1 / 22

Magyarország euro-atlanti kapcsolatrendszere

Magyarország euro-atlanti kapcsolatrendszere. Az ország szerepe és helye az EU-ban, a NATO-ban és az EBESZ-ben (Németh Attila, PTE-BTK). A NATO-csatlakozás. útkeresés: kül-és biztonságpolitika felépítése a semmiből - „triád”

cassia
Download Presentation

Magyarország euro-atlanti kapcsolatrendszere

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Magyarország euro-atlanti kapcsolatrendszere Az ország szerepe és helye az EU-ban, a NATO-ban és az EBESZ-ben (Németh Attila, PTE-BTK)

 2. A NATO-csatlakozás • útkeresés: kül-és biztonságpolitika felépítése a semmiből - „triád” • alapvető cél: euro-atlanti csatlakozás, mely a VSZ 1991-es felbomlása után realizálódik • 94-re EU és NATO társult állama vagyunk, de nem garantált a csatlakozás • fordulat: délszláv háború – stratégiai jelentőségű • 1997. Madrid: csatlakozási szerződés • népszavazás • 1999. belépés

 3. Az EU-csatlakozás • 1991. december, EK társult tagság • 1998. EU csatlakozási tárgyalások megkezdése • 2002. december, Koppenhága • 2003. április, Athén • 2003. június, népszavazás • 2004. május 1. EU-tagság

 4. Az integráció oka • nyitottság, ráutaltság • központi fekvés • gazdaság, természeti adottságok • energiakészlet • védelmi-katonai potenciál • méret, lélekszám • pusztán önerőből lehetetlen megvalósítani • előnyök: politikai-gazdasági (külföldi tőkeberuházások 80%-a EU-s, tőkekihelyezés növelte a külső mozgásteret), biztonságpolitikai, védelmi • hátrány: szuverenitás feladása • hiú ábránd: az EU égisze alatt egyesülhet a magyarság, viszont demográfiai tartalék

 5. Magyarország és az EU • külpolitikája Európa-centrikus • azonosul az unió értékeivel • emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság, emberi jogok

 6. Magyarország és a NATO • 2002. Nemzeti Biztonsági Stratégia: elkötelezett szerepvállalás • 2005. NBS átdolgozása • nemzetközi béke, biztonság • regionális, államok közötti, országokon belüli konfliktusok megelőzése, megoldása • bővítés és mélítés • NATO-feladatok fenntartása, alkalmazkodás, bővítés, erősítés • tartós stabilitás: terrorizmus, tömegpusztító fegyverek visszaszorítása • nemeztközi rendszer szereplőinek konstruktív, sokoldalú együttműködés • országgyűlési határozatok • külpolitikai stratégia

 7. Magyarország szerepe a NATO-ban

 8. Magyarország szerepe a NATO-ban • 1995. Sínai-fsz., Ciprus, Balkán • 1996- balkáni rendezés • 1999- valamennyi szárazföldi hadműveletben • Koszovó (KFOR) • Albánia (AFOR) • Macedónia (Amber Fox, Essential Harvest, Allied Harmony) • Bosznia (SFOR, EUFOR) • 2003- Irak (NATO ISAF: őrzésvédelmi, eü-i, repülőtér-műszaki) • 71% NATO-misszióban

 9. A békefenntartó hadműveletek, NATO-szerepvállalás • 13 ország: Koszovó, Bosznia-H.,Irak, Afganisztán, Ciprus, Egyiptom • Balkánra koncentrálódik • őrzési-védelmi, műszaki • 1995. 83 fő/év, fordulat a békefenntartásban • 1995-2006. átlag 730 fő/év • 2007. 1057 fő • KFOR (600, Koszovó); IFOR, SFOR (400, Horvátország

 10. A békefenntartó műveletek hatása a haderőre • kisebb (75  26 ezer), kvalifikált, professzionális állomány • védelmi feladatok helyett inkább külföldi missziók: békefenntartás, expedíciós tevékenység hazai-nemzetközi kiképzése • haditechnikai fejlesztések (Gripen, radarrendszer, vezetés-irányítás?) • MH feladatai területi országvédelemtől a nemzetközi válságkezelés irányába mozdulnak • 2003-2006. alkotmánymódosítás: ogy. jóváhagyása nélkül a kormány dönt bevetésükről • szolgálati jogviszonyt szab. tv.: parancs alapján, önkéntesek is mehetnek

 11. Problémák • pénzhiány: egyéni felszerelés, ruházat, lakhatás, járandóságok • átszervezési megtakarításokat elvonják – elmaradozó fejlesztése, romló haderőképesség, alacsony intenzitású műveletekben való részvétel • 98. a haderő jelentős részét felajánlja, máig nem teljesíti az akkori vállalásait • újabb teljesíthetetlen vállalások – torlódás • vezetés-irányítás: szakmai értékelés, vállalások költségvetési „beárazása” • elavult dokumentumok

 12. Védelmi költségvetési hiányok • 2005. évi kvs-sel visszazuhan az 1997-es szint alá • egyensúly fenntartásának eszköze a haderőtervek módosítása, létszámleépítés – instabil fejlesztési tervek • növekvő nemzetközi védelmi feladatok, magasabb kiadások, hazai elvonásából: 2000-2004. 8,7-12,5% • a finanszírozásban való szerepvállalásunk NATO- (2,58%) és EU-átlag (1,81%) alatti

 13. A magyar haderő integrációja • 2005-2006. HM permanens átszervezése • 2003. HM új integrációs program: a minimális és teljes integrációról (2005*, 2010) • 2004. analóg és digitális térképészeti anyagok + légierő technikai int.: új ellenség-barát felismerő rendszer, automatizált légi vezetés, repülőterek (Kecskemét, Pápa, Veszprém) infrastrukturális fejlesztése, híradó- és informatikai hálózat, 3D-s radartelepítés, pilóta- és műszaki szakemberképzés, Gripen-beszerzés (Tubes?) • 2005. harcászati föld-levegő-föld híradórendszer fejlesztése *csehek, lengyelek és 2004-ben csatl. szlovének is megelőznek minket

 14. Magyarország NATO-szerepvállalásának értékelése • magyar műveleti hozzájárulás szárazföldi haderő %-os nagyságában 6-7. helyen • javuló megítélés az elmúlt évek vállalásai miatt: relatív (nagyság, fontosság, önmagunk és mások lehetőségei, teljesítménye) • békefenntartás a MH legsikeresebb tev. • +: IFOR/SFOR • - : jogrend, pénzügyi-szakmai hiányosságok

 15. A NATO-tagságból eredő biztonsági kockázatok • főleg USA-val szemben álló szélsőséges, radikális szervezetek • „NATO”-hírszerzés: idehaza vagy külképviseleteken • Vezető NATO-országok érdekeltségei elleni támadások: USA, Nagy-Br., Izrael, izraelita létesítmények fokozott • EU-tagállam: válságövezetek migrációs hullámai • illegális migráció (okt. intézmények)

 16. EU (CFSP) • EU Szudán/Darfur AMIS-misszió • macedóniai művelet, Bosznia • EU-AU: Afrikai Uniót támogató, Kongó • nemzeti kontingensekből álló európai hadtest, infrastrukturálisan NATO-ra támaszkodik • elsősorban béketeremtés, békefenntartás, humanitárius akciók

 17. Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet

 18. Az EBESZ szervezete • regionális szervezet (Kaukázus, Közép-Ázsia, É-Amerika, É-afrikai med.): katonai, gazdasági, humán dimenzió • 56 ország egyenrangú partnersége, egyeztető fóruma • jogilag nem, politikailag kötelező • béke, stabilitás, együttműködés (környezetvédelem, emberi jogok is) • EU komoly döntésbefolyásoló szerepe

 19. EBESZ és Magyarország • diplomáciai aktivitás: USA-n kívül csak Európa, déli országokkal csak a nemzetközi szervezet (EU CFSP, EBESZ) révén • 1994 – Budapest, előtte értekezlet, utána nemz. szerv. • 1995 – soros elnökség, csecsenföldi misszió tervének kidolgozása • megfigyelők (Grúzia, Tádzsikisztán, Bosznia-H.) • Haraszti Miklós: sajtószabadság felelős • +EU-NATO keretek között

More Related