slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GP B ydlete na venkově 2008 Celkový objem finančních prostředků: 1,2 mil. Kč PowerPoint Presentation
Download Presentation
GP B ydlete na venkově 2008 Celkový objem finančních prostředků: 1,2 mil. Kč

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
catherine-sallas

GP B ydlete na venkově 2008 Celkový objem finančních prostředků: 1,2 mil. Kč - PowerPoint PPT Presentation

90 Views
Download Presentation
GP B ydlete na venkově 2008 Celkový objem finančních prostředků: 1,2 mil. Kč
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GP Bydlete na venkově 2008 Celkový objem finančních prostředků: 1,2 mil. Kč Předmět podpory: projektová dokumentace pro stavební řízení - 1. rekonstrukce nebytových prostor na bytové 2. technická infrastruktura pro následnou bytovou výstavbu Příjemci podpory: obce do 2 000 obyvatel včetně Lokalizace projektu: kraj Vysočina Maximální výše příspěvku: 75 tis. Kč Minimální podíl příjemce podpory: 50 % celkových nákladů projektu Termín pro podání žádosti:25. 3. 2008 - 2. 5. 2008 Rozhodnutí o podpoře: do 6. 6. 2008 Časový harmonogram realizace projektu: 12 měsíců od podpisu smlouvy o podpoře Výzva k podávání žádostí + formulář žádosti:www.fondvysociny.cz (od 25. 3. 2008) Podmínky: obec musí doložit vlastnictví dotčené nemovitosti (kopie LV + snímek z pozemkové mapy), u technické infrastruktury nutný soulad projektu s platnou ÚPD obce (čestné prohlášení) Preference:upřednostněny budou projekty s větším počtem plánovaných bytových jednotek

  2. GP Rozvoj vesnice 2008 – v přípravě Celkový objem finančních prostředků: 10 mil. Kč Předmět podpory: opravy a rekonstrukce místních komunikací Příjemci podpory: města a obce Lokalizace projektu: kraj Vysočina - místní část města nebo obce (samostatné sídlo nebo osada nad 10 obyvatel, stavebně oddělená od mateřské obce) Maximální výše příspěvku: 200 tis. Kč (bude upřesněno) Minimální podíl příjemce podpory: 40 - 70 % celkových nákladů projektu dle velikosti obce (bude upřesněno) Termín pro podání žádosti:léto2008 Rozhodnutí o podpoře: podzim 2008 Časový harmonogram realizace projektu: do 12 měsícůod podpisu smlouvy o podpoře Výzva k podávání žádostí + formulář žádosti:www.fondvysociny.cz (po schválení zastupitelstvem kraje) Podmínky: obec musí doložit vlastnictví dotčených nemovitostí (komunikace + pozemek pod komunikací) Preference:zřejměrekonstrukce spojnic s mateřskou obcí či s jinými obcemi s největším využitím (bude upřesněno)

  3. Průběžné informace ke zpracování projektů poskytuje: Luděk Hrůza tel.: 564 602 543 e-mail.: hruza.l@kr-vysocina.cz

  4. Program obnovy venkova Vysočiny 2008 - schválení dotací – ZK 25.3. – výsledky na webu - předběžné kontroly – provádí ORP - obce doloží povolení dle st. zákona + doklady k upřesnění výše celkových nákladů - KrÚ vyhotoví smlouvu o poskytnutí podpory (kontrola údajů o obci – číslo účtu), vrátit KrÚ do 1 měsíce – vyplacení podpory Investice x neinvestice (výstavba či rekonstrukce x oprava) - nutná provázanost s účetními doklady - v případě, že bude část vlastního podílu tvořena vlastním materiálem nebo činností, musí být hodnota tohoto materiálu nebo činnosti stanovena na základě úředního odhadu; v případě dobrovolné bezplatné práce občanů musí být opět její výše stanovena na základě odpracovaných hodin příslušným znaleckým posudkem - do celkových nákladů můžebýt zahrnuto pouze to co je pevně spojené se stavbou(žádný nábytek, počítače apod.);výjimkou jsou pouze hasičské zbrojnice, kdy je možné pořizovat i jejich vybavení - termín realizace – celý rok 2008 !!! - úhrada celkových nákladů nejpozději k 31. 12. 2008 - namátkové kontroly v terénu (podzim) - závěrečné vyúčtování + případné vratky do 31. 1. 2009

  5. Informace k POVV poskytuje: Mgr. Dušan Vichr tel.: 564 602 541 e-mail.: vichr.d@kr-vysocina.cz