patrik aronsson michael andersson gunnar tobin g teborgs universitet 20 05 2010 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Examensarbete - Krav och råd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Examensarbete - Krav och råd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Examensarbete - Krav och råd - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

Patrik Aronsson Michael Andersson Gunnar Tobin Göteborgs Universitet 20-05-2010. Examensarbete - Krav och råd . Krav på utförande. Projektplan (/Contract) – utgångspunkt för studiens målbeskrivning Presentation: 1) Muntligt med opponentskap 2) Poster 3) Uppsats. Exjobbskursen på GUL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Examensarbete - Krav och råd' - brooks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
patrik aronsson michael andersson gunnar tobin g teborgs universitet 20 05 2010
Patrik Aronsson

Michael Andersson

Gunnar Tobin

Göteborgs Universitet

20-05-2010

Examensarbete - Krav och råd
krav p utf rande
Krav på utförande
 • Projektplan (/Contract) – utgångspunkt för studiens målbeskrivning
 • Presentation:1) Muntligt med opponentskap 2) Poster 3) Uppsats
exjobbskursen p gul
Exjobbskursen på GUL
 • EXA930 V10 Inför Examensarbetet
    • Projektplan/Contract (inlämning)
    • Elektroniskt Upprop (obligatoriskt moment)
 • EXA930 H10 Examensarbete på magisternivå i farmaci
    • Preliminärt Abstract (inlämning)
    • Skriftlig Rapport (inlämning) URKUND
    • Poster (om hjälp med utskrift)
    • Intyg om Godkännande (inlämning)
    • Muntlig redovisning, Opponering och Posterpresentation (obligatoriskt moment)
    • Kursenkät
    • Abstract att Publicera (frivilligt)
exjobbskursen p gul tips
Exjobbskursen på GUL - Tips
 • Se till att du är med på den preliminära kurslistan (dvs. kan komma åt GUL-sidan).Kontakta annars kursledningen via e-post
 • Ändra din GUL-epostadress till den e-postadress du använder i praktiken
 • Läs instruktionerna noga och håll dead-linesSkicka in filer i rätt filformat (exempelvis .doc, [ej .docx])
 • Om du ändå får problem, läs på :http://www.sa.adm.gu.se/enhetenforadministrativasystem/gul/support/Login: www.gul.gu.se
slide5

Kursplan för examensarbetet

Kursens benämning, poängantal och fördjupningsnivå

Kursen i examensarbete (Master thesis) omfattande 30 högskolepoäng

(kurskod: EXA 930) ges under APEX termin nio

slide6

Kursplan för examensarbetet

2. Kursens syfte

Praktisk tillämpning av kunskaper

Stimulera till analys och problemlösning på vetenskaplig grund

Träning i den arbetsprocess som leder fram till den vetenskapliga uppsatsen

Resultat ingår inte i syftet, det är en bonus!

slide7

Kursplan för examensarbetet

3. Kursens huvudsakliga innehåll

Experimentellt (prekliniskt), epidemiologiskt eller kliniskt (t ex uppföljning av kliniska prövningar och behandlingsåtgärder) arbete

samt

Kritisk litteraturgenomgång byggd på originallitteratur

slide8

Kursplan för examensarbetet

4. Kurslitteratur

Litteratur tas fram av studenten själv i samråd med handledaren

(Litteraturtips: Rainer Nyberg, ”Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar” Studentelitteratur 2000, 4:e upplagan.

Jane Fraser, ”How to publish in biomedicine”, Radcliffe Medical Press Ltd, 1997)

5. Särskilda behörighetsvillkor

Godkänt resultat på 90 hp ingående i huvudämne för magisterexamen

6. Former för bedömning

Skriftlig rapport på svenska eller engelska med sammanfattning på engelska, muntlig presentation samt opponering

7. Betygsgrader

Som betyg ges i dagsläget underkänd (U) eller godkänd (G). Detta kan komma att ändras.

allm nt
Allmänt
 • Uppsatsskrivande tar tid
 • Du bör tidigt börja att skriva på din uppsats, åtminstone introduktionen
 • Kom ihåg att de första utkasten oftast omarbetas efter hand
 • Läs in dig väl på området
utformning
Utformning
 • IMRAD-design
 • Titelsida
 • Abstract eller sammanfattning
 • Inledning
 • Metod
 • Resultat
 • Diskussion
 • Acknowledgement, Referenslista och figurer/tabeller
titel och f rs ttssidor
Titel- och försättssidor
 • Titelsida
  • Titel, författare, lärosäte samt årtalsangivelse
  • Använd lämplig mall av de som finns på Exjobbshemsidan

http://www.pharmguse.net/pharm/exjobb/slutet.html

 • Försättsblad
  • Försättsblad med titel
  • Namn, adress, telefonnummer och egen e-mail adress
 • Innehållsförteckning
inledning och bakgrund
Inledning och bakgrund
 • Inledning
  • Presentation av problemet som skall behandlas
  • Sätt in det i ett sammanhang. Referenser till tidigare relevanta projekt/studier/forskning. Vad vet man/vet man inte? Utgå från att läsaren behärskar det mest basala
 • Syfte och frågeställning(ar) (kan vara egen rubrik)
  • Frågeställningar avser att bryta ner syftet i några konkreta frågor
  • Har du gjort frågor skall de formuleras så klart och detaljerat som möjligt
  • Är dina frågor formulerade så att de är möjliga att besvara?
  • Alternativ till frågeställningar är hypoteser
abstract
Abstract

Abstract / sammanfattning

 • På engelska
 • Använd abstractmallen som finns på hemsidan
 • Fyll i samtliga efterfrågade uppgifter. Svensk och engelsk titel krävs
 • Sammandrag av inledning, syfte, frågeställningar, de viktigaste resultaten och slutsatserna

MAX 250 ORD!

metoddelen
Metoddelen
 • Ska vara ”korrekt och tydlig”
 • I ett kvalitativt orienterat projekt beskriver du förslagsvis:
  • Metod
  • Urvalsprinciper
  • Hur du gick till väga vid dataanalysen
  • Etiska överväganden
metoddelen kvantitativa studier
Metoddelen (kvantitativa studier)
 • Patienter/Individer/Försöksdjur mm
  • Urvalsmetoder, representativitet
 • Behandling/Åtgärd
  • Noggrann åtgärdsbeskrivning
 • Mätning
  • Beskriv noga vad du har mätt och hur
 • Material
  • Vilka substanser/lösningar/etc. du har använtVarifrån de är inköpta. Vad dessa består av
 • Utvärdering/statistik
  • Hur du har använt den insamlade informationen. Statistisk metod
resultat
Resultat
 • I en kvantitativ studie en torr uppräkning av vad man funnit
 • Fynden kommenteras i regel inte
 • I en kvalitativ studie är resultatdelen ofta längre
 • Abstrakta fynd verifieras ofta med citat från materialet. Citat kortare än 40 ord inom citationstecken - längre: mindre fonter (teckensnitt) och indrag
 • Fynden förs ofta samman till en helhet i figurer/tabeller. Dessa ska vara enkla att förstå
 • Visa spridningar där det är tillämpbart
diskussion
Diskussion
 • Metoddiskussion – var det rätt metod som användes?
 • De egna resultaten jämförs med tidigare forskning
 • Styrkor och svagheter i de egna slutsatserna diskuteras
 • Vilka tänkbara konsekvenser har resultaten för vården, patienterna, nya forskningshypoteser, bakomliggande mekanismer m.m.?
 • Vilka obesvarade frågor finns? Vilket behov av fortsatt forskning ser du?
 • Slutsatser
acknowledgement referenslista och figurer tabeller
Acknowledgement, referenslista och figurer/tabeller
 • Acknowledgement:
  • Anslagsgivare
  • Tack till personer som varit av betydelse för arbetet eller på något sätt varit ett stöd
  • Tack till personer som deltagit i arbetet utan att vara medförfattare
 • Referenshantering
  • Vancouver (mall) ett bra alternativ
skrivtips
Skrivtips
 • Klargör för dig själv vad du vill förmedla till läsaren
 • Skriv enkelt och rakt på sak. Undvik förkortningar. Då förkortningar är nödvändiga skriv ut det fullständiga ordet första gången följt av förkortningen inom parentes. Ex. deoxyribonucleic acid (DNA)
 • Upprepa inte. Då blir det ofta bara luddigt
 • Låt en röd tråd löpa dels övergripande (vilket kan skönjas i rubriksättningen), dels i de enskilda delarna
 • Var sparsam med citat

Skriv kort hellre än långt

krav p uppsats
Krav på uppsats
 • Sammanfattning (på engelska) skall finnas i uppsatsen. Engelska är rekommenderat språk i övrigt också, och givetvis ett krav för de som gör projekt utomlands
 • En klar och tydlig problemformulering skall finnas
 • Vald undersökningsmetod skall motiveras med hänsyn till ämnesval
 • Uppsatsen skall handla om det som anges av titel, syfte och problem
 • En studie (teoretisk eller empirisk) skall redovisas
 • En litteraturgenomgång som omfattar de väsentligaste delarna inom det valda ämnesområdet skall redovisas
 • Uppsatsens påståenden skall vara byggda på referenser eller egna observationer
 • En tydlig konklusion skall redovisas. Pålitligheten och riktigheten i den gjorda konklusionen skall diskuteras
 • Uppsatsen skall vara väl strukturerad och ha en klar röd tråd
 • Ett omfång (exklusive figurer och tabeller) understigande 30 sidor rekommenderas
referenshantering
Referenshantering
 • Källor skall anges på ett standardiserat sätt
 • Det skall klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden
 • Det skall klart framgå vad som är dina egna slutsatser och tankar och vad du har hämtat från andra; det ska vara lätt att hitta tillbaka för den som vill läsa mera eller kontrollera dina uppgifter
 • Du skall mer eller mindre känna till vad refererade artiklar handlar om
 • Det finns många olika referenssystem. Inom biomedicin används ofta Vancouversystemet
 • Information om systemet hittar Du under http://www.annals.org/cgi/content/full/126/1/36
 • Rekommendationerna, de s k “International Committee of Medical Journal Editors' Uniform Requirements”, har publicerats i flera olika tidskrifter efter 1 January 1997 (exempelvis: Ann Intern Med. 1997;126:36-47)
referenssystemets tv delar
Referenssystemets två delar

1) Hänvisning i texten och 2) Bibliografisk beskrivning

 • Texthänvisningen är en parentes som vanligtvis består av författarens efternamn och utgivningsår
 • Varje gång du använder information eller uppgifter från en annan källa, skall du skriva en texthänvisning
 • Texthänvisningen pekar till en fullständig bibliografisk beskrivning av dokumentet i referenslistan
 • I din referenslista tar du bara med de skriftliga källorna, för muntliga källor (länk) använder du dig av noter (alternativt hänvisning i texten)
 • Använd referenshanteringsprogram som EndNote, så blir det lätt och rätt!Finns att hämta på: http://licenser.gu.se/gu/student.html eller www.ftp.gu.se
kvalitetsv rdering av referenser
Kvalitetsvärdering av referenser
 • Är det en tillförlitlig källa?
 • ”Peer review” granskad eller muntlig källa?
 • Typ av studie:
  • Randomiserad kontrollerad prövning med stort antal individer/patienter?
  • Studie med stort antal n i etablerad djurmodell?
  • Fallrapport?
  • Internetkälla?
  • Tidningsartikel?
krav p den muntliga presentationen
Krav på den muntliga presentationen
 • Skall vara begriplig för fler än handledaren
 • Den ska ges av studenten
 • Presentationen skall vara väl strukturerad och ges enligt en klar linje
 • Du skall kunna redogöra för bakgrund och metodik
 • En klar och tydlig problemformulering skall finnas
 • En tydlig konklusion skall redovisas
 • En vetenskaplig mognad skall eftersträvas vilket bl.a. kan spåras i ett kritiskt granskande av egna fynd
krav p opponering
Krav på opponering
 • Man ska noggrant och kritiskt läsa sin kamrats uppsats
 • Efter presentationen ska opponenten kommentera uppsatsens kvalitet
  • Den kritik som ges skall vara konstruktiv!
 • Minst 5 väl genomtänkta frågor ska sedan ställas för att antingen utreda oklarheter, eller för att stilla opponentens nyfikenhet
 • En moderator kommer att leda varje presentation/opponering. Dennes uppgift är att bedöma hur väl opponenten genomfört sin uppgift, samt eventuellt ställa ytterligare frågor
posterpresentation
Posterpresentation
 • Posterutställning 13-14:e januari 2011
 • Postern bör fokusera på bildmaterialet av de viktigaste slutsatserna
 • Postermall finns att ladda ned på Exjobbshemsidan
prelimin ra h lltider
Preliminära hålltider
 • Kring 1:e september: Projektet påbörjas
 • 15/12: sista dag för inlämning av preliminärt abstract via GUL
 • 4/1: senast denna dag ska uppsatsen, färdig eller ej, skickas via GUL till opponenten
 • 13-14/1 2011: Redovisningar/opponering samt posterutställning
slide28

Internationell information

Internationell info

 • Erika Qvist ansvarar för alla resestipendier och försäkringar för ex-jobbarna
 • Frågor ställs lämpligast till:Erika.Qvist@sahlgrenska.gu.se
 • Angående visumregler: Ingen generell information utöver den som ligger på hemsidan.Om du stöter på problem så kolla först på hemsidan:
 • ( http://www.pharmguse.net/pharm/exjobb/exjobb_main.html )Om du inte hittar svaret där; maila Erika Qvist (så lägger vi upp svar på även dessa frågor på hemsidan efter hand)