1 / 5

Ryhmätyön purku 24.9

Ryhmätyön purku 24.9. Ryhmä Länsi Pelejä pelataan paljon, ongelmaksi asti, mt-ongelmia , poissaolo-ongelmia, ongelmat vanhempien kanssa yhteisymmärryksen löytymisessä

brooklyn
Download Presentation

Ryhmätyön purku 24.9

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Ryhmätyön purku 24.9 • Ryhmä Länsi • Pelejä pelataan paljon, ongelmaksi asti, mt-ongelmia, poissaolo-ongelmia, ongelmat vanhempien kanssa yhteisymmärryksen löytymisessä • Yhteistyö, mitä tehdä? Vanhempainiltoja, nuorten järjestämiä peli-iltoja vanhemmille, vanhemmat tietoiseksi pelaamisen haitoista, poissaoloihin nopea puuttuminen, valistusta, pelikasvattajuus kansalaistaidoksi. Koulu on tärkeä toimija liikapelaamiseen varhain puuttumisessa. Tärkeää myös että koulu ja muut toimijat ovat myös verkossa/somessa. • Pelaamisen hyöty nuorille: oppiminen, oman vertaisryhmän löytyminen, fantasiamaailman voimavarat, fyysisten ja muiden esteiden ylittäminen

  2. Ryhmä korso-koivukylä • Ilmiö näkyy? • Nuorisotaloilla ne ketkä pelaa, pelaa paljon • Nuorten pelaamista on vaikea rajoittaa • Vakaviakin seurauksia, peruskoulu voi jäädä kesken • Peleissä/verkossa kohdattuihin ikäviin ilmiöihin on vaikea tarttua • Nuorelle virtuaalitodellisuus on ihan sitä tavallista todellisuutta • Mitä tehdä? • Yhteistyö: vanhemmat mukaan, nuorten kanssa työskentelevät nuorten kotiin, palveluita myös nettiin, nuorten hakeminen kouluun ja poissaoloista syvällinen keskustelu, intensiivinen työ liikaa pelaavien nuorten kanssa, elämänhallinnan kokonaisvaltainen huomioiminen • Nuorten kanssa keskustelun hyöty, nuorten pelaamisen aktiivinen seuraaminen, kasvatusta tarvitaan ja aikuisten esimerkkiin huomion kiinnittäminen • Vanhempien ongelmiin myös apua • Miten perheessä ollaan, käytetään aikaa, mitä tehdään yhdessä, mitä erikseen? • Säännöistä yhdessä sopiminen heti kun lapsi kiinnostuu netistä ja peleistä.

  3. Ryhmä: Hakunila-Länsimäki • Miten näkyy? • Poissaoloina, raivareina, väkivaltatilanteina ja sovitteluina, hiljaisina katuina • Pelaaminen siis näkyy paljon • Mitä tehdä? • Tavalliseen pelaamiseen liittyvää ymmärrystä lisättävä • Erikseen käsiteltävä ongelmia, joissa voidaan pohtia pelaamisen osuutta • Pelitalo ja peliränni Vantaalle

  4. Ryhmä: Tiksi • Miten näkyy? • Suositut lanit, mobiili- ja PC-pelaaminen, pelilaitteisiin uppoutuminen, virtuaaliystävyydet • Runsaasti pelaavat jää kotiin • Erityisesti anonyymiä keskustelua mahdollistavissa nettipalveluissa kiusaamista ja groomingia eli aikuisten lapsiin kohdistuvaa houkuttelua (ask.fm) • Mitä tehdä? • Vanhempien mediakasvatuksen kykyjen parantaminen: koulutus ja vastuuttaminen, rajojen luominen • Lasten itsesuojelukykyjen parantaminen • Vertaistoiminnan hyödyntäminen • Yhteistyö: peliasiantuntijoiden hyödyntäminen, tiedon jakaminen yhteistyöverkostoissa • Varhain puuttuminen ja kokonaistilanteiden huomiointi • Positiivista pelaamisessa? • Kielitaito, pettymysten käsittely, yhdessä pelaaminen

More Related