1 / 11

Teurastamon näkökulmia eläinkuljetuksista Tuomas Herva AtriaNauta

Tuomas Herva. Teurastamon näkökulmia eläinkuljetuksista Tuomas Herva AtriaNauta. Tuotantoeläinten hyvinvointiseminaari Jyväskylässä KoneAgria-messujen yhteydessä 24.10.2012. Purku. 100. Lastaus. 90. Auto lähtee. 80. Uuusia eläimiä. 70. 60. Kuoppia. 50. 40. Ennen lastausta. 0.

scott
Download Presentation

Teurastamon näkökulmia eläinkuljetuksista Tuomas Herva AtriaNauta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tuomas Herva Teurastamon näkökulmia eläinkuljetuksista Tuomas Herva AtriaNauta Tuotantoeläinten hyvinvointiseminaari Jyväskylässä KoneAgria-messujen yhteydessä 24.10.2012.

 2. Purku 100 Lastaus 90 Auto lähtee 80 Uuusia eläimiä 70 60 Kuoppia 50 40 Ennen lastausta 0 50 100 150 Nautojen syke kuljetuksen aikana kuljetuksen aikaisen stressin kuvaajana Syke (lkm/min) Kosteus ja kuumuus tärkeimpiä ongelmia Aika(min) (Gebresenbet & Eriksson 1998)

 3. Onnistuneiden kuljetusten edellytykset • Kannattava teurastustoiminta edellyttää keskittämistä ja laadukkaita eläinkuljetuksia • Eläinten hyvinvointi • Ruhojen laatu • Hyvä auto: • Ilmanvaihto, jousitus, hyvä kunto • Eläinten kuljetuskuntoisuus • Eläimiä ei sekoiteta • Kuljettajan huolenpito • Eläinten käsittely

 4. Tilojen lastausolot kuntoon • Kiinteät käytävät tai apuaidat • Ohjaaminen nurkan kautta • Naudat seuraavat reunaa; vältä käännöstä aidan puolelle

 5. AtriaNauta-palvelun kuljetukset • Eläinkuljetuksia hoitaa Tuoretien ohjauksessa reilu 20 yrittäjää noin 40 ajoneuvolla. • Koko kalustomme sopii pitkänmatkan kuljetuksiin • Lähivuosina on panostettu kalustoon hakien lisää kapasiteettia ja monikäyttöisyyttä, unohtamatta yrittäjien yksilöllisiä tarpeita.

 6. Kuljetukset osana laatuketjua • Eläintautien huomioiminen • Kuljetussuunnittelussa tieto tilojen tautitilanteesta • Pälvisilsa piilevä ja vaikeiten vastustettava vitsaus • Eläimiä ei viedä matalamman riskitason tiloille • Suositellaan erillisiä lastaustiloja varsinkin maitotiloille • Huolellinen hygienia • Navettaan vain omistajan luvalla • Vasikoiden laatuohjeet • Korvamerkkien ja terveydentilan tarkastaminen • Tiloilta saatava palaute ja muut havainnot • Kuljetuskuntoisuuden arviointi • Hyvä kalusto ja oikea eläinten käsittely laadun takeena

 7. Kuljetuskuntoisuusohjeet

 8. Neuvotellaan, että kejuinfotieto riittäisi

 9. Kehittämiskohteet • Kalustovalinnoissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota: • Eläinten hyvinvointiin kuljetuksen aikana. • Etäisyyksien luomiin haasteisiin. •  Nautoja on kuljetettu jo jonkin aikaa kahdessa ja sikoja kolmessa kerroksessa. • Hyviä kokemuksia tehokkuuden lisääntymisestä niin kuljetuksessa kuin myös tuottajalla.. • Sonneille lisää käytettävissä olevaa makuutilaa • Eläinten kyydissä viettämä aika pyritään minimoimaan: • Keruukalustoa • Autoilijoidemme paikallistuntemus • E-merkit • E-merkkien luku kuljetuksissa lisääntyy E-merkin käytön kanssa käsikädessä, tämä tulee nopeuttamaan ja helpottamaan lastauksia. • Myös virheen mahdollisuus pienenee.

 10. Hyvät tulokset • Kuljetustapaturmia 0,027 % • Kuljetuskuolleisuus 0,018% • Uupumisoireita ei todettu lihantarkastuksessa

 11. Lainsäädännön ja viranomaisten tuki • Tärkeä osa kuljetusten laatua • EU-kuljetusasetuksen luomat puitteet • Avien myöntämät eläinkuljetusluvat ja kuljettajien pätevyystodistukset • Eläinkuljetusten tarkastukset • Tarkastuseläinlääkäreiden valvonta

More Related