Kemahiran mikropengajaran
Download
1 / 38

KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN. Modul Kuliah Minggu Kelima dan Keenam. Hasil pembelajaran. Unit 1: Menghuraikan empat kemahiran mikropengajaran iaitu memulakan pengajaran ( termasuk mencungkil idea), menyoal , menerang , dan memperkukuh . Unit 2:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN' - cais


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kemahiran mikropengajaran

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN

ModulKuliahMingguKelimadanKeenam


Hasil pembelajaran
Hasilpembelajaran

Unit 1:

 • Menghuraikanempatkemahiranmikropengajaraniaitumemulakanpengajaran (termasukmencungkil idea), menyoal, menerang, danmemperkukuh.

  Unit 2:

 • Menghuraikan lima kemahiranmikropengajaraniaitumembuatdemonstrasi, mengendaliperbincangandaneksperimen, menutuppengajarandanmerefleksi

  Unit 3:

 • Mengaplikasipengetahuantentangkemahiranmikropengajaransemasamembuatpersembahan.

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


Unit 1 apa itu kemahiran mikropengajaran
Unit 1: Apaitukemahiranmikropengajaran?

 • Pengajaranmerupakansatuprosesrumit yang memerlukanpelbagaikemahiranmengajar yang diintegrasidandilaksanakansecarabersepadudanharmonibagimembantupembelajaranberlakusecaraberkesan.

 • Kemahiranmengajarbolehdibahagikankepadabeberapakemahiran yang lebihasas yang dipanggilkemahiranmikropengajaran.

 • Denganmengenalpastibeberapakemahiranasasini, guru pelatihlebihmudahdibantumenguasaikemahiranmengajarapabiladapatmenguasaisetiapsatukemahiranmikropengajarantersebut.

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


9 kemahiran mikropengajaran utama
9 kemahiranmikropengajaranutama

 • Memulakanpengajaran (termasukmencungkil idea)

 • Menyoal

 • Menerang

 • Memperkukuh

 • Membuatdemonstrasi

 • Mengendaliperbincangan

 • Mengendalikerjaamali

 • Menutuppengajaran

 • Membuatrefleksi

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


1 kemahiran memulakan pengajaran
1. Kemahiranmemulakanpengajaran

Tujuanfasapermulaanpengajaran

 • Menarikperhatianpelajar

 • Membantupelajarbersedia: sudutkognitifdanafektif

 • Memperkenalkanobjektifpembelajaran

 • Membinaaliranpemikiran

 • Mengetahuipengetahuansediaadadanmiskonsepsipelajar

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


Komponen kemahiran memulakan pengajaran
Komponenkemahiranmemulakanpengajaran

Menarikperhatian

 • Melaluisuara, pergerakan, isyarat, & eye contact

 • Gunakanalatpandangdengar

 • Pelbagaikaninteraksi

  Menimbulkanmotivasi

 • Wujudkanhubunganbaik

 • Tunjukkankeghairahan

 • Ransangsifatingintahu

 • Bercerita

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


Komponen kemahiran memulakan pengajaran sambungan
Komponenkemahiranmemulakanpengajaran - sambungan

Menstruktur P&P

 • Tunjukkanhasilpembelajaran

 • Buatringkasankeseluruhanaktiviti P&P (overview)

 • Cungkil idea pelajartentangtajuk/konsep yang akandiajar

  Membuatperkaitan

 • Banding danbezakan

 • Pengetahuansediaada

 • Pengalaman/kejadiansemasa yang berkaitdenganpelajar

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


Mengapa perlu mencungkil idea pelajar
Mengapaperlumencungkil idea pelajar?

“If I had to reduce all of educational psychology to

just one principle, I would say this: The most important

single factor influencing learning is what the learner

already knows. Ascertain this and teach him accordingly."

(Ausubel, 1978, p.v)

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


Mengapa perlu mencungkil idea pelajar1
Mengapaperlumencungkil idea pelajar?

 • Langkahpertamakearahmemurni, menstruktursemula, dan/ataumengatasisebarangprakonsepsi/miskonsepsi yang pelajarkemungkinanada

 • Pelajarlebihmenyedari idea asalmerekadanolehitulebihmudahmembuatperkaitandenganmaklumatbaruataumenstruktursemula idea tersebutjikadidapatiadapercanggahan

 • Guru mengetahui status idea ataupengetahuansediaadapelajardandapatmerancangtindakansusulan yang bersesuaian

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


Beberapa cara mencungkil idea pelajar
Beberapacaramencungkil idea pelajar

 • Soaljawabkeseluruhankelas

 • Perbincangankumpulan

 • Demonstrasi guru

 • Kuizpendekataupraujian

 • Ramal-Perhati-Terang (Predict-Observe-Explain, POE)

 • Petakonsep (Concept map)

 • Kartunkonsep (Concept Cartoon)

 • Peristiwabercanggah (Discrepant event)

 • Interview about events

 • Interview about instances

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


Aktiviti kumpulan
Aktivitikumpulan

 • Gunakanenjinpencarian internet untukmencarimaklumattentangsatudaripadacaramencungkil idea berikut:

 • Ramal-Perhati-Terang (POE)

 • Petakonsep

 • Kartunkonsep

 • Peristiwabercanggah

 • Nyatakansecararingkascaramencungkil idea tersebut, berikansatucontohdalamtajukfizik, danhuraikanbagaimanacaratersebutdigunakanuntukmencungkil idea pelajar. Gunakan PowerPoint untukmencatathasilkerja.

 • Bentangkanhasilkerjakumpulankepadakelas

 • KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  2 kemahiran menyoal
  2. Kemahiranmenyoal

  Tujuanmenyoal

  • Memulakaninkuiri

  • Melibatkanpelajarsecaraaktifdalamprosespembelajaran

  • Menarikperhatianpelajardanmenimbulkansifatingintahu

  • Menumpukanperhatianpelajarkepadasesuatu idea ataukonsep

  • Menggalakkanpelajarbertanyasoalan

  • Membinakemahiranberfikir

  • Memintapenjelasan idea pelajar

  • Mengenalpastidanmenanganimiskonsepsi

  • Mentaksirkefahamanpelajar

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Langkah 1
  Langkah 1

  • Ajukansoalankepadaseluruhkelas

   • Dahuluilontaransoalandenganisyaratataupemberitahuanperaturanmenjawab (jikaperlu)

   • Tujukansoalankepadakeseluruhanpelajar, baikpelajar yang inginmenjawabsecarasukarelamahupunsebaliknya

   • Nyatakansoalandengantepatdanseberapabolehmenggunakanayat yang pendek

   • Elakkansoalanretorik

   • Seimbangkanpenggunaanpelbagaijenissoalan

   • Setarakansoalanmengikutkebolehanpelajar

   • Ajukansoalandengancara yang tidakmengancam

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Langkah 2
  Langkah 2

  • Memberimasaberfikir yang sesuai (wait-time)

   • Masaberfikirseharusnyadiberiselepassoalandiajukandansebelum guru memberiresponkepadajawapanpelajar

   • Masaberfikir yang sesuaiadalahbergantungkepadajenisdantahapsoalan yang diaju (3-5 saatuntuksoalanbiasa yang diaju guru, danlebihpanjanguntuksoalan yang lebihmencabar)

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Langkah 3
  Langkah 3

  • Memilihpelajaruntukmenjawab

   • Pilihpelajar yang hendakmenjawabsecarasukareladansebaliknya. Pemilihanpelajarsecararawakberupayamengekalkanperhatianpelajarsepanjangsesisoal-jawab

   • Panggilnamapelajartertentuwalaupunkebanyakanpelajarmenjawabsecaraberamai-ramai

   • Ingatkanpelajartentangperaturanmenjawabsoalansepertimengangkattangan, dansebagainya (jikaperlu)

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Langkah 4
  Langkah 4

  • Memberiresponataureaksikepadajawapanpelajar

   • Pastikanpelajar lain memberiperhatiankepadajawapanpelajar

   • Beriresponataureaksitanpamengadilijawapanpelajar (tidakmengatakansalahataubetul) dengancaramengolahjawapanpelajarmenggunakanayat yang berbeza, jika guru inginmeneruskanperbincangandansoal-jawabberdasarkansoalantersebut. Jikasebaliknya, hargaijawapanpelajardenganpeneguhanpositif

   • Jikajawapannyasalah, kenalpastibahagian yang betul (jikaada) sertatanyalebihlanjutuntukmendapatkanpenjelasanataumintajawapanalternatifdaripadapelajar lain

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Langkah 4 sambungan
  Langkah 4 - sambungan

  • Berigalakanjikapelajartidakbolehmenjawab (prompting). Misalnyadenganmemberikluatauisyaratataumengolahsemulasoalandalambentuk yang lebihmudahdifahami.

  • Tanya lebihlanjut (probing) bagimendapatkanpenjelasantentang idea pelajar, mencabarpelajardanseterusnyamenggalakkanpemikirantahaptinggi

  • Tujukansoalan yang samakepadapelajar lain (asking around) sebelummenerimasesuatujawapanatautujukansoalan lain yang dibangkitkanpelajarkepadapelajar lain (redirect)

  • Kaitkansemuajawapandan idea pelajaruntukmembantupelajarmembuatsatukesimpulan (interrelating)

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Langkah 5
  Langkah 5

  • Memberipenekananataumembuatringkasanjawapantepat/yang bolehditerima

   • Nyatakansemulatujuanatausoalanutamaselepassesisoaljawab yang panjangdiikutidenganjawapantepatatau yang bolehditerimadenganseboleh-bolehnyamenggunakanjawapanpelajar yang bertepatan

   • Gunakanalatpandangdengardimanasesuai

   • Bagipenyoalandengantujuanmencungkil idea padafasapermulaanpengajaran, langkah 5 initidakperludilakukan. Sebaliknyaajakpelajarmenjalankanpenyiasatanbagimendapatkanjawapannya, jikasoalanbersifatinkuiri

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Ringkasan langkah menyoal
  Ringkasanlangkahmenyoal

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  3 kemahiran menerang
  3. Kemahiranmenerang

  Tujuanmenerang

  • Menyampaikanmaklumatdengancara yang berkesan

  • Membinapengetahuandankefahamanpelajar

  • Pelajardapatmengikutarahan

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Jenis jenis penerangan
  Jenis-jenispenerangan

  • Penaakulan

   • Menggunakanproseslogikuntukmenjawabsoalan

   • Menstruktursemulakonsepatau idea

  • Interpretatif

   • Menghuraikanmaksudsesuatuistilahataupenyataan

   • Idea, konsep, prinsip, atauteori

  • Diskriptif

   • Menghuraikanproses, struktur, danprosedur

   • Arahanjelaslangkah-langkahmenjalankansesuatu

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Komponen menerang
  Komponenmenerang

  • Ayatpembukaan: Mewujudkankesediaandanmenarikperhatian, cthnyadenganbertanyasoalan

  • Isikandungan: Intipatitentangapa yang hendakditerangkan

  • Penghubung: Perkataandanfrasa yang digunakanuntukmenjadikanpeneranganberkesan, iaitupenandawacana (cth: olehitu, adalahdisebabkanoleh, Inilahsebabnya)

  • Ayatpenutup: Ringkasanisikandunganpenerangan

  • Soalanbagimenaksirkefahaman: soalanpendekuntukmenilaikefahamanpelajar

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  4 prinsip utama kemahiran menerang
  4 prinsiputamakemahiranmenerang

  Gunakankejelasan

  • Tumpukankepadaaspek yang spesifik

  • Gunakancontoh, illustrasidan media yang relevandanmenarik

  • Fokussemuladenganmembuatringkasan

  • Gunakanbahasamudahdansesuaidenganpelajar

  • Elakkekaburandanayattidakrelevan

  Gunakanpenegasan

  • Intonasiberbeza

  • Penunjuk/penyerlah

  • Pergerakan, gerakisyarat

  Urutan/Kesinambungan

  • Induktif/deduktif

  • Bantu ingat (prompts)

  • Variasidankatapenghubung

  • Pelbagaikankelajuanpenyampaian

  Dapatkanmaklumbalas

  • Libatkanpelajar

  • Wujudkanpeluangpelajarmenunjukkankefahaman, minatdansikap

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  4 kemahiran memperkukuh secara positif
  4. Kemahiranmemperkukuh (secarapositif)

  Tujuanmemperkukuh

  • Meningkatkaninteraksibilikdarjah

  • Memperbaikidisiplinbilikdarjah

  • Memotivasipelajar

  • Meningkatkankeyakinanpelajar

  • Mengubahataumengubahsuaikelakuanpelajarsecarapositif

  • Meningkatkankefahamanpelajar

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Komponen kemahiran memperkukuh secara positif
  Komponenkemahiranmemperkukuh(secarapositif)

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Prinsip memperkukuh secara positif
  Prinsipmemperkukuh (secarapositif)

  • Tunjukkankemesraan, keghairahan/semangatkesungguhan, danmasukkanunsur kecindan

  • Berfikiranterbukaterhadapkelakuanpelajar

  • Pelbagaikankaedah, media, teknologidanaktiviti

  • Bersifatikhlas

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  5 kemahiran membuat demonstrasi
  5. Kemahiranmembuatdemonstrasi

  Tujuanmembuatdemonstrasi

  • Mengajakpelajarmenjalankaninkuiriterbimbing

  • Membantupelajarmembinakefahaman

  • Merangsangpemikirankritisdankreatif

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Komponen membuat demonstrasi
  Komponenmembuatdemonstrasi

  • Membuatpersediaanawal

   • Tentukankonsep, prinsip, proses, yang hendakdiajar

   • Tentukanaktivitidanbahansertaperalatan yang sesuai

   • Jana beberapasoalanpenting yang akandigunakan

   • Lakukanlatihansekurang-kurangnyasekalisebelumkelasbagimemastikandemonstrasiberjaya

  • Menjalankandemonstrasi – jenis-jenisdemonstrasi

   • Demonstrasi guru

   • Demonstrasi guru-pelajar

   • Demonstrasipelajar

   • Demonstrasitetamujemputan

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Prinsip menjalankan demonstrasi
  Prinsipmenjalankandemonstrasi

  • Seboleh-bolehnyalibatkanpelajardenganmenjalankandemonstrasiinteraktif (cth. Teknikdemonstrasi POE)

  • Utamakanprosesinduktifberbandingdeduktif – mulakandengansoalan

  • Tunjukkanketerujaansupaya demo kelihatan ‘hidup’

  • Pastikansemuapelajarbolehdengardanlihatdenganjelas

  • Sentiasabertanyasoalanberorientasiinkuiri

  • Dengansatusirisoalan, bantu pelajarmenemuikonsep yang hendakdiajar

  • Beripengukuhanpositif

  • Lakukanpenilaiandemonstrasiuntukpenambahbaikan

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  6 kemahiran mengendali perbincangan
  6. Kemahiranmengendaliperbincangan

  Tujuanmengadakanperbincangan

  • Melibatkanpelajarsecaraaktifdalampembelajaran

  • Melibatkanpelajardalamprosesmenyelesaikanmasalahsaintifikberbandingmengajarisikandungan

  • Memperkukuhkanpembelajaran

  • Meransangkemahiranberfikirsecarakritisdankreatif

  • Memberimaklumbalaspantaskepada guru tentangkefahamanpelajar

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Langkah langkah mengendali perbincangan
  Langkah-langkahmengendaliperbincangan

  Perancangan

  • Tetapkantujuandanobjektif

  • Senaraikansoalanutama yang bolehmembawakepadapencapaianobjektif

  • Rancangpenggunaandemonstrasi yang menarikuntukmemotivasidanmerangsangsifatingintahupelajar (jikasesuai)

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Langkah langkah mengendali perbincangan1
  Langkah-langkahmengendaliperbincangan

  Pelaksanaan

  • Mulakandengansatupersoalansaintifik

  • Galakkanpelajarmenjanahipotesisdanmenyatakanbukti

  • Gunakanpendekatanpembelajaran yang menekankanpersoalan “Apapendapatkamu?”

  • Aplikasilangkah-langkahmenyoal

  • Akhiriperbincangandenganmemintapelajarmembuatrefleksitentangapa yang telahdibincangkandanmeringkaskanisi-isipenting

  • Gunakansoalanreflektifsekerap yang mungkin

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Prinsip mengendali perbincangan kumpulan besar
  Prinsipmengendaliperbincangankumpulanbesar

  • Wujudkanpersekitaranpembelajarandimanasoalanbukansahajadialu-alukanbahkandiharapkan

  • Sentiasagunakanpengukuhanpositifapabiladiperlukan

  • Pujipelajar yang memberiperhatiansehinggamampumengenalpastikesilapan guru ataupelajar lain

  • Cuba ingatsemua idea yang dilontarpelajardangabungkandimanasesuaidenganmenyebutnamapelajar yang menyumbang idea tersebut

  • Tunjukkansikappositifdanterbuka

  • Ingatkanpelajarperaturanberbincangsepertimendengarapabilapelajar lain sedangmemberi idea, danmengelakdaripadamemburukkan idea atausoalanpelajar lain

  • Pastikansemuapelajardilibatkandenganmemerhatisemuapelajardanmengelakdaripadaseolah-olahbercakapdenganpelajar yang bertanyasahaja

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  7 kemahiran mengendali kerja amali
  7. Kemahiranmengendalikerjaamali

  Tujuanmenjalankanamali

  • Meningkatkanpenguasaanisikandungan

  • Memberipeluangpelajarmengalamitabii, kaedah, dansemangatsains

  • Membinakemahirandansikapsaintifik

  • Membinakemahiranberfikirkritisdankreatif

  • Membinakemahiranpraktik yang generik

  • Membinapengetahuansainssecaraempirik

  • Membinakemahiranbekerjadalamkumpulan

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Prinsip mengendali kerja amali
  Prinsipmengendalikerjaamali

  • Tentukanobjektifkerjaamali

  • Tumpukankepadasebilangankecilkemahiransahajabagisatu-satupengajaran

  • Sediakanbahan, peralatan, dansumbersecukupnyasebelumamalihendakdijalankan

  • Sebaiknyabahagikanpelajarsecaraberpasanganataubertiga (kumpulankecil)

  • Seimbangkanamalitradisionaldenganamaliberbentukinkuirimengikutkebolehanpelajar

  • Wujudkanpersekitaran yang mengujakan, meransangsifatingintahu, danbersemangatsainsdimakmal

  • Beriperingatantentangperaturankeselamatandimakmal

  • Ajar terlebihdahulukemahiranasaskerjaamalibagimengelakkemalangandancarabertindakapabilaberlakukemalangan

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  8 kemahiran menutup pengajaran
  8. Kemahiranmenutuppengajaran

  • AspekKognitif

   Melihatsemula/meperkukuhdanmeringkaskanhasilpembelajaran

   Menaksirkefahamanpelajar. Cuba jadikanpengakhiranpelajaransesuatu yang tidakdapatdilupakan

   Pelajarmembuatrefleksikeatasapadanbagaimanamerekabelajardanmembuatkesimpulan

   Membuatperkaitandenganpelajaranakandatang

   Memberikerjarumah/pembacaan yang sesuai

  • AspekSosial

   Nilaiafektif: Perasaanmencapaikejayaandankeseronokanpengalamanbelajar. Cuba jadikanpelajarberasaapa yang merekapelajariitupentingdanistimewa

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  9 kemahiran membuat refleksi
  9. Kemahiranmembuatrefleksi

  Tujuanmembuatrefleksi

  • Mengenalpastiisu/masalah yang mungkindihadapibagitujuanpenambahbaikan

  • Mengenalpastikekuatan yang bolehdimanfaatkan

  • Merangkatindakanpenambahbaikandarisudutperibadidanprofesionalisme

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1


  Komponen kemahiran membuat refleksi
  Komponenkemahiranmembuatrefleksi

  • Mengenalpastiisu/masalah yang signifikan

  • Mengenalpastisumbermasalah

  • Melihatmasalahdarisudutberbezadanmengambilkira/mengaplikasiteoridanprinsippendidikanbagimenerangkanmasalah yang dihadapi

  • Mengenalpastikekuatan yang bolehdimanfaatkan

  • Menyatakanpengajaran yang diperolehataukesedaranbaru yang timbul

  • Menyatakanlangkah-langkahatautindakan yang bolehdiambiluntukmenyelesaikanmasalahataumenambahbaikamalan

  KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1