1 / 19

17/17

Kaikki muuttuu … Arja-Irene Tiainen Lehtori, KL, THM. 17/17. Kehitysvuoropuhelun vaiheet. Oman työn tutkiminen Työtilanteen erittely Työyhteisön kehittäminen. 17/17. Muutokset taustalla. Yhteiskunnan teknologisen ja taloudellisen perustan muutokset ovat olleet ja tulevat olemaan nopeita

bonifacy
Download Presentation

17/17

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kaikki muuttuu… Arja-Irene Tiainen Lehtori, KL, THM Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 2. Kehitysvuoropuhelun vaiheet • Oman työn tutkiminen • Työtilanteen erittely • Työyhteisön kehittäminen Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 3. Muutokset taustalla • Yhteiskunnan teknologisen ja taloudellisen perustan muutokset ovat olleet ja tulevat olemaan nopeita • Muutokset voivat vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden perustaa ja oikeudenmukaista jakautumista väestön keskuudessa • Väestön koulutaso on noussut ja tietoa osataan käyttää hyväksi terveyden edistämisessä ( Terveys 2015) Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 4. Muutokset • Hoitoaikojen lyhentyminen • Nettineuvola • Päiväkirurgien toiminta • Kroonisesti sairaiden seurantakäyntien siirtäminen terveyskeskuksiin • Puhelinpäivystys (Helsinki 2003) • Erikoistumiskehitys • Lääketieteellisen tiedon lisääntyminen (8/2004) Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 5. Muutokset taustalla Suomen terveyspolitiikan tavoitteena on edelleen terveiden ja toimintakykyisten elinvuosien lisääminen sekä väestöryhmien terveyserojen pienentäminen. Näiden lisäksi valtioneuvosto lähtee siitä, että vuoteen 2015 mennessä on mahdollista saavuttaa seuraavat Terveys 2015–merkkipaalut, joissa mm. Suomalaisten tyytyväisyys terveyspalvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen sekä koettu oma terveydentila ja kokemukset ympäristön vaikutuksesta omaan terveyteen säilyvät vähintään nykyisellä tasolla.( Terveys 2015) Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 6. Muutokset taustalla • Kansalaisten terveyspalvelujen tarpeisiin, kysyntään ja käyttöön liittyy jo lyhyelläkin aikavälillä voimakkaita muutospaineita (8/2004) • Terveyspalveluiden saatavuuden ja toimivuuden perusedellytyksinä ovat henkilöstön riittävä määrä sekä toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen osaaminen, henkilöstörakenne ja työnjako (Helsinki 2003) • Terveydenhuollon toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset edellyttävät hoitotyön toimintatapojen uudistamista ja hoitotyössä toimivien tehtäväkuvien laajentamista (Helsinki 2003) Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 7. Muutokset taustalla • Terveydenhuollossa pyritään ammattiryhmien välisten raja-aitojen madaltumiseen ja tarkoituksenmukaiseen työnjakoon eri toimijoiden välillä • Hoitotyöntekijöiden osaamisvaatimukset ovat lisääntyneet lääkärien ja hoitajien välisen työnjaon kehittämisen myötä • Työnjaon muutostarvetta on perusteltu terveydenhuollon taloudellisella tilanteella, työvoimapulalla, hoitohenkilökunnan koulutustason nousulla ja jo olemassa olevilla sekä kansallisilla että kansainvälisillä kokemuksilla. • Työnjaon uudelleenorganisointia perustellaan hoidon sujuvuudella ja nykykäytäntöjen laillistamisella (8/2004) Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 8. Muutokset • Organisaation näkökulmasta on kyse henkilökunnan työpanoksen saamisesta optimaaliseen käyttöön • Kun vastuukysymykset ovat selkeät ja koulutus siirrettäviin tehtäviin on asianmukaisesti järjestetty, lisääntyy työn mielekkyys ja kiinnostavuus lisäten työtyytyväisyyttä • Nykyistä selvästi suurempi osa diagnostiikasta ja hoidosta tulee koulutetun hoitajan tehtäväksi • Pyrkimyksenä lisätä vastaanottotoiminnan kapasiteettia ja nopeuttaa potilas kiertoa (8/2004) Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 9. Vaatimukset hoitotyöntekijöille • Osaamisvaatimukset • Potilaiden taholta tuleva paine • Maksajatahon lisääntyvä epäluuloisuus • Vaatimustason kasvu tulee ilmeisesti jatkumaan (8/2004) Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 10. Oppiiko työyhteisö muutokseen? • Oppimishaasteena on ristiriitojen kokonaisuuden ratkaiseminen • Ei ole valmiita ratkaisumalleja, jotka organisaatiolle voitaisiin opettaa • Organisaatioiden on opittava jotakin, mitä vielä ei ole Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 11. Uuden toimintamallinsyntyminen lyhyesti • Työyhteisön uutta toimintaa koskevissa oppimishaasteissa kootaan yhteen ko. työyhteisön toimijoita erittelemään ristiriitoja ja suunnittelemaan niille ratkaisuja • Vallitsevien toimintatapojen ja käytänteiden kyseenalaistaminen ja analysointi • Ehdotus uudelle toimintamallille Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 12. Uuden toimintamallin syntyminen lyhyesti (2) • Uuden mallin kriittistä tutkimista. Joskus voimakkaan kielteisen kannan ja konservatiiviselta näyttävän sisällön saava mallin tutkiskelu on välttämätön edellytys elinkelpoisen innovaation syntymiselle. • Mallittamistyön tuloksena korjattu ehdotus toimintamalliksi • Mallin tutkiminen nostaa esille jännitteitä ja ongelmia Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 13. Ekspansiivinen oppiminen • Ekspansiivisessa oppimisessa organisaatio ei ainoastaan erittele ja arvioi uudelleen toimintansa pohjana olevia arvoja ja normeja. Se myös rakentaa itselleen uuden toimintamallin ja ottaa sen käyttöön • Ekspansiivinen oppiminen etenee moniaskelisena kehänä eli oppimissyklinä • Merkittävään toimintatavan muutoksen johtavat oppimissyklit kestävät organisaatiossa tyypillisesti kuukausia jopa vuosi. • Ekspansiivisen syklin askeleet ovat yhteisiä oppimistekoja ( esim. kyseenalaistaminen, analyysi, mallintaminen ja mallin tutkiminen), jotka tapahtuvat dialogin, vuoropuhelun avulla. Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 14. Ekspansiivinen oppimis-sykli ja oppimisteot 7. Uuden käytännön vakiinnuttaminen ja laajeneminen 1. Vallitsevan käytännön kyseenalaistaminen 6. Prosessin arviointi 2. Vallitsevan käytännön analyysi 5. Uuden mallin käyttöönotto 3. Uuden ratkaisun mallittaminen 4. Uuden mallin tutkiminen Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 15. Kohti uutta toimintamallia • Uuden toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto johtaa ristiriitoihin: vanhat työtavat ja rakenteet törmäävät yhteen uuden mallin kanssa • Ristiriidat ovat ekspansiivisen oppimisen voimanlähde, jotka ovat elämän ja kehityksen välttämätön ominaispiirre Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 16. Toimintajärjestelmän muutos • Oppimisen ja kehityksen yhteys • Kehitys on sosiaalinen ja yhteistoiminnallinen prosessi • Toimintajärjestelmän laadullinen muutos käynnistyy yksilöiden yksittäisistä teoista ja sanoista, jotka muuttuvat yhteisiksi • Toimintajärjestelmän laadullinen muutos merkitsee sopeutumista tai sulautumista tarjolla olleeseen kehittyneempään toimintajärjestelmään • Vanha toimintajärjestelmä torjuu muutosta rajusti ja työyhteisön on on rakennettava itselleen malli uudesta toimintajärjestelmästä voidakseen omaksua se Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 17. Toimintajärjestelmän muutos • Ei valmiin mallin vastaanottamista, vaan tarjolla olevan uuden elämänkehyksen konstruoimisesta omien ponnistusten ja ristiriitojen kautta • Toinen puoli on kokonaan uuden, ennalta arvaamattoman ja kauemmas tulevaisuuteen ylettyvän elämänkehyksen aiheiden tuottaminen samaan aikaan kun sopeudutaan uuteen kehykseen Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 18. Lähteet • Engeström, Y. 2004. Ekspansiivisen oppimisen malli. Keuruu: Otava • Ryynänen, O-P., Kinnunen, J., Myllykangas, M. Lammintakanen, J. & Kuusi, O. 2004. Suomen terveydenhuollon tulevaisuudet. Skenaariot ja strategiat palvelujärjestelmän turvaamiseksi. Esiselvitys. Tulevaisuusvaliokunta teknologian arviointeja 20. Eduskunnan kanslian julkaisuja 8/2004. • - Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä. Kansallinen tavoite- ja toimintaohjelma 2004-2007. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2003:18. • Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 – kansanterveysohjelmasta. Julkaisuja 2001:4 Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

 19. Omiin juttuihin: • Tutkimusten mukaan sairaanhoitajan vastaanottotoiminta lievien sairauksien ja vammojen hoidossa on turvallista ja laadukasta sekä parantaa palveluiden saatavuutta, joustavuutta, jatkuvuutta, potilaan saamaa ohjausta ja hoitoon sitoutumista. • Sairaanhoitajien tehtävänkuvia on laajennettu infektioiden ja pienten tapaturmien sekä päivystyspotilaiden hoidossa terveyskeskuksissa ja sairaaloiden ensiavussa (Terveys 2003) Arja-Irene Tiainen 7.10.2005 17/17

More Related