systematiskt kvalitetsarbete i luthagens skolor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Systematiskt kvalitetsarbete i Luthagens skolor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Systematiskt kvalitetsarbete i Luthagens skolor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Systematiskt kvalitetsarbete i Luthagens skolor - PowerPoint PPT Presentation


 • 267 Views
 • Uploaded on

VÅRD & BILDNING LUTHAGENS SKOLOR. Systematiskt kvalitetsarbete i Luthagens skolor. LÄR. PLANERA. Våra värderingar. Arbetssätt. Vision. Mål. Medarbetarskap. Ledarskap. Nuläge. Styrsystem & organisation. Resultat. Ekonomi. Uppdrag. ANALYSERA. GÖR. Verksamhetsidé. Våra

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Systematiskt kvalitetsarbete i Luthagens skolor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

LÄR

PLANERA

Våra värderingar

Arbetssätt

Vision

Mål

Medarbetarskap

Ledarskap

Nuläge

Styrsystem & organisation

Resultat

Ekonomi

Uppdrag

ANALYSERA

GÖR

Verksamhetsidé

slide3

Våra

värderingar

 • På Luthagens skolor har vi sammanfattat det vi främst står för med våra tre ALLTID. Värden som vi vill ska kännas och märkas alla dagar hela året, oavsett om du är i skolan på besök eller går där varje dag.
 • Våra värderingar finns mer utförligt formulerade i vår värdegrund och våra handlingsplaner. Dokument som har sin utgångspunkt i de statliga och kommunala styrdokumenten. 
 • Läs mer i:
  • Värdegrund för Luthagens skolor
  • Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling
slide5

Arbetssätt

Tillbaka till arbetssätt

Välkommen till Luthagens skolor!

Det finns väl få saker som är så pirrigt som att komma till en ny arbetsplats? Oavsett om det första mötet med Luthagens skolor sker när man är liten eller stor har vi en tanke med vad vi gör när en elev kommer till oss. Klasskamrater, lärare, rektor, vaktmästare och administrativ personal har alla viktiga roller att fylla för att välkomna och ta emot nya elever.

Genom att utvärdera processen efter varje enskilt mottagande kan vi ständigt förbättra oss.

Viktiga delar i vår mottagningsprocess:

 • Relevant information i brev, på hemsidor och på informationsmöten – vad kan du som elev och vårdnadshavare förvänta dig av oss? Vilka värden står vi för?
 • Överlämnande från tidigare skola/förskola
 • Mottagande vid besöksdagar
 • Mottagande vid första skoldagen
 • Klasslärare/mentor och elevers arbete med att eleven blir en i gruppen
 • Utvärdering på klasskonferenser och utvecklingssamtal
slide6

Arbetssätt

Tillbaka till arbetssätt

Alla lärare på Luthagens skolor arbetar systematiskt med att utveckla sina lektioner. Vi genomför arbetet med hjälp av John Steinbergs studiehandledning: Lektionen är helig!

Arbetsgången är att läraren, själv eller tillsammans med kollegor eller elever, undersöker något moment av undervisningen. Det kan vara om lektionerna börjar i tid, om de blir avbrutna, hur de börjar, slutar o.s.v.

Lärarna analyserar resultatet av under-sökningen tillsammans med sina kollegor och söker mönster och orsaker. När analysen är färdig bestämmer man sig för om man gemensamt kan förbättra något i undervisningsprocessen på skolan.

Den enskilda läraren bestämmer sig samtidigt för om hen behöver förändra något specifikt i sin egen undervisning.

De gemensamma besluten som fattas under ett läsår följs sedan upp och samordnas. Förbättrades undervisningen och resultaten?

Genom att arbeta strukturerat med pedagogiska diskussioner där alla har samma utgångspunkt kan vi erbjuda eleverna ett konstant värde.

Det spelar då allt mindreroll vilken lärare du har - du får alltid samma kvalité på undervisningen!

slide7

Arbetssätt

Tillbaka till arbetssätt

 • - Jag trivs, mår bra och känner mig delaktig!
 • Så vill vi att alla elever ska känna på Luthagens skolor. För att vi ska nå dit arbetar vi systematiskt med att förbättra allt som har att göra med hur eleverna mår.
 • De flesta av de konkreta arbetssätten finns i vår Likabehandlingsplan och vår Elevhälsoplan – två planer som kompletterar varandra i det hälsofrämjande arbetet.
 • I likabehandlingsplanen beskriver vi arbetet mot kränkningar, främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Grunden i detta är att vi på skolan har ett positivt klimat med god samman-hållning och gemensamma upplevelser.
 • I vår nya elevhälsoplan ligger fokus på tidig upptäckt och kontinuerlig uppföljning. Allt för att vi ska kunna bädda för att alla elever att lyckas. Vi har flyttat elevhälsoarbetet närmare eleverna och har bland annat tätare och mer heltäckande klasskonferenser. Detta för att säkerställa att vi gör allt vi kan för att se och följa upp alla elever.
 • Genom att erbjuda många forum för inflytande tror vi att eleverna både trivs och mår bättre. Dessutom är vi övertygade om att det är eleverna som sitter inne med många av lösningarna på hur vi ska bli en skola där alla trivs och mår bra!
slide8

Arbetssätt

Tillbaka till arbetssätt

En av våra styrkor i Luthagens skolor är att vi har eleverna hos oss från förskoleklass till årskurs nio. Vi har tillfälle att följa deras med och motgångar och över tid finslipa våra sätt att sporra och utmana dem. En viktig del av skolan är bedömning av elevernas kunskaper. I vårt utvecklingsarbete kring kunskapsprocessen strävar vi efter en samsyn kring just betyg och bedömning.

I Luthagens skolor har vi även tagit fram planer för kunskapsutvecklingen F-9. Planerna handlar dels om att stoff och innehåll ska bilda en helhet som är snarlik för alla elever och dels om att tidigt fånga upp elever i behov av stöd eller utmaning.

Bland planerna kan nämnas läs- och skrivplanen, matematikplanen, plan för fördelning av centralt innehåll, handlingsplan för fritidshemmet.

En av grundstenarna i våra Läs- och skrivplan är Bornholmsmodellen. I förskoleklass startar arbetet med läsinlärningen genom att vi arbetar strukturerat med Bornholmsmodellen.

Modellen är ett program med språklekar som succesivt förstärker elevernas språkliga medvetenhet. Arbetssättet innebär även kartläggningar. Resultaten från kartläggningarna följs upp i klasskonferenser två gånger per år och följer även med som en viktig grund till lärarna i årskurs 1.

Våra elever knäcker nu läskoden tidigare och färre elever behöver specialhjälp för att bli duktiga läsare!

slide9

Medarbetarskap

Hos oss är alla med och utvecklar verksamheten. Vi är alla väl förtrogna med de styrdokument som styr vårt arbete och svarar upp mot de krav som ställs i dessa.

Vi är noga med att fördela arbete så att vi tar tillvara allas kompetens på bästa sättoch att våra olika kvalitéer kommer eleverna till gagn.

När vi inte når ända fram med en uppgift tar vi hjälp av varandra. Vi ser även till att vi, enskilt eller som grupp, skaffar oss den kompetens vi behöver för att lösa nya utmaningar och uppgifter. Alltid med eleven i centrum!

Vård och bildnings etiska kod säger det mesta om medarbetarskapet i Luthagens skolor (th).

 • Vi som arbetar inom Vård & Bildning …
 • respekterar alla människors höga och lika värde, både i och utanför arbetet.
 • upprätthåller och utvecklar vår kompetens och eftersträvar god självinsikt.
 • är medvetna om och följer lagstiftning och andra regelverk för arbetet samt är lojala med V&Bs affärsidé.
 • bemöter kunder med respekt, uppmärksamhet och vänlighet.
 • har en öppen och tillmötesgående hållning och söker kreativa lösningar.
 • medverkar till att verksamheten håller god kvalitet och utvecklas för att svara mot kundernas behov och förändrade samhällsförhållanden.
 • är goda marknadsförare för V&Bs verksamhet.
 • vidtar åtgärder om det förekommer kränkningar eller andra missförhållanden iorganisationen.
 • verkar för en effektiv och långsiktligt hållbar hushållning med organisationens resurser.
 • tar ansvar för att arbetsplatsen är en konstruktiv och generös miljö, där vi möter varandra med respekt och prestigelöshet, tillit och förväntan.
slide10

Ledarskap

 • Luthagens skolor leds av två rektorer, med ansvar för var sin enhet (Sverkerspåret och Eriksspåret). Rektorerna har till sin hjälp fyra biträdande rektorer, två till varje enhet. Genom att vi är många personer som delar på ledaruppdraget kan vi dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter.
 • Vår gemensamma strävan är att bygga den bästa skolan som våra elever kan få!
 • Vi är väl medvetna om att det som ger mest resultat på elevernas måluppfyllelse är lärarens förmåga att leda undervisningen, tydliggöra mål och ge formativ återkoppling. Som skolledning ser vi det som vårt jobb att sporra och utmana lärarna att hela tiden bli lite bättre. För att kunna göra det på ett relevant sätt måste vi kontinuerligt vara närvarande i undervisningsprocessen. Vi genomför därför många klassrumsbesök och har påbörjat ett arbete med observationer enligt mall från Skolinspektionen. Det pedagogiska ledarskapet står högst på vår agenda!
slide11

Styrsystem &

Organisation

Utvecklingsorganisation

slide12

Styrsystem &

Organisation

slide13

Ekonomi

I Luthagens skolor hushållar vi med våra gemensamma resurser både utifrån ett hållbarhetsperspektiv och ett ekonomi-perspektiv.

Vi tycker att det är viktigt att ha en hög medvetenhet om att det är skattebetalarnas pengar vi använder. Pengar som är ämnade att vara till så stor nytta som möjligt för varje enskild elev. I rektors uppdrag från huvud-mannen ingår att skolan har en välskött organisation och ekonomi.

Hos oss är det bland annat självklart att samordna inköp och att tänka strategiskt smart när de gäller läromedel och andra lärresurser.

Vi är noga med att även engagera eleverna i vår gemensamma miljö och lära dem att tänka på att vara rädd om våra gemensamma saker.

Vi ser ofta att det bästa åtgärderna inte alltid är de dyraste. Ett av de effektivaste sätten att höja kvalitén på undervisningen är ju t.ex. att vi har rätt kompetens på rätt plats. Inte dyrare bara bättre!

slide14

Uppdrag

I skolan har vi tydliga uppdrag som framgår av skollagen och läroplanen. Skollagen och läroplanen är våra främsta styrdokument. Skolverket förtydligar vissa av dessa uppdrag i Allmänna råd, råden kan röra åtgärdsprogram, kvalitetsarbete osv. Allt detta finns nedladdningsbart på vår hemsida eller Skolverkets.

I skolan får vi även uppdrag från vår huvudman. De uppdragen förtydligas genom styrkort, styrkorten är en slags instruktioner till rektorer från skolchefen.

 • Ur skollagen: Syftet med utbildningen inom skolväsendet
 • 4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
 • I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
 • Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
slide15

Verksamhetsidé

 • Luthagens skolor ska vara skolor där elever trivs, lyckas och är trygga.
 • I Luthagens skolor arbetar vi aktivt för att:
 • visa eleverna att vi har positiva förväntningar på dem
 • samarbeta kring elevernas kunskapsutveckling
 • stärka eleverna att växa till ansvarstagande och självständiga individer som respekterar sig själva och andra
 • ge eleverna möjlighet att uppleva olika uttryck för kunskap, teoretiskt såväl som praktiskt och estetiskt
 • inspirera och stimulera eleverna att lära för livet
 • Verksamheten skall präglas av glädje, engagemang, delaktighet, lust till lärande och kreativitet
slide16

Verksamhetsidé

Nuläge

 • För att vi ska kunna nå våra mål och uppfylla vår vision måste vi utgå från var vi är.
 • I det kontinuerliga arbetet med att ta reda på var vi är behöver vi på skolan skaffa oss en bild av nuläget. En del av den bilden är våra enkelt mätbara resultat t.ex. resultat på nationella prov, betyg och annat.
 • Detta blir förstås inte komplett, det finns givetvis värden som inte syns direkt i resultaten. För att få fram en komplett bild behöver vi elevers och vårdnads-havares hjälp.
 • Under året har vi flera avstämnings-punkter då vi hoppas att elever och deras vårdnadshavare vill bidra med synpunkter, åsikter och idéer. Några exempel:
  • Lektionsutvärderingar
  • Klassråd
  • Elevråd och andra elevgrupper
  • Frågor på utvecklingssamtal
  • Föräldraenkät
  • Skolråd
slide17

Resultat

För oss är det viktigt att vi följer våra resultat löpande under året och inte som något bokslut när det redan är försent. Det gagnar ingen elev!

I Luthagens skolor följer vi upp våra resultat veckovis på några olika sätt:

 • Klasskonferenser
 • Kartläggning och utvärdering i arbetet med undervisningsprocessen – Lektionen är helig!

Vi har även fasta avstämningspunkter där vi utvärderar och justerar våra arbetssätt, t.ex.:

 • Uppföljning av betygsresultat
 • Uppföljning av resultat på nationella prov
 • Uppföljning av enkätresultat – egna eller andras enkäter
 • Uppföljning av Språket lyfter!

När vi arbetar med våra resultat, utvärderingar och kartläggningar framgår av vårt årshjul:

slide18

Mål

Alla elever i Vård & bildning skolor…

Mål för Luthagens skolor

slide19

Mål

Mål för Luthagens skolor 2013

 • Elever och vårdnadshavare ska välja våra skolor
 • Andel godkända i alla ämnen ska öka
 • Meritmedelvärdet ska öka
 • Alla elever ska känna sig trygga i skolan
 • Eleverna tycker att deras åsikter blir tillvaratagna
 • Eleverna vet vad de ska kunna för att nå målen
 • Höja resultaten på SKL:s mjuka indikatorer
 • Budget i balans 2013
vision

Vision

Vision
 • Alla elever ska lyckas!

Alla elever ska lyckas!

rshjul kvalitetsarbete

Januari

 • Analysera: Betyg från HT jämfört med mål från juni.
 • Planera: Kompletterande åtgärder.
 • Mars
 • Analysera och lär: Uppföljning av verksamhetsplan
Årshjul – kvalitetsarbete
 • April
 • Analysera och lär: Föräldraenkät.
 • Kontinuerligt arbete:
 • Betyg och bedömning
 • Lektionen är helig!
 • Lektionsutvärdering
 • Elevråd och andra elevgrupper.
 • Skolråd
 • Medarbetarsamtal
 • Lektionsobservationer
 • Klasskonferenser
 • Elevhälsoarbetet

Maj

Analysera:

Resultat från trivselenkät

Utvärdering av likabehandlingsarbetet

September

Gör: Kartläggning inför likabehandlingsplanen

Analysera: Delårsbokslut-resultat

Kartläggningsresultat

Planera: Ny likabehandlingsplan

Juni

Analysera och lär: Läsårets måluppfyllelse (NP, egna mål, SKL, Språket lyfter), Utvärdering av läsåret.

Planera: Nya mål för kommande läsår.

Augusti

Planera: Nytt görande för att nå de i juni uppsatta målen.Ny verksamhetsplan

Ny handlingsplan för fritidshemmet