metafor og metonymi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Metafor og metonymi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Metafor og metonymi - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Metafor og metonymi. Gjennomgang av Einar Eggens artikkel. Strukturalismen. En språkteoretisk retning som oppstod i begynnelsen av århundret Ferdinand de Saussure (d. 1913) regnes som opphavsmann Hans bok «Kurs i allmenn lingvistikk» (utg. 1915) regnes som det teoretiske utgangspunktet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metafor og metonymi' - catalina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metafor og metonymi

Metafor og metonymi

Gjennomgang av Einar Eggens artikkel

strukturalismen
Strukturalismen
 • En språkteoretisk retning som oppstod i begynnelsen av århundret
 • Ferdinand de Saussure (d. 1913) regnes som opphavsmann
 • Hans bok «Kurs i allmenn lingvistikk» (utg. 1915) regnes som det teoretiske utgangspunktet
 • I denne boka lanserer han tanken om et fag som ennå ikke er grunnlagt: semiologien
semiologi
Semiologi
 • En generell, overordet vitenskap om hvordan mening oppstår
 • Denne vitenskapen skal låne sine metoder fra språkvitenskapen, siden språkvitenskapen er den tegnteorien som har utviklet de beste analyseredskapene
 • Mange vitenskaper som beskjeftiger seg med mellommenneskelige forhold har orientert seg mot strukturalismen
strukturalistisk orienterte teoretikere i andre vitenskaper enn lingvistikken
Strukturalistisk orienterte teoretikere i andre vitenskaper enn lingvistikken
 • Psykologi: Jacques Lacan
 • Pedagogikk: Jean Piaget
 • Sosialantropologi: Claude Lévi-Strauss
 • Idéhistorie: Michel Foucault
 • Litteratur: Algirdas Greimas, Julie Kristeva, Gérard Genette, Roland Bartheso.m.fl.
strukturalisme er alts
Strukturalisme er altså:
 • En teori om hvordan mening oppstår og kommunikasjon foregår
 • En teori som ser for seg en generell teori om tegn
 • En teori som tar i bruk allerede kjente redskaper for tegn- og kommunikasjons analyse som vi kjenner fra for eksempel lingvistikken
strukturalisme er ikke
Strukturalisme er ikke:
 • Navn på en litteraturhistorisk eller kunsthistorisk retning eller skole av typen «romantikk», «realisme», «modernisme» osv.
strukturalismens historie 1
Strukturalismens historie 1
 • Startet altså med Saussure
 • Liknende idéer ble lansert av russiske litteraturforskere på 1920-tallet («den russiske formalismen»). Noen navn: Bakhtin, Sjklovskij, Propp, Roman Jakobson)
 • «Prager-strukturalistene» på 30-tallet: særlig opptatt av fonologi. Utviklet et avansert analyseredskap for fonologisk analyse.
strukturalismens historie 2
Strukturalismens historie 2
 • Louis Hjelmslev (dansk lingvist); leverte «glossematikk»-teorien. Nyanserte begrepsparet «innhold – uttrykk» til «innholdssubstans, innholdsform, uttrykksform og uttrykkssubstans».
 • Diderichsens «feltanalyse» (syntaks) er en arv fra danske lingvisters interesse for strukturalismen
noen strukturalistiske n kkelbegreper
Noen strukturalistiske nøkkelbegreper
 • «Langue – parole»: språksystem og språkbruk
  • (hos Roland Barthes blir språkets «parole»-begrep videreført til litteraturens «écriture»-begrep)
 • Tegnets «arbitrære» natur
 • Begrepene «signe – signifiant – signifié»
 • Språksystemets «kombinasjonsakse» og «seleksjonsakse»; «den syntagmatiske aksen» og «den paradigmatiske aksen»
noen strukturalistiske n kkelbegreper10
Noen strukturalistiske nøkkelbegreper
 • En stadig insistering på de språklige tegnenes tosidige natur:
  • Lydlig uttrykk og lydlig inntrykk
  • Lyd og idé
  • Språkets individuelle side og sosiale side
  • Et fastlagt system som samtidig er i permanent utvikling
strukturalistisk litteraturteori
Strukturalistisk litteraturteori
 • Særlig sterk i Frankrike på 50-, 60- og 70-tallet
 • Ser på litteraturen som et eget tegnsystem (språksystem)
 • Litteraturens tegnsystem er spesielt komplekst: det består både av de tradisjonelle språktegnene og egne, særskilte litterære tegn
 • En strukturalistisk verk-tilnærming er en verk-intern lesemåte; verket i seg selv konstituerer sitt eget tegnsystem
eggens artikkel 1
Eggens artikkel 1
 • Fire deler:
  • I: Gjennomgang av Roman Jakobsons artikkel om to typer afasi; legger til grunn en strukturalistisk språkforståelse og et strukturalistisk begrepsapparat
  • II: analyser og bruk av begrepsapparatet for å definere og forklare mekanismene bak de litterære fenomenene «metafor», «metonymi» og «synekdoke»
eggens artikkel 2
Eggens artikkel 2
 • Fire deler (forts.)
  • III: Om metaforens plass i romantisk, symbolistisk og surrealistisk diktning
  • IV: Tese: metaforen tilhører overveiende romantiske litterære epoker; metonymien overveiende realistiske litterære epoker. Utprøving av denne teorien med eksempler fra norsk litteraturhistorie.
eggens artikkel 3
Eggens artikkel 3
 • Del I: To typer afasi (språkforstyrrelser)
  • Alle lingvistiske enheter kan inngå i to typer forbindelser: en syntagmatisk forbindelse og en paradigmatisk forbindelse (hhv. «in praesentia»-forbindelse og «in absentia»-forbindelse)
  • Roman Jakobsons begrepsbruk om de samme fenomenene: «kontiguitets-status» og «similaritets-status» knyttet til to forskjellige mentale operasjoner: «kombinasjon» og «seleksjon»
eggens artikkel 4
Eggens artikkel 4
 • De to typene språkforstyrrelser:
  • Seleksjonsforstyrrelser
  • Kombinasjonsforstyrrelser
eggens artikkel 5
Eggens artikkel 5
 • Seleksjonsforstyrrelser:
  • Mestrer kombinasjonsplanet
  • Er avhengig av konteksten
  • Kan delta i en samtale
  • Jo mer avhengig et ord er av et annet ord i setningen, jo bedre går samtalen
  • Lettest mestres pronomener, konjunksjoner, hjelpeverb osv.
  • Spesifikke substantiver erstattes av mer generelle («ting», «greie» osv.)
eggens artikkel 6
Eggens artikkel 6
 • Seleksjonsfortyrrelser (forts.)
  • Pasienten har vanskelig med å finne synonymer (de ligger jo på seleksjonsaksen)
  • Pasienter av denne typen vil snarere gruppere ting etter deres stedlige lokalisering («kontiguasjon» = nærhet) enn etter deres likhet i for eksempel størrelse og form («similaritet» = likhet)
eggens artikkel 7
Eggens artikkel 7
 • Seleksjonsfortyrrelser (forts.)
  • Pasientene oppfatter ordene i deres bokstavelige betydning, men har problemer med overførte betydninger («metaforisk» bruk av ordene)
  • Pasientene mestrer derimot utbytting av ord som har en romlig, temporal, kausal eller erfaringsmessig forbindelse (mange eksempler nederst s. 2)
eggens artikkel 8
Eggens artikkel 8
 • Kombinasjonsforstyrrelser
  • Pasientene har problemer med å konstruere setninger (dvs. lage syntaktiske sammenhenger)
  • Ord som er sterkt avhengige av en grammatisk sammenheng har lett for å forsvinne: man snakker i «telegramstil»
  • Hvis pasienten glemmer et ord, kan han ty til likhetsassosiasjoner: «langsyn» istf. «mikroskop»; dvs. ikke problemer på seleksjonsaksen
eggens artikkel 9
Eggens artikkel 9
 • Personer med seleksjonsforstyrrelser benytter seg av metonymiske løsningsstrategier
 • Personer med kombinasjonsforstyrrelser benytter seg av metaforiske løsningsstrategier
eggens artikkel 10
Eggens artikkel 10
 • Overført til litteraturen (Roman Jakobsons tese):
  • Metaforiske prosesser brukes i romantisk og symbolistisk litteratur
  • Uklart i hvor stor grad metonymiske prosesser dominerer i den realistiske litteraturen
eggens artikkel 11
Eggens artikkel 11
 • Del II: mekanismene bak metafor og metonymi
  • Metaforbruk bygger på en eller annen form for fysisk, sansbar likhet; et møte mellom forskjellige livsområder
  • Metonymibruk bygger på en eller annen form for nærhet enten i rom eller tid, kausalitet eller erfaring; forskyvning innafor konteksten
  • Synekdoke er en variant av metonymi; generaliserende og partikulariserende synekdoke

(mange eksempler s. 6)

eggens artikkel 12
Eggens artikkel 12
 • Metaforen er mer merkbar enn metonymien
 • Metaforen bryter mer innlysende og åpenbart med logikken
 • Metaforen oppretter en ny semantisk enhet
 • Metaforen virker mer overraskende i sine sammenstillinger
eggens artikkel 13
Eggens artikkel 13
 • III: Analysene
  • Romantikernes bruk av metaforene søker å avdekke skjulte sammenhenger
  • Romantikerne ønsker å fremstille nye og uvante sammenhenger gjennom metaforbruken
  • De romantiske dikterne er opptatt av å utnytte sin skapende fantasi gjennom metaforbruken