Download
m te mellan it chefsn tverket i kalmar l n l nsn tverket splitvision 6 e maj 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Möte mellan IT-chefsnätverket i Kalmar län & länsnätverket SPLITvision 6:e maj 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Möte mellan IT-chefsnätverket i Kalmar län & länsnätverket SPLITvision 6:e maj 2010

Möte mellan IT-chefsnätverket i Kalmar län & länsnätverket SPLITvision 6:e maj 2010

133 Views Download Presentation
Download Presentation

Möte mellan IT-chefsnätverket i Kalmar län & länsnätverket SPLITvision 6:e maj 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Möte mellan IT-chefsnätverket i Kalmar län&länsnätverket SPLITvision6:e maj 2010 Johan Engdahl

 2. Hur kan IT-chefsnätverket och SPLITvision tillsammans skapa bättre förutsättningar för ett mer utvecklat pedagogiskt IT-användande i Kalmar läns skolor och förskolor?

 3. Idag • Skolans utmaningar i informations och kommunikationsssamhället. • Presentation av SPLITvision. • Ett kommunexempel • Pedagogiska exempel DIALOG

 4. IT för skolan 12 olika kommuner framför mig….Tänkbara kategorier:NöjdaRätt nöjdaMissnöjdaOintresserade

 5. 1995

 6. Verksamheter och huvudmäns utvecklingsbehov avseende IT-användning förskola, grundskola och vuxenutbildning U2008/8180/s 2010 • Skolverksutredning • Reviderad läroplan för grundskola - Digital kompetens en av 5 nyckelkompetenser • Ny lärarutbildning • Samhällets IT-utveckling/användning stannar inte.Den digitala klyftan byter successivt form. • Tekniken mognar. Nästan allt är en del av Internet, WEB 2.0 och bärbart/mobilt och det mesta blir billigare. • 1 till 1 rörelsen • PIM • Och säkert mycket mer

 7. Verksamheter och huvudmäns utvecklingsbehov avseende IT-användning i förskola, grundskola och vuxenutbildning U2008/8180/s

 8. Mellan åtta och nio av tio lärare använder IT varje dag utanför lektionerna, för att planera lektioner, söka material och förbereda. Ungefär hälften av lärarna i grund- och gymnasieskolan använder IT på lektionstid någon gång varje vecka. Bland förskolepersonal är IT-användningen lägre, 30 procent av gruppen använder aldrig IT i barngrupp. Lärare i fristående skolor – på alla nivåer – använder IT mer frekvent för arbetsuppgifter både under och utanför lektionstid. Inför lektioner använder lärare IT i första hand för att söka information och referensmaterial på Internet. Mer sällan skapar man presentationer, men en majoritet av lärarna uppger att man någon gång använder IT för detta ändamål. Andelen lärare som uppger sig i hög grad använda IT på lektionerna får nog betraktas som låg. I grund- och gymnasieskola använder en fjärdedel av lärarna IT varje dag, i vuxenutbildning är andelen markant högre, fyra av tio lärare.

 9. Många lärare uppger att de begränsas av brister i skolans utrustning, framför allt i kommunala grundskolor. Tillgänglig utrustning och programvara inte alltid används då den är trasig, komplicerad att få igång eller inte i praktiken anpassad till behoven. I andra sammanhang återfinns beskrivningar av felköp, investeringar i dyra system, ej avpassade för verksamheten och höga ambitioner som ändar i besvikelse Myndigheten för skolutveckling konstaterade i sitt arbete att huvudmän och skolor i många fall saknade en genomtänkt strategi för sitt IT-arbete som kunde genomsyra planering och drift. Det delade ansvaret inom exempelvis en kommun ökar riskerna för ad hoc-mässiga beslut utifrån bristande analyser av verksamheternas faktiska behov. En konsekvens av detta kan bli en minskad användning av befintliga resurser, och i värsta fall att resurser, till exempel projektorer och digitala skrivtavlor, används i begränsad omfattning. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har granskat de på marknaden vanligaste lärplattformarna ur ett tillgänglighetsperspektiv. Resultatet är nedslående, ingen plattform klarar granskningen utan samtliga kräver anpassning för att vara tillgängliga för alla elever. Det finns anledning att reflektera över beställarkompetensen hos huvudmän och skolor

 10. . För åtta år sedan delade 8,4 elever på en dator i den kommunala grundskolan STORA skillnader!

 11. Varför har det som blivIT blivIT IKT i skolan?

 12. IT i undervisningen

 13. Erfarenheter från MSU ger vid handen att stora skillnader råder såväl mellan som inom skolor och kommuner. Skillnaderna verkar delvis relaterade till : • den enskilda lärarens kompetens och attityd till IT som pedagogiskt verktyg, ”eldsjälar” • En mer betydelsefull orsak till skillnaderna är dock förekomsten av uttalade strategier för IT-användning på skolnivå. I skolor med en genomtänkt strategi för IT-användning, där lärarna har god kompetens och kontinuerligt arbete pågår kring utveckling är IT integrerat i det dagliga arbetet på ett genomtänkt sätt.

 14. Det finns emellertid kritiska synpunkter: • Vissa lärare betraktar IT som överskattat och betonar att IT bara är ett verktyg. • Förskollärare framför allt väljer medvetet bort datorer till förmån för utevistelse och sociala aktiviteter. • I en del fall uppfattas utrustningen som en begränsande faktor. På kommunala grundskolor uppger hälften av lärarna att de begränsas av gamla, krånglande datorer och otillräcklig utrustning. Även bristande tillgång till teknisk support upplevs som begränsande. • Vidare uppger många lärare att de har behov av kompetensutveckling för att kunna använda IT i sitt arbete.

 15. Vem styr skolans IKT-pedagogiska utveckling 2010? Är det: • Pedagogerna • Skolchefen • Eleverna • IT-chefen • Rektorerna • IT-enheten • Kommunchefen • Politikerna • Föräldrar • Forskare • Skolverket • Annan….

 16. IKT i skolan Fler möjligheter till variation, samarbete uppföljning, uttryck och intryck, informationsdelning osv…. men naturligtvis även en del problem. Tillsammans i länet har vi mycket erfarenhet.

 17. SPLITvision • Nätverk av kommunala nyckelpersoner inom, IT- och lärandeutveckling, AV-Media, Reaktor, Linnéuniversitetet. Delar erfarenheter inom gruppen och sprider exempel.splitvision.ning.com (Visa) • En vision och vilja kring ökad samverkan och erfarenhetsdelning inom skola i Kalmar län där vi vill börja där vi står. Detta är på gång…

 18. Förslag Handlingsplan 2010-2011 från SPLITvision • Splitvision möter IT-chefer • Bett 2011 samordnad resa Länskonferens 1.1 höst 2010 Skola och digitala möjligheter i Kalmar län För skolledare, IT-pedagoger, IT- chefer, politiker, kommunchefer, utvecklingsledare, lärarutbildare Länskonferens 1.2 vår 2011 Skola och digitala möjligheter i Kalmar län Pedagoger, IT-tekniker,

 19. IT-skola omvärld, näringsliv, forskning, skolmyndigheten • Beställarkompetens • Erfarenhetsutbyten/goda exempel • Diskussions möjligheter

 20. En början till ett gemensamt krafttag i Kalmar län kring användandet av IKT i undervisningen

 21. Film Den bärbara datorn Lika självklar som pennan? Skolfront (klipp: Ut med pennan in med datorn)

 22. RUPEN • Idag • Revidering målsättningar aktiviteter ambitioner

 23. DiskussionVilka funderingar har ni nu?Vilka problem och möjligheter står vi inför?Hur kan vi gå vidare tillsammans?

 24. http://itankarna.wordpress.com www.avmkl.se http://splitvision.ning.com