Obveze unije
Download
1 / 36

Obveze Unije - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

Obveze Unije. Doc. dr. Sc. Lana Ofak Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za upravno pravo. Obveznopravni odnosi Unije. Ugovorna odgovornost za štetu Stjecanje bez osnove– izvanugovorni obveznopravni odnos - “kvazikontrakti” – “kvaziugovorna” odgovornost Izvanugovorna odgovornost za štetu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obveze Unije' - brant


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obveze unije

Obveze Unije

Doc. dr. Sc. Lana Ofak

Pravni fakultet u Zagrebu

Katedra za upravno pravo


Obveznopravni odnosi unije
Obveznopravni odnosi Unije

Ugovorna odgovornost za štetu

Stjecanje bez osnove– izvanugovorni obveznopravni odnos

- “kvazikontrakti” – “kvaziugovorna” odgovornost

Izvanugovorna odgovornost za štetu


Ugovorna odgovornost
Ugovorna odgovornost

Unija sklapa ugovore s drugim pravnim subjektima (fizičkim ili pravnim osobama)

Sporovi zbog neispunjenja ugovorne obveze ili zakašnjenja s ispunjenjem

Nadležnost Suda EU za sporove u vezi ugovora koje je zaključila Unija?


Nadle nost suda eu
Nadležnost Suda EU

Čl. 272. UFEU: Sud je nadležan donijeti presudu na temelju svake arbitražne klauzule sadržane u ugovoru koji je sklopila Unija ili koji je sklopljen u njezino ime, bilo da je riječ o ugovoru javnopravne naravi ili privatnopravne naravi

Uobičajena klauzula: Za sve sporove koji nastanu povodom ovog ugovora nadležan je Sud EU

Ugovori javnopravne naravi = upravni ugovori


Nadle nost nacionalnih sudova
Nadležnost nacionalnih sudova

Kad Sud EU nije nadležan na temelju takve klauzule odnosno na temelju Osnivačkih ugovora, onda su nadležni nacionalni sudovi

Dakle sama činjenica da je Unija jedna od stranaka nekog ugovora, to ne sprječava nacionalne sudove da sude u sporovima koji nastanu povodom tih ugovora


Mjerodavno pravo za ugovor
Mjerodavno pravo za ugovor?

Čl. 340. st. 1. UFEU: “Ugovorna odgovornost Unije uređena je pravom koje je mjerodavno za ugovor o kojem je riječ.”

Ugovorna odgovornost nije isključivo uređena pravom Unije

Predmet Flemmer i predmet Mulder

U praksi Komisija kad sklapa ugovore inzistira na unošenje ugovorne klauzule o izboru prava

Ako nema klauzule o izboru prava - Sud EU zauzeo je stav da se primjenjuje nacionalno pravo pod uvjetom da nije u suprotnosti s domašajem i učinkom prava Unije


Ugovor o radu slu benika unije
Ugovor o radu službenika Unije

Svi ugovori o radu zaključeni s institucijama Unije su automatski ugovori javnog (upravnog) prava

Mjerodavno pravo na njih je pravo Unije

Nije mjerodavno nacionalno pravo!


Kvaziugovori
“Kvaziugovori”

Stjecanje bez osnove: stjecatelj je obvezan na povrat vrijednosti onog dijela imovine koju je stekao bez pravom priznate osnove

Primjer: Osoba plati neki iznos instituciji Unije vjerujući da je pravno obvezna to učiniti, a kasnije se pokaže da takva obveza ne postoji.

Mora li Unija izvršiti povrat?


Stjecanje bez osnove
Stjecanje bez osnove

Osnivački ugovori ne sadrže odredbe o tome – da li to znači Sud EU nije nadležan i da Unija ne treba vratiti stečeno bez osnove?

Takva pitanja mogu se pojaviti u službeničkim sporovima te u predmetima u kojima se ispituje zakonitost akta

Postoji li opća osnova nadležnosti Suda EU za takve predmete?


Stjecanje bez osnove1
Stjecanje bez osnove

Predmet Masdar protiv Komisije (2007.)

Prema načelima koja su zajednička u pravima država članica, osoba koja je pretrpjela gubitak kojim je obogaćena druga osoba bez da je postojala ikakva pravna osnova za to obogaćenje, ima pravo povrata od osobe koja se obogatila do iznosa svog gubitka

Temelj za takvu tužbu pred Sudom EU: čl. 268. i čl. 340. st. 2. UFEU o izvanugovornoj odgovornosti za štetu (citirani na narednom slajdu)


Odgovornost unije za tetu

Odgovornost Unije za štetu

Izvanugovorna odgovornost


Ugovor o funkcioniranju europske unije
Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Čl. 268.: Sud EU nadležan je za odlučivanje o sporovima o naknadi štete kako je predviđeno u st. 2. čl. 340.

Čl. 340. st. 2.: U slučaju izvanugovorne odgovornosti Unija će u skladu s općim načelima zajedničkim pravima država članica popraviti svaku štetu koju su uzrokovale njene institucije ili njeni službenici u obnašanju svojih dužnosti.


Tu itelj i tu enik
Tužitelj i tuženik

Tužitelj

Nema restriktivnih odredaba o tome tko može biti tužitelj

Nema ograničenja

Oštećenik

Rok za tužbu

Zastara: 5 godina

Na zastaru sud ne pazi

Tuženik

Protiv koga se podnosi tužba?

Komisija smatrala da ona u svim slučajevima mora zastupati Uniju, bez obzira koja je institucija počinila štetu

Sud EU: tuženik je institucija koja je uzrokovala štetu

Često: solidarna odgovornost dviju institucija (pr. Komisije i Vijeća)


Op a na ela zajedni ka pravima dr ava
Opća načela zajednička pravima država

Da li to znači da se mogu primjenjivati samo ona pravila koja postoje u SVIM državama članicama

To bi kočilo razvoj prava Unije (28 članica)

Nije nužno da se pravila koja se primjenjuju na razini Unije budu prisutna u svim državama članicama

Čak ako to odgovara potrebama Unije, moguće je da se primjenjuju pravila koja se ne nalaze ni u jednom nacionalnom sustavu

Značajan prostor za stvaralački pristup


Pretpostavke odgovornosti za tetu
Pretpostavke odgovornosti za štetu

Štetna radnja ili propust

Šteta

Uzročna veza između štetne radnje (propusta) i štete

Mora li se raditi o protupravnoj štetnoj radnji (radnji s greškom)? Postoji li odgovornost za štetu bez greške?


Tetna radnja akti koji se pripisuju uniji
Štetna radnja - Akti koji se pripisuju Uniji

Materijalna radnja (fizički akt),

verbalni iskaz,

akt koji ima za cilj proizvesti pravni učinak (npr. uredba, odluka),

propust (npr. nedonošenje akta)

Akti institucija Unije i njezinih službenika koji je počinio štetu u obavljanju svoje dužnosti

Akti ureda, agencija, tijela osnovanih temeljem prava EU

U slučaju da se radi o osobnoj greški službenika (koja nije počinjena u vezi s obavljanjem službe) onda se samo može osobno tužiti službenik


Akti koji se pripisuju uniji
Akti koji se pripisuju Uniji

Što ako neka institucija Unije delegira obavljanje ovlasti na neko drugo tijelo?

Odgovara li Unija za štetu koju uzrokuje tijelo kojem je delegirala ovlast?

Worms protiv Visoke vlasti

Kada institucija Unije delegira javne ovlasti nekom drugom tijelu, akti tog tijela u izvršavanju prenesenih ovlasti mogu se pripisati Uniji (primjerice ubiranje poreza, pristojbi i sličnih javnih davanja)

Ali akti tog tijela neće se pripisati Uniji ako se radi o privatnopravnim djelatnostima (poput kupnje robe na slobodnom tržištu)


Zaklju ak akti koji se pripisuju uniji
Zaključak: akti koji se pripisuju Uniji

Akti institucija Unije i drugih tijela osnovanih temeljem prava Unije

Akti službenika Unije u obnašanju njihovih dužnosti

Akti drugih tijela kada obavljaju javne ovlasti koje im je povjerila (delegirala) neka institucija Unije


Teta i uzro na veza
Šteta i uzročna veza

Sud EU o tim pitanjima prosuđuje od slučaja do slučaja

Budući da nije bilo puno sporova, teško govoriti o jasno utvrđenim stavovima Suda

Ponekad dodjeljuje ne samo naknadu stvarne štete, nego i izmakle dobiti

Smanjenje dosuđene naknade – ako je oštećenik djelomično doprinio nastanku štete ili ju je propustio umanjiti

Moguće je tražiti i donošenje presude prije samog nastupa štete – ako šteta neposredno prijeti i ako postoji visok stupanj vjerojatnosti da će doista nastati


Gre ka
Greška

Je li greška pretpostavka odgovornosti za štetu?

U pravilu se mora dokazati!

Što predstavlja grešku?

Nezakonit rad, protupravno djelovanje (propust)

Nepravilan rad – povreda dužnosti “dobre uprave”


Odgovornost za tetu bez gre ke
Odgovornost za štetu bez greške

Francuska doktrina jednake raspodjele javnih tereta

Država može biti odgovorna u određenim okolnostima i bez greške

Da bi se utvrdila odgovornost mora se dokazati da je mjerama koje je država poduzela nametnut neuobičajen i neopravdano težak teret određenim pojedincima od kojih se na taj način traži da podnesu nerazmjernu žrtvu u javnom interesu


Odgovornost za tetu bez gre ke1
Odgovornost za štetu bez greške

Postoji li odgovornost Unije za štetu bez greške?

FIAMM protiv Vijeća i Komisije (presuda iz 2008.)*

Sud EU: Kako trenutno stoji, pravo Unije ne predviđa odgovornost za štetu bez greške za ponašanje koje potpada pod područje zakonodavnih nadležnosti Unije


Odgovornost za akte koji proizvode pravni u inak
Odgovornost za akte koji proizvode pravni učinak

Postoji li odgovornost za štetu u slučaju poništavanja nezakonitog akta?

Ugovor o EZUČ (koji više nije na snazi) sadržavao je odredbu (čl. 34.) koja je predviđala da kada se akt Komisije poništi, proizvođači ugljena ili željeza koji su pretrpjeli neposrednu i osobitu štetu mogu tražiti popravljanje štete ako je riječ o greški koja je takve naravi da je za nju odgovorna Komisija

Ugovor o FEU ne sadrži takvu odredbu

Danas, najbliži gore navedenom čl. 34. je čl. 266. UFEU


L 266 ufeu
Čl. 266. UFEU

Institucija čiji je akt poništen ili čiji je propust donošenja akta proglašen suprotnim ovom Ugovoru obvezna je poduzeti mjere za izvršenje presude Suda EU (Napomena: greška u službenom prijevodu – piše da se akt proglašava ništavim umjesto da se poništava)

Ta obveza ne utječe na obveze koje mogu proizaći iz primjene čl. 340. st. 2. o izvanugovornoj odgovornosti Unije

Zaključak: čl. 266. nije zapreka ulaganju tužbe za naknadu štete


Doktrina plaumann
Doktrina Plaumann?

Pitanje: da li prvo treba biti poništen akt da bi se moglo govoriti o opravdanosti tužbe za naknadu štete?

Prvotni stav Suda EU: DA

Plaumann u vrlo lošem položaju: odbačen mu je zahtjev za poništavanjem odluke Komisije jer nema locus standi, a zatim mu je proglašena i nedopuštena tužba za naknadu štete jer odluka Komisije nije bila poništena!!

Takav stav Suda žestoko kritiziran

Kasnije Sud EU prihvatio pravilo kako je tužba za naknadu štete ustanovljena kao neovisan oblik tužbe (u svrhu djelotvornosti općeg sustava tužbi stvorenih Ugovorom)


Formula sch ppenstedt
Formula Schöppenstedt

Predmet Zukerfabrick Schöppenstedt protiv Vijeća vrlo značaj zbog:

Uklanjanja zapreka nametnutih u Plaumannu

Po prvi put formulirana načela koja uređuju odgovornost Unije za akt čija je svrha proizvesti pravne učinke

Unija ne snosi odgovornost za zakonodavnu mjeru koja uključuje odabir gospodarske politike, osim ako nije dostatno ozbiljno povrijeđeno više pravno pravilo za zaštitu pojedinca


Tri uvjeta za odgovornost unije
Tri uvjeta za odgovornost Unije

Formula Schöppenstedt – kasnije malo izmijenjeni (predmet Bergaderm)

mora postojati povreda višeg pravila

povreda mora biti dostatno ozbiljna

više pravno pravilo mora štititi pojedinca

* Ti uvjeti moraju biti ispunjeni pored općih uvjeta koji se odnose na štetu i uzročnu vezu


Mora li povreda biti prouzro ena zakonodavnom mjerom
Mora li povreda biti prouzročena zakonodavnom mjerom?

Sud je u predmetu Bergaderm zauzeo stav da nije važna narav mjere nego stupanj diskrecije koju ima njezin tvorac

Ako je imao malu diskreciju ili je nije imao, svaka povreda prava Unije može biti dostatna da dovede do odgovornosti Unije

Kriterij za utvrđivanje postoji li diskrecija jest uključuje li usvajanje akta političke odabire (gospodarske, socijalne, političke u užem smislu)

Zakonodavni (opći) akti uvijek uključuju velik stupanj diskrecije, međutim to mogu uključivati i pojedinačni akti


1 povreda vi eg pravnog pravila
1. Povreda višeg pravnog pravila

Zapravo – bilo koje pravilo Unije ili opće načelo prava može predstavljati “više” pravno pravilo

Protupravna radnja/propust

Čak se ne treba poništiti akt kojim je nastala šteta, već je dovoljno da postoji neka vrsta protupravnosti


2 povreda mora biti dovoljno ozbiljna
2. Povreda mora biti dovoljno ozbiljna

Najteži uvjet za tužitelja

Sud EU u svojoj praksi pokazivao stroži i liberalniji pristup – mnogo kontradiktornih presuda

Može se zaključiti da je danas pravno utvrđen uvjet da povreda mora biti OČITA i TEŠKA, te da pretrpljena šteta mora biti izvan uobičajenih rizika poslovanja

Nije nužno dokazati daje ponašanje Unije bilo na rubu samovolje

Nije nemoguće dobiti naknadu štete kada ima mnogo potencijalnih tužitelja


3 povrije eno pravno pravilo mora tititi pojedinca
3. Povrijeđeno pravno pravilo mora štititi pojedinca

Zadaća utvrđivanja cilja pravnog pravila često je vrlo složena

Činjenica da je neki propis donesen u općem interesu ne znači da njegov cilj nije također i zaštita interesa određenih pojedinaca

Dostatno je da on ima za cilj jednim dijelom štititi njihove interese

Činjenica da pojedinac nema locus standi pobijati ga u postupku sudskog nadzora pred Sudom EUne mora značiti da propis nema za cilj štititi njegove interese


Usporedna odgovornost unije i dr ava lanica
Usporedna odgovornost Unije i država članica?

Taj se problem često javlja budući da pravo Unije provode nacionalne vlasti

Koga tužiti za naknadu štete – nacionalnu vlast koja provodi pravo Unije ili instituciju Unije koja je donijela akt koji se provodi?

Sud EU – kontradiktorne presude, mijenjao mišljenja tokom godina, međutim može se reći da je praksa sada ustaljena


Usporedna odgovornost unije i dr ava lanica1
Usporedna odgovornost Unije i država članica?

Može se reći da postoje tri zasebne situacije:

Kada je šteta nastala zbog toga što je osoba morala platiti iznos nacionalnoj vlasti

Može koristiti pravno sredstvo pred nacionalnim sudovima na temelju stjecanja bez osnove

Nema pravo pokretanja postupka protiv Unije čak i ako je nacionalna vlast djelovala u ime Unije te joj predala novac


Usporedna odgovornost unije i dr ava lanica2
Usporedna odgovornost Unije i država članica?

2. Šteta je nastala time što je nacionalna vlast protupravno odbila osobi isplatiti određena sredstva

Tužba protiv nacionalne vlasti pred nacionalnim sudovima

Ne može se tužiti Unija čak i ako je nacionalna vlast dobila sredstva od Unije


Usporedna odgovornost unije i dr ava lanica3
Usporedna odgovornost Unije i država članica!

3. Institucija Unije može se tužiti jedino ako na nacionalnoj razini ne postoji pravno sredstvo za zaštitu pojedinca

Budući da bi u protivnom postojala uskrata pravosuđa (povreda prava na pristup sudu) – tek u tom slučaju može se tužiti institucija Unije pred Sudom EU

Odgovornosti EU nema ako pretrpljena šteta nije uzrokovana aktom Unije (ako su štetu uzrokovale nacionalne vlasti djelujući samostalno)


Literatura
Literatura

Hartley, Trevor C., Temelji prava Europske zajednice, 2004., str. 443- 485.