Fakultetsoppg ve fast eigedoms rettsforhold
Download
1 / 37

- PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

Fakultetsoppgåve Fast eigedoms rettsforhold. Stipendiat Katrine Broch Hauge Institutt for privatrett. Oppgåveordlyd. Gi ei oversikt over kva endra samfunnshøve har å seia i forhold til fastlegging av innholdet i -positive servituttar og, -negative servituttar. Overordna om oppgåva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cedric-craig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fakultetsoppg ve fast eigedoms rettsforhold

FakultetsoppgåveFast eigedoms rettsforhold

Stipendiat Katrine Broch Hauge

Institutt for privatrett


Oppg veordlyd
Oppgåveordlyd

 • Gi ei oversikt over kva endra samfunnshøve har å seia i forhold til fastlegging av innholdet i

 • -positive servituttar og,

 • -negative servituttar.


Overordna om oppg va
Overordna om oppgåva

 • Kva oppgåve er eigentleg dette

 • Oppgåve om servituttar

 • Ganske lite område innanfor temaet servituttar

 • Handlar om tolking og fastlegging av innhaldet i servituttar

  • Både positive og negative

 • Altså ikkje alt vi veit om ”endra samfunnshøve” eller ”servituttar”, men kva slike høve har å seia for tolkinga av servituttar.


Om skrive teorioppg ver
Om å skrive teorioppgåver

 • Kven skriv du til? Fornuftig oppegåande person som ikkje kan noko jus

 • Formål? Vise at de forstår jus og klarer å formidla det

 • Tenkt at teorioppgåver på eksamen er ein veldig god sjanse til å visa mykje av det de har lært dykk

 • Start alltid med å lage ein god disposisjon


Hugseliste
Hugseliste

 • Problematiser

  • Start alltid ei ny drøfting med problemstilling

 • Få fram begrunnelsen bak den enkelte rettsregel (tenk omsyn, omsyn, omsyn)

 • Konsentrer deg om hovudreglar og utgangspunkt

 • Bruk masse eksempel

 • Bruk gjerne overskrifter


Hugseliste1
Hugseliste

 • Marker kvar du er i materien (eg vil no sjå nærare på….)

 • Bruk ordlyden i lova aktivt

 • Spesielle rettskjeldepoeng på det aktuelle området


Om spr ket
Om språket

 • Sensorar let seg sjeldan sjarmera av overhyppig bruk av framandord

 • Prøv å bruke korte enkle setningar

 • Skriv i aktiv-form

 • Ikkje skriv noko du ikkje har skjønt sjølv


Innleiing
Innleiing

 • Sei noko om di forståing av oppgåveordlyden

 • Fastlegge innhald = tolke innhald

 • Med andre ord:

  • Kva har endra samfunnsforhold å sei for tolking av servituttar?

  • Må sei litt generelt om tolking av servituttar for å kunne seia noko fornuftig om det spesielle temaet

  • Treng derfor ikkje sei så mykje om stifting og opphøyr av servituttar, berre det som er naturleg for å plassera emnet vårt


Innleiing1
Innleiing

 • Kan du trekke ut nokon avgjerande omsyn bak regelen?

  • Omsynet til best mogleg utnytting jf. rådsegn 5 side 45

 • Vegen vidare i oppgåva


Rettskjelder
Rettskjelder

 • Det aktuelle stiftingsgrunnlaget

 • Servituttlova av 1968 (for det meste deklaratorisk)

  • Jf. § 1 andre ledd

 • Rettspraksis om tolking av servituttar


Definisjonar
Definisjonar

 • Kva er ein servitutt?

  • Partiell bruksrett som ikkje er forbunde med råderetten over eigedomen, men som gir innehavaren av servitutten høve til å rå over eigedomen i ei viss utstrekning

  • Positivt avgrensa rett

 • Positiv servitutt

  • Innehavaren kan rå over eller nytta eigedomen på bestemte måtar

 • Negativ servitutt

  • Innehavaren kan hindra eigaren å rå over eigedomen sin på bestemte måtar


Litt meir om kva ein servitutt er
Litt meir om kva ein servitutt er…

 • Tale om ein ”særrett” jf S § 1

  • allemannsretten fell utanfor

 • Rettar i allmenningar fell utanfor

 • Grunnbyrden fell utanfor

 • Faktisk bruk vs. rettsleg

  • utparselleringsforbod, salsforbod, forkjøps- og løysingsrettar fell utanfor

 • Einskild bruk vs. allmenn bruk

  • totale bruksrettar fell utanom


Generelt om tolking av servituttar
Generelt om tolking av servituttar

 • Utgangspunkt for tolking av servitutten er stiftingsgrunnlaget

 • Servituttlova § 2 kjem inn når stiftingsgrunnlaget gir rom for tolkingstvil


Korleis blir ein servitutt stifta
Korleis blir ein servitutt stifta?

 • Forskjellige måtar

 • Kvifor relevant i denne oppgåva?

  • vil påverka korleis vi skal forstå innhaldet i servitutten

   • Avtale

   • Testament

   • Hevd

   • Alders tids bruk

   • Jordskifte

   • Ekspropriasjon


Fakultetsoppg ve fast eigedoms rettsforhold
Døme

 • Stiftingsgrunnlaget er ein avtale

  • Må tolke avtalen ut frå avtalerettslege tolkingsprinsipp

  • Tolke avtalen ut frå forholda på avtaletidspunktet

   • Vederlag?

   • Faktisk handlemåte

 • Stiftingsgrunnlaget er hevd

  • Må tolke hevdsgrunnlaget

   • Hevdsbruk

   • ”rekna at ein har hevda rett som har same innhald som om andre rettar til liknande bruk har”

   • Rt. 1973 side 638


Om servituttlova 2
Om servituttlova § 2

 • Utgangspunkt: Når innhaldet i servitutten ikkje let seg kartleggja aleine ut frå å tolke stiftingsgrunnlaget.

  • ”Korkje rettshavaren eller eigaren må bruka rådvaldet sitt over eigedomen såleis at det urimeleg eller utruvande er til skade eller ulempe for den andre.”

  • ”I avgjerda om noko er er urimeleg skal det leggjast vekt på kva som er føremålet med retten, og kva som er i samsvar med tida og tilhøva.”


Partsforholdet
Partsforholdet

Servitutthavar

Herskande eigedom

Grunneigar

Tenande eigedom


Servituttlova 2 uturvande
Servituttlova § 2 ”uturvande”

 • ”Uturvande”

  • Må ikkje i rein sjikane legge hindringar i vegen for råderettsutøvinga

  • Td. når eigaren arbeider på eigedomen sin må han også innretta seg slik at ulempene blir minst mogleg for servitutthavaren


Servituttlova 2 urimeleg
Servituttlova § 2 ”urimeleg”

 • Bruk av råderetten som er ”urimeleg” til skade eller ulempe for den andre er ikkje tillete. Men andre ledd og førearbeida syner at det er noko meir som er tilsikta.

  • partane skal ha rett til den bruk som er rimeleg


Korleis finne ut kva som er rimeleg bruk
Korleis finne ut kva som er rimeleg bruk?

 • Skal etter § 2 andre ledd legge vekt på

  • Kva som er føremålet med retten

  • Kva som i samsvar med tida og tilhøva

   • Lovgivar har altså sagt at tida og tilhøva er eit relevant forhold som det skal leggjast vekt på når vi skal finne kva som er innhaldet i ein servitutt

   • Tida og tilhøva=endra samfunnsforhold


Kva er f rem let med retten
Kva er føremålet med retten?

 • Skal altså leggja vekt på kva føremålet med retten var på stiftingstidspunktet

 • Til dømes ved tolkinga av innhaldet i ein ”husbehovsrett til vatn”

  • Servitutthavaren må kunne krevja kva som trengst, mens eigaren på si side må kunne motsette seg at det blir teke ut vatn til andre formål

  • Endra samfunnsforhold kan påverka formålet

   • Kan medføra at det aktuelle behovet blir større

   • Bruker t.d. meir vatn per hushaldning

   • I utgangspunktet ikkje rett til å dekka heilt andre formål


I samsvar med tida og tilh va
I samsvar med tida og tilhøva

 • Tanken er at råderetten ikkje skal fikserast eingong for alle

 • Både rettshavaren og grunneigaren skal ha frie hender til å gjera seg nytte av dei tekniske og andre framsteg som tida og tilhøva fører med seg

 • Bruk av råderetten som ikkje eingong var kjent tidlegare kan vera rimeleg i dag

 • Må alltid ta omsyn til tyngsla for motparten enten det er rettshavaren eller eigaren av tolareigedomen


Positive servituttar
Positive servituttar

 • Spørsmålet blir altså kva endra samfunnsforhold eller tida og tilhøva får å seia for fastlegging av innhaldet i ein konkret servitutt

 • For å seia noko meir fornuftig om det bør vi sjå nærare på nokon servituttypar


Positive servituttar vegrettar
Positive servituttar - vegrettar

 • Kan ein køyra bil på ein veg som ein har ein vegrett over, men som vart stifta før bilen vart vanleg?

  • Rt. 1924 side 583 ”Solbakken i Bærum”

   • Meningen med avtalen var å gi rett til slik kjøring som var vanlig og påregnelig til enhver tid

   • En veirett uten rett til bilkjøring ville være svært ufullkommen og utilfredsstillende for nær sagt alle eiendommer

  • Rt. 1937 side 355 ”Småbruket Lurud i Skedsmo”

   • Bruk av bil var ikkje urimeleg, også lastebilkøyring vart godteke

   • Småbruket var for lite til å ernære ein heil familie

   • Vital interesse vs. små ulemper


Positive servituttar vegrettar1
Positive servituttar - vegrettar

 • Problemstillinga er så om vegretten kan nyttast til å dekka endra behov?

  • Servitutthavaren vil ofte ha ein slik rett så framt ulempene for den tenande eigedom ikkje blir for store

 • Kan t.d. vegretten nyttast av fleire fordi herskande eigedom sel eller bortfestar bustad- eller hyttetomter?

 • Rt. 1915 side 20:

  • ”Når intet motsat fremgaar av stiftelsesdokumentet, og ikkje særlige forhold foreligger – maa formodningen være, for at veirett tilkommer senere utskilte parseller”


Positive servituttar vegrettar2
Positive servituttar - vegrettar

 • Problemstilling: Kvar går grensa med omsyn til å ta i bruk nye ervervsmåtar?

 • Rt. 1968 side 695 – Deinboll

  • Kunne servitutthavaren gi vegrett til 36 hytteeigarar?

  • Omfanget av retten var bestemt av jord- og skogbruksformål

  • I utgangspunktet innanfor det retten kunne nyttast til

  • Her var tolegrensa overskriden


Positive servituttar vegrettar3
Positive servituttar - vegrettar

 • PS: Kan du beholde vegretten når bruken blir endra til berre fritidsformål?

 • Rt. 2007 side 604

  • Vegretten vart avtalt til bruk for eigedom som vart nytta til bustad og jordbruk

  • ”Enhver trafikk med naturlig tilknytning til eiendommen som bosted og jordbruk”

  • Div. lovendringar førte til at eigedomen etterkvart kunne nyttast til fritidseigedom

  • Fl.tal: ”Tida og tilhøva” tilsa at veiretten ble gitt et nytt innhold når eiendommens bruksmåte var endret.”

  • Vegretten som nødvendig tilbehør til eigedomsretten


Positive servituttar vassrettar
Positive servituttar - vassrettar

 • Spørsmål om ein gamal vassrett kan nyttast til andre føremål som ein ikkje hadde for auga på stiftingstidspunktet.

  • Typisk kan eldre vassrettar nyttast til kraftutbygging?

  • Rt. 1962 side 162 Mylla – Hakadal Verk

   • I 1887 vart det gitt vederlagsfri rett til å regulera Mylla til fordel for eit mindre tresliperi

   • I 1965 vart reguleringsretten leigd bort til Hakadal Kraftverk med sikte på kraftproduksjon

   • HR: nei – dette ligg for langt utanfor formålet


Negative servituttar
Negative servituttar

 • Klart at negative servituttar kan reise særlige tolkingsproblem

  • Servituttar som forbyr bestemte typar verksemd, byggemåtar osv.

   • Byggjeservituttar

   • Utsiktsservituttar

 • Her blir den overordna problemstillinga korleis endra samfunnstilhøve kan påverka innhaldet i negative servituttar?


Negative servituttar1
Negative servituttar?

 • For å finne ut kva som er rimeleg forståing av ein negativ servitutt må også desse tolkast i samsvar med § 2.

  • Kva er føremålet med retten?

  • Kva er i samsvar med ”tida og tilhøva”?


Negative servituttar og offentleg regulering
Negative servituttar og offentleg regulering

 • Offentleg regulering av fast eigedom kan få verknad for privatrettslege forhold, fordi rettshøvet ikkje kan gjennomførast eller oppretthaldast etter det innhaldet det hadde opphavleg.

 • Hovudprinsippet har vore at offentleg regulering ikkje grip direkte inn i rettshøvet.

 • For « negative servituttar » har det derimot vore drøfta om retten automatisk fell bort der det vert vedteke ein reguleringsplan som fastset ei utnytting av området som er i strid med servitutten.


Spesielt om bortfall av negative servituttar p grunn av reguleringsplanar
Spesielt om bortfall av negative servituttar på grunn av reguleringsplanar

 • PS: Kan ein reguleringsplan i seg sjølv medføra at ein negativ servitutt fell vekk?

  • Td. Kan ”villa-klausen” risikere å bli stroken med eit pennestrok fordi kommunen har vedteke ny reguleringsplan?

  • Ein endeleg reguleringsplan har den verknad at det ikkje kan byggjast i strid med den i det regulerte området jf. planl. § 31.


Spesielt om bortfall av negative servituttar p grunn av reguleringsplanar1
Spesielt om bortfall av negative servituttar på grunn av reguleringsplanar

 • Motstridande klausul og reguleringsplan kan i realiteten føra til at det er byggjeforbod i området

  • kan tolke servitutten slik at det ikkje var meininga å gjera området verdilaust.

  • er det ikkje mulig å tolke seg fram til ei slik løysing kan ekspropriasjon vera løysinga jf. oreigningslova § 2 jf. § 1.


Bortfall av negative servituttar p grunn av reguleringsplan rettspraksis
Bortfall av negative servituttar på grunn av reguleringsplan - rettspraksis

 • Rt. 1995 side 904 Gjensidige

  • Tolka det slik at bygget ikkje var i strid med servitutten

  • Ville uansett ha falle bort på grunn av utviklinga i strøket

  • OD: negative servituttar fell bort utan at det er naudsynt å gjennomføra oreigning av retten, i tilfelle der det skjer utbygging av i samsvar med reguleringsplan

 • Rt. 2002 side 145 Bortelid

  • Modifiserte uttallingane i Gjensidigedommen


Bortfall av negative servituttar p grunn av reguleringsplan rettspraksis1
Bortfall av negative servituttar på grunn av reguleringsplan - rettspraksis

 • ”Jeg er kommet til at uttalelsene om bortfall av negative servitutter har fått en for generell utforming og bør modereres. De passer best på byggeservitutter som har vært mer aktuelle i tidligere tider, men som nå fremstår som lite tilpasset dagens utbyggingsbehov, som strøkservitutter som båndlegger areal til et annet formål enn det reguleringsplanen har, deleforbud i eldre villstrøk og bestemmelser om byggegrenser mv.”


Bortfall av negative servituttar p grunn av reguleringsplan rettspraksis2
Bortfall av negative servituttar på grunn av reguleringsplan- rettspraksis

 • Høgsterettsdom av 11. mars 2008

  • Læresetninga frå Gjensidigedommen om at negative servituttar fell bort i den utstrekning dei er i strid med bestemmelsar om reguleringsplanen kan ikkje oppretthaldast

  • Var ikkje full kollisjon: både reguleringsplan og servitutt la opp til bustadbygging

  • Men servitutt sette krav om ”villamessig bebyggelse” – urimeleg ikkje-bruk ville ikkje blitt resultat om ein oppførte hus i tråd med servitutten

  • Dersom vi skal ha generell regel om bortfall må lovgivar på bana!

  • Servitutten stod seg


Fakultetsoppg ve fast eigedoms rettsforhold