„Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacji do inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”
Download
1 / 65

„Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacji do inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej” - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

„Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacji do inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”. Przygotowali: mgr inż. Katarzyna Wróbel mgr inż. Marcin Bondyra. Podstawowe definicje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacji do inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”' - ceri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

„Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacji do inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”

Przygotowali:

mgr inż. Katarzyna Wróbel

mgr inż. Marcin Bondyra


Podstawowe definicje

Podstawowe inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej” definicje

GIS (Geographical Information System) - zaawansowane narzędzie komputerowe, służące do pozyskiwania, magazynowania, przetwarzania, wizualizacji, analizy i interpretacji danych przestrzennych tworzącą bazę danych.


Z definicji wynikaj trzy g wne cechy
Z definicji wynikają trzy główne cechy: inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”

 • GIS udostępnia mechanizmy wprowadzania, gromadzenia i przechowywania danych przestrzennych oraz zarządzania nimi. Zapewnia ichspójność i pozwala na wstępną weryfikację.

 • Na podstawie zgromadzonych danych możliwe jest przeprowadzenie specyficznych analiz opierających się na relacjach przestrzennych między obiektami.

 • Wyniki analiz przestrzennych przedstawione mogą być w postaci opisowej, tabelarycznej bądź graficznej jako mapy, wykresy lub rysunki w żądanej postaci.


Podstawowym i głównym zadaniem inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”GIS w przedsiębiorstwie wodociągowym i kanalizacyjnym jest znaczne usprawnienie procesu zarządzania majątkiem sieciowym


Struktura systemu gis
Struktura systemu GIS inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”

 • Baza danych (ang. data)

 • Sprzęt komputerowy (ang. hardware)

 • Oprogramowanie (ang. software)

 • Użytkownicy (ang. people)

 • Procesy i procedury (ang. processes)


Dane i r d a ich pozyskiwania
Dane i źródła ich pozyskiwania: inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”

 • Zdjęcia satelitarne i lotnicze

 • Odbiorniki GPS

 • Stacje pomiarowe i loggery

 • Pomiary bezpośrednie

 • Materiały i dokumentacja istniejąca

 • Państwowe zasoby danych oraz różnych instytucji

 • Roczniki statystyczne

 • Mapy numeryczne, papierowe

 • Plany

 • Internetowe bazy danych


Formaty danych
Formaty danych: inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”

 • Dane rastrowe

 • Dane wektorowe


Dane rastrowe
Dane rastrowe inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”

 • W formacie rastrowym obraz tworzony jest przez piksele – najmniejsze elementy zobrazowania. Każdy piksel będący kwadratem o określonym wymiarze posiada odpowiednią wartość liczbową definiującą jego barwę na ekranie monitora.

 • Dane rastrowe zapisywane są w postaci współrzędnych x,y każdego piksela obrazu i odpowiadającej mu wartości definiującej barwę (kolor, nasycenie, jasność)

 • W formacie rastrowym wykorzystywane są zeskanowane mapy, zdjęcia lotnicze, satelitarne


Mapa rastrowa
Mapa rastrowa inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”


Dane wektorowe
Dane wektorowe inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”

 • Mapa wektorowa składa się z grupy obiektów, które są opisywane współrzędnymi w przyjętym układzie współrzędnych. Można w ten sposób przedstawić dane o wysokiej dokładności, np.: granice działek, zarysy budynków, pasy ulic, sieci przesyłające wodę, gaz, energię elektryczną itp.

 • Cechuje ją dowolna skalowność. Jej jakość nie zależy od skali. Można ją w dowolny sposób zmieniać, nie pogarszając widoczności, bowiem postać wektorowa zapisywana jest w komputerze w skali 1:1


Mapa wektorowa inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”


(x2, y2) inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”

(x3, y3)

(x4, y4)

.. (xn, yn)

(x1, y1)

Typy obiektów wektorowych

(x, y)

Punkt (point) – położenie definiowane jest parą współrzędnych (x, y)

(x2, y2)

Linia (line) – definiowana jest dwiema parami współrzędnych punktów: początkowego (x1, y1) i końcowego (x2, y2)

(x1, y1)

Polilinia (polyline) – definiowana jest n- parami współrzędnych

Punktów węzłowych: (x1, y1) ; (x2, y2); (x3, y3); (x4, y4) ...(xn, yn)


(x2, y2) inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”

(x3, y3)

n = 6

(x5, y5)

(x4, y4)

(x1, y1)

(x6, y6)

Poligon (region) – definiowany jest n - parami współrzędnych punktów

węzłowych: (x1, y1) ; (x2, y2); (x3, y3); (x4, y4); (x5, y5); ...(xn, yn) ;

gdzie :

n – liczba wierzchołków


Zalety modelu rastrowego inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”

 • Prosta struktura danych;

 • Jednakowa wielkość elementów – ułatwiająca modelowanie i symulacje komputerowe;

Wady modelu rastrowego

 • Zajmowanie znacznej ilości pamięci komputera;

 • Przybliżone wyniki obliczeń powierzchni i odległości;

 • Utrudniona analiza struktur sieciowych;

 • Utrudniona zmiana odwzorowania


Zalety modelu wektorowego inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”

 • Zwarta struktura danych – niewielka ilość pamięci;

 • Dobre odtworzenie położenia obiektów;

 • Zachowanie topologii w modelach struktur sieciowych

 • Łatwa aktualizacja danych

Wady modelu wektorowego

 • Złożona struktura danych;

 • Utrudnione symulacje z uwagi na zróżnicowanie typologiczne i topologiczne obiektów


Oprogramowanie
Oprogramowanie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej”

 • prawidłowo dobrane programy powinny realizować następujące operacje:

 • wprowadzanie danych;

 • przechowywanie danych;

 • analiza;

 • tworzenie projektu końcowego;

 • ewentualne modelowanie


Na rynku istnieje wiele producent w oprogramowa dla aplikacji gis do najbardziej popularnych nale
Na rynku istnieje wiele producentów oprogramowań dla aplikacji GIS. Do najbardziej popularnych należą:

 • ESRI

 • Autodesk

 • Intergraph

 • Bentley

  i inneD aplikacji GIS. ziałalność gospodarcza


A aplikacji GIS. dministracja i zarządzanie


Gospodarka morska aplikacji GIS. i śródlądowa


P ublikowanie map
P aplikacji GIS. ublikowanie map


G eologia i wydobywanie surowc w
G aplikacji GIS. eologia i wydobywanie surowców


S u by ratownicze
S aplikacji GIS. łużby ratowniczeAgencje obrotu nieruchomo ciami
Agencje aplikacji GIS. obrotu nieruchomościami


Rolnictwo aplikacji GIS.


O chrona rodowiska
O aplikacji GIS. chrona środowiska


Gospodarka leśna aplikacji GIS.


T ransport
T aplikacji GIS. ransport


P lanowanie przestrzenne
P aplikacji GIS. lanowanie przestrzenneObronność aplikacji GIS.Dzielnica C aplikacji GIS.

Dzielnica A

Dzielnica D

Dzielnica B

Warstwa etykiet

Warstwa cech

Warstwaobszarów

Istota projektu:

Stworzenie bazy danych, przy wykorzystaniu aplikacji komputerowej Mb_GIS, która powiąże dane opisowe elementów sieci kanalizacyjnej z ich atrybutami geoprzestrzennymi na mapie numerycznej.


Źródła pozyskiwania danych: aplikacji GIS.

 • dokumentacja przedsiębiorstwa

 • materiały kartograficzne

 • mapy :

  • zasadnicze

  • numeryczne

 • inwentaryzacja

 • wiedza pracowników przedsiębiorstwa


Obraz 014 aplikacji GIS.

Obraz 021


Obraz 042 aplikacji GIS.

Obraz 043


Atrybuty przypisywane obiektom
Atrybuty przypisywane obiektom: aplikacji GIS.

 • Dane ogólne

 • Parametry

 • Dane inwestycyjne

 • Dokumentacja


Dane ogólne: aplikacji GIS.

 • rodzaj sieci, rodzaj elementu uzbrojenia oraz jego typ

 • miasto, dzielnica, ulica, nr posesji, nr lokalu

 • stan aktualny, roboczy elementu

 • lokalizacja, opis, stan realizacji

 • data rozpoczęcia lub zakończenia eksploatacji

 • numer środka trwałego


Parametry przewodów: aplikacji GIS.

 • materiał, długość, średnica przewodu

 • typ kanału

 • rzędna wlotu i wylotu

 • rodzaj nawierzchni

 • źródło danych

Parametry studzienek:

 • typ studni oraz włazu

 • budowa oraz średnica

 • ilość wlotów i wylotów

 • rzędna dna studzienki i terenu

 • zagłębienie

 • rodzaj nawierzchni

 • źródło danych


Dane inwestycyjne: aplikacji GIS.

 • inwestor, wykonawca, odbiorca, inspektor nadzoru, kierownik budowy

 • dziennik nr, zakład, protokół odbioru technicznego, data

 • status prawny

 • decyzja urzędu gminy

 • uzgodnienia projektowe


Dokumentacja techniczna: aplikacji GIS.

 • książka, plansza, teczka

 • nr inwentarzowy

 • nr środka trwałego, nr fabryczny

 • zakończenie budowy


Zamiana mapy rastrowej na wektorow
Zamiana mapy rastrowej na wektorową aplikacji GIS.

 • Skanowanie map

 • Kalibracja wielopunktowa map w SuperEdit_PRO

 • Przerysowanie w programie Mb_GIS Utility


Kalibracja aplikacji GIS. wielopunktowamapjest procesem w wyniku którego, zostaje usunięty problem deformacji map powstałych w wyniku skanowani z wykorzystaniem siatki kalibracji.


Modele kalibracji
Modele Kalibracji aplikacji GIS.

Dostępne modele kalibracji:

 • Helmerta (min. 2 wektory korekcyjne)

 • Afiniczny (min. 3 wektory korekcyjne)

 • Biliniowy (min. 4 wektory korekcyjne)

 • Bikwadratowy (min. 9 wektorów korekcyjnych)

 • Bikubiczny (min. 16 wektorów korekcyjnych)

Dobór modelu dokonywany jest przede wszystkim na podstawie ilości wektorów korekcyjnych jakie możemy zdefiniować.


Kalibracja mapy rastrowej
Kalibracja Mapy Rastrowej aplikacji GIS.

Kalibracja mapy polegała na:

 • Ustaleniu rozmiarów siatki kalibracyjnej

 • Określeniu wektorów kalibracyjnych

 • Przeprowadzeniu kalibracji

 • Sprawdzeniu wyników


Siatka kalibracji

Siatka Kalibracji aplikacji GIS.

Ułatwia wprowadzanie dużej liczby wektorów kalibracyjnych w sytuacjach, gdy punkty docelowe rozłożone są w sposób regularny w postaci

siatki punktów


Naniesienie siatki kalibracyjnej polega na aplikacji GIS. określeniu ile wierzchołków mamy do dyspozycji oraz w jakiej odległości od siebie się znajdują. Dodatkowo musimy określić punkt wstawienia siatki, z reguły jest tolewy dolny róg siatki.

Ustaleniu rozmiarów siatki kalibracyjnejEfekt kalibracji mapy
Efekt kalibracji mapy aplikacji GIS.


Sprawdzenie wynik w kalibracji

50m aplikacji GIS.

50m

50 x 50 = 2500m2

Sprawdzenie wyników kalibracji

W celu dodatkowego zweryfikowania wyników można dodać rysunek wektorowy

i wykonać na nim pomiary potwierdzające precyzje otrzymanej mapy.


Wykorzystane oprogramowanie: aplikacji GIS.

Program Mb_GIS Utility firmy MEGABIT Sp. z o.o. (www.megabit.com.pl)

Możliwość dopasowania systemu do potrzeb

i wielkości firmy

Oprogramowanie dostępna jest w trzech wersjach:

Mb_GIS Utility

Start Edition

Standard Edition

Enterprise Edition

!!! W dowolnym momencie istnieje możliwość migracji do wyższej wersji systemu.


Program aplikacji GIS. Mb_GIS UtilityStart Edition składa się z dwóch aplikacji:

 • Ewidencja - Awarie

 • Mb_ GIS Edytor


Ewidencja awarie
Ewidencja- Awarie aplikacji GIS.


Po połączeniu kilku rastrów w jeden oraz zapisaniu podkładu

w formacie wektorowym, rozpoczęto rysowanie

a następnie wprowadzanie danych do bazy.

Opisano:

odcinki sanitarne oraz studzienki


Korzyści z wdrożenia bazy danych GIS: podkładu

 • możliwość tworzenia i edytowania warstw mapy numerycznej

 • scentralizowanie informacji i danych

(ułatwienie dostępu do danych oraz szybki przekaz informacji)

 • uwiarygodnienie danych

 • przeglądanie i analizowanie danych opisowych

(analizy statystyczne i przestrzenne stanu majątku sieciowego)

 • możliwość integracji systemu z bazą pomiarów

 • możliwość modelowania hydraulicznego sieciad