zakon o op em upravnom postupku nn 47 09 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU NN 47/09 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU NN 47/09

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU NN 47/09 - PowerPoint PPT Presentation


 • 298 Views
 • Uploaded on

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU NN 47/09. Dr. sc. Krešimir Severin. Ovim se Zakonom uređuju pravila na temelju kojih tijela državne uprave i druga državna tijela , tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave , pravne osobe koje imaju javne ovlasti ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU NN 47/09


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Ovim se Zakonom uređuju pravila na temelju kojih

tijela državne uprave i druga državna tijela,

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

pravne osobe koje imaju javne ovlasti,

u okviru djelokruga utvrđenog na temelju zakona, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima.

javnopravna tijela

slide3

Upravna stvar

 • Upravnom stvari smatra se svaka stvar u kojoj javnopravno tijelo u upravnompostupku rješava o
 • pravima,
 • obvezama ili
 • pravnim interesima
 • fizičke ili pravne osobe ili drugih stranaka (stranka) neposredno primjenjujući zakone, druge propise i opće akte kojima se uređuje odgovarajuće upravno područje.
 • Upravnom stvari smatra se i svaka stvar koja je zakonom određena kao upravna stvar.
 • autoritativnost
 • neposredna primjena materijalnih propisa
 • konkretan pravni učinak
slide4

Stranka u upravnom postupku

Stranka u upravnom postupku je fizička ili pravna osoba

na zahtjev koje je pokrenut postupak,

protiv koje se vodi postupak ili koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo sudjelovati u postupku.

Stranka može biti i tijelo državne uprave te drugo državno tijelo, tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili drugo javnopravno tijelo koje nema pravnu osobnost te njihova područna jedinica, odnosno podružnica ili skupina osoba povezanih zajedničkim interesom, ako može biti nositelj prava, odnosno obveza o kojima se rješava.

slide5

NAČELA ZUP-u

 • 1. Načelo zakonitosti
 • Javnopravno tijelo rješava upravnu stvar na temelju zakona i drugih propisa te općih akata donesenih na temelju zakonom utvrđenih javnih ovlasti.
 • materijalno-pravna zakonitost u rješavanju upravne stvari
 • (pravilno primijenjeni materijalni propisi na temelju kojih se rješava upravna stvar)
 • formalno-pravna zakonitost u rješavanju upravne stvari
 • ( u svemu poštivati pravila upravnog postupka)
 • U upravnim stvarima u kojima je javnopravno tijelo zakonom ovlašteno rješavati po slobodnoj ocjeni, odluka mora biti donesena u granicama dane ovlasti i sukladno svrsi radi koje je ovlast dana.
slide6

2. Načelo razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa

 • Pravo stranke može se ograničiti postupanjem javnopravnih tijela samo
 • kad je to propisano zakonom te
 • ako je takvo postupanje nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe
 • i razmjerno cilju koji treba postići.
 • Kad se na temelju propisa stranci nalaže kakva obveza, prema njoj će se primjenjivati one mjere za ispunjenje obveze koje su za nju povoljnije, ako se takvim mjerama postiže svrha propisa.
 • Pri vođenju postupka javnopravna tijela dužna su strankama omogućiti da što lakše zaštite i ostvare svoja prava, vodeći pri tome računa da ostvarivanje njihovih prava ne bude na štetu prava trećih osoba niti u protivnosti s javnim interesom.
slide7

3. Načelo pomoći stranci

Kad ovlaštena službena osoba tijekom postupka sazna ili ocijeni da stranka ima osnovu za ostvarenje nekog prava, upozorit će je na to, kao i na posljedice njezinih radnji ili propuštanja u postupku, a brinut će se i da neznanje odnosno neukost stranke i drugih osoba koje sudjeluju u postupku ne budu na štetu prava koja im po zakonu pripadaju.

4. Načelo utvrđivanja materijalne istine

U postupku treba utvrditi pravo stanje stvari i u tu se svrhu moraju utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su bitne za zakonito i pravilno rješavanje upravne stvari.

5. Načelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza

Službena osoba u javnopravnome tijelu samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku te na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti rješava upravnu stvar.

Koje će činjenice i okolnosti uzeti za dokazane, utvrđuje službena osoba slobodnom ocjenom, na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno te na temelju rezultata cjelokupnog postupka.

slide8

6. Načelo učinkovitosti i ekonomičnosti

U upravnim stvarima postupa se što je moguće jednostavnije, bez odgode i uz što manje troškova, ali tako da se utvrde sve činjenice i okolnosti bitne za rješavanje o upravnoj stvari.

7. Načelo pristupa podacima i zaštite podataka

Javnopravna tijela dužna su strankama omogućiti pristup potrebnim podacima, propisanim obrascima, internetskoj stranici javnopravnog tijela i pružiti im druge obavijesti, savjete i stručnu pomoć.

U postupku se moraju zaštititi osobni i tajni podaci, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, odnosno tajnosti podataka.

8. Pravo stranke na pravni lijek

Protiv prvostupanjske odluke, odnosno ako javnopravno tijelo nije o upravnoj stvari riješilo u propisanom roku, stranka ima pravo žalbe, ako zakonom nije drukčije propisano.

Protiv drugostupanjske odluke, odnosno protiv prvostupanjske odluke protiv koje nije dopuštena žalba može se pokrenuti upravni spor.

Protiv upravnog ugovora ili drugog postupanja javnopravnog tijela ili pružatelja javnih usluga stranka ima pravo na prigovor.

slide9

9. Načelo zaštite stečenih prava stranaka

Odluka javnopravnog tijela protiv koje se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor (pravomoćna odluka), a kojom je stranka stekla određeno pravo odnosno kojom su stranci određene neke obveze, može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima propisanim zakonom.

10. Službena uporaba jezika i pisma

Postupak se vodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Postupak se može voditi i na drugom jeziku ili pismu koji su u službenoj uporabi pri javnopravnom tijelu kod kojeg se vodi postupak, sukladno uvjetima utvrđenim propisima donesenim na temelju zakona o službenoj uporabi jezika i pisma.

slide10

Službeni veterinar

U provedbi stručnih poslova i ovlaštenja te službenoga veterinarskog nadzora službeni veterinar ima sljedeća prava i obveze:1. nadzirati rad ovlaštenih veterinara,2. provoditi veterinarske preglede i službeni veterinarski nadzor prema ovom Zakonu,3. izdavati certifikate i druge javne isprave određene ovim Zakonom,4. naređivati propisane mjere u vezi s bolestima i zaštitom životinja,5. naređivati propisane mjere u vezi sa životinjama, proizvodima životinjskog podrijetla, hranom za životinje, vodom za napajanje životinja i lijekovima,6. zabraniti klanje životinja i proizvodnju proizvoda životinjskog podrijetla ako postoji sumnja da su životinje zaražene, odnosno da su životinjski proizvodi ili aditivi za proizvode onečišćeni i zdravstveno neispravni,

7. naređivati propisane mjere subjektima u poslovanju s hranom, hranom za životinje te drugim subjektima, koji su pod veterinarskim nadzorom,8. uzimati službene uzorke, potrebne za laboratorijske pretrage i dijagnostiku,9. naređivati uklanjanje utvrđenih nepravilnosti, odnosno nedostataka i zabranjivanje kretanja,10. službeno zadržati proizvode životinjskog podrijetla i hranu za životinje, kad je to potrebno iz razloga zaštite zdravlja ljudi i životinja,

slide11

11. oduzeti, odnosno narediti uništenje proizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje, ako su prilikom veterinarskog pregleda proglašeni neupotrebljivim za ljudsku prehranu, odnosno ishranu životinja,12. službeno zabraniti uporabu, zadržati, oduzeti odnosno narediti uništenje lijekova, odnosno pripravaka, koji sadrže zabranjene supstancije,13. nadležnom tijelu predlagati nadzor prometa lijekova, odgovarajuće postupanje u vezi s lijekovima koji su u prometu ili u uporabi protivno propisima,14. zabraniti korištenje, odnosno zapečatiti prostorije, uređaje, opremu i sredstva kod subjekata pod veterinarskim nadzorom, ako nisu usklađeni s veterinarskim propisima,15. nadzirati obračunavanje i plaćanje pristojbi,16. dozvoliti stavljanje pošiljaka u promet nakon obavljenoga propisanoga veterinarskog pregleda,

17. narediti karantenu za životinje zatečene u prometu bez obvezne i ispravne dokumentacije, odnosno za životinje koje nisu označene na propisani način, a ako iste životinje ne pokazuju znakove oboljenja i u slučaju da ne postoje uvjeti stavljanja u karantenu ili je takvo rješenje jeftinije, uputiti ih na klanje pod posebnim uvjetima u najbližu klaonicu,18. voditi propisane evidencije.

Odredbe koje se odnose na postupak i donošenje upravnih rješenja veterinarskih inspektora odgovarajuće se primjenjuju i na službene veterinare.

slide13

ZAPISNIK (čl. 76)

O usmenoj raspravi, očevidu ili drugoj važnijoj radnji u postupku te o važnijim usmenim izjavama stranaka ili trećih osoba u postupku sastavlja se zapisnik.

Sadržaj zapisnika

U zapisnik se upisuje

naziv javnopravnog tijela koje obavlja radnju,

mjesto gdje se obavlja,

datum i sat kad se obavlja,

upravna stvar o kojoj se vodi postupak,

osobna imena službenih osoba,

nazočnih stranaka i osoba ovlaštenih za njihovo zastupanje,

opis tijeka i sadržaja u postupku provedenih radnji i danih izjava te isprava koje su korištene.

Prije zaključenja zapisnik će se pročitati nazočnim osobama koje su sudjelovale u upravnoj radnji.

Na kraju zapisnika navest će se da je zapisnik pročitan i da nisu stavljene primjedbe ili će se, ako su primjedbe stavljene, ukratko navesti njihov sadržaj.

slide14

Zapisnik će potpisati službena osoba koja je vodila upravnu radnju i zapisničar ako ga je bilo.

Osobe koje su dale izjave potpisuju zapisnik neposredno iza svoje izjave te na kraju svake stranice na kojima se njihova izjava nalazi.

U potpisanom i zaključenom zapisniku ne smije se ništa dodavati niti mijenjati.

Dopuna u već zaključeni zapisnik unosi se kao dodatak zapisniku koji potpisuje službena osoba i osoba na prijedlog koje je dopuna unesena.

Ako neka od nazočnih osoba odbije potpisati zapisnik ili napusti mjesto radnje prije zaključenja zapisnika, to će se navesti u zapisniku, kao i razlozi zbog kojih je potpis uskraćen.

Zapisnik sastavljen na način propisan zakonom javna je isprava.

Zapisnik je dokaz o tijeku i sadržaju radnje postupka i danih izjava, osim onih dijelova zapisnika na koje je stavljena primjedba da nisu pravilno sastavljeni.

slide19

RJEŠENJE (čl. 96-104.)

Rješenje se donosi u pisanom obliku.

Rješenje se može izdati na propisanom obrascu.

Iznimno, rješenje se može donijeti i u usmenom obliku kad je potrebno poduzeti hitne mjere radi osiguranja javnog reda i sigurnosti, radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovinu veće vrijednosti.

Rješenje u usmenom obliku dostavlja se stranci i u pisanom obliku, kad je to propisano zakonom, ili ako stranka to zahtijeva, ili ako za to postoje drugi opravdani razlozi.

Rješenje u pisanom obliku dostavlja se bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

Službena osoba dužna je upozoriti stranku da ima pravo tražiti pisani otpravak usmenog rješenja.

-usmena/pismena rješenja

slide20

RJEŠENJA

-prvostupanjska/drugostupanjska

-rješenja na temelju skraćenog postupka/na temelju ispitnog postupka

-konstitutivna (stvarajuća)/deklaratorna (utvrđujuća)

-po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke

-individualna/generalna

-pravno vezana i rješenja donesena po slobodnoj ocjeni

-djelomična/dopunska/privremena rješenja

-zabilješke u spisu

slide21

Sadržaj rješenja

Rješenje se sastoji od

zaglavlja,

uvoda,

izreke (RJEŠENJE),

obrazloženja,

upute o pravnom lijeku,

potpisa službene osobe

i otiska službenog pečata javnopravnog tijela.

slide22

Uvodsadržava naziv

javnopravnog tijela koje je rješenje donijelo,

propis o nadležnosti,

osobno ime, odnosno naziv stranke i osoba ovlaštenih za zastupanje, kratku oznaku predmeta postupka te naznaku je li postupak pokrenut po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke.

Uvod sadržava i naznaku da su rješenje donijela dva javnopravna tijela ili više njih ili da je rješenje doneseno u ponovljenom postupku ili po presudi suda nadležnog za upravne sporove ili uz suglasnost, potvrdu ili po pribavljenom mišljenju drugog tijela. Kad je upravnu stvar riješilo kolegijalno tijelo, navodi se dan sjednice na kojoj je stvar riješena.

Izrekasadržava odluku o upravnoj stvari. Izreka mora biti kratka i određena. Kad odluka sadržava rok, uvjet, namet, pridržaj opoziva ili obvezu sklapanja upravnog ugovora, to treba biti sadržano u izreci.

Izreka se može podijeliti u više točaka.

Troškovi postupka utvrđuju se u posebnoj točki izreke, kao i to da žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

slide23

Obrazloženje sadržava

kratko izlaganje zahtjeva stranke,

utvrđeno činjenično stanje,

razloge koji su bili odlučujući pri ocjeni pojedinih dokaza,

razloge zbog kojih nije usvojen koji od zahtjeva stranaka,

razloge donošenja zaključaka u tijeku postupka te

propisi na temelju kojih je riješena upravna stvar.

Kad žalbane odgađa izvršenje rješenja, obrazloženje sadržava i pozivanje na zakon koji to propisuje.

Uputom o pravnom lijeku stranka se obavješćuje može li protiv rješenja izjaviti žalbu ili pokrenuti upravni spor, kojem tijelu, u kojem roku i na koji način.

nova usmjerenja
Nova usmjerenja:

Ovo je europska check - listakoja se sada udomaćila na ovim poslovima.

Problem je raznorodnost područja odnosno ova lista je predviđena za sve vrste objekata – od žabljih krakova ili mljekara do klaonica!

Ovdje je bitnije forma nego sadržaj!

Nedostaju neki propisani sadržaji zapisnika

te se po njemu nije moglo pravno postupati!

nova usmjerenja1
Nova usmjerenja:

Osnovni problem je u tome što se

pristupa kao da su odgovori uglavnom

DA ili NE.

Objetivninalaz nikada na

terenu nije takav.

Veoma je teško odlučiti se jer su

često nalazi na granici.

Primjer!

I ovakva lista kojoj je bila namjera

jednoobraznost opet nije jamac jer

inspektori nemaju iste kriterije.

Temelj je bio Uredba EU koja tada još

kod nas nije bila na snazi!

a temelj je bio ovakav
A temelj je bioovakav:

Još prije desetak godina, pokazala se potreba

izrade određenih predložaka zapisnika za

pojedina područja nadzora.

Osnovni iskustveni pristup je da se

ne prave odveć specifični zapisnici jer

situacija nikada nije crna ili bijela.