badanie sprawozda finansowych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 288 Views
 • Updated on

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Ćwiczenia I. Podstawowe aspekty badania. Badanie wiarygodności Badanie zgodności.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podstawowe aspekty badania
Podstawowe aspekty badania
 • Badanie wiarygodności
 • Badanie zgodności
slide3
Przeprowadzane przez biegłego rewidenta badanie, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, ma za zadanie bezpośrednie lub pośrednie potwierdzenie wiarygodności danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w przedstawionym przez jednostkę do badania sprawozdaniu finansowym i ich zgodności z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.
poj cie istotno
Pojęcie „istotność”
 • Istotność jest granicą do której biegły rewident jest skłonny tolerować uchybienia sprawozdania finansowego.
 • Dane informacje są istotne, jeżeli ich pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego.
slide5
ISTOTNOŚĆ OGÓLNA

Ustalana jest na poziomie sprawozdania finansowego

 • ISTOTNOŚĆ CZĄSTKOWA

Ustalana jest dla poszczególnych sald bilansu lub grup operacji wynikowych. Jest to najwyższy dopuszczalny błąd, który wyznacza się biorąc pod uwagę wielkość ogólnej istotności oraz rodzaj i charakter danego salda lub grupy operacji i związane z nim ryzyko badań.

ryzyko badania
Ryzyko badania
 • Ryzyko badania jest to ryzyko wyrażenia przez biegłego rewidenta w wyniku badania niewłaściwej opinii w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe zawiera istotne nieprawidłowości.
pomiar ryzyka badania rb rn rk rp
Pomiar ryzyka badaniaRB = RN * RK * RP

niezależne od biegłego rewidenta, właściwe badanej jednostce:- ryzyko nieodłączne, (błędy zostają niezauważone) wynikające zarówno z czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych,

- ryzyko kontroli, polegające na tym, że system kontroli wewnętrznej jednostki nie zapobiega powstaniu uchybień ani ich nie wykrywa i nie poprawia;

zależne od biegłego rewidenta:- ryzyko przeoczenia uchybień na skutek niewłaściwego doboru rodzajów badania oraz zakresu, terminów lub sposobu ich przeprowadzenia.

slide8

Ryzyko badania

Ryzyko, że wystąpią błędy

Ryzyko przeoczenia

Ryzyko badania wyrywkowego

Ryzyko przeoczenia nie wynikające z badania wyrywkowego

Ryzyko nieodłączne

Ryzyko kontroli

Ryzyko zaniżenia zaufania względnie nieprawidłowego odrzucenia

Ryzyko nadmiernego zaufania względnie nieprawidłowej akceptacji

relacje pomi dzy istotno ci i ryzykiem
Relacje pomiędzy istotnością i ryzykiem
 • im wyższa istotność, czyli prawo do błędu, tym mniejsze ryzyko badania,
 • im wyższe, niezależne od biegłego rewidenta ryzyko nieodłączne i ryzyko kontroli, do którego musi się dostosować, tym niższe musi być ryzyko przeoczenia,
 • im niższe ma być ryzyko przeoczenia, tym więcej badań wiarygodności należy przeprowadzić.
slide11
Operacje typowe:
 • są o operacje liczne, powtarzalne, łatwo mierzalne, prowadzone w jednakowy sposób;
 • są one zazwyczaj poddane skutecznej kontroli wewnętrznej; stąd badanie poprawności tych sald lub operacji następuje poprzez badanie działania kontroli wewnętrznej, celem upewnienia się, że ryzyko nieodłączne i kontroli wewnętrznej jest małe;
 • ryzyko przeoczenia jest niewielkie.
slide12
Operacje nietypowe(z uwagi na ich rodzaj, wysoką kwotę, małą częstotliwość występowania, dokonywanie tylko na koniec okresu obrotowego)
 • operacje te są na ogół nieliczne, trudne do przewidzenia, często nie wolne od subiektywizmu;
 • operacje takie są obarczone wyższym ryzykiem nieodłącznym i kontroli
 • zwiększa to ryzyko przeoczeniai wymaga poddania tego typu operacji badaniom wiarygodności;
slide13
Szacunki, dotyczące skutków dokonanych w przeszłości operacji lub zdarzeń, które dopiero nastąpią
 • salda lub operacje takie obarczone są bardzo wysokim ryzykiem nieodłącznym i kontroli wewnętrznej
 • ryzyko przeoczenia jest bardzo wysokie