Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tapasztalatok LHH és GYEP PROGRAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tapasztalatok LHH és GYEP PROGRAM

Tapasztalatok LHH és GYEP PROGRAM

112 Views Download Presentation
Download Presentation

Tapasztalatok LHH és GYEP PROGRAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tapasztalatok • LHH és GYEP PROGRAM • A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség komplex fejlesztésének programja • (ÁROP 1.1.5/B) • Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Szécsényi Kistérség Alkalmazási Kísérlete • Autonómia Alapítvány

  2. LHH PROGRAM FŐBB CÉLJAI: • A területi különbségek mérséklése (támogatások eljuttatása, ott élők felzárkózása) • Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, köztük kiemelten a romák helyzetének javítása • A romák iskolai és területi (lakhatási) szegregációjának mérséklése, megszűntetése • A gazdaság élénkítése, piacképes munkahelyek teremtése • Komplex megközelítés: oktatási, foglalkoztatási, lakhatási és egészségügyi viszonyok közül azokat kell javítani, amelyek szűk keresztmetszetet képeznek. • Indokolt és fenntartható projektek támogatása

  3. LHH PROGRAM JELLEMZŐ TERVEZÉSI PROBLÉMÁI • Érzékenység hiánya a marginalizálódott csoportok, mélyszegénységben élők irányába • A releváns helyzetelemzések megállapításainak figyelmen kívül hagyása (közoktatási esélyegyenlőségi, antiszegregációs szakértők által feltárt problémák) • A kistérségek önkormányzati és civil reprezentációja megfelelő súlyú képviseletének a hiánya • A tervezés folyamatának átpolitizálódása • Közoktatási és lakhatási deszegregációs programok elmaradása • az egyenlőtlenségek felszámolására tervezett intézkedések, célzott és valódi komplex megközelítés hiánya

  4. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program (GYEP) és Szécsény Kistérségi Alkalmazási KísérletA program háttere • 2006-ban Rövid Program létrejön széles körű szakmai egyeztetést követően: • 2006-tól a Szécsény Kistérségi Program elindítása • Országgyűlési Határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 (47/2007. (V. 31.) • TÁMOP 5.2.1: „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése”

  5. GYEP FŐBB CÉLJAI • Egy generáció alatt jelentősen csökkentse a gyermekek és családjaik szegénységét • Felszámolja a gyermeki kirekesztés, a szegregáció és a mélyszegénység szélsőséges formáit • Átalakítsa azokat a mechanizmusokat, amelyek újratermelik a szegénységet és a kirekesztést • A szolgáltatások és intézmények hozzá tudjanak járulni a gyerekek képességeinek kibontásához, az ehhez szükséges feltételek megteremtéséhez

  6. Szécsényi Gyerekesély Program – Alkalmazási Kísérlet Eredeti Elképzelés: Komplex program - fejlesztési területek együttes hatásai pozitív hatást érnek el • A korai képességfejlődés, sikeres iskolakezdés („Biztos Kezdet Program Gyerekházak”) • A közoktatás fejlesztése (deszegregáció, sikeres középiskolai továbbtanulás) • A gyermekek táplálkozásának, egészségügyi ellátásának javítása • Ifjúságfejlesztés, közös terek, szolgáltatások és programok • Szülők foglalkoztatási esélyeinek javítása, munkahelyteremtés • Információs társadalom fejlesztése • Közösségfejlesztési feltételek és programok • (később a szociális szakemberek és szociális terület fejlesztése) • Reprezentatív felmérések gyermekek és családok körében (szociális terepgyakorlat egyben)

  7. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program TÁMOP 5.1.3.-09/2 ILLESZKEDÉS - AKTUÁLIS EGYÉB PÁLYÁZATOK • A projekt illeszkedik az Új Magyarország Felzárkóztató Program céljához, tartalmához és a „Legyen Jobb a Gyerekeknek” gyerekszegénység elleni Nemzeti Stratégiához • Telep felszámolási program (TÁMOP 5.3.6-10/1 és ROM-TP-10) ? • Első Lépés „Első lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai (TAMOP-5.3.1-C-09/2) • Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő Programok TÁMOP-5.2.5. A)Gyermekvédelmi B) Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens

  8. Szécsényi Gyerekesély Program Kudarcok okai • Külső kormányzati támogatás (jogszabályi háttér / finanszírozás) • A közoktatás fejlesztése – Roma/Cigány vagy szegény gyerekek intézményi elutasítása, kirekesztés, vonatkozó jogszabályok figyelmen kívül hagyása, ,,települési érdek” • Ifjúságfejlesztés (etnikai alapon történő kirekesztés a kortárscsoportban) közös terek, szolgáltatások és programok (települések elzárkózása) • Szülők foglalkoztatási esélyeinek javítása, munkahelyteremtés (források hiánya, makrogazdasági folyamatok determinációja) • Közösségfejlesztési feltételek és programok (etnikai széttagoltság a településen, bár program szinten részben sikeresen működtethető • Szociális szektor – A szociális szakemberek ellenállása, ami a bizonytalanságból, kapacitáshiányból fásultságból fakadt

  9. Szécsényi Gyerekesély Program Jó Gyakorlatok – Működő programok • Korai Fejlesztés • Ahol a legnagyobb szükség van rá (roma-nem roma látogatottság, prevenciós szerep) • Szociális szektor • Rendszeres szakmaközi megbeszélések, addig nem ismert szupervízió bevezetése. Figyelem irányul bizonyos területekre (pl. eü-i, gondozási, szociális transzferek, munkaügyi-közmunka elosztás stb.), szociális szakemberek aktivizálódása • Közoktatás • Iskolai koordinátorok, tanoda, tanórán kívüli kulturális és művészeti programok, nyári táborok szervezése (valóban a legszegényebb, többségében cigány gyermekek bevonása a programokba) • IKT • Információs és kommunikációs eszközök szélesebb használata, rendszeresen nyújtott támogatás az IT mentorok által

  10. Egyéb jó gyakorlatok • Külföldi példák: Terület alapú kompenzációs rendszerek hatékonyak, ha deszegregációs lépésekkel járnak együtt (USA) • Settlement típusú megközelítés • Hódmezővásárhely az iskolai deszegregációt a lakhatási szegregációval együtt próbálja meg kezelni