podstawy ekonomii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podstawy ekonomii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podstawy ekonomii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Podstawy ekonomii - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

Podstawy ekonomii. Podstawowe pojęcia mikro i makroekonomiczne. Zagadnienia tematu. Ekonomia i jej podstawowe pojęcia Krzywa możliwości produkcyjnych Popyt, podaż, rynek Równowaga rynkowa Interpretacja makroekonomii Problemy makroekonomiczne Ruch okrężny płatności w gospodarce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podstawy ekonomii' - carnig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podstawy ekonomii

Podstawy ekonomii

Podstawowe pojęcia mikro i makroekonomiczne

zagadnienia tematu
Zagadnienia tematu
 • Ekonomia i jej podstawowe pojęcia
 • Krzywa możliwości produkcyjnych
 • Popyt, podaż, rynek
 • Równowaga rynkowa
 • Interpretacja makroekonomii
 • Problemy makroekonomiczne
 • Ruch okrężny płatności w gospodarce
ekonomia i jej podstawowe poj cia
www.japanproject.plEkonomia i jej podstawowe pojęcia

Ekonomia jest to nauka, która bada jak ludzie radzą sobie z ograniczonością zasobów tzn. jak dzielą środki na różne cele, gdy ich zasób okazuje się zbyt skąpy. Jest to zatem nauka o gospodarowaniu.

Postępować gospodarnie tzn. zgodnie z zaleceniami ekonomii, czyli racjonalnie, oszczędnie. Można to robić w dwojaki sposób:

 • Uzyskiwać z posiadanego zasobu jak największe korzyści lub
 • Postępować tak aby zużyć jak najmniej zasobów do osiągnięcia danego celu
podstawowe poj cia
www.japanproject.plPodstawowe pojęcia

Wyborów dokonuje się w różnych procesach: produkcji: co i jak produkować; podziału: jak dzielić rezultaty produkcji pomiędzy członków społeczeństwa; wymiany: od kogo kupować, komu sprzedawać, po jakiej cenie; konsumpcji: jakie potrzeby zaspokajać i w jakiej kolejności.

podzia nauki ekonomii
www.japanproject.plPodział nauki ekonomii

Problemy ekonomiczne można rozpatrywać z różnych punktów widzenia: z poziomu całego społeczeństwa, gospodarki – makroekonomia, z poziomu pojedynczych podmiotów gospodarczych - mikroekonomia

pozytywizm i normatywizm w ekonomii
www.japanproject.plPozytywizm i normatywizm w ekonomii

Zasadniczo w badaniach ekonomicznych posługujemy się dwoma podejściami: pozytywnym i normatywnym. Podejście pozytywne odpowiada na pytania jak jest, jaki jest stan rzeczy? Podejście normatywne zawiera w sobie ocenę: jak być powinno, jak mogłoby być lepiej?

podstawowe poj cia1
www.japanproject.plPodstawowe pojęcia

Model ekonomiczny, rzadkość , potrzeby , użyteczność, koszt alternatywny

podstawowe poj cia2
www.japanproject.plPodstawowe pojęcia

EKONOMIA jest nauką o ...

potrzeby są nieograniczone

zaspokajaniu potrzeb

oznacza to, że wszystkim wyborom towarzyszą koszty alternatywne

konieczne jest dokonywanie wyboru

które dotyczą konsumpcji dóbr i usług

które są produkowane z rzadkich zasobów

podaż surowców jest ograniczona

podstawowe poj cia3
www.japanproject.plPodstawowe pojęcia

OGRANICZONY DOCHÓD zmusza Cię do zakupu

kilku płyt

biletu na koncert

TWOIM WYBOREM JEST bilet na koncert

KOSZTEM ALTERNATYWNYM SĄ płyty z których zrezygnowałeś

Koszt alternatywny = koszt utraconych możliwości

krzywa mo liwo ci produkcyjnych
www.japanproject.plKrzywa możliwości produkcyjnych

Dobra konsumpcyjne

A

C max

E

B

D

C

Dobra inwestycyjne

Jest graficzną prezentacją różnych kombinacji dóbr, które mogą być wytworzone, gdyby wszystkie zasoby były efektywnie wykorzystywane.

I max

krzywa mo liwo ci produkcyjnych1
www.japanproject.plKrzywa możliwości produkcyjnych
 • Krzywa możliwości produkcyjnych oddziela zbiór kombinacji nieefektywnych (D) od zbioru kombinacji nieosiągalnych (E).
 • Kombinacje nieefektywne to takie, przy których wytwarzaniu zasoby gospodarcze nie są w pełni wykorzystywane (marnotrawstwo części zasobów)
 • Kombinacje nieosiągalne to takie zestawy dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych, których wytworzenie przy zasobach , jakimi w danej chwili dysponuje gospodarka jest niemożliwe.
 • Dobra konsumpcyjne zaspokajają konkretne potrzeby społeczeństwa w danej chwili, na bieżąco
 • Dobra inwestycyjne, to środki produkcji wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do produkcji dóbr i usług
kra cowa stopa substytucji
www.japanproject.plKrańcowa stopa substytucji
 • Krańcowa stopa substytucji to relacja przyrostu jednych dóbr w stosunku do drugich
 • W omawianym przypadku to stosunek przyrostu dóbr inwestycyjnych do przyrostu dóbr konsumpcyjnych.
 • KSS podaje informację z jakiej ilości dóbr inwestycyjnych należy zrezygnować chcąc zwiększyć produkcje dóbr konsumpcyjnych o jedna jednostkę
charakterystyka rynku
www.japanproject.plCharakterystyka rynku

Rynek to:

 • Obszar, miejsce, w którym kupujący i sprzedawcy dokonują wymiany określonych towarów
 • Instytucja, przez którą działają siły popytu i podaży
 • Układ, przez który kupujący i sprzedający oddziałują na siebie wzajemnie dla określania cen i ilości towarów będących przedmiotem transakcji
 • Ogół stosunków pomiędzy sprzedającymi a kupującymi kształtujących ceny, popyt i podaż.
 • Grupa firm i jednostek kontaktujących się wzajemnie ze sobą w celu zakupu lub sprzedaży określonego dobra.

Podstawowymi elementami rynku niezależnie od przyjętej definicji są: popyt, podaż, ceny

charakterystyka rynku popyt
www.japanproject.plCharakterystyka rynku. Popyt

Popyt to: ilość dobra jaką nabywcy gotowi są kupić w określonym czasie przy danym poziomie ceny. Rozróżniamy: popyt potencjalny i popyt efektywny

determinanty popytu
www.japanproject.plDeterminanty popytu
 • Cena danego dobra
 • Ceny innych dóbr
 • Dochody konsumentów
 • Oczekiwania dotyczące przyszłych dochodów i przyszłych cen
 • Gusty konsumentów
 • Moda, reklama
 • Jakość produktów i usług
 • Sezonowość
relacja pomi dzy popytem a cen
www.japanproject.plRelacja pomiędzy popytem a ceną
 • Generalna prawidłowość: jeżeli rośnie cena dobra, najprawdopodobniej zmniejszy się popyt na to dobro.
 • Bywają również produkty na które popyt rośnie wraz ze wzrostem ceny i spada wraz ze spadkiem ceny.
 • Są to produkty zaspokajające podstawowe potrzeby np. żywnościowe, a zjawisko to występuje w grupie konsumentów o najniższych dochodach.
 • Zjawisko to nosi nazwę paradoksu Giffena.
dobra normalne i podrz dne
www.japanproject.plDobra normalne i podrzędne
 • Jeśli rosną dochody gospodarstw domowych, to pojawi się możliwość zakupu dóbr, które do tej pory były nieosiągalne.
 • Jeżeli wzrost dochodów prowadzi do wzrostu popytu na dotychczasowe dobra, to dobra należą do grupy dóbr normalnych
 • Niekiedy przy wzrastających dochodach konsumenci ograniczają spożycie pewnych dóbr. Są to tzw. Dobra podrzędne.
ceteris paribus
www.japanproject.plCeterisParibus
 • W określonym czasie mogą zmieniać się wszystkie determinanty popytu. Uwzględnienie ich wszystkich definiowałoby bardzo złożoną funkcję.
 • W celu uproszczenia analizy przy badaniu współzależności pomiędzy popytem a jednym z jego determinantów stosuje się formułę ceterisparibus, tzn. zakłada się, że pozostałe czynniki są niezmienne.
cena a wielko popytu
www.japanproject.pl

6

5

4

3

2

1

10

20

30

40

Cena a wielkość popytu

cena

Prawo popytu: Ilość dóbr i usług jaką konsumenci chcą i są w stanie nabyć przy różnych poziomach cen (popyt) maleje wraz ze wzrostem ich ceny na rynku, przy założeniu, że wszystkie pozostałe czynniki są niezmienne (ceterisparibus)

charakterystyka rynku poda
www.japanproject.plCharakterystyka rynku: podaż

Podaż: to ilość dobra, jaką producenci zamierzają sprzedać w danym czasie, przy danej cenie. Produkty możemy podzielić na dwie zasadnicze kategorie: dobra konsumpcyjne, dobra produkcyjne

determinanty poda y
www.japanproject.plDeterminanty podaży
 • Cena danego dobra
 • Ceny czynników produkcji
 • Stosowane technologie
 • Oczekiwania producentów dotyczące przyszłych cen
 • Moda
 • Sezonowość
cena a rozmiar poda y
www.japanproject.pl

6

5

4

3

2

1

10

20

30

40

Cena a rozmiar podaży

cena

Prawo podaży: Ilość dóbr i usług oferowana na rynek (podaż) wzrasta wraz ze wzrostem ich ceny na rynku, przy założeniu, że wszystkie pozostałe czynniki są niezmienne (ceterisparibus)

r wnowaga rynkowa
www.japanproject.plRównowaga rynkowa

cena

podaż (S)

A

P1

P4

D

E

P*

C

P2

B

popyt (D)

Będzie zatem istniała jedna szczególna cena, przy której nastąpi zrównoważenie się ilości popytu i podaży.

Q2

Q*

Q1

ilość

niedob r rynkowy
www.japanproject.plNiedobór rynkowy

Niedoborem rynkowym określamy sytuację, w której istnieje nadwyżka zapotrzebowania zgłaszanego przez konsumentów nad produkcja dostarczaną na rynek przez producentów. Może być spowodowany ingerencją rządu wprowadzającego górny pułap cen (ceny maksymalne) w imię ochrony interesów konsumentów.

nadwy ka rynkowa
www.japanproject.plNadwyżka rynkowa

Nadwyżka rynkowa to nadwyżka produktów nad ich zapotrzebowaniem na rynku. Może być konsekwencją ingerencji rządu na rynek wprowadzającego ceny minimalne, mogące zagwarantować producentowi opłacalność produkcji.

przyczyny zmian popytu
www.japanproject.plPrzyczyny zmian popytu
 • Zmiana ceny dobra powoduje ruch po krzywej popytu lub podaży.
 • Przyczyny przesuwania się krzywej popytu mogą być:
  • Zmiany dochodu
  • Zmiany cen innych dóbr (substytucyjnych, komplementarnych)
  • Zmiany gustów i mody
  • Reklama
  • Sprzedaż ratalna
  • Przewidywania przyszłych zmian cen i dochodów
przyczyny zmian poda y
www.japanproject.plPrzyczyny zmian podaży
 • Przyczyny przesuwania się krzywej podaży mogą być:
  • Zmiany cen czynników wytwórczych
  • Postęp techniczny i wydajność
  • Warunki pogodowe (sezonowość)
  • Podatki, subsydia
r wnowaga d ugookresowa
www.japanproject.plRównowaga długookresowa
 • W ekonomii długi okres to taki okres, który jest wystarczający, aby przedsiębiorstwo mogło powiększyć swoje moce wytwórcze drogą inwestycyjną.
 • Okres krótki, to taki okres w którym przedsiębiorstwo może zwiększyć produkcję tylko i wyłącznie poprzez pełniejsze (efektywniejsze, sprawniejsze) wykorzystanie istniejącego potencjału wytwórczego.
r wnowaga rynkowa d ugookresowa

cena

podaż (S)

E1

podaż (S2)

P1

E2

P2

popyt (D2)

popyt (D)

ilość

Q2

Q1

Równowaga rynkowa długookresowa

Jest to sytuacja najbardziej typowa. W długim okresie zostanie sprzedana znacznie większa ilość produktów przy niższej cenie.

r wnowaga rynkowa d ugookresowa1

cena

podaż (S)

podaż (S2)

E2

P2

E1

P1

popyt (D2)

popyt (D)

ilość

Q2

Q1

Równowaga rynkowa długookresowa

Inwestycja jaka miała miejsce w długim okresie w tym przypadku mogła mieć na celu poprawę warunków pracy pracowników lub ograniczenie do minimum zanieczyszczeń ochrony środowiska.

Konsekwencją w tym przypadku jest wzrost zarówno ceny równowagi rynkowej jak i ilości równowagi.

r wnowaga rynkowa d ugookresowa2
www.japanproject.pl

cena

podaż (S)

podaż (S2)

E2

E1

P1=P2

popyt (D2)

popyt (D)

ilość

Q2

Q1

Równowaga rynkowa długookresowa

Stałej cenie towarzyszy w tym przypadku wzrost wielkości produkcji zapewniający równowagę na rynku.

definicja makroekonomii r nica mi dzy mikro i makroekonomi cel analiz ekonomicznych
Definicja makroekonomii. Różnica między mikro i makroekonomią. Cel analiz ekonomicznych
 • Makroekonomia jest nauką o gospodarce jako całości.
 • Różnica mikro i makroekonomii polega nie tylko na skali przeprowadzanej analizy ale również na odrębności celu analizy.
 • W mikroekonomii najważniejsze jest szczegółowe zrozumienie zasad działania konkretnych rynków. Pomija się zatem wiele powiązań pomiędzy tymi rynkami, które w konsekwencji wpływają na charakter i sposób ich funkcjonowania
 • Makroekonomia bada duże agregaty takie jak: popyt globalny, inwestycje sektora przedsiębiorstw itp. Przy takim sposobie analizy percepcja szczegółów jest zamazana, natomiast uwaga koncentruje się na obrazie ogólnym.
podstawowe zagadnienia makroekonomiczne
Podstawowe zagadnienia makroekonomiczne
 • Stopa inflacji to procentowy przyrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w ciągu roku
 • Bezrobocie to liczba osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy i jednocześnie nie mające zatrudnienia. Podstawowym miernikiem bezrobocia jest stopa bezrobocia. Definiuje się ja jako odsetek siły roboczej pozostającej bez pracy. Siła robocza to liczba osób pracujących lub poszukujących pracy.
 • Realny produkt narodowy brutto (PNB). Jest on miarą całkowitego dochodu osiągniętego przez daną gospodarkę narodową. Przyrost realnego PNB określa się mianem wzrostu gospodarczego.
 • Polityka makroekonomiczna to zespół narzędzi ekonomicznych takich jak: podatki, podaż pieniądza, stopa procentowa, wydatki rządowe wykorzystywanych w celu zaplanowanego oddziaływania na gospodarkę.
podmioty gospodarcze i transakcje mi dzy nimi
Podmioty gospodarcze i transakcje między nimi
 • Na rynku funkcjonują dwa podstawowe rodzaje podmiotów gospodarczych: gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa
 • Transakcje zawierane przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa
ruch okr ny w gospodarce schemat
Ruch okrężny w gospodarce schemat

Wydatki na dobra i usługi

Dobra i usługi

Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorstwa

Usługi czynników produkcji

Dochody czynników produkcji

przepływ zasobów rzeczowychprzepływy pieniężne

rachunek dochodu narodowego sposoby mierzenia
Rachunek dochodu narodowego: sposoby mierzenia
 • Trzy sposoby mierzenia skali działalności gospodarczej.
  • wartość wytworzonych dóbr
  • poziom dochodów czynników produkcji (czyli wartość dostarczonych przez nie usług)
  • wartość wydatków na dobra i usługi
 • Zakładając że wszystkie dochody są wydatkowaneoznacza to, że zawsze otrzymamy ten sam wynik szacunku rozmiarów działalności gospodarczej niezależnie od przyjętego sposobu mierzenia.
produkt krajowy brutto interpretacja
Produkt Krajowy Brutto: interpretacja
 • Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.
warto dodana
Wartość dodana
 • Wartość dodana jest to przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji
 • Po co wprowadzamy pojęcie wartości dodanej? Aby uniknąć podwójnego liczenia w rachunku dochodu narodowego

Koszty rzeczowe czynników wytwórczych zużytych do produkcji dóbr

Wartość dóbr wyprodukowanych w przedsiębiorstwie

-

Wartość dodana

=

dobra finalne i po rednie
Dobra finalne i pośrednie
 • Dobra finalne to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to dobra konsumpcyjne lub dobra kapitałowe (inwestycyjne)
 • Dobra pośrednie to dobra częściowo przetworzone, które stanowią nakład w procesie produkcji w innych przedsiębiorstwach, gdzie są używane.
rachunek dochodu narodowego przyk ad
Rachunek dochodu narodowego - przykład

Co się dzieje z różnicą pomiędzy dochodami gospodarstw domowych a ich wydatkami (2000) ?

inwestycje i oszcz dno ci
Inwestycje i oszczędności
 • Inwestycje to zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa.
 • Oszczędności to ta część dochodu, która nie została wydana na zakup dóbr i usług..
ruch okr ny p atno ci

Wydatki na dobra i usługi

Dobra i usługi

Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorstwa

Usługi czynników produkcji

Dochody czynników produkcji

Ruch okrężny płatności

Oszczędności (2000)

Inwestycje (2000)

Dobra kapitałowe dla przedsiębiorstw

oszcz dno ci inwestycje
Oszczędności = inwestycje
 • Wprowadźmy następujące oznaczenia:
  • Y – to PKB, dochody gospodarstw domowych, jednocześnie wartość produkcji
  • C – wydatki konsumpcyjne,
  • S – oszczędności, natomiast I – inwestycje
 • Wykorzystując przyjęte oznaczenia możemy zapisać:

S Ξ Y - C oraz Y Ξ C + S

 • Ponieważ PKB można wyrazić jako sumę wydatków inwestycyjnych i konsumpcyjnych można więc zapisać

Y Ξ I + C

 • Na mocy definicji, że wymienione wcześniej trzy sposoby mierzenia PKB dają ten sam wynik otrzymujemy:

Y Ξ C + S Ξ C + I

a zatem prawdziwe jest że:

S Ξ I

ruch okr ny p atno ci wnioski
Ruch okrężny płatności: wnioski
 • Faktyczne inwestycje i faktyczne oszczędności muszą zawsze sobie być równe
 • Gospodarstwa domowe swoją nadwyżkę dochodu nad konsumpcją pożyczają przedsiębiorstwom na zakup dóbr inwestycyjnych poprzez pośrednictwo instytucji finansowych i banków oraz rynek papierów wartościowych
 • Nie sprzedana część produkcji będzie musiała powiększyć stan zapasów.
 • Zapasy to dobra trzymane obecnie w przedsiębiorstwie na potrzeby przyszłej produkcji
r d a literatury podstawowej
Źródła literatury podstawowej
 • Begg D.: Ekonomia cz.II, PWE, wydanie II – s.17-46
 • Kamerschen, McKenzie, Nardinelli, Ekonomia, Wyd. Solidarność, wydanie III s. 107-120
 • Samuelson, Nordhaus: Ekonomia 1, PWN, wydanie I, -s. 133-150, 170-199