prof micha kleiber n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. Michał KLEIBER PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. Michał KLEIBER

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
brent-workman

Prof. Michał KLEIBER - PowerPoint PPT Presentation

90 Views
Download Presentation
Prof. Michał KLEIBER
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prof. Michał KLEIBER MINISTER NAUKI I INFORMATYZACJI • W KIERUNKU • NOWOCZESNEGO URZĘDU DZIEŃ SŁUŻBY CYWILNEJ 5 listopada 2004

 2. Misją służby cywilnej jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania państwa przyjaznego obywatelom • Nowoczesny urząd • Administracja wobec wyzwań e-cywilizacji • MNiI – studium przypadku w procesie unowocześniania urzędów W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 3. Ograniczenie roli państwa w gospodarce • Zmniejszenie liczby procedur i ich uproszczenie • Informatyzacja • Stały kontakt i współpraca ze „swoimi” środowiskami (kontrola społeczna administracji) • Kadry: • Stałe podnoszenie kwalifikacji i ustawiczne kształcenie • Kreatywność (reagowanie na zmiany, antycypowanie i inicjowanie zmian)  NOWOCZESNY URZĄD Administracja powinna być(oczekiwania społeczne) Sprawna Kompetentna Tania Przejrzysta i uczciwa Przyjazna Reguły są proste, trudne tylko zastosowanie Peter F. Drucker W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 4. W dobie e-cywilizacji musimy mieć E-ADMINISTRACJĘ (e-government)  ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI Polska podlegała w ostatnim 15-leciu transformacjom zmierzając do: • gospodarki rynkowej • zaadoptowania dorobku prawnego UE • społeczeństwa wiedzy(gospodarka oparta na wiedzy + społeczeństwo informacyjne) Cywilizacja elektroniczna: • e-biznes • e-bank • e-edukacja • e-zdrowie • e-nauka • ……. W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 5. ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI • E-ADMINISTRACJA •  • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE •  • ZMIANY ORGANIZACYJNE •  • NOWE UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻB PUBLICZNYCH W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 6. ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI • Strona popytowa (front – office) • integracja usług • e-usługa– treści i usługi on-line bazujące na jednolitym modelu zdarzeń życiowych obywateli i działań biznesowych • e-demokracja – większa przejrzystość procedur, otwartość, udział itp. • Strona podażowa (back-office) • integracja wsparcia • Nowa organizacja procesów wewnątrz urzędów administracji • wdrożenie systemu zarządzania wiedzą i wymiany informacji między instytucjami (wspólne procesy) • Specyfika współpracy transgranicznej i europejskiej • Nowe rozwiązania w zakresie technologii, organizacji, procesów, zasobów W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 7. ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI • • • Dostęp wielokanałowy Zintegrowane usługi (front-office) Jednostki administracji publicznej Zintegrowane dane (back-office) Wymiana danych z systemami UE W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 8. ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI USŁUGI PUBLICZNE DLA OBYWATELI USŁUGI PUBLICZNE DLA OSÓB PRAWNYCH • PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH • POŚREDNICTWO PRACY • UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE(ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH, ZASIŁEK RODZINNY, UBEZPIECZENIA CHOROBOWE, STYPENDIUM NAUKOWE) • DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI(PASZPORT, DOWÓD OSOBISTY, PRAWO JAZDY) • REJESTRACJA POJAZDU • POZWOLENIE NA BUDOWĘ • POLICJA - OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ • KATALOGI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I ICH PRZESZUKIWANIE • AKTY STANU CYWILNEGO(AKT URODZENIA, AKT ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO, AKT ZGONU) • REKRUTACJA NA STUDIA • ZMIANA ADRESU ZAMELDOWANIA • USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM(INTERAKTYWNA PORADA LEKARSKA W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG W RÓŻNYCH PLACÓWKACH MEDYCZNYCH, UMÓWIENIE WIZYTY U LEKARZA) • ZUS • REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ • PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH • PODATEK VAT • DANE STATYSTYCZNE • DEKLARACJE CELNE • OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NATURALNEGO • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 9. ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI 100%TRANSAKCJA usługę można w pełni zrealizować przez internet 75%DWUSTRONNA INTERAKCJA formularze można odsyłać drogą elektroniczną 66% UE 2004 54% UE 2002 50%INTERAKCJA ze strony można pobierać dokumenty i formularze 35% Polska 2004 25%INFORMACJA można tylko zdobyć informacje zamieszczone na stronie i w odsyłaczach 19% Polska 2002 • USŁUGI W PEŁNI ON-LINE • EU - 42% Polska - 2% W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 10. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI • Procesowa organizacja • Usługi przez sieć • Algorytmizacja procedur • Wyzwania globalizacyjne (europejskie) W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 11. ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI PROCESOWA ORGANIZACJA • Oddzielenie organizacyjnej struktury sektora publicznego od jego struktury informacyjnej • Integracja systemów a nie ich ujednolicanie W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 12. ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI USŁUGI PRZEZ SIEĆ PRZYKŁAD ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTWA Notariusz(podpisanie umowy spółki) Sąd(wpis do KRS) GUS(uzyskanie numeru REGON) Bank(otwarcie konta) ZUS(ubezpieczenie) Urząd skarbowy(zgłoszenie działalności gospodarczej) E-URZĄD Zintegrowana witryna zakładania przedsiębiorstw W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 13. ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI USŁUGI PRZEZ SIEĆ • Dostęp do informacji przez sieć warunkiem demokratycznego nadzoru nad administracją • Potrzeba pilnego wdrożenia podpisu elektronicznego W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 14. ALGORYTMIZACJA PROCEDUR ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI • ‘Informatycznie’ precyzyjne prawo na wszystkich szczeblach – od ustaw po regulaminy działania urzędu • Sojusz przeciw algorytmizacji procedur: • szara strefa+ (niektórzy) urzędnicy • Rutynowe decyzje powinien podejmować odpowiednio oprogramowany komputer, zostawiając urzędnikom czas na kreatywne myślenie o funkcjonowaniu urzędu W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 15. ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI E-ADMINISTRACJA JEDYNA DROGA ROZWIĄZANIA DYLEMATU WIĘCEJ ZADAŃ – MNIEJ PIENIĘDZY JEDYNA DROGA EFEKTYWNEGO ZHARMONIZOWANIA DZIAŁALNOŚCI RÓŻNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI DE FACTO WYMÓG INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 16. ADMINISTRACJA WOBEC WYZWAŃ E-CYWILIZACJI Światłe kierownictwo W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 17. DOBRA PRAKTYKA WPROWADZENIE DOBREJ PRAKTYKI ADMINISTRACJI • Opracowanie dokumentu wysokiego szczebla „Wytyczne dobrej praktyki administracji” • Określa cele, definicje, podstawowe zasady dobrej praktyki oraz zarys procedury postępowania w przypadku naruszenia zasad • Określa ramy dla zasad i procedur, które powinny być wprowadzone w urzędach • Tworzenie na podstawie „Wytycznych” zasad dobrej praktyki w poszczególnych urzędach dostosowanych do specyfiki i obszaru działania każdego urzędu W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 18. MNiI – STUDIUM PRZYPADKU NAUKA zawsze o krok wyprzedza swoją epokę INFORMATYKA całkowicie zrewolucjonizowała nasze życie •  • MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI • jest „skazane” na nowoczesność PARTNERSKIE STOSUNKI Z NAUKOWCAMI - KLIENTAMI URZĘDU (konsultacyjny tryb podejmowania decyzji, przejrzystość i transparencja procedur oraz decyzji związanych z przyznawaniem środków na badania naukowe) W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 19. MNiI – STUDIUM PRZYPADKU • ZMIANY • System organizacji i finansowania badań naukowych • Powstanie działu INFORMATYZACJA • Integracja z UE W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 20. MNiI – STUDIUM PRZYPADKU • REAKCJA NA ZMIANY • Organizacja urzędu(nowe departamenty) • Nowe kadry(obniżenie średniej wieku i jednocześnie większa fachowość) • Stabilizacja kadry kierowniczej(konkursy) • Szkolenia kadry kierowniczej: • podnoszenie kwalifikacji menadżerskich • zmiana kultury organizacji • Szkolenia pracowników • przygotowanie do służby cywilnej • językowe W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER

 21. KONKLUZJE KREATYWNOŚĆ - urząd uczący się, reagujący na zmiany oraz antycypujący i inicjujący zmiany DOPASOWANIE PROCEDUR DO WYMOGÓW E-ADMINISTRACJI - w tym zmniejszenie liczby procedur i ich uproszczenie DEMOKRACJA UCZESTNICZĄCA - stały, twórczy kontakt ze środowiskami, na rzecz których urząd pracuje JEŚLI WYDAJE CI SIĘ, ŻE WSZYSTKO DZIAŁA DOBRZE, TO ZNACZY, ŻE COŚ PRZEOCZYŁEŚ prawo Murphy’ego W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU Michał KLEIBER