Analiza techniczna - PowerPoint PPT Presentation

analiza techniczna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analiza techniczna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analiza techniczna

play fullscreen
1 / 174
Analiza techniczna
326 Views
Download Presentation
kipling
Download Presentation

Analiza techniczna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Analiza techniczna Przesłanki AT Narzedzia Interpretacja sygnałów generowanych przez wskaźniki

 2. wprowadzenie • „Analiza techniczna to badanie zachowań rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresów, którego celem jest przewidywanie przyszłych trendów cenowych” (J.J.Murphy) • zachowanie rynku akcji to • Cena akcji • Wolumen • Liczba otwartych kontraktów

 3. wprowadzenie • „Złudne wrażenie przypadkowości stopniowo znika w miarę nabywania umiejętności czytania wykresów” • (J.J. Murphy)

 4. Literatura • J. J. Murphy „Analiza techniczna rynków finansowych” • J.D. Schwager „ Analiza techniczna rynków terminowych” • M. J. Pring „Podstawy analizy technicznej” • S. Achelis „ Analiza techniczna od A do Z” • Z. Komar „Sztuka spekulacji” • StockCharts.com - ChartSchool

 5. Wprowadzenie – założenia AT • Rynek dyskontuje wszystko • Ceny podlegają trendom • Historia się powtarza

 6. Rynek dyskontuje wszystko • Wszystkie czynniki wpływające na cenę akcji (fundamentalne, makroekonomiczne, polityczne, psychologiczne i inne) znajdują pełne odbicie w cenie akcji. Inaczej: wszystkie ważne, cenotwórcze informacje są już uwzględnione w cenie akcji

 7. Rynek dyskontuje wszystko • Perspektywa fundamentalisty: • Cena akcji odzwierciedla relację popytu i podaży: jeżeli istnieje duży popyt na akcję, jej cena rośnie • Przyczyną hossy lub bessy na danym rynku są uwarunkowania gospodarcze • To nie wykresy same w sobie są przyczyną wzrostów lub spadków cen, one jedynie odzwierciedlają psychologię rynku byka lub niedźwiedzia

 8. Rynek dyskontuje wszystko Perspektywa analityka technicznego: • Jeżeli cena akcji rośnie to oznacza, że musi być na nią zwiększony popyt (niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy, których nie warto badać) • Przyczyna wzrostu (bądź spadku) ceny nie jest istotna, gdyż w początkowych stadiach trendu cenowego lub w momentach zwrotnych nikt dokładnie nie wie, dlaczego rynek zachowuje się właśnie w ten sposób. • Skoro wszystkie istotne czynniki są już uwzględnione w cenach, to badanie ceny jest „samowystarczalne” (czynniki fundamentalne są także uwzględnione)

 9. Analiza techniczna a analiza fundamentalna • Przyjmując przesłankę o zdyskontowaniu w cenach wszystkich informacji, odczytywanie wykresów jest swego rodzaju skróconą formą analizy fundamentalnej. • Optymalne zawieranie transakcji możliwe jest tylko na podstawie AT (timing), zawierając transakcję tylko na podstawie AF narażamy się na niekorzystny moment zakupu.

 10. ceny podlegają trendom • Celem badania wykresów jest rozpoznawanie trendów w ich wczesnych stadiach, by dokonywać transakcji zgodnie z ich kierunkiem. • Trend wykazuje silniejszą tendencję do kontynuacji niż do zmiany (należy inwestować zgodnie z trendem, dopóki nie pojawią się oznaki jego końca)

 11. historia się powtarza • Analiza zachowań rynku wiąże się badaniem zachowań inwestorów a więc badaniem ludzkiej psychiki. • Formacje cenowe pojawiające się od stuleci na wykresach cenowych odzwierciedlają dominujące stany psychiczne uczestników rynku. • Ponieważ formacje te sprawdziły się w przeszłości, wnioskuje się, że znajdą potwierdzenie w przyszłości

 12. Trend wzrostowy na WIG–u 20(III 2003 – X 2007)

 13. Kilkuletni trend spadkowy na WIGu 80 (VII 2007 – III 2009)

 14. Przykład 10-letniego trendu wzrostowego - PEKAO

 15. Brak trendu Spółka American States Water Co.

 16. Jednakowe prawdopodobieństwa wzrostu i spadku. Losowe wahanie z przedziału (0;1)

 17. Koncepcja zmian cenowych jako błądzenia losowego

 18. Model dwumianowy. Cena końcowa dla 304 etapów: u=1,1; d=0,9 p=0,6

 19. Wykres funkcji y=(1,1)n. Oś OY –skala liniowa

 20. Wykres funkcji y=(1,1)n. Oś OY – skala logarytmiczna

 21. Wykres funkcji y=(1,1)n;log (1,1)n=n log 1,1

 22. Wykresy funkcji y=(1,1)norazy=(1,05)nOś OY –skala liniowa

 23. Wykresy funkcji y=(1,1)norazy=(1,05)nOś OY – skala logarytmiczna

 24. Wykresy funkcji stałych (y=0,1;y=1; y=2;…;y=10).Oś OY – skala liniowa

 25. Wykresy funkcji stałych. (y=0,1;y=1; y=2;…;y=10). Oś OY– skala logarytmiczna

 26. Wykresy funkcji stałych (y=0,01;y=0,1; y=1;y=2;…;y=10).Oś OY – skala liniowa

 27. Wykresy funkcji stałych (y=0,01;y=0,1; y=1;y=2;…;y=10). Oś OY – skala logarytmiczna

 28. Zastosowanie AT • Rynki akcji • Rynki kontraktów terminowych • Rynek obligacji • Rynki surowcowe • Rynki towarowe • Rynki walutowe • Rynek nieruchomości

 29. Cena (baryłki) ropy naftowej (od czerwca 2005)

 30. Wyprzedzający charakter rynków surowcowych

 31. Ujemna korelacja WIG20 i kursu dolara

 32. Korelacja indeksów DJIA i TRAN dostrzeżona przez Ch. Dowa (wyprzedzenie indeksu transportowego)

 33. Prognozowanie ekonomiczne • Istnienie silnych trendów lub oznaki ich końca są ważnymi wskaźnikami makroekonomicznymi • Zachowanie S&P 500 jest traktowane jako wskaźnik wyprzedzający gospodarki amerykańskiej • Trendy na rynkach kontraktów surowcowych wyprzedzają koniunkturę w przemyśle (słabość dolara to słabość gospodarki światowej) • Trendy na rynkach dają wskazania dla przyszłej inflacji, poziomu zatrudnienia, PKB

 34. Szeregi czasowe Szereg czasowy to realizacja procesu stochastycznego, którego dziedziną jest czas. (Jest to ciąg danych, uporządkowanych w czasie, dla których pomiary wykonywane są z dokładnym krokiem czasowym). Wśród składników szeregu czasowego możemy wyróżnić: trend (tendencję rozwojową) wahania koniunkturalne wahania sezonowe wahania cykliczne (giełdowe) wahania przypadkowe

 35. Szeregi czasowe wykrywanie natury zjawiska (np. zmiany cen surowców) reprezentowanego przez sekwencję obserwacji formalny opis, identyfikacja elementów szeregu czasowego prognozowanie przyszłych wartości szeregu czasowego (ASC opiera się na założeniu, że kolejne wartości w zbiorze danych reprezentują kolejne pomiary wykonane w równych odstępach czasu)

 36. Szeregi czasowe Składowe szeregu czasowego połączone mogą być związkiem addytywnym, multiplikatywnym, addytywno-multiplikatywnym.

 37. Ogólny model addytywny szeregu czasowego Niech {xt}, t =1,2,…,T oznacza szereg czasowy. Wtedy Xt = zt + kt + st + ct + ut gdzie składnik Zt _odpowiada za trend w chwili t kt wielkość związana z cyklem koniunkturalnym st charakteryzuje sezonowość w chwili t ct jest związany z cyklem w chwili t ut jest czynnikiem losowym (zaburzeniem) – zmienną losową o zerowej wartości oczekiwanej (wszystkie ut mają jednakową wariancję i są parami nieskorelowane)

 38. Cele AT • Identyfikacja trendu głównego, trendów niższego rzędu (linie trendu, kanały trendu, średnie ruchome, wstęgi) • Ustalenie poziomów cen atrakcyjnych dla popytu, dla podaży (obszary wsparcia, obszary oporu, linie wsparcia, linie oporu) • Pomiar impetu rynku – siły trendu, dojrzałości trendu (oscylatory Momentum, RSI, ROC, MACD) • Ustalenie stanów skrajnych, stanów alertowych, stanów neutralnych (oscyl. RSI, CCI) • Identyfikacja presji kupujących, presji sprzedających (oscyl. CMF, OBV) • Pomiar siły relatywnej papieru wartościowego względem benczmarku • Określenie poziomów ceny zakupu, ceny sprzedaży • Określenie momentu transakcji

 39. Powody skuteczności AT • Koncentracja na cenie akcji, która często wyprzedza rozwój ekonomiczny spółki „koncentracja na przyszłości” • Posiadanie informacji o presji kupujących, rozpoznawanie okresu akumulacji – poprzedzającego wzrost • Posiadanie informacji o presji sprzedających, rozpoznawanie okresu dystrybucji – poprzedzającego spadki • Rozpoznawanie poziomów przy których mobilizuje się kupno oraz poziomów zwiększonej podaży • Wskazania momentu zakupu, momentu sprzedaży • Historia notowań daje wskazania co do reakcji spółki na istotne wydarzenia, przeszłą i obecną zmienność, historyczne poziomy obrotów, siłę relatywną spółki

 40. Narzędziaanalizy technicznej Wykresy: słupkowe, świecowe Linie trendu, linie wsparcia, linie oporu Średnie kroczące (proste, ważone liniowo, ważone wykładniczo) Kanały trendu, Wstęgi (k. Keltnera, wst. Bollingera) Formacje cenowe Oscylatory (bazujące na cenie, obrotach, mieszane) • Prognostyczne (wyprzedzające trend) • Inercyjne (postępujące za trendem) Systemy transakcyjne

 41. Wykres słupkowy

 42. Wykresy świecowe Biała świeca

 43. Dodawanie świec tego samego typu:formacje: trzech białych żołnierzy, trzy takie same kruki

 44. Dodawanie świecobjęcie hossy, objęcie bessy

 45. Dodawanie świecformacje: przenikania, zasłony ciemnej chmury

 46. Wykres świecowy

 47. Trend wzrostowy na WIG–u 20(III 2003 – X 2007 – skala logarytmiczna)

 48. Przykład zmiennych trendów średnioterminowych