Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TECHNIK AWIONIK wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
TECHNIK AWIONIK wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

TECHNIK AWIONIK wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

333 Views Download Presentation
Download Presentation

TECHNIK AWIONIK wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TECHNIK AWIONIK wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 2. TECHNIK AWIONIK Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK AWIONIK Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 314[06] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 315316 Na wesoło 2

 3. Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy • Czy wiesz, że technik awionik: • Wykonuje prace pomiarowe instalacyjno-montażowe, konserwacyjno-naprawcze i renowacyjne samolotowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się dokumentacją techniczną i instrukcjami przeglądowymi, a także narzędziami monterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń awioniki pokładowej. • Technik awionik samodzielnie wykonuje wyodrębnione zadania, wspomaga pracę inżynierów, a w bezpośredniej produkcji, obsłudze i remoncie także nadzoruje wykonawców. • Przeważnie pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, w biurach konstrukcyjnych lub na wolnym powietrzu w różnych warunkach meteorologicznych i często na znacznej wysokości, w dużym nasileniu hałasu. • Zwykle pracuje 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej. 4

 4. Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracyz pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło 5

 5. Zadania i umiejętności zawodowe • Wykonuje przeglądy przedlotowe urządzeń awionicznych i elektrycznych. • Wykonuje przeglądy okresowe urządzeń awionicznych i elektrycznych. • Wyszukuje i lokalizuje usterki oraz podejmuje decyzje odnośnie do ich usunięcia po stwierdzeniu przyczyny powstania uszkodzenia. • Wykonuje wymiany urządzeń i podzespołów awionicznych na nowe po stwierdzeniu ich uszkodzenia. • Wykonuje naprawy urządzeń i podzespołów awionicznych. • Montuje układy pomiarowe oraz wykonuje pomiary elektryczne i elektroniczne przyrządów pokładowych, wykonuje naprawy silników elektrycznych itp. • Diagnozuje stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie pomiarów elektrycznych rezystancji przejścia oraz dostępnych oględzin zewnętrznych. 7

 6. Diagnozuje, wyszukuje i lokalizuje usterki. • Czyta rysunki techniczne elementy konstrukcji, podzespołów i części statków powietrznych oraz opisów w języku angielskim. • Wykonuje i dokumentuje naprawy awioniki i wyposażenia elektrycznego zgodnie z dokumentacją techniczną obowiązującą w tym zakresie. • Posługuje się właściwymi narzędziami i sprzętem stosowanym w naziemnej obsłudze statków powietrznych i ocenia ich przydatności do użytkowania. • Organizuje przebieg procesów obsługowych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania właściwej dokumentacji technologicznej i wykonawczej, materiałów, narzędzi i aparatury diagnostycznej. • Prowadzi racjonalnie gospodarkę materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi. • Klasyfikuje statki powietrzne według rozwiązań konstrukcyjnych i przeznaczenia. • Posługuje się technikami pomiarowymi, mierzy wielkości elektryczne i nieelektryczne oraz interpretuje i otrzymane wyników. • Wykonuje podstawowe operacje obróbki ręcznej i mechanicznej oraz posługuje się narzędziami stosowanymi powszechnie. Na wesoło Praca własna…Uwaga: W tekstach podanych powyżej dotyczących zadańi umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury. 8

 7. Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie Do pracy w zawodzie technika awionika niezbędne są: 10

 8. Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3 Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika awionika, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy wykaz cech psychofizycznych oraz wymagań fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wybierz właściwą odpowiedź poprzez zaznaczenie TAK lub NIE. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować. 11

 9. Cechy psychofizyczne –test samooceny 2/3 12

 10. Cechy psychofizyczne –test samooceny 3/3 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów– zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło 13

 11. Przeciwwskazania zdrowotne Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika awionika, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga:Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić. 15

 12. Przeciwwskazania zdrowotne –test samooceny 2/3 16

 13. Przeciwwskazania zdrowotne –test samooceny 3/3 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika awionika. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło 17

 14. Kształcenie w zawodzie technika awionika 1. Aby pracować w zawodzie: 1.1. Jako absolwent gimnazjum możesz wybrać czteroletnie technikum. 1.2. Absolwenci liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego mogą kształcić się w tym zawodzie w dwuipółrocznej szkole policealnej. 1.3. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika awionika można je podwyższyć w szkołach wyższych na kierunkach: lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn. 1.4. Kształcenie w zawodzie technika awionika odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w wymaganiach lotniczych JAR (Joint Aviation Requirements) i kończy się egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Kwalifikacje zawodowe potwierdzane są dyplomem technika awionika w języku polskim, języku angielskim oraz innym wybranym języku obcym. • Co zrobić, aby rozpocząć naukę wtechnikum? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum wraz z informacją o wynikach egzaminu gimnazjalnego, podanie o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika awionika. 19

 15. Czego będziesz się uczył w szkole, przygotowując się do wykonywania zawodu technika awionika? • Oprócz standardowych przedmiotów dochodzą przedmioty czysto zawodowe – lotnicze: • 3.1. Mechanika lotu– Siły działające na statek latający. Osiągi. Loty ustalone i nieustalone. • Równowaga sił i momentów. Równania ruchu. Stateczno-statyczna i dynamiczna. • Sterowność i manewrowość. Loty suborbitalne i orbitalne statków w przestrzeni. • 3.2. Aerodynamika –Teoria profilu lotniczego: opis geometrii, odwzorowanie konforemne, • profil Żukowskiego, rozkład ciśnień na profilu, współczynniki sił aerodynamicznych, • biegunowa profilu. Skrzydło o skończonym wydłużeniu: opis geometrii, teoria linii nośnej, • opór indukowany. Aerodynamika dużych prędkości: teoria małych zaburzeń, równanie • Bernoulliego dla przepływu ściśliwego, liczba Macha, dysza de Lavala, fale zgęszczeniowe • i rozrzedzeniowe. Nagrzewanie aerodynamiczne. • 3.3. Budowa i projektowanie obiektów latających –Podstawowe zespoły obiektów latających. Definicja misji. Analiza trendów projektowych. Wstępne oszacowanie masy. Wybór obciążenia powierzchni, ciągu • lub mocy. Bezpieczeństwo, przepisy zdatności do lotu. Projektowanie płata głównego i kadłuba. Wybór konfiguracji usterzeń. Wybór zespołu napędowego. Projektowanie klap, • slotów, hamulców. Obciążenie konstrukcji. Projektowanie elementów struktury i wybór • materiałów. Uwzględnienie w projektowaniu wymagań dotyczących stateczności i sterowności. Analiza • kosztów projektu. Kompromisy w konstrukcjach lotniczych. • 3.4. Technologia lotnicza i kosmiczna– Odwzorowanie geometrii obiektów latających. Odwzorowanie geometrii • zespołów głównych. Odwzorowanie geometrii bryły obiektów latających. Schematy • kompletacji. Metody montażu ze względu na sposoby bazowania w odniesieniu do • konstrukcji metalowych i konstrukcji z kompozytów polimerowych. Techniki łączenia. • Zagadnienia jakości w budowie statków powietrznych. 20

 16. Kształcenie w zawodzie technika awionika • Z jakich podręczników będziesz się uczył w technikum, przygotowując się do wykonywania zawodu technika awionika? • Przykładowe: Stanisław Danilecki, Projektowanie samolotów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Waldemar Oleksiuk, Krzysztof Paprocki, Podstawy konstrukcji mechanicznych dla elektroników, WSiP. Zbigniew Polak, Andrzej Rypulak, Awionika, przyrządy i systemy pokładowe,Wyd. Instytutu technologii eksploatacji, Radom 2003. 21

 17. Kształcenie w zawodzie • Praca własna… • Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika awionika. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: • odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, • przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, • rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie technika awionika lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie • i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. • Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło 22

 18. Rynek pracy • Czy wiesz, że: • 1) Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie technika awionika są: • technik elektronik, operator sprzętu komputerowego, operator urządzeń radiokomunikacyjnych, operator radiowych urządzeń transmisyjnych. • 2) Pokrewnym stanowiskiem pracy, na którym może pracować technik awionik, jest technik mechanik lotniczy. • 3) Technik awionik może poszukiwać pracy w: • 3.1.zakładach projektowych i produkcyjnych przemysłu lotniczego bezpośrednio • w produkcji lub naprawach, przy obsłudze stanowisk pomiarowych i badawczych, przy opracowywaniu dokumentacji obsługi i napraw oraz służbach planistycznych i zaopatrzeniowych, • 3.2. służbach technicznych lotnictwa wojskowego oraz organizacjach obsługowych lotnictwa cywilnego: przy obsłudze i naprawach sprzętu lotniczego, przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych napraw awioniki i wyposażenia elektrycznego, przy obsłudze i naprawach narzędzi oraz wyposażenia, w służbach planistycznych i zaopatrzeniowych. 24

 19. Na wesoło Rynek pracy • Praca własna… • Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika awionika? • Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami awionikami. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. • Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”). 25

 20. Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji: Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1. Skrzydlata Polska (http://www.altair.com.pl/cz-sp-an, 6 grudnia 2009). 2. Lotnik (http://www.altair.com.pl/sp_arch/sp.htm, 6 grudnia 2009). 3. Przegląd Lotniczy (http://www.plar.atb.pl/nawig.html, 6 grudnia 2009). 27

 21. Źródła informacji • III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: • Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Technik awionik(https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody, 27 listopada 2009). • Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik awionik, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa (http://cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Tech_awionik.pdf, stan na: 27 listopada 2009). • Rypulak A., Polak Z., Rudko K., Modułowy program nauczania. Technik awionik 314[06], MEN, Warszawa 2001 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, 27 listopada 2009). • Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Technik awionik (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php, 17 listopada 2009). • Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005. s. 307–305. • Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik awionik, MEN, Warszawa (http://www.zsee.bytom.pl/dokumenty/pp/pp_technik_awionik.pdf, 27 listopada 2009). • Standard wymagań – egzamin dla zawodu technik awionik, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa (http://cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Tech_awionik.pdf, stan na: 27 listopada 2009). 28

 22. Źródła informacji • Akty prawne: • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U. 2010 Nr 82, poz. 537).  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860, z późn. zm.). Na wesoło 29

 23. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.