Download
verkostot voimavarana n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verkostot voimavarana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verkostot voimavarana

Verkostot voimavarana

125 Views Download Presentation
Download Presentation

Verkostot voimavarana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Verkostot voimavarana Verkostot asiantuntijan työvälineenäOVET –hankkeen koulutus 24.05.2012 Leena Rasanen Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 2. Iltapäivän ohjelmassa • 12.30 – 12.45 Omat verkostoni: Orientaatio ja ennakkotehtävän purku  • 12.45 – 13.30 Verkostot vastavuoroisena voimavarana: Verkostojen merkitys ja mahdollisuudet työllistymisen ja asiantuntijuuden kehittämisen kannalta • 13.30– 13.45 tauko • 13.45 – 14.30 Viritä verkostoitumaan: Miten verkostonäkökulma mukaan opiskelijoiden ohjaukseen?– yhteistoiminnallista työskentelyä • 14.30 – 15.00 Verkot veteen!Opitun kokoaminen ja jakaminen Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 3. Omat verkostoni / ennakkotehtävä • 1. Tee miellekartta eli mindmap omista verkostoistasi, sekä ammatillisista että henkilökohtaisista verkostosuhteistasi. • 2. Millaisia huomioita kuvasta nousee? Mitä verkostosi antavat sinulle? Mitä ehkä puuttuu eli minkälaisista uusista verkostoista voisi olla hyötyä tai iloa tavoitteitasi ajatellen? Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 4. Porinaa ja huomioita • Mitä saat verkostoistasi (millaista apua, hyötyä…)? Millaisia asioita olet oppinut verkostojesi avulla? • Millä tavalla vastavuoroisuus toteutuu verkostosuhteissa? • Miten verkostosi ovat kehittyneet? • Minkälaisista uusista verkostoista voisiolla hyötyä tai iloa tavoitteitasi ja unelmiasi ajatellen? Miten voisit kohentaa suhdeverkkoasi? • Millaisista suhteista ehkä haluaisit luopua? Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 5. Verkostot vastavuoroisena voimavarana • ”Aarteenetsintä”: • Mistä olisi hyödyllistä jakaa ajatuksia ja kokemuksia/ saada tietoa ja näkökulmia liittyen verkostoihin ja niiden mahdollisuuksiin • työllistymisen • asiantuntijuuden kehittämisen kannalta? Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 6. Aarteenetsintä -ohje(menetelmä: Grape People) • Ryhmässä keskustellen: nostetaan esiin asioita, joihin olisi hyödyllistä saada lisää näkökulmia. • Näistä kysymyksistä valitaan pari, joihin haetaan ajatuksia muilta. • Aarteiden etsintä: ryhmästä vähintään kaksi "asiantuntijaa" jää pöytään, muut ovat "tiedon etsijöitä" ja lähtevät hakemaan vastauksia tärkeäksi nostamiinsa kysymyksiin. • ”Tiedon etsijät" palaavat omaan ryhmäänsä ja tekevät yhteisen synteesin kierroksellaan löytämistään "aarteista” • Esitellään tuotokset toisille ryhmille. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 7. Esimerkkejä esiin nousseista teemoista • Miten integroidaan opetukseen sosiaalisten taitojen ja ilmaisun kehitys? • -> opetellaan työelämä- ja verkostoitumistaitoja erilaisten kurssien osana:ryhmäytyminen, yhteisöllisten oppimismenetelmien hyödyntäminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen, projektimuotoinen opetus, sosiaalisen median välineiden käyttö, avoimet oppimisympäristöt, tiimiopettajuus ja yhteistyö kurssien, toimialojen, korkeakoulujen ja työelämän välillä, opettajien ohjauskoulutus, uraohjaus näkyväksi • Mistä aikaa verkostoitumiselle? -> työtapa/ tyyli, tapahtumissa aikaa verkostoitumiselle • Miten verkostot saadaan toimimaan? Tiedon jakaminen verkostoista esim. organisaation sisällä? • Miten yhdistää opiskelijoiden, työnantajien ja hallinnon verkostot? – rajapinnat; ruohonjuuritason verkostot! • Maahanmuuttajat – miten ohjataan verkostojen luominen nollasta lähtien? -> kotiverkostot, tutorien apu, tunnistaminen ja hyödyntäminen … • Oman osaamisen markkinoinnin kehittäminen? Miten verkostot apuna? Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 8. Asiantuntijuus kehittyy verkostojen avulla • Asiantuntijuuden keskeiset elementit: • teoreettinen ja käsitteellinen tieto • käytännöllinen/ kokemuksellinen tieto • toiminnan säätelyä koskeva tieto/ itsesäätelytieto • sosiokulttuurinen tieto: alan kulttuurin, välineistön tuntemus jne • Sosiaalinen näkökulma voimistunut: keskeistä osallistuminen verkostojen toimintaan -> vuorovaikutuksen merkitys, jatkuva tiedonvaihto ja dynaamiset, muuttuvat rakenteet korostuvat. (Tuire Palonen) Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 9. Omaan työkokemukseenperustuva oppiminen kaiken perusta, mutta ei välttämättä riittävää • • Oma työkokemus on kaikkien asiantuntijoiden osaamisen • perusta. • • Se tarkoittaa arjen oppimisessa vastaantulevien asioiden hyödyntämistä osana omaa oppimista. • • Oma työkokemuksen anti koostuu epäsuorasta ja suorasta vuorovaikutuksesta ja tarkoituksellisista ja tiedostamattomista havainnoista. • • Yksinään ja ilman muiden ihmisten kontribuutiota • tämänkaltainen “imeytymismenettely” on riittämätön tae asiantuntijaksi tulemiselle. Silti se on kaiken perusta. • On siis tärkeää ymmärtää, minkälaista tietoa kokemus tuottaa. • (Tuire Palonen, ks. www.futurex.fi - materiaaleja) Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 10. Kokemusten rakenteistaminen ja rikastaminen • • Oppijoiden kokemuksia voidaan tarkoituksellisesti ”rikastaa” ja jäsentää. • • Perusperiaate on laajentaa yksilöiden oppimista ja lisätä sellaisten “foorumeiden” , erilaisten oppimisympäristöjen määrää, joihin he osallistuvat. • • Tällainen rakenteistaminen lisää oppijoiden kapasiteettia ja auttaa heitä asettamaan oman työnsä laajempaan kontekstiin. • • Erilaisiin ympäristöihin tutustuminen auttaa yksilöä myös paremmin arvioimaan omaa osaamistaan. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 11. Miten kaikin tavoin vahvistaa toimijuutta? • Aktiivinen toimijuusedistää ammatti-identiteetin ohella myös kollaboratiivista luovuutta ja yhdessä oppimista. • Keskeinen kysymys on: • Millaiseksi työssäni ja ammatissani haluan tulla? • (Collin ym. 2010) Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 12. Verkostojentuomaalisäarvoa... • Pääsy uusille tietolähteille • Vaikutuspiirin/ -vallan lisääminen • Uuden tiedon luominen • Yhdessä oppiminen ja ongelmanratkaisu • Markkinointikanava • Työnhakuväylä • Tunnettuuden lisääminen • Palvelujen tarjoaminen, pyytäminen, vaihto • Johtajuuden vahvistaminen • Uusien suhteiden luominen • Oman toiminnan peilaus – rakentavaa vuorovaikutusta, • itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin lisääntymistä Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen (Silvennoinen 2008)

 13. … Ja mitä uusi sukupolvi opettaa meille vanhemmille? • Z ja yhdessä tekemisen kulttuuri, keskinäisten riippuvuuksien maailma…? • Mitä kaikkea tuo mukanaan? Miten käsitykset työstä ja vuorovaikutuksesta muuttuvat? • - Tulevat moniäänisemmiksi? • (Tienari ja Piekkari 2011) Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 14. Mitä ja miten tehdä ja ajatella toisin? Mahdollisia ”ravistettavia asioita” • Mielessämme on monia lukkoja, joista meidän on päästävä eroon • Niiden ”ravistamisen” avulla jokainen voi löytää uusia tapoja tehdä asioita • (Saku Tuominen ja Katja Lindroos 2010; • uuden luomisesta ja toisin ajattelemisesta myös esim. Tuulenmäki 2010) Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 15. Ravistettavia asioita voivat olla • Ajankäyttö – myös tapa suhtautua aikaan • Tapa ajatella – tapamme ajatella ja ajatteleminen taitona • Yksi totuus – yhden totuuden maailmaa ei ole olemassa • Vertailemisen pakko – eri tavoin ei voi tehdä, jos tekee kuten muut • Epävarmuuden pelko – epävarmuuden hyväksyminen osaksi elämää • Yksi totuus – yhden totuuden maailmaa ei ole olemassa Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 16. Monimutkaisuus – ihmiset rakastavat yksinkertaista • Hyödyllisyys – emme voi etukäteen tietää, mikä on mitäkin • Epäonnistumisen pelko – uutta ei synny ilman riskiä • Turhantärkeys – jos ja kun epäonnistumme, on osattava nauraa itselle • Itsetunto – jotta uusiutuminen on mahdollista Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 17. Tapa ajatella • Miten muuttaa ajattelua? • Mielemme toiminta perustuu lähes aina vanhan toistamiselle, vanhan ja varman päälle rakentamiselle = vertikaalista (pystysuoraan kulkevaa) ajattelua, joka tähtää (yhteen) lopputulokseen • Lateraalinen (sivuttaissuuntainen) ajattelu = • totutuista kaavoista poikkeavaa ajattelua, joka saattaa päätyä useisiin mahdollisiin ratkaisuihin • (-> luovat ideointimenetelmät !) • Molempia ajattelutapoja tarvitaan, täydentävät toisiaan Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 18. Ohjauksesta oman agendan etsimisen ja löytämisen tukea • Oma agenda ~ käyttöliittymä elämään (Tuulenmäki 2010) … muuttaa arkiset asiat merkityksellisiksi. • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen energisoi ja tuo elämään lisää onnea (mm. Fredrickson 2009). • Inspiroiviakysymyksiä ohjaukseen: • Mitkä asiat antavat sinulle eniten energiaa? • Milloin todellinen minäsi pääsee esiin ja tunnet olevasi aito itsesi? • Mitä kykyjäsi, ominaisuuksiasi tai taitojasi janoat päästä käyttämään enemmän työssäsi/ elämässäsi? Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 19. Miten verkostonäkökulma enemmän mukaan koulutukseen ja opiskelijoiden ohjaukseen? Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 20. OPERA –työskentelyn vaiheet • Omat näkemykset / ehdotukset • - yksilömietintä – lista omalle paperille • Pienryhmän näkemykset/ ehdotukset • - keskustelu pienryhmissä (pareina) yksilömietinnän tuotosten pohjalta • - yhteiset näkemykset A4-papereille -> paperit taululle/ seinälle • Esittely • - pienryhmien näkemysten esittely, ei kommentteja muilta • Ristiinarviointi • - positiiviset valinnat muiden näkemyksistä • Asioiden ryhmittely • - aihealueet allekkain • - yhteenveto (Tuplatiimi/ OPERA-vaiheet, Innotiimi) Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 21. TUOTOKSET: pedagogisia ideoita ja muuta mahdollista • Verkosto-käsitteen avaaminen yksinkertaisesti esim. ryhmätyöllä -> omat kokemukset ja suhteet • Mahdollisesti hyödyllisten verkostojen kartoittaminen -> mistä olisi itselle hyötyä tulevaisuudessa? • Systeemiälykkyys • Mindfulness –taitojen treenaus -> ripaus tunneälykkyyttä • Tietoisuus verkostoista: vierailevat luennoitsijat, opiskelijan, opettajan ja korkeakoulun verkostot • Tilat, ympäristöt ja rakenteet tukemaan verkostoitumista (moniaistisuus) • Opintoprojektit -> verkostot, teoria ja käytäntö • Yhteisöllisyyden tukeminen • Poikkitieteisyyden ja käytäntöyhteisöjen tukeminen • Verkostoituminen osaksi oppimisarkea • Avoimuus aidoksi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen

 22. Päivän koontia ja jakamista • ”Kolmikoissa”: • A kysyy B:ltä, B kysyy C:ltä, C kysyy A:lta • kysymys kerrallaan • Minkälaisia ideoita viet päivästä mukaasi ohjaustyöhösi? • Millaisissa asioissa haluaisit edelleen kehittyä? • Mikä voisi olla seuraava askel haluamaasi suuntaan? Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia/ Leena Rasanen

 23. Lähteitä • Collin K., Paloniemi S., Rasku-Puttonen H. ja Tynjälä P. (toim.) (2010). Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. WSOYPro. • Fredrickson Barbara (2009). Positivity. CrownPublishers. • Hirvihuhta Harri (2006). Coaching – valmenna ja sparraa menestykseen. Tammi PRO. • Kantojärvi Piritta (2012). Fasilitointi luo uutta. Menesty ryhmän vetäjänä. Talentum. • Palonen Tuire ja muita materiaaleja: www.futurex.fi – Futurex (FutureExperts) hankkeen sivusto • Silvennoinen Markku (2008). Löydä aarteesi – verkostoidu! Tammi PRO. • Tienari J., Piekkari R. (2011). Z ja epäjohtaminen. Talentum. • Tuominen Saku ja Lindroos Katja (2010). Ravistettava, Omskakas – toisinajattelijan käsikirja. Tammi. • Tuulenmäki Anssi (2010). Lupa toimia eri tavalla. WSOYPro. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Leena Rasanen