1 / 16

Finsko jako příklad praxe nadměrných koalic

Finsko jako příklad praxe nadměrných koalic. Struktura přednášky. Historické okolnosti a podoba politického systému Přehled systému politických stran Charakteristické rysy vládnutí – zaměření na specifika finské reality. Historické okolnosti. Specifický vývoj během druhé světové války

bruis
Download Presentation

Finsko jako příklad praxe nadměrných koalic

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Finsko jako příklad praxe nadměrných koalic

 2. Struktura přednášky • Historické okolnosti a podoba politického systému • Přehled systému politických stran • Charakteristické rysy vládnutí – zaměření na specifika finské reality

 3. Historické okolnosti • Specifický vývoj během druhé světové války • Zimní a pokračovací válka • Situace po roce 1945: • Léta nebezpečí • „finlandizace“ • Dopady na podobu (nejen) stranického systému (pozice SKDL, role KESK, pozice KOK)

 4. Politický systém • Dvě období – do a od roku 2000 • I. Proces formování vlády do roku 2000 • „Členové vlády, kteří musí mít důvěru parlamentu, jsou jmenováni prezidentem (...)“ • Semiprezidentský systém? (Paasikivi, Kekkonen) • Eduskunta • Poměrný volební systém • Vztah vlády a parlamentu • II. Formování vlády od roku 2000 • Posílení role parlamentu na úkor prezidenta • V praxi předsedou vlády lídr vítězné politické strany • Legislativní proces – role prezidenta, blokační menšina v parlamentu

 5. Systém politických stran • Do 80. let stabilní, byť fragmentovaný systém • SKDL – SDP – KESK – SFP – LKP - KOK • Počet stran • Pozice SKDL, SDP a KESK • Specifická identita SFP

 6. Systém politických stran • Postupně od 70. let proměna počtu a identity aktérů • Vznik VAS – po rozpadu východního bloku • VIHR – do parlamentu už v roce 1983 • Ztráta relevance liberálů • KD • PS • Současná podoba stranického systému • VAS – VIHR – SDP – KESK – SFP– KD – KOK – PS

 7. Profily významných stran • Finský střed (KESK) – původně agrární, dnes sociálně-liberální strana (v 80. letech sloučení s LKP) • Finská sociálnědemokratická strana (SDP) – původně radikální socialistický formace, v 50. letech zásadní posun • Klasická soc. dem. – role státu v ekonomice, proevropská, ekologické aspekty

 8. Profily významných stran • Národní koaliční strana (KOK) – umírněná, konzervativní formace, opírající se o podporu podnikatelů • Levicová aliance (VAS) – environmentální exkomunisté, nová levice • Zelená liga (VIHR) – typická ekologická strana • Národní pokroková strana (LKP) – tradiční, liberální strana

 9. Profily významných stran • Švédská lidová strana (SFP) – etnicko-regionální formace • Umírněná • Ochrana práv švédské menšiny • V ekonomice liberální • Finští křesťanští demokraté (KD) – konzervativní evangelická formace, v ekonomice pro sociálně-tržní model • Praví Finové (PS) – protestní euroskeptická formace, intiimigračně laděná

 10. Vývoj vládnutí ve Finsku • vliv stranického systému: SKDL + rozhodující role „velké trojky“ • první vláda (1945) tvořena KESK, SDP, SKDL + SFP + LKP • tlak Moskvy – vyloučení KOK z jednání • komunisté post ministra vnitra • předseda Paasikivi (pak Pekkala z SKDL) • 172 z 200 mandátů – nadměrná (široká?) koalice • Budge, Keman – otázka interpretace

 11. Vývoj vládnutí ve Finsku • 1948 – pokles podpory SKDL – vznik menšinové vlády SDP (podpora SFP, KOK, LKP) • spor KOK a KESK • 50. léta – časté střídání vlád s dominancí spolupráce SDP a KESK (navázání na předválečnou kooperaci) • postupně klíčová role KESK (do 70. let) • Posilování SKDL • 1958 – vítězství komunistů, ale tzv. Tannerova linie (štěpení SDP) vs. tlak Moskvy + postoj U. Kekkonena (rezignace Fagerholmova kabinetu – „noční mrazy“) • spor SDP a KESK – určení koaličních formulí

 12. Vývoj vládnutí ve Finsku • 1966 – převaha levice (96 z 200 mandátů) + opuštění Tannerovy linie – koalice SKDL – SDP – KESK – základ koalic až do 80. let (+ SFP a LKP) • snaha o oslabení pozice komunistů + ohled na zahr. pol. • vytěsnění KOK a Finské strany venkova (SMP) • nadměrné koalice • výrazná Kekkonenova role

 13. Vývoj vládnutí ve Finsku • 1981 – rezignace Kekkonena (M. Koivisto) • oslabení pozice SKDL (štěpení) • proměna koaličních vzorců – spolupráce SDP, KESK, SMP a SFP • později KOK a SDP (průlom) + SFP, SMP • poprvé od roku 1945 chyběl KESK (!) • pád východního bloku – proměna zahr. i ek. politiky • změna profilu a názvu SKDL (VAS)

 14. Vývoj vládnutí ve Finsku • charakteristika vládnutí po roce 1991 • pokračuje trend oslabování role prezidenta • klesá podpora VAS • tři hlavní póly (KESK, KOK, SDP) • 2007 – vláda VIHR, KESK, KOK, SFP (M. Vanhanen, od r. 2010 M. Kiviniemi) • velká proměnlivost složení vlád při četnosti nadměrných koalic + zapojení dalších stran (KD, VIHR) • 2011 – vzestup PS (19 %) a propad KESK – vliv na koaliční jednání • Vláda: KOK, SDP, VAS, VIHR, SFP, KD (předseda J. Katainen)

 15. Specifika koaličního vládnutí ve Finsku • Nadpoloviční většina nadměrných koalic – kvalifikovaná většina v parlamentu – 55 % (MWC?) + existence více dimenzí soutěže • Vládní participace komunistické strany – geopol. pozice Finska + role prezidenta, vyloučení KOK • Pozice SFP (ve vládě nepřetržitě od roku 1979) – umírněná etnoregionální strana • Pozice KESK – jeden z hlavních pólů + Kekkonen (zahr. pol. kontext) • Pozice SKDL

 16. Děkuji za pozornost.

More Related