knowledge management 2556 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( Knowledge Management) ประจำปà¸

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( Knowledge Management) ประจำปภ- PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( Knowledge Management) ประจำปี 2556. หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้. 1. การจ่ายค่าตอบแทนกรณีจ่ายตรงโดยเงินรายได้ และวิธีการบันทึก รายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย 2. โครงการการพัฒนาการจ่ายเงินยืมทดรอง ราชการ ( ค่า วารสา ต่างประเทศ ) 3. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( Knowledge Management) ประจำปà¸' - carlos-jefferson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
knowledge management 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management)ประจำปี 2556
slide2
หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรณีจ่ายตรงโดยเงินรายได้ และวิธีการบันทึก

รายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย

2. โครงการการพัฒนาการจ่ายเงินยืมทดรองราชการ(ค่าวารสา

ต่างประเทศ)

3. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

4. การจัดทำหนังรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2555

5. การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวเงินรายได้

slide3

การจ่ายค่าตอบแทนกรณีจ่ายตรงโดยเงินรายได้การจ่ายค่าตอบแทนกรณีจ่ายตรงโดยเงินรายได้

 • การจ่ายตรง
 • แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 • การจ่ายในรอบระยะเวลาตามประกาศ1155/2552 ข้อ4.
 • ทุกวันที่12 และ 25 ของทุกเดือนคือค่าตอบแทนที่บุคลากรได้รับเป็น
 • ประจำรายเดือน เช่น
 • ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • ค่าตอบแทนเงินเวร
 • ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง
 • ค่าตรวจกระดาษคำตอบ
 • ค่าตอบแทนการสอน เป็นต้น
slide4

การจ่ายค่าตอบแทนกรณีจ่ายตรงโดยเงินรายได้การจ่ายค่าตอบแทนกรณีจ่ายตรงโดยเงินรายได้

 • 2. การจ่ายตรงกรณีบุคลากรเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินโดยไม่ต้องรอรอบระยะเวลาตามประกาศ1155/2552 ข้อ4. เช่น
 • ค่าเดินทางไปราชการ
 • ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
 • เงินทุนวิจัย
 • ทุนการศึกษา
 • เงินเดือนกรณี ตกเบิก
 • ค่าใช้สอยในกรณีต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุกรณีเร่งด่วน เป็นต้น
slide5

วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่ายวิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย

slide6

แผนผังการบริการโอนเงินค่าตอบแทนกรณีจ่ายตรงแผนผังการบริการโอนเงินค่าตอบแทนกรณีจ่ายตรง

slide7

ข้อควรปฏิบัติในการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่ายข้อควรปฏิบัติในการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย

 • ให้เลือกข้อมูลผู้รับโอนจากทะเบียนเจ้าหนี้เท่านั้น ไม่ควรบันทึกเองเนื่องจากอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและบัญชีธนาคาร
 • กรณีไม่พบข้อมูลของบัญชีผู้รับโอน โปรดทำบันทึกข้อความเพื่อขอเพิ่มข้อมูลของผู้รับโอนเงินส่งที่กองคลัง
 • ให้บันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่ายก่อนนำส่งเรื่องเบิกจ่ายทุกครั้ง หากตรวจสอบแล้วพบว่าคณะ/หน่วยงานมิได้บันทึก เอกสารชุดเบิกจ่ายนั้นจะถูกส่งคืน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย
 • หากประสงค์ที่จะจ่ายตรง ให้ประทับตรายางคำว่า “จ่ายตรง”หากไม่ประทับตราจะถือว่าเป็นการจ่ายเงินคืนคณะและหน่วยงาน
slide8

ข้อควรปฏิบัติในการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย (ต่อ)

 • ในช่อง ภงด.1 ห้ามคลิ๊กหรือกระทำการใดๆ เพราะจะมีผลกระทบต่อการนำส่งภาษีเงินได้ประจำเดือนและภาษีเงินได้ประจำปีของบุคลากร
slide9

โครงการการพัฒนาการจ่ายโครงการการพัฒนาการจ่าย

เงินยืมทดรองราชการ(ค่าวารสารต่างประเทศ)

slide10

วัตถุประสงค์

 • ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • จากเดิม ที่ผู้ยืมเงินต้องไปธนาคารเพื่อถอนเงินจากบัญชีตนเองและโอนเป็นค่าวารสารต่างประเทศนั้น
 • เปลี่ยนเป็น ผู้ยืมเงินส่งเรื่องขอยืมเงินค่าวารสารต่างประเทศให้ งานบริหารการเงิน กองคลัง แล้วรอรับต้นเรื่องเพื่อทำการเบิกจ่ายหักล้างเงินยืม
slide11

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • หน่วยเงินยืมรับเอกสารยืมเงินจากคณะ/หน่วยงาน เรื่องยืมเงินค่าวารสารต่างประเทศ ทำการตรวจสอบบันทึกยืมเงินและสัญญายืมเงิน โดยในบันทึกขอยืมเงินค่าวาระสารต่างประเทศนั้น ต้องระบุจำนวนเงินตามสกุลเงินที่แจ้งไว้ในใบแจ้งหนี้(Invoice)และต้องแนบใบแจ้งหนี้มาในชุดเอกสารขอยืมเงิน
 • หน่วยเงินยืมเสนอเรื่องขอยืมเงินค่าวาระสารต่างประเทศ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
slide12

ขั้นตอนการดำเนินการ (ต่อ)

 • เมื่อบันทึกการยืมเงินได้รับอนุมัติแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยเงินโอนเพื่อดำเนินการ
 • หน่วยเงินโอนแจ้งให้ธนาคารดำเนินการโอนเงินให้แก่เจ้าหนี้ที่มีบัญชีธนาคารอยู่ ณ ต่างประเทศ ตามใบแจ้งหนี้และออกหลักฐานการโอนเงินโดยแปลค่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่โอนเงิน และส่งต้นเรื่องให้หน่วยเงินยืม
 • หน่วยเงินยืมจัดทำใบสั่งจ่ายและตั้งลูกหนี้เงินยืมในระบบ KKUFMIS โดยใบสั่งจ่ายจะระบุจำนวนเงินตามยอดเงินโอนที่เป็นสกุลเงินบาท
 • ส่งต้นเรื่องคืนผู้ยืมเงินเพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมต่อไป
slide14

1. ระบบแจ้งเตือนค้างชำระเงินยืมทดรองราชการผ่าน e-mail

กองคลังได้รับอนุมัติได้พัฒนาการแจ้งเตือนเงินยืมทดรองราชการค้างชำระโดยผ่านระบบE-mail addresskku.ac.th ของผู้ยืมโดยมีการแจ้งเตือนดังนี้

ครั้งที่1 ระบบจะแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยืมที่ค้างชำระเงินยืมทดรองราชการก่อนวันครบกำหนด 7 วัน

ครั้งที่2 แจ้งทวงค้างชำระเงินยืมทดรองราชการนับแต่วันครบกำหนด

slide15

2. การโอนเงิน Bath net

 • การโอนเงินโดยระบบ Bath net จะโอนในกรณีจำนวนเงินเกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป ซึ่งธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 250 บาท บวกจำนวนเงินที่โอนคูณ0.1% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ตัวอย่างเช่น โอนเงินจำนวน 2,000,000 บาท ผู้รับเงินจะเสียค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมธนาคาร(Fix cost) = 250 บาท
 • ค่าธรรมเนียมธนาคาร(2,000,000*0.1%) = 2,000 บาท
 • รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร = 2,250 บาท
 • ***หมายเหตุ ผู้รับเงิน(เจ้าหนี้การค้า)จะได้เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
slide16

3. การบันทึกเลขที่ใบส่งของ

ให้บันทึกเลขที่ใบส่งของ

slide17

การบันทึกเลขที่ใบส่งของ (ต่อ)

 • ในกรณียืมเงินจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ระบุเลขที่สัญญายืมเงินในช่อง เลขอ้างอิง เช่นใบส่งของ
 • การบันทึกเลขที่ใบส่งของจะมีผลการแจ้งโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
slide18

Thank you!

งานบริหารการเงิน กองคลัง

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น