slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ERAF un KF informat?v? apakškomitejas s?de, 15.06.2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

ERAF un KF informat?v? apakškomitejas s?de, 15.06.2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

ERAF un KF informatīvā apakškomitejas sēde, 15.06.2011. 2 DP “Uzņēmējdarbība un inovācijas ” Zinātnes & Pētniecības aktivitāšu ieviešana, plānotā atdeve. Zinātnisko institūciju sadarbības ar komersantiem veicināšana. 2.1.1.pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” ieviešanas progress.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ERAF un KF informat?v? apakškomitejas s?de, 15.06.2011' - blaze-hancock


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ERAF un KF informatīvā apakškomitejas sēde, 15.06.2011

2 DP “Uzņēmējdarbība un inovācijas” Zinātnes & Pētniecības aktivitāšu ieviešana, plānotā atdeve.

Zinātnisko institūciju sadarbības ar komersantiem veicināšana

2 1 1 pas kuma zin tne p tniec ba un att st ba ievie anas progress
2.1.1.pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība”ieviešanas progress
2 1 1 3 1 apak aktivit tes zin tnes infrastrukt ras att st ba ievie anas nosac jumi
2.1.1.3.1.apakšaktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība” ieviešanas nosacījumi
slide4

2011.gada 7.jūnijā starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku parakstītais Papildu saprašanās memorands (Saprašanās memoranda ceturtais papildinājums) paredz:

 • Līdz 2011.gada decembra beigām parakstīt visus līgumus 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu atlases kārtas ietvaros ar mērķi sākt projektu ieviešanu līdz 2011.gada beigām;
 • līdz 2012.gada jūnijam parakstīt visus līgumus otrās projektu atlases kārtas ietvaros;
 • nodrošināt, ka starpniekinstitūcijas maksājumi finansējuma saņēmējiem aktivitātes ietvaros no ERAF sasniedz vismaz 20 miljonus EUR 2011.gadā, 30 miljonus EUR 2012.gadā un 65 miljonus EUR 2013.gadā;
 • kā arī veikt pasākumus, lai sasniegtu Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010. – 2013.gadam noteiktos nacionālos mērķus pētniecības un attīstības izdevumiem.
2 1 1 3 1 zin tnes infrastrukt ras att st ba 1 k rtas ievie anas progress sm nosac jumu izpildei
2.1.1.3.1. “Zinātnes infrastruktūras attīstība” 1.kārtas ieviešanas progress SM nosacījumu izpildei
2 1 1 3 1 zin tnes infrastrukt ras att st ba 2 k rtas ievie anas progress sm nosac jumu izpildei
2.1.1.3.1. “Zinātnes infrastruktūras attīstība” 2.kārtas ieviešanas progress SM nosacījumu izpildei
slide7

2.1.1.pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” ietvaros īstenoto R&D aktivitāšu plānotā atdeve, efektivitāte un pievienotā vērtība tautsaimniecības attīstībai

slide8

Biznesa inkubatori – atbalsts jauniem inovatīviem uzņēmumiem

2.1.1.3.2. Zinātnes akadēmiskais tīkls

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti universitātēs

2.1.1.2. Atbalsts dalībai starptautiskajās pētniecības programmās, izstādēs

Kompetences centri

Jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešana ražošanā

2.1.1.1. Praktiskās ievirzes pētījumu projekti

Jaunu produktu un tehnoloģiju attīstība

Augsti-pievienoto vērtību investīciju projekti

2.1.1.3.1. 2.kārta - Komerciālās pētniecības infrastruktūras attīstība

2.1.1.3.1. 1.kārta -Pētniecības bāzes infrastruktūras attīstība

1.1.1.2. Atbalsts cilvēkresursu piesaistei zinātnei (ESF)

Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai

Izglītības un zinātnes ministrija

Ekonomikas ministrija

pievienot v rt ba 2 1 1 1 atbalsts zin tnei un p tniec bai 1
Pievienotā vērtība - 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai (1)
 • No 177 iesniegtiem projektiem apstiprināti 123, atbilstoši vērtēšanas kritērijiem prioritāri atbalstot tos projektus, kas paredz ieguldījumu un ekonomisku efektu valstī prioritārās tautsaimniecības nozarēs:
 • atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas,
 • inovatīvu materiālu izstrādē un tehnoloģijās,
 • diagnostikas līdzekļu un metožu,
 • biomedicīnas tehnoloģiju izstrādē,
 • vietējo resursu izmantošanā (zemes dzīļu, meža, pārtikas) – jaunu produktu un tehnoloģiju ražošanā.
 • Finansējumu prioritāri piešķīra pētījumiem:
 • kuri sekmē zinātnes un ražošanas integrāciju un nodrošina šādus rezultātus:
    • jaunas tehnoloģijas, kas uzlabotu ražošanas procesu vai ražošanas metodes un to ieviešana nodrošinātu jaunu produktu ražošanu;
    • jauni (inovatīvi) produkti - preces vai pakalpojumi
    • kuru sociālekonomiskās atdeves rādītājs - ekonomiskā ienesīguma norma ERR ≥ 5,5%, un to vērtēja, ņemot vērā šādus sagaidāmos inovācijas ietekmes veidus:
    • eksporta palielināšanās
    • produktivitātes pieaugums
    • materiālu un enerģijas patēriņa uz vienu saražoto vienību samazināšanās
    • kaitējuma apkārtējai videi samazināšanās
pievienot v rt ba 2 1 1 1 atbalsts zin tnei un p tniec bai 2
Pievienotā vērtība - 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai (2)
 • Inovācijas ietekme galvenokārt vērsta uz šādu tautsaimniecības nozaru attīstību:

Kopumā inovācija vērsta uz 25 nozaru attīstību

~ 20 % no apstiprinātajiem 123 projektiem tiek īstenoti ciešā sadarbībā ar komersantiem

2 1 1 1 aktivit tes efektivit tes rezultat vie r d t ji
2.1.1.1.aktivitātesefektivitātesrezultatīvie rādītāji

79% projektu ietvaros plānots izstrādāt jaunu produktu, tehnoloģiju (rūpnieciskā īpašuma tiesību objekti) un veikt izstrādātā rūpnieciskā īpašuma tiesību objekta nostiprināšanu (nacionālie vai Eiropas patentu pieteikumi).

pievienot v rt ba 2 1 1 3 1 zin tnes infrastrukt ras att st ba
Pievienotā vērtība - 2.1.1.3.1. Zinātnes infrastruktūras attīstība

MĒRĶIS:

 • zinātniskā izcilība
 • infrastruktūras nesadrumstalotība
 • sadarbība ar komersantiem/ zinātnes komercializācija

Aktivitātes ieviešanas rezultātā tiks nodrošināts:

    • Zinātnes resursu koncentrēšana Eiropas līmeņa pētniecībai valsts noteiktajās prioritārajos zinātnes virzienos
    • Jaunu pētniecības virzienu izveide
    • Esošās pētnieciskās darbības paplašināšanās
    • Esošo pētniecības virzienu dažādošana ar jauniem pakalpojumu veidiem zinātniskās institūcijas pamatdarbības jomā
    • Būtiskas izmaiņas pētnieciskā procesa metodoloģijā

VNPC - zinātnisko institūciju sadarbības ietvars zinātnes resursu koncentrēšanai Eiropas līmeņa pētniecībai zinātnes prioritārajā virzienā, sekmējot Latvijas tautsaimniecības prioritāro nozaru un sabiedrības attīstību.

vald b apstiprin tie vnpc
Valdībā apstiprinātie VNPC
 • Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju VNPC (tai skaitā ietver Transporta un mašīnbūves centra attīstību);
 • Farmācijas un biomedicīnasVNPC (tai skaitā ietver farmaceitisko tehnoloģiju studiju un pētījuma centra un biofarmācijas centra izveidi);
 • Informācijas, komunikāciju un signālapstrādestehnoloģiju VNPC (tai skaitā ietver Kosmisko datu apstrādes centra izveidi);
 • Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju VNPC;
 • Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas tehnoloģiju VNPC;
 • Meža un ūdens resursu VNPC;
 • Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas VNPC;
 • Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju VNPC;
 • VNPC sociālekonomikā un sabiedrības vadībā.
vnpc infrastrukt ra starptautiskajai sadarb bai dal ba esfri objektos
VNPC infrastruktūra starptautiskajai sadarbībai (dalība ESFRI objektos)

Uz minēto 9 VNPC bāzes paredzēts izveidot 4-5 ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructures) Ceļukartes līmeņa pētniecības infrastruktūras, tādējādi Latvijai iekļaujoties vienotā Eiropas Pētniecības telpā (ERA).

Latvija uz šo brīdi ir definējusi dalību 4 Eiropas līmeņa sadarbības infrastruktūras objektos:

 • Inovatīvie materiāli:ESS-European Spallation Source Lunda (Saprašanās memorands parakstīts);
 • Bioloģijas & medicīnas zinātnes: The pan-European Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI) (Saprašanās memorands parakstīts);
 • Sociālās & humanitārās zinātnes: CLARIN - Common Language Resources and Technology Initiative (Saprašanās memorands parakstīts); ESS - The European Social Survey (Saprašanās memorands parakstīts).
slide16
2.1.1.2.aktivitāte „ Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)”

Apstiprināto 20 projektu ietvaros paredzēts:

 • pētniecības rezultātu izplatīšana, popularizēšana un sadarbības kontaktu veicināšana, īpaši sekmējot sadarbību ES un starptautiskajā līmenī;
 • ZI dalība starptautiskos zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju kongresos, konferencēs, kā arī valsts zinātnisko institūciju dalība starptautiskās izstādēs un gadatirgos;
 • jaunu sadarbības projektu izstrāde un dalība tehnoloģiskajās platformās;
 • sagatavot starptautiskās sadarbības projektu iesniegumus Latvijas dalībai 7.ietvara programmā, EUREKA un citās ES un starptautiskajās pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās
zin tnisko instit ciju sadarb ba ar komersantiem
Zinātnisko institūciju sadarbība ar komersantiem

Tiešā ZI un K sadarbība tiek nodrošināta gan caur IZM, gan caur EM aktivitātēm 2 DP ietvaros, gan IZM īstenoto atbalsta programmu ietvaros

2.1.1.1.aktivitāte (IZM) -

K un ZI kopīgi īstenotie praktiskās ievirzes pētījumu projekti

Kompetences centri (EM) – KC dibinātāji ir vismaz 1 ZI un 3 K

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti universitātēs (EM)

2.1.1.3.1.aktiv. 2.kārta (IZM) -komerciālās pētniecības infrastruktūras attīstība – projekta iesniedzējs ir K, kurā dibinātājos ir ZI

Tirgus orientēto pētniecības projektu programma (IZM) – MVU un ZI kopīgi īstenotie rūpniecisko pētījumu projekti

2.1.1.3.1.aktiv. 1.kārta (IZM) – daļēji komerciālās infrastruktūras attīstība –līgumpētījumu veikšanai K vajadzībām

EUREKA (IZM) -

MVU un ZI kopīgi īstenotie pētījumu projekti jaunu produktu/tehnoloģiju izstrādei

slide18

Valsts atbalsta programma “Kompetences centri” (EM aktivitāte)

- Tieša sadarbība starp uzņēmumiem un zinātniskajām institūcijām rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā- KC ir vismaz 1 ZI un 3 savstarpēji nesaistīti nozares uzņēmumi- KC var tikt iesaistīti arī ārpus Latvijas reģistrēti uzņēmumi vai ZIFinansējums – publiskais 37 ,4 milj. LVL/ privātais 20,1 milj . LVLIeviešana: līdz 01.07.2015.

Tiek finansēti 6 kompetences centri:

 • Farmācijas un ķīmijas KC( 9 uzņēmumi/ 1 ZI)
 • Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares KC ( 15 uzņēmumi/ 5 ZI)
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju KC ( 10 uzņēmumi/ 4 ZI)
 • Meža nozares KC ( 12 uzņēmumi/ 2 ZI)
 • Transporta mašīnbūves KC ( 11 uzņēmumi/ 1 ZI)
 • Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas KC ( 16 uzņēmumi/ 3 ZI)
slide19

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti (EM aktivitāte)Projekti tiek īstenoti 8 augstskolāsFinansējums –1,9milj. LVLAtbalsts paredzēts:- informācijas sniegšanai par zinātniskās institūcijas kompetenci un zināšanu un tehnoloģiju pārnesi- pētniecības darbu komercializācijas piedāvājumu sagatavošanai- tehnoloģiju pārnesei (rūpniecisko īpašuma tiesību reģistrēšana un uzturēšana)- komersantu un zinātnieku sadarbības semināru, konferenču, kontaktbiržu organizēšana- dalība starptautiskās izstādēs, kontaktbiržās u.c., lai veicinātu pētījumu rezultātu komercializācijuRezultatīvie rādītāji:- sagatavoto komercializācijas piedāvājumu skaits- iesniegto starptautisko patentu pieteikumu skaits- līgumu skaits par pētniecisko pakalpojumu veikšanu, par pasūtījuma pētījumu veikšanu