od skutków bezrobocia 369.5 Ubezpieczenia na starość. Emerytury. Renty starcze Zasiłki pielęgnacyjne → 364.35 Ubezpieczenia emerytalne. Emerytury 080 349.3:364.35](438)(094.5.072) 100 1 Kopeć, Alicja. 245 10 Świadczenia emerytalne :|bkomentarz /|cAlicja Kopeć, Wojciech Maciejko, Marcin Wojewódka. 250 Stan prawny lipiec 2008 r. 260 Warszawa :|bWydawnictwo C. H. Beck,|c2008. 650 9 Emerytura|xprawo|zPolska|ystan na 2008 r.

slide39

369.6 Ubezpieczenia rodzinne Renta rodzinna → 364.37 Ubezpieczenia rodzinne. Renta rodzinna 080 349.3:364.37](438)(094.5.072) 100 1 Korcz-Maciejko, Aneta. 245 10 Świadczenia rodzinne :|bkomentarz /|cAneta Korcz-Maciejko, Wojciech Maciejko. 250 2. wyd., stan prawny luty 2008 r. 260 Warszawa :|bWydawnictwo C.H. Beck,|c2008. 650 9 Ubezpieczenia rodzinne|xprawo|zPolska|ystan na 2008 r.

slide40

369.7 Ubezpieczenia dzieci Zasiłki rodzinne. Zasiłki wychowawcze → 364.38 Ubezpieczenia dzieci. Zasiłki wychowawcze 080 349.3:364.37/.38](438) 100 1 Janczy, Anna. 245 10 Świadczenia rodzinne :|bzasady ustalania i wypłaty świadczeń, przykłady rozliczeń, dokumentacja /|cAnna Janczy. 250 Wyd. 2 uzup i zakualiz. na dzień 1 stycznia 2006 r. 260 Gdańsk :|bOśrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr,|c2006. 650 9 Zasiłki opiekuńcze|xprawo|zPolska|ystan na 2006 r.|vporadnik 650 9 Zasiłki pielęgnacyjne|xprawo|zPolska|ystan na 2006 r.|vporadnik 650 9 Zasiłki wychowawcze|xprawo|zPolska|ystan na 2006 r.|vporadnik 364.39 Ubezpieczenia minimalnych dochodów. Dodatki (wymóg pracy) – brak odpowiednika w Tablicach UDC-P022

slide41

W Tablicach UDC-P058 wyodrębniono symbole na sytuacje wymagające pomocy społecznej:→ 364.6 Problemy społeczne wymagające pomocy społecznejDeprawacja społeczna. Marginalizacja społeczna. Równość szans. Problemy zdrowia psychicznego. Problemy emocjonalne. Izolacja społeczna. Rozpad społeczny. Bezpieczeństwo socjalne. Ubóstwo. Zadłużenie. Szansę edukacyjne. Warunki mieszkaniowe. Problemy opieki zdrowotnej.080 364.6:364-785/-787:364.4-053.2:352/353:33.012.4](438)"2001/..."(06) 245 00 Partnerstwo dla dzieci :|bprzykład współpracy międzysektorowej : materiały z I konferencji merytorycznej zorganizowanej przez Fundację Wspólna Droga w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 30 listopada 2007 roku /|c[red. tekstów Julita Kobos]. 260 Warszawa :|bFundacja Wspólna Droga - United Way Polska,|c2008. 650 9 Dziecko|xopieka społeczna|zPolska|yod 2001 r.|vmateriały konferencyjne 650 9 Instytucje nonprofit|zPolska|yod 2001 r.|vmateriały konferencyjne 650 9 Marginalizacja społeczna|xzapobieganie i zwalczanie|zPolska |yod 2001 r.|vmateriały konferencyjne 650 9 Samorząd terytorialny|zPolska|yod 2001 r.|vmateriały konferencyjne 650 9 Wykluczenie społeczne|xzapobieganie i zwalczanie|zPolska |yod 2001 r.|vmateriały konferencyjne

slide42

→ 364.63 Przemoc. Znęcanie się. Złe traktowanie 080 364.4-053.9:364.63:616-053.9:614.2](438)"2001/..." 100 1 Rudnicka-Drożak, Ewa. 245 10 Zjawisko przemocy wobec osób starszych jako forma zagrożenia zdrowia :|bkonstrukcja narzędzia badawczego dla potrzeb podstawowej opieki zdrowotnej /|cEwa Rudnicka-Drożak.260 Lublin :|b[Ex-libris],|c2006. 650 9 Ludzie starzy|xopieka społeczna|zPolska|yod 2001 r. 650 9 Ludzie starzy|xsłużba zdrowia|zPolska|yod 2001 r. 650 9 Ludzie starzy|xzdrowotność|zPolska|yod 2001 r. 650 9 Przemoc wobec ludzi starych|zPolska|yod 2001 r

slide43

→ 364.63-027.553 Przemoc domowa 080 316.64:159.94:364.63-027.553](075.8) 245 00 Przemoc :|bkonteksty społeczno-kulturowe.|nT. 1,|pSpołeczne i psychologiczne aspekty zjawiska /|cpod red. Beaty Szluz. 260 Rzeszów :|bWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,|c2007. 650 9 Przemoc|xpsychologia|vpodręcznik akademicki 650 9 Przemoc|xsocjologia|vpodręcznik akademicki 650 9 Przemoc w rodzinie|vpodręcznik akademicki → 364.632 Fizyczne znęcanie się

slide44

→ 364.633 Wykorzystywanie seksualne 080 37.064.3:316.64:364.633:159.922.7-055.25 245 00 Przeciwdziałanie przemocy i przemocy seksualnej wobec dziewcząt :|bporadnik dla nauczycielek i nauczycieli /|c[red. Beata Stępień, Alina Synakiewicz]. 260 Warszawa :|bFundacja Feminoteka,|c2008. 650 9 Agresywność|xzapobieganie i zwalczanie|vporadnik 650 9 Dziewczęta|xpsychologia|vporadnik 650 9 Molestowanie seksualne|xzapobieganie i zwalczanie|vporadnik 650 9 Przemoc w szkole|xzapobieganie i zwalczanie|vporadnik → 364.634 Emocjonalne znęcanie się → 364.64 Relacje międzyludzkie. Relacje rodzinneZależność. Porzucenie. Ucieczka. Zaginienie. Strata osoby bliskiej

slide45

→ 364.782.4 Adopcja. Rodziny zastępcze (stosujemy jako: 364-782.4) 080 364.4-54-053.2:364-782.4](438)"1989/..." 24500 W stronę zmian... :|buwagi do systemu i propozycje zmian : praca zbiorowa /|cpod red. Marka Krawca. 260 Łódź :|bSpołeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, |c2008. 650 9 Domy dziecka|zPolska|yod 1989 r. 650 9 Dziecko|xopieka społeczna|zPolska|yod 1989 r. 650 9 Rodzina zastępcza|zPolska|yod 1989 r.

slide46

W Tablicach UDC-P058 możemy znaleźć również symbole:364-146.2 Państwo opiekuńcze 364-2 Zasady pomocyCel pomocy. Środki zaradcze364-23 Prawa do pomocy społecznej Warunki, ograniczenia 364-262.2 Definicje minimum egzystencji. Granice ubóstwa→364.01 (UDC-P022)364.2 Podstawowe potrzeby ludzkie. Czynniki warunkujące dobrobyt np.: 364.2:159.9 Potrzeby psychologiczne 364.2:159.942 Potrzeby emocjonalne 364.2:37 Potrzeby edukacyjne