1 / 23

TECHNIK AWIONIK wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

TECHNIK AWIONIK wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. TECHNIK AWIONIK. Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK AWIONIK. Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 314[06] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów

brook
Download Presentation

TECHNIK AWIONIK wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TECHNIK AWIONIK wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 2. TECHNIK AWIONIK Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: TECHNIK AWIONIK Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 314[06] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 315316 Na wesoło 2

 3. Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy • Czy wiesz, że technik awionik: • Wykonuje prace pomiarowe instalacyjno-montażowe, konserwacyjno-naprawcze i renowacyjne samolotowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się dokumentacją techniczną i instrukcjami przeglądowymi, a także narzędziami monterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń awioniki pokładowej. • Technik awionik samodzielnie wykonuje wyodrębnione zadania, wspomaga pracę inżynierów, a w bezpośredniej produkcji, obsłudze i remoncie także nadzoruje wykonawców. • Przeważnie pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, w biurach konstrukcyjnych lub na wolnym powietrzu w różnych warunkach meteorologicznych i często na znacznej wysokości, w dużym nasileniu hałasu. • Zwykle pracuje 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej. 4

 4. Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracyz pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło 5

 5. Zadania i umiejętności zawodowe • Wykonuje przeglądy przedlotowe urządzeń awionicznych i elektrycznych. • Wykonuje przeglądy okresowe urządzeń awionicznych i elektrycznych. • Wyszukuje i lokalizuje usterki oraz podejmuje decyzje odnośnie do ich usunięcia po stwierdzeniu przyczyny powstania uszkodzenia. • Wykonuje wymiany urządzeń i podzespołów awionicznych na nowe po stwierdzeniu ich uszkodzenia. • Wykonuje naprawy urządzeń i podzespołów awionicznych. • Montuje układy pomiarowe oraz wykonuje pomiary elektryczne i elektroniczne przyrządów pokładowych, wykonuje naprawy silników elektrycznych itp. • Diagnozuje stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie pomiarów elektrycznych rezystancji przejścia oraz dostępnych oględzin zewnętrznych. 7

 6. Diagnozuje, wyszukuje i lokalizuje usterki. • Czyta rysunki techniczne elementy konstrukcji, podzespołów i części statków powietrznych oraz opisów w języku angielskim. • Wykonuje i dokumentuje naprawy awioniki i wyposażenia elektrycznego zgodnie z dokumentacją techniczną obowiązującą w tym zakresie. • Posługuje się właściwymi narzędziami i sprzętem stosowanym w naziemnej obsłudze statków powietrznych i ocenia ich przydatności do użytkowania. • Organizuje przebieg procesów obsługowych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania właściwej dokumentacji technologicznej i wykonawczej, materiałów, narzędzi i aparatury diagnostycznej. • Prowadzi racjonalnie gospodarkę materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi. • Klasyfikuje statki powietrzne według rozwiązań konstrukcyjnych i przeznaczenia. • Posługuje się technikami pomiarowymi, mierzy wielkości elektryczne i nieelektryczne oraz interpretuje i otrzymane wyników. • Wykonuje podstawowe operacje obróbki ręcznej i mechanicznej oraz posługuje się narzędziami stosowanymi powszechnie. Na wesoło Praca własna…Uwaga: W tekstach podanych powyżej dotyczących zadańi umiejętności zawodowych z pewnością pojawiły się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy rodziców, nauczyciela, doradcy zawodowego, Internetu, literatury. 8

 7. Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie Do pracy w zawodzie technika awionika niezbędne są: 10

 8. Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3 Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika awionika, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przeczytaj uważnie poniższy wykaz cech psychofizycznych oraz wymagań fizycznych i zdrowotnych, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wybierz właściwą odpowiedź poprzez zaznaczenie TAK lub NIE. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować. 11

 9. Cechy psychofizyczne –test samooceny 2/3 12

 10. Cechy psychofizyczne –test samooceny 3/3 Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów– zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło 13

 11. Przeciwwskazania zdrowotne Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie technika awionika, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga:Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić. 15

 12. Przeciwwskazania zdrowotne –test samooceny 2/3 16

 13. Przeciwwskazania zdrowotne –test samooceny 3/3 Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie technika awionika. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo się z nimi zapoznał. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło 17

 14. Kształcenie w zawodzie technika awionika 1. Aby pracować w zawodzie: 1.1. Jako absolwent gimnazjum możesz wybrać czteroletnie technikum. 1.2. Absolwenci liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego mogą kształcić się w tym zawodzie w dwuipółrocznej szkole policealnej. 1.3. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika awionika można je podwyższyć w szkołach wyższych na kierunkach: lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn. 1.4. Kształcenie w zawodzie technika awionika odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w wymaganiach lotniczych JAR (Joint Aviation Requirements) i kończy się egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Kwalifikacje zawodowe potwierdzane są dyplomem technika awionika w języku polskim, języku angielskim oraz innym wybranym języku obcym. • Co zrobić, aby rozpocząć naukę wtechnikum? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum wraz z informacją o wynikach egzaminu gimnazjalnego, podanie o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika awionika. 19

 15. Czego będziesz się uczył w szkole, przygotowując się do wykonywania zawodu technika awionika? • Oprócz standardowych przedmiotów dochodzą przedmioty czysto zawodowe – lotnicze: • 3.1. Mechanika lotu– Siły działające na statek latający. Osiągi. Loty ustalone i nieustalone. • Równowaga sił i momentów. Równania ruchu. Stateczno-statyczna i dynamiczna. • Sterowność i manewrowość. Loty suborbitalne i orbitalne statków w przestrzeni. • 3.2. Aerodynamika –Teoria profilu lotniczego: opis geometrii, odwzorowanie konforemne, • profil Żukowskiego, rozkład ciśnień na profilu, współczynniki sił aerodynamicznych, • biegunowa profilu. Skrzydło o skończonym wydłużeniu: opis geometrii, teoria linii nośnej, • opór indukowany. Aerodynamika dużych prędkości: teoria małych zaburzeń, równanie • Bernoulliego dla przepływu ściśliwego, liczba Macha, dysza de Lavala, fale zgęszczeniowe • i rozrzedzeniowe. Nagrzewanie aerodynamiczne. • 3.3. Budowa i projektowanie obiektów latających –Podstawowe zespoły obiektów latających. Definicja misji. Analiza trendów projektowych. Wstępne oszacowanie masy. Wybór obciążenia powierzchni, ciągu • lub mocy. Bezpieczeństwo, przepisy zdatności do lotu. Projektowanie płata głównego i kadłuba. Wybór konfiguracji usterzeń. Wybór zespołu napędowego. Projektowanie klap, • slotów, hamulców. Obciążenie konstrukcji. Projektowanie elementów struktury i wybór • materiałów. Uwzględnienie w projektowaniu wymagań dotyczących stateczności i sterowności. Analiza • kosztów projektu. Kompromisy w konstrukcjach lotniczych. • 3.4. Technologia lotnicza i kosmiczna– Odwzorowanie geometrii obiektów latających. Odwzorowanie geometrii • zespołów głównych. Odwzorowanie geometrii bryły obiektów latających. Schematy • kompletacji. Metody montażu ze względu na sposoby bazowania w odniesieniu do • konstrukcji metalowych i konstrukcji z kompozytów polimerowych. Techniki łączenia. • Zagadnienia jakości w budowie statków powietrznych. 20

 16. Kształcenie w zawodzie technika awionika • Z jakich podręczników będziesz się uczył w technikum, przygotowując się do wykonywania zawodu technika awionika? • Przykładowe: Stanisław Danilecki, Projektowanie samolotów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Waldemar Oleksiuk, Krzysztof Paprocki, Podstawy konstrukcji mechanicznych dla elektroników, WSiP. Zbigniew Polak, Andrzej Rypulak, Awionika, przyrządy i systemy pokładowe,Wyd. Instytutu technologii eksploatacji, Radom 2003. 21

 17. Kształcenie w zawodzie • Praca własna… • Poszukaj w najbliższej okolicy adresów szkół zawodowych, w których możesz podjąć naukę w zawodzie technika awionika. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: • odnaleźć strony szkół zawodowych w Internecie, • przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, • rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie technika awionika lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie • i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. • Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło 22

 18. Rynek pracy • Czy wiesz, że: • 1) Typowymi stanowiskami pracy w zawodzie technika awionika są: • technik elektronik, operator sprzętu komputerowego, operator urządzeń radiokomunikacyjnych, operator radiowych urządzeń transmisyjnych. • 2) Pokrewnym stanowiskiem pracy, na którym może pracować technik awionik, jest technik mechanik lotniczy. • 3) Technik awionik może poszukiwać pracy w: • 3.1.zakładach projektowych i produkcyjnych przemysłu lotniczego bezpośrednio • w produkcji lub naprawach, przy obsłudze stanowisk pomiarowych i badawczych, przy opracowywaniu dokumentacji obsługi i napraw oraz służbach planistycznych i zaopatrzeniowych, • 3.2. służbach technicznych lotnictwa wojskowego oraz organizacjach obsługowych lotnictwa cywilnego: przy obsłudze i naprawach sprzętu lotniczego, przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych napraw awioniki i wyposażenia elektrycznego, przy obsłudze i naprawach narzędzi oraz wyposażenia, w służbach planistycznych i zaopatrzeniowych. 24

 19. Na wesoło Rynek pracy • Praca własna… • Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie technika awionika? • Na to pytanie samodzielnie poszukaj odpowiedzi. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z technikami awionikami. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje z gazet (np. po ogłoszenia o pracę) lub z Internetu. • Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”). 25

 20. Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji: Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia tytułów wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: 1. Skrzydlata Polska (http://www.altair.com.pl/cz-sp-an, 6 grudnia 2009). 2. Lotnik (http://www.altair.com.pl/sp_arch/sp.htm, 6 grudnia 2009). 3. Przegląd Lotniczy (http://www.plar.atb.pl/nawig.html, 6 grudnia 2009). 27

 21. Źródła informacji • III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: • Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Technik awionik(https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody, 27 listopada 2009). • Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Technik awionik, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa (http://cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Tech_awionik.pdf, stan na: 27 listopada 2009). • Rypulak A., Polak Z., Rudko K., Modułowy program nauczania. Technik awionik 314[06], MEN, Warszawa 2001 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, 27 listopada 2009). • Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Technik awionik (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php, 17 listopada 2009). • Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa 2005. s. 307–305. • Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik awionik, MEN, Warszawa (http://www.zsee.bytom.pl/dokumenty/pp/pp_technik_awionik.pdf, 27 listopada 2009). • Standard wymagań – egzamin dla zawodu technik awionik, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa (http://cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Tech_awionik.pdf, stan na: 27 listopada 2009). 28

 22. Źródła informacji • Akty prawne: • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U. 2010 Nr 82, poz. 537).  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860, z późn. zm.). Na wesoło 29

 23. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.

More Related